Jak zamawiać?

 

Prosimy wypełnić poniższy formularz zamówienia i przesłać go na adres biblioteka@sgsp.edu.pl

lub wysłać faksem na numer:  22 56 17 567

 

Zamówienia można również składać drogą pocztową na adres biblioteki:

Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od otrzymania formularza.
Forma płatności: przelew – 14 dni.
Do kwoty zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

Zapłatę należy uiścić po otrzymaniu przesyłki wraz z fakturą.

 

Powierzone nam dane będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji sprzedaży przez Bibliotekę SGSP i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Wydawnictwa uczelniane SGSP można także nabyć bezpośrednio w Bibliotece w godzinach pracy placówki.

Adres: ul. Słowackiego 52/54 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2).

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 561-75-67
lub e-mailem: biblioteka@sgsp.edu.pl

 

Klauzula informacyjna

Formularz zamówienia:

pobierz

Nowości wydawnicze

okladka_prawo kosmiczne do druku-page-001

Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe
2020

 

redakcja naukowa Anna Gołębiowska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa

 

Oddajemy do rąk Czytelników publikację, która stanowi zbiór artykułów dotyczących aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi międzynarodowe prawo kosmiczne. Publikacja nawiązuje również tematycznie do ogólnopolskiej konferencji pt. Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe, która odbyła się w Warszawie 15 listopada 2019 r. i była powiązana z uroczystością przekazania przez Uniwersytet Warszawski prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa − Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II oraz z przyjęciem w jego poczet nowych członków − Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. [z Przedmowy]

 

Cena: 20,00 zł

 

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Badania i edukacja OKŁADKA 2-page-001

Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
2020

 

redakcja naukowa Tomasz Zwęgliński

 

Celem monografii było przedstawienie wyników badań prowadzonych współcześnie w zakresie kształtowania kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego. Osoby te, z racji zajmowania się jednym z najistotniejszych wymiarów ludzkiego życia, pełnią godną uwagi rolę społeczną i zawodową. Dlatego też autorzy poszczególnych rozdziałów tej monografii, jak i jej redaktor, zadali sobie trud poznania naukowego wyodrębnionych wycinków rzeczywistości celem poszukania odpowiedzi na wymagające pytanie o wpływ badań i edukacji realizowanych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kształtowanie kompetencji u specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Cena: 17,00 zł

SGSP okladka Zwęgliński v6-page-001

Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
2020

Tomasz Zwęgliński, Marcin Smolarkiewicz, Paweł Gromek

 

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie mechanizmów zjawiska efektu kaskadowego oraz przedstawienie koncepcji jego analizy w oparciu o wyniki najnowszych badań prowadzonych w ramach projektów badawczych UE. Ponadto autorzy przedstawiają koncepcje teoretycznego i praktycznego zastosowania nowoczesnych metod zarządzania efektem kaskadowym w kontekście funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego.

 

Cena: 15,00 zł

W-1148

Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
2020

 

Jerzy Wolanin

 

Prowadzone w tej monografii rozważania dotyczące bezpieczeństwa nie obejmują swoim zakresem zagadnień militarnych, a także obszarów z zakresu bezpieczeństwa państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, w tym wywiadu czy kontrwywiadu, chociaż przedstawiona w dalszej części koncepcja bezpieczeństwa i jego miary jest na tyle uogólniona, że może być przydatna również do analiz tego typu bezpieczeństwa. Natomiast poruszane w tym przeglądzie problemy dotyczące w swojej zasadniczej części dobrze ugruntowanej już koncepcji bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Problemy te związane są głównie z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego w najszerszym znaczeniu tego sformułowania oraz z siłami natury. [ze wstępu Autora]

 

Cena: 38,00 zł

SGSP okladka kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnej v4-page-001

Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Tom 1
2020

 

redakcja naukowa Monika Wojakowska, Magdalena Gikiewicz

 

