UWAGA !!!

 

ZARZĄDZENIE NR 46/20 REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

W celu umożliwienia Państwu sprawnego rozpatrywania wniosków, uruchamiamy (do odwołania) możliwość wysyłki wszelkich wniosków dotyczących pomocy materialnej także drogą mailową. Zastrzega się przy tym, że oryginały dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny Uczelni:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyciąg z komunikatu:

„Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego….”

 

Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

https://www.youtube.com/watch?v=sZDsn939CKg

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

Student może ubiegać się o świadczenia, takie jak:

Stypendium ministra

Stypendium rektora

Stypendium socjalne 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Zapomoga 

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

(Zarządzenie nr 31/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zapraszamy do kontaktu:

  • osobistego w godzinach pracy Referatu Obsługi Studentów (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
  • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl, mosiewicz@sgsp.edu.pl;
  • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-729