POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z ARCHIWAMI PAŃSTWOWYMI

Porozumienie o współpracy z Archiwami Państwowymi

 

Mając na uwadze dążenie do doskonalenia funkcjonowania procesu dydaktycznego, podnoszenia jakości kształcenia, popularyzacji osiągnięć nauki oraz pragnąc rozwijać wzajemnie korzystną współpracę, 16 listopada 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Archiwami Państwowymi.

Porozumienie określa sposób wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony dóbr kultury, w tym narodowego zasobu archiwalnego i archiwów.

Strony wyraziły wolę współdziałania w zakresie m.in.:

  • wymiany doświadczeń w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony dóbr kultury, w tym zasobu archiwalnego i archiwów;
  • prowadzenia działalności o charakterze edukacyjnym, polegającej m.in. na:
  • podwyższaniu poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonaleniu mechanizmów działań,
  • odbywaniu przez studentów i słuchaczy SGSP oraz pracowników sieci Archiwów Państwowych wizyt partnerskich,
  • organizowaniu szkoleń, wykładów, konferencji i innych form kształcenia;
  • inicjowania przedsięwzięć mających na celu popularyzację działalności Stron.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Archiwa Państwowe reprezentował Naczelny Dyrektor dr Paweł Pietrzyk.