REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
w semestrze letnim 2022/2023 oraz w semestrze zimowym 2023/2024

                                                                                                       

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2022/2023 oraz semestrze zimowym 2023/2024.

 

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców i pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2023 r. włącznie. Wymagany jest komplet dokumentów, tj. 1) formularz zgłoszeniowy; 2) program szkolenia/nauczania (szczegóły poniżej).

 

Wyjazdy pracowników administracyjnych:

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych (w przypadku mobilności do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem) i 5 dni w przypadku wyjazdu do tzw. krajów trzecich niestowarzyszonych z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”) zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnię przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość mobilności nauczyciela akademickiego to jeden tydzień. Mobilność nauczyciela akademickiego może trwać od 2 do 5 dni roboczych w przypadku wyjazdu do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem lub 5 dni, gdy mobilność jest realizowana w kraju niestowarzyszonym z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”) zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej SGSP, w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych, wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+ otrzymują także dofinansowanie kosztów podróży.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres: erasmus@sgsp.edu.pl w terminie do 3 marca 2023 r. włącznie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

Zasady i tryb delegowania za granicę pracowników i strażaków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 43/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Uwaga: zgodnie z zapisami uchwały Senatu SGSP 16/09/2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

 

WYJAZDY DLA STUDENTÓW CYWILNYCH

Zapoznaj się z przewodnikiem rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023

W ramach programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

  • Praktyki:
    1. „SMT” Praktyki 2-3 miesięczne w semestrze letnim 2022/2023;
    2. Krótkoterminowa mobilność mieszana w celu odbycia praktyk połączona z mobilnością wirtualną (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) w semestrze letnim 2022/2023.
  • Studia:
    1. „SMS” Semestr zimowy 2023/2024;
    2. Wyjazd krótkoterminowy połączony z mobilnością wirtualną (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) w semestrze zimowym 2023/2024.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się w marcu 2023 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

Studenci uprawnieni do  stypendium socjalnego, wyjeżdżający na studia – mogą otrzymać dodatkowo 250 euro miesięcznie.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: erasmus@sgsp.edu.pl w terminie do 3 marca 2023 r. włącznie.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie maila zwrotnego od Koordynatora.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Zasady i tryb delegowania za granicę studentów niebędących strażakami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 16/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

WYJAZDY ABSOLWENTÓW NA PRAKTYKI/STAŻE

W ramach programu Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci SGSP (wyjazd musi zakończyć się nie później niż rok po zakończeniu studiów) pod warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym Erasmus+ w trakcie studiów i spełnieniu wymogów, o których mówi Zarządzenie nr 16/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie zasad i trybu delegowania za granicę studentów niebędących strażakami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+.

Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dot. udziału w ww. mobilnościach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Erasmus+ (erasmus@sgsp.edu.pl): Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ mł. bryg. dr. inż. Szymonem Ptakiem oraz Zastępcą Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ p. mgr inż. Joanną Kozioł.