Świadczenia

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 

  • Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student o którym mowa powyżej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

     

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.
  • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek: nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny, śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, kradzieży lub zniszczenia jego mienia, bez winy studenta (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia), nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe).
  • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

 

Konsultacje ws. wypełniania wniosków:

Dział Spraw Studenckich (obiekt 01, I p., p. 219 – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont)

zapraszamy w godz.: 8:00 – 14:00

tel. (022) 56-17-993

 

Składanie wniosków:
Kancelaria Ogólna (obiekt 02, parter, p. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego)

Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH – STYPENDIA”