Sprzedaż wydawnictw SGSP

Plik do pobrania – formularz zamówienia publikacji: formularz_ksiazki

Formularz zamówienia należy wypełnić i przesłać na adres: wydawnictwo@sgsp.edu.pl.

Kontakt:

Wydawnictwo

mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

tel. (+48) 22 255 96 03

Klauzula informacyjna

Nowości wydawnicze

Redukcja ryzyka pożarów lasu w Polsce. Zarys problematyki

2023

red. nauk. Paweł Gromek

„Strategiczne ujęcie redukcji ryzyka katastrof dotyczy również pożarów lasu. Potwierdzają to raporty w tematyce redukcji ryzyka katastrof oraz wyniki badań naukowych. Koncepcja redukcji ryzyka katastrof ujęta w dokumencie pn. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 zdaje się więc być naturalną ramą projektowania działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu. (…) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 jest aktualnie głównym dokumentem strategicznym wypracowanym z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i wytyczającym przyjęte na arenie międzynarodowej kierunki działań strategicznych służących zapewnianiu bezpieczeństwa, natomiast Polska aktywnie partycypuje w jego wdrażaniu. Stanowi to zasadniczą motywację podjęcia badań naukowych, których rezultatem jest niniejsza monografia”. [ze Wstępu]

Cena: 53,00 zł

 

Refleksje zawodowe oficera – wysłuchane przez redaktora wydania okolicznościowego dr hab. inż. Wiolettę Rogulę-Kozłowską, prof. uczelni

2023

Część pierwsza [książki] jest „Opowieścią o strażaczce Melanii”, będącą opisem drogi przekształcenia się pomaturalnych form kształcenia pożarniczego w Uczelnię będącą najwyższą publiczną instytucją naukową na tle osobistych przeżyć bohaterki i Jej umiejętności podniesienia się z atmosfery wykluczenia zawodowego w pełnowartościową strażaczkę. Część druga jest opowieścią o działalności najbliższych współpracowników Pani profesor zarówno podczas Jej pracy w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, jak i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. [z Przedmowy]

Cena: 18,00 zł

Wybrane-metody-inzynierskie-170x240-okladka-DRUK-page-001

Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym

2022

red. nauk. Paweł Gromek

„Recenzowana monografia naukowa jest dziełem zbiorowym, zasługującym na szczególną uwagę ze względu na niewątpliwe walory poznawcze, jak również oryginalne odniesienia do praktyki edukacyjnej i realizacji zadań z obszaru inżynierii bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzieło wieloautorskie zazwyczaj charakteryzują, oprócz wielu zalet, także oczywiste „kłopoty” związane z różnorodnością ujęć i propozycji nierzadko sprzecznych („autorskich”). Owych „kłopotów” uniknąłem podczas lektury recenzowanej monografii, albowiem nie dostrzegłem istotnych usterek, braków, nawet „niedoskonałości”. Recenzowana monografia poświęcona metodom inżynierskim ujętym w konwencji holistyczno-systemowej, z perspektywy potrzeb inżynierii bezpieczeństwa jest dziełem znakomitym, niewątpliwe. W pracy dokonano strukturyzacji materiału badawczego oraz „zawężenia poznawczego”, koncentrując uwagę na możliwościach implementacyjnych metod inżynierskich dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. Należy podkreślić, że podstawą badań są dotychczasowe bogate doświadczenia autorów monografii pozytywnie zweryfikowane w praktyce akademickiej w obszarze niejako „pomiędzy naukami o bezpieczeństwie a inżynierią bezpieczeństwa” (np. inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie kryzysowe, ochrona infrastruktury krytycznej, ratownictwo, zarządzanie ryzykiem (metody analizy i ocena ryzyka), inżynieria ciągłości działania. W monografii przedstawiono ogólne zasady rozwoju zastosowań inżynierskich metod i technik badawczych w rozwiązywaniu problemów z obszaru nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, charakterystycznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego”. [z recenzji prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza] „Monografia jest oryginalnym opracowaniem autorów zawierającym treści merytoryczne dotyczące wybranych inżynierskich metod i technik badawczych w rozwiązywaniu problemów osadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Treści merytoryczne przedstawione w monografii należy uznać za nowatorskie i oparte na dużym doświadczeniu i wiedzy autorów poszczególnych rozdziałów. (…) Walory merytoryczne i naukowe recenzowanej monografii oceniam bardzo wysoko. Stanowi ona doskonałe źródło wiedzy dla specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i inżynierii bezpieczeństwa. Autorzy w sposób wyczerpujący zaprezentowali teorię oraz potencjał inżynierskich metod i technik badawczych w rozwiązywaniu problemów naukowych”. [z recenzji dr. hab. Grzegorza Krasnodębskiego]

Cena: 36,00 zł

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego

40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego. 30-lecie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

3 tomy
2011

Pierwsza część publikacji przedstawia początki kształcenia pożarniczego w Polsce. Opisano powstanie Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego w 1939 roku, następnie w 1971 roku utworzenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, która podporządkowana została ustawie o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 roku oraz powołanie w 1982 roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Omówiono m.in. strukturę organizacyjną poszczególnych szkół, proces kształcenia, kadrę naukowo-dydaktyczną, jednostki operacyjne, jednostki organizacyjne i działalność naukowo-badawczą.

Druga część publikacji zawiera wspomnienia osób związanych z SGSP, zarówno Komendentów–Rektorów, którzy opisują trudy kierowania szkołą, bariery i przeszkody w jej rozwoju, a także wyliczają sukcesy, jak i absolwentów uczelni, którzy wspominają najpiękniejsze chwile z życia szkoły.

Trzecia części publikacji zawiera fotografie władz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników. Załączona została również lista pracowników wg stanu zatrudnienia w 2011 r., lista pracowników, którzy zakończyli pracę i służbę w latach 1971-2010 oraz lista absolwentów szkoły począwszy od 1975 r., a skończywszy na 2011 r.

Cena za komplet: 25,00 zł

Badania i edukacja OKŁADKA 2-page-001

Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
2020

redakcja naukowa Tomasz Zwęgliński

Celem monografii było przedstawienie wyników badań prowadzonych współcześnie w zakresie kształtowania kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego. Osoby te, z racji zajmowania się jednym z najistotniejszych wymiarów ludzkiego życia, pełnią godną uwagi rolę społeczną i zawodową. Dlatego też autorzy poszczególnych rozdziałów tej monografii, jak i jej redaktor, zadali sobie trud poznania naukowego wyodrębnionych wycinków rzeczywistości celem poszukania odpowiedzi na wymagające pytanie o wpływ badań i edukacji realizowanych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kształtowanie kompetencji u specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Cena: 17,00 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo i społeczeństwo

2022

red. nauk.  red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Wioletta Rogula-Kozłowska, Robert Piec, Mariusz Feltynowski
„Monografia stanowi wielodyscyplinarną analizę istotnych problemów badawczych związanych z różnymi wymiarami aktywności człowieka w świecie wirtualnym. Poszczególne jej rozdziały ukazują wybrane aspekty bezpieczeństwa w sieci i współczesne wyzwania społeczeństwa cyfrowego. Publikacja odpowiada zatem na aktualne zapotrzebowania środowiska naukowego i praktyków zajmujących się szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, dostarczając nowej wiedzy opartej o badania naukowe”. [z Wprowadzenia] 

<!– [if gte mso 9]>

<![endif]–><!– [if gte mso 9]>

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

<![endif]–><!– [if gte mso 9]>

<![endif]–>

Cena: 18,00 zł

 

Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

2012

Ryszard Chybowski

Skrypt zawiera materiał dydaktyczny z przedmiotu „Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe”. Przedmiot ten wykładany jest na studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W skrypcie omówiono takie zagadnienia jak: zjawiska pożarowo niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych, profilaktykę pożarową wybranych urządzeń elektrycznych, zabezpieczenia w urządzeniach elektrycznych, ochronę przeciwporażeniową i inne.

