Umowa o współpracy z AQUA S.A.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z AQUA S.A.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym naukowych i badawczych to główne założenia umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a firmą AQUA S.A., którą zawarto 10 stycznia 2023 r.

Strony postanowiły, że współpraca obejmować będzie określony zakres działań wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. następujących obszarów:

  • popierania celów edukacyjnych i badawczych SGSP;
  • budowania platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki;
  • wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektów realizowanych ze środków uzyskanych w ramach programów finansowanych ze środków UE;
  • organizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. konferencji, seminariów, szkoleń itp.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast firmę AQUA S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Krzysztof Michalski.

***

Firma AQUA S.A. zajmuje się eksploatacją obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także usługą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie wybranych gmin