NIEPEŁNOSPRAWNI

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Zadaniem Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych jest szeroko rozumiana pomoc studentom niepełnosprawnym. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych i integrację środowiska studentów.

 

Studenci z niepełnosprawnościami mają prawo do:

•   zwiększenia dodatkowej absencji;

•   zmiany formy sprawdzania wiedzy;

•   wydłużenia czasu egzaminu;

•   korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej (na czas egzaminu lub zaliczenia);

•   uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością organizowanych przez Uczelnię;

•   wypożyczenia sprzętu lub oprogramowania z Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu;

•   otrzymania zgody na parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;

•   innych, w zależności od posiadanych przez Uczelnie środków, form wsparcia służących stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

 

Kontakt:

Obiekt 01, bud. „C”, I p. , pokój 219.

tel.: 22 56 17 724

niepelnosprawni@sgsp.edu.pl