Cena: 18,00 zł

Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne

2021

red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska
„Publikacja zatytułowana Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne ma na celu przybliżenie Czytelnikom zjawiska cyfrowej transformacji w wybranych obszarach i ukazanie spektrum przemian, jakie nastąpiły w różnych dziedzinach życia. Poruszone zostały między innymi: możliwości wykorzystania nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, ich charakterystyka, wyzwania i problemy edukacji zdalnej, cyfrowy wizerunek wybranych zjawisk społecznych, przemiany prawne, administracyjne i w sferze biznesu, a także zagadania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W niniejszej monografii podjęto próbę udzielenia odpowiedzi m. in. na następujące pytania: Co dalej z nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi? W jaki sposób są już wdrażane i jak będą w przyszłości wprowadzane w życie społeczności? Odpowiedzi na postawione pytania wymagały uprzednich charakterystyk nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, jak również określenia podejścia do ich identyfikacji. Problematykę związaną z cyfrową transformacją rozpatrywać można z bardzo wielu punktów widzenia, które jednak łączy jedno – oszukiwanie optymalnej ścieżki działania.” [ze wstępu]

Cena: 19,00 zł

Controlling w organizacji

Controlling w organizacji
2012

Ewa Frankowska

Skrypt opisuje możliwości i korzyści wynikające z wprowadzenia do polskich przedsiębiorstw systemu controllingu. Zaprezentowano w nim narzędzia i techniki controllingowe, które zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu podejmowanych działań i przyczyniają się do osiągnięcia zysku i zdobycia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności. Zaprezentowany obszar badawczy dotyczy sektora komunikacji miejskiej.

Cena: 21,00 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki Dla studentów SGSP z przykładami

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki dla studentów SGSP z przykładami
2016

Jerzy Gałaj, Andrzej Pawlak, Elżbieta Pawlak, Wojciech Zegar

Skrypt przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych (mundurowych i cywilnych) SGSP. Ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Hydromechanika”.

Cena: 24,00 zł

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

7i7w6tn09a71hxs2em9gbugc8

Dowodzenie zorganizowanymi działaniami Policji
2020

Mariusz Nepelski

Problem naukowy poruszony w niniejszym opracowaniu koncentrował się na zagadnieniu dowodzenia działaniami Policji, szczególnie w formie zorganizowanej, z większą liczba funkcjonariuszy Policji, a także sił wspomagających. [ze Wstępu]

Cena: 15,00 zł

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego
2016

Andrzej Marciniak

Podczas działań ratowniczo-gaśniczych występuje dość duże prawdopodobieństwo zetknięcia się ratowników z materiałami promieniotwórczymi i rozszczepialnymi. Niniejsze opracowanie należy traktować jako materiał szkoleniowy dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczych w zakresie podstaw ochrony radiologicznej.

Cena: 10,00 zł

SGSP okladka Zwęgliński v6-page-001

Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
2020

Tomasz Zwęgliński, Marcin Smolarkiewicz, Paweł Gromek

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie mechanizmów zjawiska efektu kaskadowego oraz przedstawienie koncepcji jego analizy w oparciu o wyniki najnowszych badań prowadzonych w ramach projektów badawczych UE. Ponadto autorzy przedstawiają koncepcje teoretycznego i praktycznego zastosowania nowoczesnych metod zarządzania efektem kaskadowym w kontekście funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego.

Cena: 15,00 zł

Elementy teorii decyzji W kierunku bezpieczństwa

Elementy teorii decyzji. W kierunku bezpieczeństwa
2015

Paweł Gromek

Skrypt przedstawia wybrane metody, modele i techniki opisane w teorii decyzji, przyporządkowane do poszczególnych ćwiczeń. Jednostkę ćwiczeniową zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić studentom wykorzystanie poznanych metod, modeli i technik w praktyce, w toku pracy indywidualnej i grupowej, w odniesieniu do głównych poziomów zarządzania bezpieczeństwem: przedsiębiorstwa, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. W skrypcie poruszone zostały następujące zagadnienia: indywidualizm decydentów podczas złożonych działań ratowniczych, morfologia sytuacji decyzyjnej, grupowe podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym, burza mózgów w decydowaniu o bezpieczeństwie, eksperci w służbie bezpieczeństwa, spór o działania bezpieczne oraz innowacje w bezpieczeństwie.

Cena: 35,00 zł

Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych

Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych
2014

Anna Prędecka

Książka prezentuje unormowania prawne w zakresie czynników biologicznych, charakterystykę ich występujących w środowisku pracy, ilościowe i jakościowe metody oceny szkodliwości tych czynników oraz ocenę ryzyka zawodowego osób narażonych na działanie czynników biologicznych.

Cena: 15,00 zł

Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Infrastruktura komunalna i jej zarządzania w sytuacjach kryzysowych
2016

Sławczo Denczew

W opracowaniu zaprezentowano nowoczesne podejście do zagadnień dotyczących infrastruktury komunalnej oraz zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych polegając głównie na umiejscowieniu infr. komunalnej z jednej strony w gospodarce komunalnej, z drugiej zaś strony w logistyce miejskiej. Takie podejście do rozpatrywanych zagadnień jest zgodne z trendami europejskimi. [za Autorem]

Cena: 40,00 zł

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

SKM_C224e22081912430-page-001

Instytucje Unii Europejskiej

2022

Anna Gołębiowska, Sylwia Jupa

„Przekazujemy do rąk Czytelników publikację ukazującą w jednoznaczny
sposób, że wciąż poszukiwane są rozwiązania w celu efektywniejszego
nauczania przedmiotu Instytucje Unii Europejskiej. Zamysłem autorek było
stworzenie niniejszego podręcznika i chęć kompleksowego uporządkowania
stanu prawnego, jaki pozostawił po sobie Traktat lizboński. Publikacja
stanowi wynik wieloletnich doświadczeń w nauczaniu wspomnianego
przedmiotu na różnych wydziałach i kierunkach. Została napisana
zwłaszcza z myślą o studentach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie, niemniej jednak może służyć pomocą dydaktyczną studentom nauk
prawnych, administracji, zarządzania, ekonomii, nauk politycznych i
pokrewnych kierunków studiów, na których nauczany jest przedmiot
Instytucje Unii Europejskiej”. [fragm. wstępu]

Cena: 10,00 zł

W-1148

Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
2020

Jerzy Wolanin

Prowadzone w tej monografii rozważania dotyczące bezpieczeństwa nie obejmują swoim zakresem zagadnień militarnych, a także obszarów z zakresu bezpieczeństwa państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, w tym wywiadu czy kontrwywiadu, chociaż przedstawiona w dalszej części koncepcja bezpieczeństwa i jego miary jest na tyle uogólniona, że może być przydatna również do analiz tego typu bezpieczeństwa. Natomiast poruszane w tym przeglądzie problemy dotyczące w swojej zasadniczej części dobrze ugruntowanej już koncepcji bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Problemy te związane są głównie z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego w najszerszym znaczeniu tego sformułowania oraz z siłami natury. [ze wstępu Autora]

Cena: 38,00 zł

Język rosyjski podręcznik dla studentów SGSP

Język rosyjski. Podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
2016

Maria Krasnodębska

Podręcznik przeznaczony jest dla podchorążych i studentów studiów dziennych i zaocznych SGSP, którzy w szkole średniej uczyli się języka rosyjskiego i na studiach kontynuują naukę w grupach zaawansowanych.