„(…) państwo za pośrednictwem administracji publicznej w swoich działaniach powinno dążyć do stworzenia warunków do kreowania kultury bezpieczeństwa oraz uregulowania stosunków społecznych w taki sposób, by każdy obywatel czuł się bezpiecznie w swoim środowisku oraz mógł funkcjonować w poczuciu poszanowania jego praw, wartości i dóbr osobistych. Na potrzeby przedmiotowych rozważań, które oscylują wokół bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przeanalizowano kluczowe czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa indywidualnego w obliczu zagrożeń. Autorki monografii, promując ideę podmiotowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, dowiodły, że podstawą efektywnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa są silne i odporne mikrosystemy, tj. jednostka, rodzina, społeczność lokalna. Odporne jednostki, a tym samym odporne mikro- i makrosystemy, zdecydowanie szybciej rozpoznają symptomy zagrożeń oraz sprawniej podejmą reakcję odpowiedzi, wykazując wysoką gotowość adaptacyjną i skuteczność działania. Takie podejście w sposób jednoznaczny podkreśla rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem, a w szczególności w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych.”

 

Cena: 15,00 zł

prasa_lokalna_okladka

Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych
2020

 

redakcja naukowa Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski

 

Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wska-zując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Ni-niejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględ-nieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych. Inspiracją opracowania była zorganizowana 21 maja 2019 r. konferencja na-ukowa zatytułowana „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa i Administracji Szko-ły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Komisją Samorzą-du Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Instytut Dzien-nikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. [ze Wstępu]

 

Cena: 20,00 zł

 

Spis treści
Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

W-1151

Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego. Wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
2020

Wojciech Wróblewski

 

Praca ta oraz zawarty w niej przekaz podejmują problem identyfikacji wartości z perspektywy funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, jako podmiotów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego, a także wpływu wartości na podejmowane zadania i sprawność organizacji bezpieczeństwa. Wybór i korelacja powyższych formacji jest uzasadniona zbliżoną problematyka aksjologiczną, o czym może świadczyć skodyfikowany zapis w etykach zawodowych. [ze wstępu Autora]

 

Cena: 23,00 zł

W-1150

Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
2020

Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Dominik Duralski

 

Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania bezpieczeństwa w aspekcie technicznym, społecznym i humanistycznym. Wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia. Zawarte w niej dociekania oscylują wokół potrzeb człowieka, budowania odporności w społeczeństwie wielokulturowym, postrzegania ryzyka, czynników systemowych oraz wykorzystywania kampanii społecznej, a także wizerunku medialnego w kreowaniu świadomości jednostek. [ze wstępu Autorów]

 

Cena: 17,00 zł

W-1149

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
2020

 

Józef Stępak

 

W monografii przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dla tej potrzeby został sformułowany następujacy problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek organizacyjnych Urzędu Prezydenta, Rady Ministrów i organów pomocniczych Rządu? Przez pojęcie Rady Ministrów zostały przyjęte struktury organizacyjne i zadaniowe Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. [za Autorem]

 

Cena: 23,00 zł

Oferta wydawnicza dostępna w Bibliotece SGSP

40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego

40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego. 30-lecie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

3 tomy
2011

 

Pierwsza część publikacji przedstawia początki kształcenia pożarniczego w Polsce. Opisano powstanie Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego w 1939 roku, następnie w 1971 roku utworzenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, która podporzadkowana została ustawie o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 roku oraz powołanie w 1982 roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Omowiono m.in. strukturę organizacyjną poszczególnych szkół, proces kształcenia, kadrę naukowo-dydaktyczną, jednostki operacyjne, jednostki organizacyjne i działalność naukowo-badawczą.

Druga część publikacji zawiera wspomnienia osób związanych z SGSP, zarówno Komendentów – Rektorów, którzy opisują trudy kierowania szkołą, bariery i przeszkody w jej rozwoju, a także wyliczają sukcesy, jak i absolwentów uczelni, którzy wspominają najpiękniejsze chwile z życia szkoły.

Trzecia części publikacji zawiera fotografie władz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników. Załączona została również lista pracowników wg stanu zatrudnienia w 2011 r., lista pracowników, którzy zakończyli pracę i służbę w latach 1971-2010 oraz lista absolwentów szkoły począwszy od 1975 r., a skończywszy na 2011 r.

