Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia pierwszego stopnia są przeznaczone dla osób gotowych podjąć wyzwanie w postaci poznania zagadnień z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Kierunek w szczególności dedykowany jest osobom pragnących zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwa obywateli. Także tym zainteresowanym pracą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, gotowym przyjąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w organizacjach publicznych oraz z sektora prywatnego, oferujemy treści kształcenia pomocne w zdobywaniu oraz piastowaniu stanowisk przyszłych dyrektorów, naczelników, prezesów, ekspertów czy doradców zarówno w instytucjach rządowych, samorządowych, pozarządowych jak i w sektorze prywatnym.

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym bądź planujących podjąć współpracę z podmiotami realizującymi zadania w jego obszarze, w szczególności osób pragnących zgłębić praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie oraz rozszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia I stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o bezpieczeństwie – 100%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – bezpieczeństwo wewnętrzne

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Zakresy studiów:

 • ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 60
 • Studia niestacjonarne – 60

Czas trwania – 6 semestrów (3 lata)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  • matematyka,
  • język obcy,
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka.
 1. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

 • wynik maturalny – wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  • poziom podstawowy – 0,7
  • poziom rozszerzony – 1,0
 • waga przedmiotu:
  • matematyka – 1,0
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka – 0,8
  • język obcy – 0,5
 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0 

100 

——————————–

5,0 

80 

4,0

4,0 

60 

———————————

3,0 

40 

3,0

2,0 

20 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.

 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.

 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:
 • matematyki,
 • wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,
 • języka obcego.

 1. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) – wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,
 • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
 • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4500,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2400,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
850,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościachUchwała Senatu SGSP

Absolwent:

 • Jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej
 • rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko – infrastruktura
 • posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej
 • zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa
 • posiada umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej
 • spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem
 • posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie
 • jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych
 • nabywa wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:
 • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
 • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
 • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej,
 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • organizacja systemów łączności i monitorowania,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
 • współpraca z instytucjami porządku publicznego,
 • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.
 • nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych
 • potrafi:
 • projektować i zarządzać bezpieczeństwem,
 • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu,
 • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych,
 • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa.
 • będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze
 • poprzez naukę języka obcego będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony
 • rozumie mechanizmy i warunki tworzące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.
 • zdobędzie szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów
 • posiada wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna, szczególnie ta ściśle współpracująca z OSP,
 • inne służby ratownicze i instytucje działające w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe),
 • administracja publiczna związana z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa,
 • służby związane z bezpieczeństwem i ochroną obywateli,
 • instytucje rządowe i pozarządowe związane z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa).

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992

Studia II stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o bezpieczeństwie – 100%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek – bezpieczeństwo wewnętrzne

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Zakresy studiów:

 • zarządzanie w formacjach umundurowanych
 • analityk bezpieczeństwa

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 60
 • Studia niestacjonarne – 60

Czas trwania – 4 semestry (2 lata)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień tworzenia listy rankingowej według uzyskanych wyników na dyplomach ukończenia studiów.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej – wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4500,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2400,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
850,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościachUchwała Senatu SGSP

Absolwenci:

 • są przygotowywani do obejmowania stanowisk wszystkich szczebli zarówno w instytucjach sektora publicznego, m.in. w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, oraz prywatnego, m.in. związanego z analizą danych na rzecz szeroko definiowanego bezpieczeństwa
 • otrzymają uniwersalną wiedzę możliwą do wykorzystania nie tylko w krajowych, ale także międzynarodowych instytucjach
 • mogą znaleźć zatrudnienie jako eksperci z zakresu prewencji społecznej, edukacji dla bezpieczeństwa (po ukończeniu szkolenia pedagogicznego), projektowania bezpieczeństwa cywilnego, pozyskiwania i analizy danych, zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa imprez masowych
 • nabędą umiejętności realizacji szkoleń, warsztatów, treningów oraz poznają tajniki liderowania oraz inspirowania m.in. członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy we wszystkich formacjach i służbach podległych MSWiA
 • instytucje sektora publicznego
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992