Cena: 25,00 zł

SGSP okladka kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnej v4-page-001

Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Tom 1
2020

redakcja naukowa Monika Wojakowska, Magdalena Gikiewicz

„(…) państwo za pośrednictwem administracji publicznej w swoich działaniach powinno dążyć do stworzenia warunków do kreowania kultury bezpieczeństwa oraz uregulowania stosunków społecznych w taki sposób, by każdy obywatel czuł się bezpiecznie w swoim środowisku oraz mógł funkcjonować w poczuciu poszanowania jego praw, wartości i dóbr osobistych. Na potrzeby przedmiotowych rozważań, które oscylują wokół bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przeanalizowano kluczowe czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa indywidualnego w obliczu zagrożeń. Autorki monografii, promując ideę podmiotowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, dowiodły, że podstawą efektywnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa są silne i odporne mikrosystemy, tj. jednostka, rodzina, społeczność lokalna. Odporne jednostki, a tym samym odporne mikro- i makrosystemy, zdecydowanie szybciej rozpoznają symptomy zagrożeń oraz sprawniej podejmą reakcję odpowiedzi, wykazując wysoką gotowość adaptacyjną i skuteczność działania. Takie podejście w sposób jednoznaczny podkreśla rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem, a w szczególności w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych.”

Cena: 15,00 zł

Laboratorium sprzęt ratowniczy i gaśniczy cz. 1

Piotr Chudy, Wiktor Wąsik

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (mundurowych i cywilnych), słuchaczy studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Opracowanie ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Skrypt zawiera teoretyczne wprowadzenie do analizy błędów pomiarowych oraz sześć ćwiczeń (instrukcji), których tematyka jest powiązana z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć audytoryjnych. [z przedmowy]

Cena: 36,00 zł

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce
2013

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra, Szymon Ptak

Skrypt przeznaczony dla studentów SGSP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w swoim harmonogramie zajęć mają przedmiot „Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe”. Zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w laboratorium Elektroenergetyki Katedry Techniki Pożarniczej.

Cena: 20,00 zł

Logistyka w bezpieczeństwie (zarządzanie jakością)

Logistyka w bezpieczeństwie
(Zarządzanie jakością procesów zasileniowych)
2015

Stanisław Dworecki

W opracowaniu zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty logistyki oraz zasilania logistycznego, zaprezentowano koncepcję szacowania potrzeb zasileniowych, a w kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i współdziałania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, a następnie podejście do zarządzania jakością procesów logistycznych w sytuacjach kryzysowych i propozycję kryteriów oceny sprawności i spójności systemów logistycznych oraz procesów zasileniowych.

Cena: 50,00 zł

logistyka w bezpieczeństwie kraju

Logistyka w bezpieczeństwie kraju
Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
2018

pod redakcją Marka Kwiatkowskiego

Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]

Cena: 14,00 zł

Spis treści

Strajk-Okladka-page-001

Losy podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej po strajku w 1981 roku. Nie podpisałem deklaracji o wstąpieniu do SGSP

2021

Dariusz Jasiński

Przedstawione w tym opracowaniu wspomnienia podchorążych oparte są na osobistych przekazach udostępnionych w 2018 r., kiedy w Kancelarii Prezydenta RP były prowadzone starania zmierzające do uhonorowania odznaczeniami państwowymi tych z byłych podchorążych WOSP, którzy nie podpisali deklaracji wstąpienia do SGSP. (…) Wiosną 2018 r. udało się zebrać 57 ankiet zawierających wspomnienia podchorążych, którzy strajkowali do końca i nigdy nie złożyli deklaracji warunkującej kontynuowanie nauki w nowo powołanej Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ta książka zawiera 41 z 57 historii osób, które zgodziły się na ich opublikowanie

Cena: 38,00 zł

Matematyczne wspomaganie decyzji

Matematyczne wspomagania decyzji
2012

Kazimierz Cegiełka

Podręcznik został opracowany z myślą o studentach SGSP podejmujących naukę na studiach II stopnia na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”. Autor przedstawił programowanie liniowe, teorię gier, metody sieciowe podejmowania decyzji, zbiory rozmyte i wnioskowanie rozmyte. Po każdej części teoretycznej podane zostały zadania do samodzielnego rozwiązania.

Cena: 17,00 zł

W-1131

Multisimulation: stochastic simulations for the assessment of building fire safety
2019

Adam Krasuski

Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

– Risk assessment
– Monte Carlo simulations
– Introduction survey to decision theory
– Multisimulation
– Aamks software
– Stochastic fire modeling
– Stochastic evacuation modeling
– Stochastic fire and rescue service intervention
– Data acquisition for probabilistic risk assessment
– Risk ranking
– Case study – a hotel building.

Cena: 45,00 zł

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Nauki podstawowe oraz działa ratownicze

Nauki podstawowe oraz działania ratownicze
2016

pod redakcją Jarosława Zarzyckiego

Publikacja składa się z trzech rozdziałów: Decyzja administracyjna i mandat karny w procedurach toczonych przez PSP w kontekście odpowiedzialności za działania administracji publicznej; Wspomaganie decyzji w ratownictwie; Logistyka w ratownictwie.

Cena: 17,00 zł

Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii

Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii
1998

Melania Pofit-Szczepańska, Wacław Piórczyński

Przedstawiono sposób liczenia strumienia ciepła tworzącego się w czasie pożaru oraz „bleve-fireball”. Część pierwsza opracowania obejmuje podstawy wymiany ciepła na drodze promieniowania w środowisku pożarowym. W części drugiej podano sposoby obliczeń wielkości strumieni ciepła związane ze szczególną charakterystyką „fireball”.

Cena: 10,50 zł

.