 

Cena za komplet: 25,00 zł

Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

2012

Ryszard Chybowski

 

Skrypt zawiera materiał dydaktyczny z przedmiotu „Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe”. Przedmiot ten wykładany jest na studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W skrypcie omówiono takie zagadnienia jak: zjawiska pożarowo niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych, profilaktykę pożarową wybranych urządzeń elektrycznych, zabezpieczenia w urządzeniach elektrycznych, ochronę przeciwporażeniową i inne.
 
Cena: 18,00 zł
Controlling w organizacji

Controlling w organizacji
2012

 

Ewa Frankowska

 

Skrypt opisuje możliwości i korzyści wynikające z wprowadzenia do polskich przedsiębiorstw systemu controllingu. Zaprezentowano w nim narzędzia i techniki controllingowe, które zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu podejmowanych działań i przyczyniają się do osiągnięcia zysku i zdobycia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności. Zaprezentowany obszar badawczy dotyczy sektora komunikacji miejskiej.

 

Cena: 21,00 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki Dla studentów SGSP z przykładami

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki dla studentów SGSP z przykładami
2016

 

Jerzy Gałaj, Andrzej Pawlak, Elżbieta Pawlak, Wojciech Zegar

 

Skrypt przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych (mundurowych i cywilnych) SGSP. Ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Hydromechanika”.

 

Cena: 24,00 zł

 

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

7i7w6tn09a71hxs2em9gbugc8

Dowodzenie zorganizowanymi działaniami Policji
2020

 

Mariusz Nepelski

 

Problem naukowy poruszony w niniejszym opracowaniu koncentrował się na zagadnieniu dowodzenia działaniami Policji, szczególnie w formie zorganizowanej, z większą liczba funkcjonariuszy Policji, a także sił wspomagających. [ze Wstępu]

 

Cena: 15,00 zł

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego

Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego
2016 

Andrzej Marciniak

 

Podczas działań ratowniczo-gaśniczych występuje dość duże prawdopodobieństwo zetknięcia się ratowników z materiałami promieniotwórczymi i rozszczepialnymi. Niniejsze opracowanie należy traktować jako materiał szkoleniowy dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczych w zakresie podstaw ochrony radiologicznej.

 

Cena: 10,00 zł

 

Elementy teorii decyzji W kierunku bezpieczństwa

Elementy teorii decyzji. W kierunku bezpieczeństwa
2015 

 

Paweł Gromek

 

Skrypt przedstawia wybrane metody, modele i techniki opisane w teorii decyzji, przyporządkowane do poszczególnych ćwiczeń. Jednostkę ćwiczeniową zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić studentom wykorzystanie poznanych metod, modeli i technik w praktyce, w toku pracy indywidualnej i grupowej, w odniesieniu do głównych poziomów zarządzania bezpieczeństwem: przedsiębiorstwa, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. W skrypcie poruszone zostały następujące zagadnienia: indywidualizm decydentów podczas złożonych działań ratowniczych, morfologia sytuacji decyzyjnej, grupowe podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym, burza mózgów w decydowaniu o bezpieczeństwie, eksperci w służbie bezpieczeństwa, spór o działania bezpieczne oraz innowacje w bezpieczeństwie.

 

Cena: 35,00 zł

 

Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych

Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych
2014

 

Anna Prędecka

 

Książka prezentuje unormowania prawne w zakresie czynników biologicznych, charakterystykę ich występujących w środowisku pracy, ilościowe i jakościowe metody oceny szkodliwości tych czynników oraz ocenę ryzyka zawodowego osób narażonych na działanie czynników biologicznych.

 

Cena: 15,00 zł

Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Infrastruktura komunalna i jej zarządzania w sytuacjach kryzysowych
2016

 

Sławczo Denczew

 

W opracowaniu zaprezentowano nowoczesne podejście do zagadnień dotyczących infrastruktury komunalnej oraz zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych polegając głównie na umiejscowieniu infr. komunalnej z jednej strony w gospodarce komunalnej, z drugiej zaś strony w logistyce miejskiej. Takie podejście do rozpatrywanych zagadnień jest zgodne z trendami europejskimi. [za Autorem]

 

Cena: 40,00 zł

 

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Język rosyjski podręcznik dla studentów SGSP

Język rosyjski. Podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
2016

 

Maria Krasnodębska


Podręcznik przeznaczony jest dla podchorążych i studentów studiów dziennych i zaocznych SGSP, którzy w szkole średniej uczyli się języka rozyjskiego i na studiach kontynuują naukę w grupach zaawansowanych.

