BRIEFING PRASOWY ODNOŚNIE UTWORZENIA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

BRIEFING PRASOWY ODNOŚNIE UTWORZENIA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

8 lutego 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się briefing prasowy odnośnie ogłoszenia decyzji o utworzeniu w naszej Uczelni kierunku ratownictwo medyczne.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Pan Włodzimierz Bernacki,
  • Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak,
  • Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Pan Dariusz Nowak,
  • Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pan Wojciech Radecki,
  • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA Pan dr n. med. Artur Zaczyński,
  • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP) gen. brygadier Andrzej Bartkowiak,
  • Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny,
  • Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Kierunek ratownictwo medyczne w SGSP

Studia planuje się rozpocząć wraz z początkiem nowego roku akademickiego, tj. 1 października 2023 r. Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które zdobędą wysoką liczbę punktów na egzaminie maturalnym z takich przedmiotów jak matematyka, biologia, fizyka, chemia. Oprócz tego w toku rekrutacji będzie brana pod uwagę znajomość języka obcego, którego rozwój w zakresie specjalistycznym będzie możliwy w toku studiów. Ważnym elementem będą również zdolności psychofizyczne kandydata.

W pierwszym roku kształcenia planowane jest uruchomienie studiów dla 60 studentów (30 studentów studiów stacjonarnych i 30 studentów studiów niestacjonarnych). Rozpoczęcie od takiej liczby studentów w sposób naturalny pozwoli SGSP rozpocząć kształcenie na nowym dla siebie, a niebywale ważnym dla służby kierunku. W kolejnych latach wraz z sukcesywną budową zaplecza infrastrukturalnego oraz corocznym wzrostem liczby etatów w uczelni o kilkadziesiąt, możliwe jest zwiększanie liczby studentów. Zakłada się, że realizacja programu studiów na kierunku ratownictwo medyczne będzie wymagała zwiększenia liczby etatów w uczelni o około 15-25 etatów rocznie na przestrzeni 3 lat kolejnych lat (w zależności od liczby studentów).

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne w SGSP został stworzony w oparciu o standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu ratownika medycznego określony rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Absolwent SGSP osiągnie efekty uczenia się przewidziane dla ratowników medycznych. Bardzo ważnym elementem programu studiów jest grupa tzw. przedmiotów do dyspozycji uczelni. Przedmioty te pozwolą na przygotowanie ratownika medycznego z uwzględnieniem potrzeb służby w PSP. Celem Uczelni jest wykształcenie ratowników medycznych, którzy w toku swojej kariery zawodowej będą mogli służyć w PSP oraz będą znali zasady funkcjonowania tej formacji.

Ze względu na praktyczny profil kierunku przewidziane są praktyki zawodowe. Ważne będzie zachowanie synergii pomiędzy dwoma podmiotami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie SGSP – prowadzącą kierunek i Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA, wspierającym Uczelnię w zakresie praktyk i wykwalifikowanej kadry.

Otwarcie kierunku ratownictwo medyczne w SGSP niesie za sobą konieczność szeregu inwestycji. Planowana jest budowa nowego budynku na terenie Uczelni m.in. z salami dedykowanymi ratownictwu medycznemu oraz wyposażenie pracowni, które umożliwią realizację programu studiów np. pracownia anatomii czy podstawowych zabiegów medycznych. W dłuższej perspektywie czasowej możliwe jest również stworzenie w Uczelni centrum symulacji medycznej, jako ważny element zaplecza poligonowego, które uczelnia posiada (szacunkowy koszt na 2022 r. to 28 mln zł).

Otwarcie kierunku ratownictwo medyczne koresponduje z koncepcją rozwoju Państwowej SSP, w której w 2023 r. planowany jest zakup około 100 ambulansów, stanowiących wyposażenie jednostek PSP, z których 1-2 mogą trafić do SGSP (przyszłej Akademii Pożarniczej).