Galaj - Skutecznosc gasnicza_okladka_do internetu

Ocena skuteczności gaśniczej wybranego sprzętu rozpylającego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych grupy A
2020

Jerzy Gałaj

Liczba publikacji związanych ze skutecznością gaśniczą różnych urządzeń gaśniczych jest jak do tej pory niewielka. Brakuje w nich przede wszystkim próby wyznaczenia w miarę uniwersalnego kryterium, przy pomocy którego można by szacować skuteczność gaśniczą w danych sytuacjach pożarowych. Jego zdefiniowanie pomogłoby w przyjęciu takiej metody gaszenia, która przy określonych warunkach zapewniałaby maksymalną efektywność gaszenia, co z kolei prowadziłoby do skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia zagrożeń związanych z pożarem, a także strat popożarowych. W niniejszym opracowaniu uwzględniono urządzenia gaśnicze o różnych konstrukcjach i zastosowaniu, takie jak dysza mgłowa, prądownica, lanca i system hybrydowy. W badaniach ograniczono się do najczęściej występujących w praktyce pożarów wewnętrznych zaliczanych do grupy A. W monografii tej zebrano wyniki badań prowadznych przeze mnie oraz studentów piszących pod moim kierunkiem prace dyplomowe i rozprawę doktorską w latach 2016-2018 w SGSP. Na podstawie ich analizy sformułowano wnioski, które mogą być wykorzystane przez projektantów stałych systemów mgłowych oraz strażaków podczas prowadzenia przez nich akcji gaśniczych w pomieszczeniach, w których znajduje się źródło ognia. Badania związane z inżynierą środowiska, a w szczególności inżynierią bezpieczeństwa pożarowego, polegały na pomiarze temperatury w wybranych punktach pomieszczenia zlokalizowanych pod sufitem oraz na ścianach przylegających bezpośrednio do źródła ognia. [ze Wstępu]

Cena: 32,00 zł

Spis treści

Ochrona ludności. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych

2021

Piotr Kolmann
„Ochrona ludności to cykl monografii naukowych odnoszących się do problematyki projektowania, kluczowego z systemów bezpieczeństwa ustanawianych w ramach organizacji państwa, powszechnego systemu ochrony ludności – nie tylko w ujęciu uniwersalnym, ale i w optyce wybranych rozwiązań krajowych i zagranicznych. Zakresy zapowiadanych publikacji należy rozpatrywać przede wszystkim w świetle dyscypliny nauk o bezpieczeństwie umiejscowionej w dziedzinie nauk społecznych. Na potrzeby prowadzonych badań własnych skupiono się na właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów poznania naukowego oraz zapewnieniu strukturalizacji zawartości opracowań będących ich efektem, co jest istotne wobec planowanego wykorzystywania tych materiałów m.in. na potrzeby dydaktyczne. Pozycje wchodzące w skład cyklu pisane są w układzie problemowym, a poprzez zaproponowane układy treści zaplanowano zrealizować założone we wspomnianych procesach cele badań. Autor dążył do tego, by opracowywane monografie stanowiły tematycznie powiązane, wewnętrznie spójne i konsekwentne w wywodzie całości, nakierowane na odnalezienie odpowiedzi na postawione problemy (pytania) badawcze nurtujące autora. Uwzględniono przy tym wymóg sporządzenia poszczególnych szkiców monograficznych z zachowaniem ich autonomiczności”. [fragment przedmowy]

Cena: 25,00 zł

OKLADKA-Organizacja-bezpieczenstwa-page-001

Organizacja bezpieczeństwa. Od teorii do praktyki

2021

red. nauk. Paweł Gromek, Monika Wojakowska

„Monografia oddana stanowi platformę wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych dotyczących różnych aspektów związanych z organizowaniem działań na rzecz zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W działalności naukowo-badawczej dostrzeżono wiele płaszczyzn i konkretnych sposobów implementacji dorobku organizacji i zarządzania na grunt nauk o bezpieczeństwie. Przedmiotowe opracowanie ma służyć porządkowaniu właściwej wiedzy, a także uwypuklać potrzeby dalszych badań naukowych w niniejszym zakresie z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych oraz narzędzi usprawniających proces organizacji bezpieczeństwa”. [ze wstępu]

Cena: 25,00 zł

Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym

Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym
2006

Sławczo Denczew

W opracowaniu podjęto próbę ujęcia organizacji i zarządzania infrastrukturą komunalną w system, który składa się z mniejszych całości, jakimi są podsystemy i elementy. Dokonano przeglądu i analizy aktualnego stanu wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania systemem infrastruktury komunalnej.

Cena: 15,00 zł

Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support

2018

Peter Polakovic. Marzena Półka, Marcela Hallova

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

Cena: 15,00 zł

Podstawy nauk o bezpieczeństwie  z elementami naukoznawstwa

2018

Cezary Rutkowski

„Monografia obejmuje wybrane zagadnienia naukoznawstwa w zakresie koniecznym dla percepcji kolejnych zagadnień, problemy nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębianie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania wszelkich skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie”. [ze wstępu]

Cena: 21,00 zł

 

prasa_lokalna_okladka

Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych
2020

redakcja naukowa Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski

Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wskazując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Niniejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględnieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych. Inspiracją opracowania była zorganizowana 21 maja 2019 r. konferencja na-ukowa zatytułowana „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa i Administracji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. [ze Wstępu]

Cena: 20,00 zł

Prawo-miedzynarodowe-cover-v2-print-page-001

Prawo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa

2022

Anna Gołębiowska, Dariusz Prokopowicz, Piotr Solarz

„Oddajemy do rąk Czytelników publikację nawiązującą tematycznie do
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawo międzynarodowe publiczne a
bezpieczeństwo państwa. Konferencja odbyła się 23 września 2021 r.
Obszar badawczy de lege lata oraz de lege ferenda, który został
przedstawiony w monografii, dotyczy problematyki prawa i bezpieczeństwa państwa. Wokół tej myśli, spotykając się w gronie przedstawicieli tak wielu różnych dyscyplin nauki, jak: prawo, nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i inne, podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w Warszawie i Stowarzyszenie Promowania
Myślenia Obywatelskiego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy
bezpieczeństwo państwa zbudowane jest na trwałym i stabilnym systemie
prawa?”. [z przedmowy]

Cena: 20,00 zł

Spis treści
Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

W-1145

Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji. Cz. 1
Planowanie obronne : plany, programy i inne dokumenty planistyczne oraz ich zawartość
2020

Tadeusz Kęsoń

Procesy planowania obronnego i cywilnego są gwarantem przygotowań państwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Określone w ustawach: o powszechnym obowiązku obrony RP oraz o zarządzaniu kryzysowym procesy planowania obronnego i cywilnego nie obejmują wszystkich obszarów i planów wykonywanych dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, zatem opracowywane na podstawie  innych ustaw dokumenty planistyczne nie tylko uzupełniają te dwa obszary planowania, ale mogą niepotrzebnie powtarzać ich treści. Poznanie tych procesów, treści dokumentów pomocniczych, wydawanych przez poszczególne organy oraz porównanie zawartości planów i programów, pozwoli na zidentyfikowanie powtarzających się w nich treści oraz zaproponowanie sposobu połączenia niektórych z nich i opracowania zintegrowanych planów działań w obu procesach planistycznych. (ze Wstępu)

Cena: 28,00 zł

SGSP-Okladka-Procesy-v3-page-001

Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji Cz.
II. Etap I Planowanie cywilne. Plany, programy i inne dokumenty
planistyczne oraz ich zawartość

2022

Tadeusz Józef Kęsoń

„Zapewnianie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia ludności oraz środowiska, a także konieczność zapewnienia warunków do funkcjonowania
państwa w sytuacjach katastrof naturalnych, czy też spowodowanych działalnością człowieka oraz w sytuacjach zmieniających się warunków
wewnętrznych mogących prowadzić do sytuacji kryzysowych, wymusza, z
formalnoprawnego punktu widzenia, tworzenie i ciągłe udoskonalanie systemu przygotowania się struktur na każdym szczeblu podziału
administracyjnego państwa do maksymalnie skutecznego działania w tych sytuacjach. Jednocześnie nie wolno zapominać, że zapewnianie
bezpieczeństwa to nie tylko powinność struktur państwa i tworzonych przez niego wyspecjalizowanych podmiotów, ale również wielu innych
podmiotów pośrednio związanych z wykonywaniem tych zadań, chociażby przez procesy ograniczania możliwości wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Procesy te wymagają również angażowania się podmiotów ogólnych, dla
których sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa są jednymi z wielu zadań oraz podmiotów, które w statutowych zapisach mają włączanie się w
przedsięwzięcia zwalczania przyczyn danych zjawisk”. [fragment wstępu]

Cena: 25,00 zł

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym

Przeciwpożarowa baza leśna w Zamczysku Nowym (1970-2015)
2015

Publikacja okolicznościowa wydana z okazji 45-lecia istnienia Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym. Rozdział „Wspomnień czar” opracowano na podstawie wspomnień przesłanych przez wymienionych autorów. Zdjęcia do wspomnień, o ile nie podano inaczej, dobrała Redakcja.