 

Cena: 25,00 zł

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
2018

 

Aneta Majkowska

 

Praca wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Monografia odnosi się do problematyki lingwistycznej, do strukturalnych, pragmatycznych, socjolingwistycznych, dyskursywnych i genologicznych aspektów komunikowania.

 

Cena: 16,00 zł

 

Spis treści

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce
2013

 

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra, Szymon Ptak

 

Skrypt przeznaczony dla studentów SGSP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w swoim harmonogramie zajęć mają przedmiot „Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe”. Zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w laboratorium Elektroenergetyki Katedry Techniki Pożarniczej.

 

Cena: 20,00 zł

Logistyka w bezpieczeństwie (zarządzanie jakością)

Logistyka w bezpieczeństwie
(Zarządzanie jakością procesów zasileniowych)
2015

 

Stanisław Dworecki

 

W opracowaniu zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty logistyki oraz zasilania logistycznego, zaprezentowano koncepcję szacowania potrzeb zasileniowych, a w kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i współdziałania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, a następnie podejście do zarządzania jakością procesów logistycznych w sytuacjach kryzysowych i propozycję kryteriów oceny sprawności i spójności systemów logistycznych oraz procesów zasileniowych.

 

Cena: 50,00 zł

 

logistyka w bezpieczeństwie kraju

Logistyka w bezpieczeństwie kraju
Tom 1. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
2018

 

pod redakcją Marka Kwiatkowskiego

 

Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​

 

Cena: 14,00 zł

 

Spis treści

Matematyczne wspomaganie decyzji

Matematyczne wspomagania decyzji
2012

 

Kazimierz Cegiełka


Podręcznik został opracowany z myślą o studentach SGSP podejmujących naukę na studiach II stopnia na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”. Autor przedstawił programowanie liniowe, teorię gier, metody sieciowe podejmowania decyzji, zbiory rozmyte i wnioskowanie rozmyte. Po każdej części teoretycznej podane zostały zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Cena: 17,00 zł

W-1131

Multisimulation: stochastic simulations for the assessment of building fire safety
2019

 

Adam Krasuski

 

Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

– Risk assessment
– Monte Carlo simulations
– Introduction survey to decision theory
– Multisimulation
– Aamks software
– Stochastic fire modeling
– Stochastic evacuation modeling
– Stochastic fire and rescue service intervention
– Data acquisition for probabilistic risk assessment
– Risk ranking
– Case study – a hotel building.

 

Cena: 45,00 zł

 

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Nauki podstawowe oraz działa ratownicze

Nauki podstawowe oraz działania ratownicze
2016

 

pod redakcją Jarosława Zarzyckiego

 

Publikacja składa się z trzech rozdziałów: Decyzja administracyjna i mandat karny w procedurach toczonych przez PSP w kontekście odpowiedzialności za działania administracji publicznej; Wspomaganie decyzji w ratownictwie; Logistyka w ratownictwie.

 

Cena: 17,00 zł

 

Nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne

Nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne (wybrane zagadnienia)
2014

 

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra, Szymon Ptak

 

Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Cena: 23,00 zł

 

Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii

Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii
1998

 

Melania Pofit-Szczepańska, Wacław Piórczyński

 

Przedstawiono sposób liczenia strumienia ciepła tworzącego się w czasie pożaru oraz „bleve-fireball”. Część pierwsza opracowania obejmuje podstawy wymiany ciepła na drodze promieniowania w środowisku pożarowym. W części drugiej podano sposoby obliczeń wielkości strumieni ciepła związane ze szczególną charakterystyką „fireball”. 

 

Cena: 10,50 zł

.

