Świadczenia

 

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

 

Student może ubiegać się o świadczenia, takie jak:

Stypendium ministra

Stypendium rektora

Stypendium socjalne 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Zapomoga 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

(Zarządzenie nr 31/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Konsultacje ws. wypełniania wniosków:

Pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont

Zapraszamy w godz.: 8:00 – 14:00

tel. (022) 56-17-993