Cena: 30,00 zł

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
2012

Sławczo Denczew

Skrypt, który został opracowany jako pomoc dydaktyczna dla studentów kształcących się na kierunkach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Zawiera teoretyczne i praktyczne informacje z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Cena: 30,00 zł

Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce

Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
2016

Rafał Wróbel

Monografia stanowi pierwsze opracowanie traktujące o przygotowaniu podmiotów infrastruktury krytycznej w Polsce. Treści w niej zawarte definiują istotę ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, założenia jej ochrony, a także zakres działania poszczególnych podmiotów tworzących warunki, jak również tych o charakterze stricte wykonawczym i wspierającym. Publikacja zawiera liczne odwołania do wykładni innych autorów, jak również wskazuje, jak w sposób praktyczny kontrolować poziom przygotowania podmiotów do powierzonych im zadań. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych za ochronę infrastruktury krytycznej w Polsce.

Cena: 40,00 zł

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi Tom 1

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Tom 1
2017

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski

 „(…) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży.” (fragment Wstępu)

Cena: 17,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi Tom 2

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Tom 2
2017

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski

„(…) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji.” (fragment Wstępu)

Cena: 17,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 3
2018

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski

„Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych”. [ze wstępu]

Cena: 17,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 4
2019

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński

To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne poświęcony doskonaleniu formacji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad za nimi – również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji. [ze wstępu]

Cena: 23,00 zł

Racjonalizacja V OKŁADKA-page-001

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 5
2020

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Paweł Lubiewski, Tomasz Zwęgliński

Tom ten poświęcony został dwóm zakresom wspomnianego bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwu publicznemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Sprawiło to, że w sposób naturalny poszczególne rozważania odnoszą się w zasadniczej mierze do doskonalenia działań Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także z uwagi na obecność w ich strukturach również szkół wyższych i ośrodków badawczych. W konsekwencji tego na ten tom złożyły się wypowiedzi odnoszące się w swej treści do problemów: teoretycznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa powszechnego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie, współpracy jednostek naukowych w kontekście racjonalizacji działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Policją, genezowania rozwoju zakresu podmiotowo-przedmiotowego działalności polskich formacji policyjnych w perspektywie ich społecznych funkcji, potrzeb doskonalenia organizacji działań policji (z uwzględnieniem poziomu lokalnego organizacji) oraz działań tej formacji w stanie wojennym. [ze wstępu]

Cena: 17,00 zł

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Racjonalizacja-VI-OKŁADKA-page-001

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 6
2020

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz

Monografia została poświęcona toczącym się dyskusjom na temat: kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, wskazując na złożoność powiązań między nimi, wymiaru imigracji i praw człowieka, w tym konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego, problemów organizacji długotrwałych działań ratowniczych, jak i ich zabezpieczenia logistycznego, nowych rozwiązań prawnych i możliwości ich implementacji w kontekście zdarzeń radiacyjnych, a także możliwości doskonalenia działań uczestników zarządzania kryzysowego, doskonalenia współpracy Państwowej Straży Pożarnej z centrami powiadamiania ratunkowego, wybranych aspektów i problemów gospodarki transportowo-sprzętowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego determinujące sprawne i skuteczne funkcjonowanie, doskonalenia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu szkolenia funkcjonariuszy Policji jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz racjonalizacji działań w obszarze szkolnictwa oficerskiego z perspektywy 30 lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [ze wstępu]

Cena: 17,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 7
2021

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński, Tomasz Zwęgliński

Niniejsze opracowanie jest siódmym z kolei tomem serii pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest ono próbą znalezienia naukowo uzasadnionych rozwiązań usprawniających działania tych podmiotów, które będąc elementami systemu, mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym szczególnie na utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego. Oddawana do rąk Czytelników publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów odnoszących się do takich podstawowych obszarów, jak: – organizacja działań formacji umundurowanych; – kształtowanie zachowań ludności na rzecz bezpieczeństwa; – doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy formacji umundurowanych; – przygotowanie funkcjonariuszy do działań warunkach stresogennych”. [ze wstępu]

Cena: 10,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 8
2021

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Magdalena Gikiewicz, Rafał Kochańczyk 

„Ósmy tom serii wydawniczej pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne wskazuje na nieustającą potrzebę prowadzenia dyskusji w zakresie zmian, jakie zachodzą w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym naszego kraju. Ciągłe zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, a także kaskadowość zagrożeń stawiają jednoliteformacje umundurowane przed wyzwaniem doskonalenia, co determinuje rozwój oraz poszukiwanie metod pozwalających likwidować lub minimalizować zagrożenia. (…) niniejsza monografi a została poświęcona toczącym się dyskusjom dotyczącym obszarów doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, dostrzegając w działaniu systemowym działanie zespołowe, które nie tylko gwarantuje sprawność działania (w tym jego skuteczność), lecz również jako jedyne może wywoływać efekt organizacyjny i facylitacyjny, a w konsekwencji efekt synergii”. [ze wstępu]

Cena: 12,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 9
2021

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jan Ziobro, Tomasz Zwęgliński

„(…) niniejsza publikacja została poświęcona zarówno zagadnieniom teoretycznym organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również
utylitarnym aspektom jego funkcjonowania i doskonalenia. Autorzy opracowań zamieszczonych w niniejszej monografii dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w zakresie odzwierciedlonym tytułem opracowania, skupiając się w szczególności na: ukazaniu
teoretycznych podstaw i miejsca bezpieczeństwa wewnętrznego w bezpieczeństwie narodowym, wskazaniu roli prawa w kształtowaniu bezpieczeństwa oraz funkcjonowaniu podmiotów działających na jego rzecz, nakreśleniu podstaw optymalizacji funkcjonowania
zarządzania kryzysowego w Polsce oraz zapewniania bezpieczeństwa powszechnego i związanego z tą sferą sprawnego funkcjonowania podmiotów ratowniczych oraz ich odpowiedniego (synergicznego) współdziałania”. [ze wstępu]

Cena: 15,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 10
2022

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Magdalena Gikiewicz, Tomasz Zwęgliński

„(…) w tym roku mija już pięć lat od opublikowania przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie pierwszego tomu serii Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Z kolei ten oddawany do rąk Czytelników jest dziesiątym, zamykającym wspomnianą serię” (…) Różnorodność tematyczna niniejszego tomu wskazuje na potrzebę poszukiwania oczekiwanego rezultatu, który z racji swojej natury ma charakter wielodyscyplinarny, ze wskazaniem jako wiodącego tej jego części, która związana jest z naukami o bezpieczeństwie. Wspomniany wielodyscyplinarny charakter łączy się w naturalny sposób z wielością zainteresowań i inicjatyw badawczych związanych z zarządzaniem, a konkretniej rzecz ujmując, z podejmowaniem decyzji”. [z Wprowadzenia]