 

 

Galaj - Skutecznosc gasnicza_okladka_do internetu

Ocena skuteczności gaśniczej wybranego sprzętu rozpylającego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych grupy A
2020

 

Jerzy Gałaj

 

Liczba publikacji związanych ze skutecznością gaśniczą różnych urządzeń gaśniczych jest jak do tej pory niewielka. Brakuje w nich przede wszystkim próby wyznaczenia w miarę uniwersalnego kryterium, przy pomocy którego można by szacować skuteczność gaśniczą w danych sytuacjach pożarowych. Jego zdefiniowanie pomogłoby w przyjęciu takiej metody gaszenia, która przy określonych warunkach zapewniałaby maksymalną efektywność gaszenia, co z kolei prowadziłoby do skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia zagrożeń związanych z pożarem, a także strat popożarowych. W niniejszym opracowaniu uwzględniono urządzenia gaśnicze o różnych konstrukcjach i zastosowaniu, takie jak dysza mgłowa, prądownica, lanca i system hybrydowy. W badaniach ograniczono się do najczęściej występujących w praktyce pożarów wewnętrznych zaliczanych do grupy A. W monografii tej zebrano wyniki badań prowadznych przeze mnie oraz studentów piszących pod moim kierunkiem prace dyplomowe i rozprawę doktorską w latach 2016-2018 w SGSP. Na podstawie ich analizy sformułowano wnioski, które mogą być wykorzystane przez projektantów stałych systemów mgłowych oraz strażaków podczas prowadzenia przez nich akcji gaśniczych w pomieszczeniach, w których znajduje się źródło ognia. Badania związane z inżynierą środowiska, a w szczególności inżynierią bezpieczeństwa pożarowego, polegały na pomiarze temperatury w wybranych punktach pomieszczenia zlokalizowanych pod sufitem oraz na ścianach przylegających bezpośrednio do źródła ognia. [ze Wstępu]

 

Cena: 32,00 zł

 

Spis treści

Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym

Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym
2006

 

Sławczo Denczew

 

W opracowaniu podjęto próbę ujęcia organizacji i zarządzania infrastrukturą komunalną w system, który składa się z mniejszych całości, jakimi są podsystemy i elementy. Dokonano przeglądu i analizy aktualnego stanu wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania systemem infrastruktury komunalnej.

 

Cena: 15,00 zł

Pedagogical proces and effective possibilities of modern teaching

Pedagogical process and effective possibilities of modern adult education with the support of digital technologies
2018

 

Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

 

Monografia obejmuje zagadnienia wsparcia procesu edukacyjnego przez technologie informacyjne i komunikacyjne. Przedstawia korzyści związane z wykorzystaniem tych technologii.

 

The presented monograph deals with the issue of support of the educational process by information and communication technologies. Attention was paid to the benefits associated with the use of these technologies. Monograph is focused on the definition of the pedagogue’s tasks in the use of information and communication technologies as well as the characteristics of digital competences.

 

Cena: 15,00 zł

 

Spis treści

Podstawy geometrii wykreślnej z ćwiczeniami

Podstawy geometrii wykreślnej z ćwiczeniami
1989

 

Roman Matla, Zofia Madejska, Michał Jankowski

 

Skrypt przedstawia kurs geometrii wykreślnej, zawiera wiadomości z planimetrii i stereometrii oraz metody odwzorowań i rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Cena: 2,50 zł

Podstawy kierowania eksploatacją urządzeń

Podstawy kierowania eksploatacją urządzeń.
Część 1 i 2
1982

 

Andrzej Małek, Tadeusz Mazur

 

Skrypt zawiera podstawowe informacje o systemach kierowania eksploatacją urządzeń oraz wybranych metodach optymalizacji eksploatacji urządzeń.

 

Cena części 1: 2,50 zł

Cena części 2: 2,50 zł

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa
2017

 

Cezary Rutkowski

 

Niniejsza monografia jest autorską syntezą materiału z prowadzonych badań, studiów, wykładów i ćwiczeń, systematycznie aktualizowaną zgodnie z ciągłym rozwojem teorii i empirii bezpieczeństwa oraz potrzeb, możliwości i doświadczeń badawczych i dydaktycznych. Syntezę tę traktować należy jako propedeutykę (wprowadzenie), punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych i poszerzonych studiów oraz badań, ciągłej konfrontacji z innymi źródłami wiedzy, ciągłych prób falsyfikacji podawanych tu tez, sądów, opinii i twierdzeń. (…) Materiał obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, problematykę nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębienie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. [ze wstępu Autora]

 

Cena: 21,00 zł

 

