Baza Dorobku Naukowego
pracowników i funkcjonariuszy SGSP

 

Pracownicy oraz funkcjonariusze SGSP zobowiązani są do bieżącego przekazywania informacji o osiągnięciach naukowych zaliczanych do och dorobku naukowego  z afiliacją podstawowej jednostki organizacyjnej SGSP (wydział) z akceptacją kierownika tej jednostki na określonym w zarządzeniu formularzu. W oparciu o uzyskane materiały Biblioteka SGSP rejestruje dorobek naukowy w Bazie Dorobku Naukowego.

Obowiązek przekazywania informacji o dorobku naukowym obejmuje:

 1. publikacje drukowane i elektroniczne
  a) prace doktorskie, monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte,
  b) rozdziały i artykuły w monografii, podręczniku lub innym wydawnictwie zwartym oraz referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
  c) artykuły w czasopismach naukowych i innych wydawnictwach ciągłych oraz opublikowane recenzje w czasopismach.
 2. inne osiągnięcia naukowe:
  a) redakcja naukowa monografii, podręcznika, skryptu lub innego wydawnictwa zwartego,
  b) status redaktora naukowego czasopisma,
  c) członkostwo w komitecie / radzie naukowej czasopisma,
  d) członkostwo w komitecie / radzie naukowej / programowej konferencji naukowej
  e) patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wdrożenia,
  f) inne osiągnięcia naukowe.

Do Biblioteki SGSP, oprócz poprawnie wypełnionych formularzy, muszą być dostarczane:

 • w przypadku wydawnictw zwartych oryginalna publikacja do księgozbioru Biblioteki SGSP lub kopia strony tytułowej i redakcyjnej, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku referatów i komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych –publikacja do zbiorów Biblioteki SGSP lub kopia referatu wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją ;
 • w przypadku artykułów z czasopism – kserokopia całego artykułu wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej czasopisma, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją ;
 • w przypadku recenzji opublikowanej w czasopiśmie – kserokopia całej recenzji wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej czasopisma, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku fragmentu z książek, które nie znajdują się w zbiorach Biblioteki SGSP  -kopia rozdziału lub referatu z widocznymi numerami stron, strony tytułowej i redakcyjnej oraz spisu treści i strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku publikacji wyłącznie w wersji elektronicznej – adres internetowy lub cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI;
 • w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu.

W przypadku, gdy publikacje stanowiące dorobek naukowy pracownika lub funkcjonariusza SGSP są dostępne w Bibliotece SGSP,
autor zobowiązany jest dostarczyć jedynie zgłoszenie, z sygnaturą biblioteczną.

 

Przydatne definicje:

Monografia naukowa zaliczana do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, według rozporządzenia (Dz.U. 2015 poz. 2015), musi spełniać następujące warunki:

1) stanowić spójne tematycznie opracowanie naukowe,

2) przedstawiać określone zagadnienia w sposób oryginalny i twórczy,

3) być poddane procedurze recenzji wydawniczych,

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia, przypisy),

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,

6) są opublikowane jako książki, odrębne tomy lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie,

7) posiadają nadany numer ISBN lub identyfikator DOI.

 

Do monografii nie zalicza się skryptów i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich powyższych warunków.

 

Punkty za monografie naukowe
(opublikowane przed 1 stycznia 2017 r.)

 

Nazwa parametru

Liczba punktów

Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

25

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

20

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

5

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

4

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

5

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

4

  

 
Punkty za monografie naukowe
(opublikowane po 1 stycznia 2017 r.)

Nazwa parametru

liczba punktów

liczba punktów

za monografię wybitną

Monografia naukowa – gdy całkowita liczba autorów monografii naukowej nie przekracza trzech, a w jednostce naukowej jest zatrudniony co najmniej jeden autor

25

50

Monografia naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi czterech lub więcej, a ich udział nie jest wyodrębniony, jednostka naukowa otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do udziału liczby autorów będących jej pracownikami w ogólnej liczbie autorów.

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej,
A – całkowita liczba autorów.

25 pkt*Ajn/A

50 pkt*Ajn/A

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, bez wskazania redaktora naukowego, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i wszyscy oni są zatrudnieni w ocenianej jednostce naukowej. 

15

30

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy

15

30

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej

5

10

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, a liczba autorów rozdziału wynosi dwóch lub więcej

2.5

10

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, dokonana przez pracownika ocenianej jednostki naukowej

5

10

Arkusz wydawniczy to:

 • 40 000 zna­ków typo­gra­ficz­nych (ze spa­cjami) prozy, lub
 • 800 wier­szy obli­cze­nio­wych (po 50 zna­ków), lub
 • 3000 cm2 powierzchni ilu­stra­cji (np. wzo­rów mate­ma­tycz­nych, che­micz­nych, diagramów).