Cena: 18,00 zł

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa

2020

Grzegorz Sobolewski
Sposób prezentowania Sił Zbrojnych w RP w niniejszej monografii jest wysoce nowatorski i w dodatku aktualizuje dotychczasowe poglądy na te siły. Jest to o tyle ważne, gdyż stanowią one, w przyjętej przez nasz kraj polityce bezpieczeństwa, zasadnicze jej narzędzie w wymiarze zarówno narodowym, jak i międzynarodowym, będąc wyspecjalizowanym organem państwa przeznaczonym do ochrony i obrony w głównej mierze jego żywotnych interesów (niepodległość, integralność terytorialna i suwerenność) oraz wsparcia społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. (…) Monografia stanowi zwarty treściowo materiał świadczący o wnikliwym i wysoce użytecznym dla nauki polskiej (w naukach społecznych – bezpieczeństwo narodowe) dorobku jej Autora, który obrazuje ważny problem – funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego.[z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka] Problem wyartykułowany przez Autora monografii dotyczy umiejscowienia strukturalnego i funkcjonalnego Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Nawiązuje do kluczowych, współczesnych determinantów bezpieczeństwa Polski, w tym do najważniejszych organizacji międzynarodowych, w ramach których Polska partycypuje. Przyjęto, że rozwiązanie problemu zostanie osiągnięte poprzez odniesienie do współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (jako tła poznawczego do identyfikacji czynników warunkujących funkcjonowanie SZ RP w systemie bezpieczeństwa państwa i tego systemu), systemu bezpieczeństwa państwa (w kontekście jego aspektów organizacyjnych), charakterystyki SZ RP oraz ich roli w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym. (…) Autorowi nie można odmówić nowatorskiego podejścia badawczego, zauważalnie wykraczającego poza dotychczasowe punkty widzenia i stanowiska naukowców. Nowatorskość przejawia się w szerokim i kompleksowym ujęciu umiejscowienia strukturalnego i funkcjonalnego SZ RP w systemie bezpieczeństwa państwa, wraz z wpisaniem go w kluczowe trendy rozwoju środowiska bezpieczeństwa państwa, w tym rozwoju SZ RP. [z recenzji mł. bryg. dr. hab. inż. Pawła Gromka, prof. uczelni

Cena: 20,00 zł

Socio-economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts

2021

red. nauk. Anna Gołębiowska, Małgorzata Such-Pyrgiel

„The research area presented in the monograph Socio economic and legal dimension of digital transformation. Selected contexts is of interest to academics and that makes it a multidimensional topic related to the issue of digital transformation. A lot has been written about the impact of communication and information technology on the life of modern human being, but this problem keeps evolving and is of a dynamic
nature, and so researchers are trying to analyze new dimensions and perspectives of the digital transformation phenomenon. This is because the meaning of the term “digital transformation” keeps constantly expanding and being redefined.” [ze wstępu].

Cena: 20,00 zł

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
2017

Maciej Rafałowski

Zasadniczą intencją niniejszego podręcznika jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych działań ratowniczych. [ze wstępu]

Cena: 40,00 zł

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych
1999

Tadeusz Derecki

Opisano urządzenia wytwarzające strumienie gaśnicze, którymi są różnej konstrukcji wytwornice, prądownice i działka gaśnicze oraz sprzęt współpracujący z tymi urządzeniami: pompy, urządzenia zasysające, dozowniki.

Cena: 15,00 zł

Honoris-causa-OKLADKA-5-page-0011

st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melania Pofit-Szczepańska doktor honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

2022

opr. Klaudia Madej-Węgier, Ewa Juchimowicz

„Nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej jest wyrazem uznania dla Jej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalizmu, a także realizacji misji służby społeczeństwu, zdolności i umiejętności organizatorskich. Życie Pani Profesor pełne pasji, odwagi i determinacji to wzór do naśladowania dla środowiska pożarniczego i całej wspólnoty akademickiej. Niech niniejsza publikacja, symbole nadanego tytułu oraz wdzięczność licznych osób i instytucji przypominają o świadectwie szacunku za całokształt dokonań i pełną oddania postawę społeczną Pani Profesor”. [nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni JM REKTOR-KOMENDANT SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ]

Cena: 40,00 zł

System-ochrony-ludnosci-170x240-okladka-DRUK-page-0011

System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce

2022

Paweł Gromek

„Autor podjął rozważania na temat ochrony ludności w obliczu epidemii, wybierając jako teren rodzimy kraj oraz wskazując na podejście systemowe do problemu. Należy w tym miejscu podkreślić ważność i aktualność badanego wycinka rzeczywistości. SARS-Cov-2 zachwiał poczuciem bezpieczeństwa milionów mieszkańców globu, na świecie zmagano się z zakażeniem, wzbraniano przed rozprzestrzenianiem wirusa i przeciwstawiano/czyniono próby przeciwstawiania reperkusjom, jakie rodziła pandemia COVID-19. Autor zbadał dogłębnie problem, opisując przy tym funkcjonowanie systemu ochrony ludności w obliczu tak wielce niepożądanego zjawiska, które pochłonęło 6 281 006 ofiar na całym świecie (COVID-19 CORONAVIRUS PROBLEM, dostęp internetowy https:// www.worldometers.info/coronavirus/; 11.05.2022 r.), a na tej liczbie „żniwo” się nie kończy. Jak słusznie zauważył autor monografii, „sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w warunkach szczególnych zagrożeń istnieje wiele możliwości odgórnego i oddolnego wsparcia osób potrzebujących. Uzasadniła również konieczność systemowego ujęcia ochrony ludności w obliczu epidemii – aby efektywniej, ekonomiczniej i racjonalniej wykorzystać potencjał drzemiący w narodzie i instytucjach powołanych do ochrony wszystkich osób przebywających na terytorium państwa”. Na uwagę zasługuje fakt, że przy opisywaniu problemu Autor nie szczędził obiektywizmu, wskazując słusznie niedomagania i luki w systemie ochrony ludności. [z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Michailiuka, prof. ASzWoj] Celem recenzowanej monografii jest wypełnienie luki, która powstała w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie w obszarze ochrony ludności przed zagrożeniem epidemicznym. Problem, który podejmuje Autor monografii, jest fundamentalny do rozwiązania w obliczu pandemii Covid-19 (…). Jak słusznie zauważa Autor, w polskim dorobku piśmienniczym nie ma naukowego opracowania tego problemu, zwłaszcza w ujęciu systemowym i holistycznym. Jest to zatem pierwsza tego typu publikacja, która wpisuje się w aktualne problemy, z jakimi mierzą się naukowcy w środowisku krajowym i międzynarodowym. Wartość recenzowanej monografii polega przede wszystkim na aktualnej problematyce, nowatorskim podejściu do badanego problemu, ujęciu holistycznym oraz szerokim doborze literatury przedmiotu o proweniencji międzynarodowej i krajowej”. [z recenzji dr hab. Aleksandry Skrabacz, prof. WAT]

Cena: 25,00 zł

W-1151

Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego. Wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
2020