Spis treści

W-1145

Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji. Cz. 1
Planowanie obronne : plany, programy i inne dokumenty planistyczne oraz ich zawartość
2020

 

Tadeusz Kęsoń

 

Procesy planowania obronnego i cywilnego są gwarantem przygotowań państwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Określone w ustawach: o powszechnym obowiązku obrony RP oraz o zarządzaniu kryzysowym procesy planowania obronnego i cywilnego nie obejmują wszystkich obszarów i planów wykonywanych dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, zatem opracowywane na podstawie  innych ustaw dokumenty planistyczne nie tylko uzupełniają te dwa obszary planowania, ale mogą niepotrzebnie powtarzać ich treści. Poznanie tych procesów, treści dokumentów pomocniczych, wydawanych przez poszczególne organy oraz porównanie zawartości planów i programów, pozwoli na zidentyfikowanie powtarzających się w nich treści oraz zaproponowanie sposobu połączenia niektórych z nich i opracowania zintegrowanych planów działań w obu procesach planistycznych. (ze Wstępu)

 

Cena: 28,00 zł


Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym

Przeciwpożarowa baza leśna w Zamczysku Nowym (1970-2015)
2015

 

Publikacja okolicznościowa wydana z okazji 45-lecia istnienia Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym. Rozdział „Wspomnień czar” opracowano na podstawie wspomnień przesłanych przez wymienionych autorów. Zdjęcia do wspomnień, o ile nie podano inaczej, dobrała Redakcja.

 

Cena: 30,00 zł

 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
2012

 

Sławczo Denczew

 

Skrypt, który został opracowany jako pomoc dydaktyczna dla studentów kształcących się na kierunkach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Zawiera teoretyczne i praktyczne informacje z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

 

Cena: 30,00 zł

 

 

Przegląd Dokument

Przegląd dokumentacyjny ochrony przeciwpożarowej

 

Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Cena: 16,48 zł

Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce

Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
2016

 

Rafał Wróbel

 

Monografia stanowi pierwsze opracowanie traktujące o przygotowaniu podmiotów infrastruktury krytycznej w Polsce. Treści w niej zawarte definiują istotę ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, założenia jej ochrony, a także zakres działania poszczególnych podmiotów tworzących warunki, jak również tych o charakterze stricte wykonawczym i wspierającym. Publikacja zawiera liczne odwołania do wykładni innych autorów, jak również wskazuje, jak w sposób praktyczny kontrolować poziom przygotowania podmiotów do powierzonych im zadań. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych za ochronę infrastruktury krytycznej w Polsce.

 

Cena: 40,00 zł

 

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi Tom 1

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Tom 1
2017

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski

 

 „(…) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży.” (fragment Wstępu)

 

Cena: 17,00 zł

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi Tom 2

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Tom 2
2017

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski

 

„(…) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji.” (fragment Wstępu)

 

Cena: 17,00 zł

W-1118

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 3
2018

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski

 

W pierwszej części opisano wybrane aspekty ewolucji systemu zarządzania kryzysowego oraz podstawowe podmioty w nim uczestniczące. Wprowadzający w tę tematyką rodział opisuje ewolucję systemu zarządzania kryzysowego w Islandii.

Druga część publikacji dotyczy związanych z systemem ratowniczo-gaśniczym stanowiącym wraz z systemem ratownictwa medycznego trzon służb ratowniczym w naszym kraju.

Trzecia część pracy dotyka głównych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z migracją ludności, terroryzmem oraz bezpieczeństwem transportu zbiorowego. W ostatniej części poruszono wybrane problemy związane z bezpieczeństwem ekonomicznym.

 

Cena: 17,00 zł

 

Spis treści

Racjonalizacja IV OKŁADKA-page-001

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 4
2019

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński

 

To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej pt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne” poświęcony doskonaleniu formacji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad za nimi – również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji. [fragment Wstępu]

 

Cena: 23,00 zł

 

Spis treści

Racjonalizacja V OKŁADKA-page-001

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 5
2020

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Paweł Lubiewski, Tomasz Zwęgliński

 