Wojciech Wróblewski

Praca ta oraz zawarty w niej przekaz podejmują problem identyfikacji wartości z perspektywy funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, jako podmiotów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego, a także wpływu wartości na podejmowane zadania i sprawność organizacji bezpieczeństwa. Wybór i korelacja powyższych formacji jest uzasadniona zbliżoną problematyka aksjologiczną, o czym może świadczyć skodyfikowany zapis w etykach zawodowych. [ze wstępu Autora]

Cena: 23,00 zł

Straz_ksiega_pamiatkowa_1_rocznika_okl_3c_dr-page-001

… WIĘC PIJMY WINO PODCHORĄŻOWIE. W 50. rocznicę rozpoczęcia nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej 1971–2021

2021

Jerzy Gutkowski

Czy absolwenci WOSP z roku 1975 są dumni z tego, że byli pierwszymi? W pewnym sensie tak. Nie czując się oczywiście lepszymi
od tych, którzy zostali oficerami przed nimi, ani tych, którzy kończyli naukę po nich, mają świadomość, że ich promocja była
momentem przełomowym w dziejach polskiego pożarnictwa. Zgodnie z oczekiwaniami inicjatorów i twórców wyższego szkolnictwa
pożarniczego zmiana jakości szkolenia kadr oficerskich przełożyła się na sprawność funkcjonowania jednostek ratowniczych,
atrakcyjność i skuteczność upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i umacnianie prestiżu zawodu strażaka. Po otrzymaniu dyplomów 36 absolwentów rozjechało się do przydzielonych im miejsc pełnienia służby, gdzie dali się poznać jako dobrze przygotowani specjaliści. Swoje zadania realizowali w różnych formach i na różnych stanowiskach. [fragm. rozdziału]

Cena: 25,00 zł

 

Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego

2018

Marzena Półka, Szymon Ptak

„W monografii opisano eksperymentalne metody badania właściwości pyłów i zaprezentowano sposób ich zastosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, ponieważ wartości tych parametrów są zgodne z metodologią zawartą w aktualnych normach europejskich. Zastosowano też zaawansowane metody badania zjawiska pirolizy cząstek pyłu i oceny ich kształtu. Główną zaletą monografii jest uchwycenie charakterystycznych różnic we właściwościach pyłów biomas w stosunku do pyłu węglowego. Bardzo ciekawym wynikiem badań jest jakościowa analiza produktów pirolizy poszczególnych pyłów. Monografia stanowi przyczynek do lepszego poznania właściwości wybuchowych i mechanizmu zapłonu i spalania pyłów biomas. Wyniki w niej zawarte mogą przyczynić się do poprawy jakości ocen ryzyka wybuchu w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni”. [z recenzji dr hab. inż. Krzysztofa Cybulskiego, prof. GIG]

„W monografii opisano zjawiska wybuchu mieszaniny pyłów palnych z powietrzem, zwracając uwagę na znaczenie fizykochemicznych właściwości wytypowanych do badań biomas. Przedstawiono technologię produkcji biomasy i zagadnienia związane z technicznymi problemami wynikającymi ze współspalania, a także aspekty bezpieczeństwa wybuchowego. Ukazano różnice w podstawowych parametrach palności i wybuchowości wytypowanych do badań próbek pyłu biomasy i węgla kamiennego. W odniesieniu do wytypowanych pyłów biomasy, powyższa tematyka nie była dotychczas podejmowana”. [z recenzji prof. dr hab. inż. Stanisława Biedugnisa]

Cena: 15,00 zł

W-1135

Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
2019

Aneta Majkowska, Izabella Grabowska-Lepczak, Monika Wojakowska

Monografia stanowi opis istotnych elementów społeczno-humanistycznych aspektów kształowania bezpieczeństwa, dlatego poddano w niej analizie proces komunikowania społecznego. Uwzględniono uniwersalizm podejść do potrzeb społecznych. Kontekst komunikowania medialnego wyrażający się w skutecznej współpracy służb ratowniczych ze społeczeństwem omówiono na przykładzie PSP. Zagadnienia związane z kształtowaniem bezpieczeństwa poprzez wdrażanie różnych form edukacyjnych również zaprezentowano na przykładzie PSP. [ze Wstępu]

Cena: 25,00 zł

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Spis treści
W-1125

Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze 
2018

Tomasz Drzymała

W monografii zostały zamieszczone najnowsze wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury. Otrzymane wyniki badań analizowano pod kątem zmiany parametrów wytrzymałościowych oraz cech fizyko-chemicznych. Badania przemian cieplnych próbek zaprawy wykonano za pomocą symultanicznej analizy termicznej. Prowadzono również obserwacje struktury włókien oraz zaczynów poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury SEM (ang. scanning electron microscope) za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Podstawowym celem badań było ustalenie wpływu włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze.

Cena: 41,00 zł

Spis treści

Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych

Waldemar Wnęk

2018

„Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych kojarzą się z urządzeniami, które mają za zadanie nadzorowanie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom pożarowym w obiekcie budowlanym. Dobierając rozwiązania aktywne, projektanci obiektów budowlanych zastanawiają się, jak sprostać wymaganiom wobec konstrukcji czy doboru materiałów, aby odpowiadały też wymaganiom stawianym przez przepisy oraz normy i pozostawały w zgodzie z wytycznymi inwestora, często odbiegającymi od przyjętych standardów. Rodzi się tu pytanie, czy w dzisiejszych czasach tak intensywnie rozwijającej się technologii budowlanej jest możliwe powstawanie budynków bez wykorzystania instalacji przeciwpożarowych? (…) Celem monografii jest wskazanie wpływu technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych poprzez wskazanie rozwiązań mających wpływ na czas i skuteczność działania wybranych urządzeń przeciwpożarowych. W literaturze światowej brak jest opracowań o podobnym charakterze − nowatorskich, z zastosowaniem często nieznanych i nieprezentowanych przez krajowych i zagranicznych badaczy metod pomiarowych”. [z wprowadzenia]

Cena: 52,00 zł

Wprowadzenie-do-badan-czynnikow-OKLADKA-2-czerwca-page-001

Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych. Część1: miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa

2021

Adrian Bralewski

Niniejsza pozycja poświęcona jest umiejscowieniu definicji czynników systemowych i suplementowych na gruncie obecnej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. (…) Problem poruszany w książce nie został wybrany przypadkowo, a wynikał z braku kompleksowo przeanalizowanej i poddanej dyskusji definicji czynników, które można odnieść do określania poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości powstania sytuacji kryzysowej. Należy zauważyć, że w środowisku międzynarodowym czynnikowe podejście do oceny bezpieczeństwa jest z powodzeniem stosowane w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Kanadzie. Wśród różnych kryteriów można znaleźć te, które świadczą o kondycji fizycznej, zasobach ekonomicznych, wiedzy, doświadczeniu, otaczającej infrastrukturze czy istniejących więziach społecznych. Polskie środowisko naukowe dotychczas nie zmierzyło się z próbą analizy wielu czynników decydujących o możliwości powstania sytuacji kryzysowej, co
wstępnie warunkowało stan niewiedzy, z którą zmierzono się w książce. Słuszne zatem wydaje się założenie, że konieczne jest przyjęcie podejścia zmierzającego do wyznaczenia i analizy czynników, które mogą wpłynąć na możliwość powstania sytuacji kryzysowej. [ze wstępu]