Tom ten poświęcony został dwóm zakresom wspomnianego bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwu publicznemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Sprawiło to, że w sposób naturalny poszczególne rozważania odnoszą się w zasadniczej mierze do doskonalenia działań Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także z uwagi na obecność w ich strukturach również szkół wyższych i ośrodków badawczych. W konsekwencji tego na ten tom złożyły się wypowiedzi odnoszące się w swej treści do problemów: teoretycznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa powszechnego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie, współpracy jednostek naukowych w kontekście racjonalizacji działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Policją, genezowania rozwoju zakresu podmiotowo-przedmiotowego działalności polskich formacji policyjnych w perspektywie ich społecznych funkcji, potrzeb doskonalenia organizacji działań policji (z uwzględnieniem poziomu lokalnego organizacji) oraz działań tej formacji w stanie wojennym. [ze wstępu]

 

Cena: 17,00 zł

 

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Racjonalizacja VI OKŁADKA-page-001

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne
Tom 6
2020

 

redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz

 

Monografia została poświęcona toczącym się dyskusjom na temat: kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, wskazując na złożoność powiązań między nimi, wymiaru imigracji i praw człowieka, w tym konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego, problemów organizacji długotrwałych działań ratowniczych, jak i ich zabezpieczenia logistycznego, nowych rozwiązań prawnych i możliwości ich implementacji w kontekście zdarzeń radiacyjnych, a także możliwości doskonalenia działań uczestników zarządzania kryzysowego, doskonalenia współpracy Państwowej Straży Pożarnej z centrami powiadamiania ratunkowego, wybranych aspektów i problemów gospodarki transportowo-sprzętowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego determinujące sprawne i skuteczne funkcjonowanie, doskonalenia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu szkolenia funkcjonariuszy Policji jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz racjonalizacji działań w obszarze szkolnictwa oficerskiego z perspektywy 30 lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [ze wstępu]

 

Cena: 18,00 zł

 

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Ratownictwo techniczne cz 3

Ratownictwo techniczne. Część 3. Prognozowanie zagrożeń i ewakuacja ludzi niepełnosprawnych z obiektów szpitalnych
1988

 

Edward Hamanowicz

 

Charakterystyka zagrożenia ogólnego i pożarowego w szpitalach. Infrastruktura instalacji elektrycznych i technicznych w budynkach szpitalnych. Organizacja i metodyka ewakuacji ludzi niepełnosprawnych.

 

Cena: 2,50 zł

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
2017

 

Maciej Rafałowski

 

Zasadniczą intencją niniejszego podręcznika jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych działań ratowniczych. [ze wstępu]

 

Cena: 40,00 zł

 

Wersja elektroniczna w Repozytorium cyfrowym SGSP

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych

Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych
1999

 

Tadeusz Derecki

 

Opisano urządzenia wytwarzające strumienie gaśnicze, którymi są różnej konstrukcji wytwornice, prądownice i działka gaśnicze oraz sprzęt współpracujący z tymi urządzeniami: pompy, urządzenia zasysające, dozowniki.

 

Cena: 15,00 zł

Document-page-001(1)

Sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Laboratorium
Część 1
2019

 

Piotr Chudy, Wiktor Wąsik

 

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (mundurowych i cywilnych), słuchaczy studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Opracowanie ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Skrypt zawiera teoretyczne wprowadzenie do analizy błędów pomiarowych oraz sześć ćwiczeń (instrukcji), których tematyka jest powiązana z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć audytoryjnych. [z przedmowy]

 

 

Cena: 36,00 zł

 

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

Szkice pedagogiczne

Szkice pedagogiczne
2018

 

Konrad Waloszczyk

 

Teksty zamieszczone w monografii stanowią tylko szkice; każdy z nich mógłby zostać potraktowany znacznie obszerniej i dogłębniej. (…) Rozdział pierwszy dotyczy historycznych przesłanek dyskursu pedagogicznego. Czego i jak nauczano w starożytnych Chinach, Indiach, na Bliskich Wschodzie czy w Grecji? Rozdział drugi odnosi się do świata wewnętrznego dziecka. Jak postrzega ono świat? Jak rozwija się jego świadomość dobra i zła? Czym jest temperament, charakter, osobowość, inteligencja, emocja, inteligencja emocjonalna? Na ile te struktury są wrodzone, a na ile nabyte? W rozdziale trzecim podjęto niektóre współczesne problemy wychowania i kształcenia. Jakie są idee przewodnie Nowego Wychowania? Jak nowe media (telewizja, internet, telefonia komórkowa) wpływają na zdolność myślenia młodzieży? Na czym polega myślenie? Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i ją lubią? (opis za autorem)

 

Cena: 14,00 zł

 

Spis treści

W-1135

Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
2019

 

Aneta Majkowska, Izabella Grabowska-Lepczak, Monika Wojakowska

 

Monografia stanowi opis istotnych elementów społeczno-humanistycznych aspektów kształowania bezpieczeństwa, dlatego poddano w niej analizie proces komunikowania społecznego. Uwzględniono uniwersalizm podejść do potrzeb społecznych. Kontekst komunikowania medialnego wyrażający się w skutecznej współpracy służb ratowniczych ze społeczeństwem omówiono na przykładzie PSP. Zagadnienia związane z kształtowaniem bezpieczeństwa poprzez wdrażanie różnych form edukacyjnych również zaprezentowano na przykładzie PSP. [ze Wstępu]

 

 
W-1125

Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze 
2018

 

Tomasz Drzymała

 

W monografii zostały zamieszczone najnowsze wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury. Otrzymane wyniki badań analizowano pod kątem zmiany parametrów wytrzymałościowych oraz cech fizyko-chemicznych. Badania przemian cieplnych próbek zaprawy wykonano za pomocą symultanicznej analizy termicznej. Prowadzono również obserwacje struktury włókien oraz zaczynów poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury SEM (ang. scanning electron microscope) za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Podstawowym celem badań było ustalenie wpływu włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze.

 

Cena: 41,00 zł
 
Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu

Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu
2017

 

redakcja naukowa Anna Szajewska

 

Niniejsze opracowanie stanowi pracę zbiorową, której autorami są […] specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. Treści poszczególnych rozdziałów ułożone zostały według zagadnień realizowanych na studiach podyplomowych SGSP w Warszawie „Ochrona przeciwpożarowa lasu” […]. Tematyka publikacji czerpie z różnych dziedzin nauki – począwszy od przepisów prawnych, a skończywszy na zagadnieniach technicznych. W publikacji zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta tu wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia.

 

Cena: 28,00 zł

W-1120

Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe
2018

 

Paweł Ogrodnik

 

Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom. [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]

 

Cena: 17,00 zł
 
Ptak_dla_autora-page-001

Zagrożenia elektroenergetyczne w środowisku pracy
2020

 

Szymon Ptak

 

Niniejszy podręcznik, w zamyśle autora, pozwoli zrozumieć podstawy zjawisk fizycznych związanych z powszechnie występującą elektrycznością, wprowadzi Czytelnika w zagadnienia bezpieczeństwa poparte licznymi przykładami ilustrującymi cechy opisywanego zjawiska. Podręcznik stanowi także podstawowe źródło wiedzy potrzebnej do realizacji przedmiotu pn. zagrożenia elektroenergetyczne realizowanego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Napisany został przede wszystkim z myślą o absolwentach humanistycznych i społecznych profili szkół średnich.

 

Cena: 28,00 zł

 

Spis treści

Wydanie elektroniczne w Repozytorium cyfrowym SGSP

W-1136

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych
2019

 

Józef Stępak

 

W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych? W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. (…) [ze Wstępu]

 

 
okładka stepak

Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
2018

 

Józef Stępak

 

Monografia jest poświęcona zakresowi spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w Polsce. Autor w bardzo dokładny i przejrzysty sposób opisuje powyższą problematykę. Mimo istnienia publikacji zajmujących się podobną tematyką, po raz pierwszy mamy do czynienia z tak dokładnym i przystępnie przedstawionym opisem struktur i mechanizmów wraz z oceną ich działania. [z recenzji dr hab. Weroniki Jakubczak]

 

Cena: 23,00 zł
 
Zbiór zadań z hydromechaniki

Zbiór zadań z hydromechaniki
2014

 

Jerzy Gałaj, Tomasz Drzymała, Sylwester Kieliszek

 

Celem niniejszego skryptu jest umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z zagadnieniami z zakresu hydromechaniki.

 

Cena: 33,00 zł