Cena: 17,00 zł

Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego

2022

red. nauk. Paweł Gromek

„Chcąc sformułować metodykę oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego, należy uzmysłowić sobie logiczne i metodyczne powiązanie oceny ryzyka operacyjnego z analizą i zarządzaniem tym ryzykiem. Pomocne w niniejszym przypadku okazuje się ujęcie procesowe. Na najwyższym poziomie ogólności analiza ryzyka operacyjnego to podproces właściwej oceny, która z kolei wpisuje się w zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Na samą ocenę składają się: zbieranie informacji, identyfikacja procesów, identyfikacja zagrożeń operacyjnych, wyznaczanie wskaźników ryzyka operacyjnego, określanie ich wartości, a także, na tej podstawie, szacowanie wartości ryzyka operacyjnego. Ogólne wytyczne oceny wynikają z branego przy jej okazji pod uwagę kontekstu systemowego, celu oceny ryzyka operacyjnego, procesów, konieczności całościowego ujęcia tejże oceny, a także efektu kaskadowego rozwoju zagrożeń operacyjnych (wpływającego na możliwość generowania efektu kaskadowego na procesach) oraz instrumentarium. Sama metodyka powinna natomiast uwzględniać wszystkie kroki procesu oceny, uszczegóławiając je w sposób przystępny poznawczo dla przedstawicieli administracji publicznej, służb, inspekcji, straży i innych podmiotów bezpieczeństwa powszechnego, chcących ją wykorzystać w praktyce swojej działalności operacyjnej.” [z Zakończenia]

Cena: 28,00 zł

W-1150

Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
2020

Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Dominik Duralski

Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania bezpieczeństwa w aspekcie technicznym, społecznym i humanistycznym. Wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia. Zawarte w niej dociekania oscylują wokół potrzeb człowieka, budowania odporności w społeczeństwie wielokulturowym, postrzegania ryzyka, czynników systemowych oraz wykorzystywania kampanii społecznej, a także wizerunku medialnego w kreowaniu świadomości jednostek. [ze wstępu Autorów]

Cena: 17,00 zł

Monografia-DroneTech-170x240-okladka-DRUK-page-001

Wybrane aspekty funkcjonowania systemów bezzałogowych. Badania – Technologie – Bezpieczeństwo

2022

red. nauk. Mariusz Feltynowski

Niniejsza monografia powstała na podstawie przedstawionych prezentacji, wygłoszonych referatów oraz dyskusji przeprowadzonych podczas paneli eksperckich podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej DroneTech World Meeting, która odbyła się w dniach 28–29 października 2021 r. w Toruniu. Głównym organizatorem operacyjnego zastosowania bezzałogowych systemów była Szkoła Główna Służby Pożarniczej i w związku z tym podjęła się wyselekcjonowania wartościowych materiałów oraz wyników przeprowadzonych prac naukowo-badawczych i wydania ich w formie monografii. Publikacja prezentuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne dostosowanie do operacyjnych zadań systemów bezzałogowych. Jest to pierwsza w SGSP monografia w całości poruszająca problematykę implementacji i stosowania systemów bezzałogowych statków powietrznych, ujętą z perspektywy nauk o bezpieczeństwie. Co więcej, stanowi uzupełnienie braków specjalistycznej literatury traktującej o systemach bezzałogowych przemieszczających się w ekosferze ziemskiej. Przedstawia przy tym różne punkty widzenia tej złożonej tematyki

Cena: 18,00 zł

W-1120

Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe
2018

Paweł Ogrodnik

Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom. [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]

Cena: 17,00 zł

Spis treści
W-1149

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
2020

Józef Stępak

W monografii przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dla tej potrzeby został sformułowany następujacy problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek organizacyjnych Urzędu Prezydenta, Rady Ministrów i organów pomocniczych Rządu? Przez pojęcie Rady Ministrów zostały przyjęte struktury organizacyjne i zadaniowe Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. [za Autorem]

Cena: 23,00 zł

Ptak_dla_autora-page-001

Zagrożenia elektroenergetyczne w środowisku pracy
2020

Szymon Ptak

Niniejszy podręcznik, w zamyśle autora, pozwoli zrozumieć podstawy zjawisk fizycznych związanych z powszechnie występującą elektrycznością, wprowadzi Czytelnika w zagadnienia bezpieczeństwa poparte licznymi przykładami ilustrującymi cechy opisywanego zjawiska. Podręcznik stanowi także podstawowe źródło wiedzy potrzebnej do realizacji przedmiotu pn. zagrożenia elektroenergetyczne realizowanego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Napisany został przede wszystkim z myślą o absolwentach humanistycznych i społecznych profili szkół średnich.

Cena: 28,00 zł

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

W-1136

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych
2019

Józef Stępak

W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych? W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. (…) [ze Wstępu]

Cena: 25,00 zł

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Spis treści
okładka stepak

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
2018

Józef Stępak

Monografia jest poświęcona zakresowi spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w Polsce. Autor w bardzo dokładny i przejrzysty sposób opisuje powyższą problematykę. Mimo istnienia publikacji zajmujących się podobną tematyką, po raz pierwszy mamy do czynienia z tak dokładnym i przystępnie przedstawionym opisem struktur i mechanizmów wraz z oceną ich działania. [z recenzji dr hab. Weroniki Jakubczak]

Cena: 23,00 zł

Spis treści
Zbiór zadań z hydromechaniki

Zbiór zadań z hydromechaniki
2014

Jerzy Gałaj, Tomasz Drzymała, Sylwester Kieliszek

Celem niniejszego skryptu jest umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z zagadnieniami z zakresu hydromechaniki.

Cena: 33,00 zł

Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii

2021

Krystyna Zużewicz, Anna Prędecka, Malwina Zużewicz

Książka adresowana jest zarówno do studentów uczelni wyższych, jak i wszystkich tych, których interesują problemy związane z pracą wykonywaną w różnych systemach pracy zmianowej i w porze nocnej. Powstała na bazie zagranicznych i polskich doniesień naukowych z zakresu chronofizjologii człowieka i pracy zmianowej. Przedstawia różne aspekty dotyczące takiej organizacji czasu pracy, m.in. zagadnienia dotyczące możliwości człowieka do wykonywania pracy fizycznej i umysłowej w różnych porach doby. Wykorzystując najnowszą wiedzę z zakresu chronofizjologii, opisano w niej mechanizm powstawania negatywnych skutków fizjologicznych i zdrowotnych po wielu latach pracy zmianowej i nocnej, wynikających np. z desynchronizacji procesów życiowych czy niewłaściwej higieny żywienia i snu. Omówiono problemy związane z obniżonym poziomem sprawności psychofizycznej osób wykonujących czynności zawodowe w porze nocnej w aspekcie jakości wykonywanych zadań i bezpieczeństwa pracy. Wskazano obszary działań, których celem jest poprawa efektywności pracy nocnej oraz ochrony pracownika przed jej negatywnymi skutkami fizjologicznymi i zdrowotnymi. Opisano znaczenie światła naturalnego dla regulacji procesów życiowych człowieka oraz wpływu światła sztucznego na poprawę poziomu czujności pracujących w nocy i zagrożenie dla ich zdrowia. Przedstawiono zasady higieny życia codziennego poprawiające tolerancję pracy w porze nocnej. Powołano się na podstawowe regulacje prawne i zalecenia zawarte w Kodeksie pracy oraz w dyrektywach UE, zaleceniach who i mop w zakresie pracy zmianowej.

Cena: 15,00 zł