Kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Celem kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej,
którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń
a także przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

Studia I stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo – 70% – dyscyplina wiodąca
 • Inżynieria lądowa – 20%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 10%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – inżynieria bezpieczeństwa

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 90
 • Studia niestacjonarne – 60

Czas trwania – 8 semestrów (4 lata)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:
  • matematyka;
  • język obcy;
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

 • wynik maturalny – wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  • poziom podstawowy – 0,7
  • poziom rozszerzony – 1,0
 • waga przedmiotu:
  • matematyka – 1,0
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie – 0,8
  • język obcy – 0,5
 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0 

100 

——————————–

5,0 

80 

4,0

4,0 

60 

———————————

3,0 

40 

3,0

2,0 

20 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.

 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.

 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:
  • matematyki,
  • informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie
  • języka obcego

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) – wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,
 • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
 • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej, traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4950,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2750,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
950,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)
* wpłaty za semestr VIII wnoszone są jednorazowo do 10 marca

Informacje o innych płatnościach Uchwała Senatu SGSP

Absolwent:

 • posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych,
 • posiada umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • umie pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł,
 • stosować terminologię i język techniczny,
 • korzystać z technik symulacyjnych i wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne,
 • nabył umiejętność w zakresie dostrzegania aspektów pozatechnicznych, w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • nabył umiejętność wykonywania ilościowej analizy ryzyka pożarowego i zarządzania procesem zarządzania bezpieczeństwem w obiektach budowlanych i innych elementach infrastruktury,
 • posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii, wypadków i katastrof,
 • potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów przeciwpożarowych,
 • rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko – infrastruktura,
 • posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej,
 • zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

 

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak:

 • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa,
 • stosowanie podstawowych metod analitycznych, służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich,
 • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania,
 • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa,
 • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym działań ratowniczych oraz współpracy z administracją publiczną,
 • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia, a także awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe,
 • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
 • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych,
 • ratowanie zagrożonego życia, zdrowia, mienia i środowiska, w odniesieniu do zasad kierowania działaniem ratowniczym i dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia,
 • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej
 • jednostki organizacyjne PSP – na stanowiskach cywilnych,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej zajmujące się problemami bezpieczeństwa,
 • biura projektowe i konsultingowe,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakładowe straże pożarne,
 • inne jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • jednostki administracji publicznej różnego szczebla,
 • wyższe i średnie szkolnictwo techniczne.

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992

Studia II stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych, strażaków w służbie kandydackiej i strażaków w służbie stałej

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier lub magister inżynier pożarnictwa inżynierom pożarnictwa

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo – 70% – dyscyplina wiodąca
 • Inżynieria lądowa – 20%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 10%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek – inżynieria bezpieczeństwa

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 60
 • Studia niestacjonarne – 180

Czas trwania – 3 semestry (1,5 roku)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant AP.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień tworzenia listy rankingowej według uzyskanych wyników na dyplomach ukończenia studiów.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4950,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2750,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
950,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościachUchwała nr 14/03/23 Senatu SGSP z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części z tych opłat

Absolwent:

 • posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania,
 • potrafi analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa,
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie,
 • nabył umiejętności w zakresie wykorzystywania poznanych metod badawczych i modeli matematycznych oraz ich modyfikacji do analizy i rozwiązywania zadań z inżynierii bezpieczeństwa,
 • potrafi uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz realizować działania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i posiadają umiejętności optymalizacji istniejących rozwiązań technicznych,
 • nabywa szersze umiejętności w zakresie procedur prowadzenia dochodzeń popożarowych, optymalizacji środków gaśniczych, zarządzania infrastrukturą w sytuacjach kryzysowych, stosowania przepisów i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej,
 • nabywa szersze umiejętności podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami: zarządzania, planowania, administrowania i modelowania procesów decyzyjnych – umie je zastosować do zwiększenia efektywności zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cywilne,
 • umie podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i administracyjnych,
 • umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji,
 • umie identyfikować parametry systemów bezpieczeństwa, ich projektowanie, testowanie, wdrażanie i kontrolowanie,
 • umie oceniać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem obejmującym sytuacje kryzysowe, diagnozować zagrożenia uwzględniając wskaźniki ekonomiczne, społeczne i profilaktyczne bezpieczeństwa,
 • posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole, potrafić ocenić czasochłonność zadania, kierować zespołami ludzkimi w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji,
 • będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym,
 • to człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

 

Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak:

 • nauki techniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa,
 • stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami,
 • analiza zjawisk niepożądanych, takich jak analiza skutków wybuchu i modelowanie pożarów,
 • identyfikacja, analiza i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa,
 • kierowanie działaniem ratowniczym, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych,
 • zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli.
 • służba (w przypadku absolwentów strażaków),
 • praca w jednostkach organizacyjnych PSP (studenci cywilni),
 • jednostki organizacyjne jednostek administracji publicznej, ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę,
 • biura projektowe i konsultingowe,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakładowe straże pożarne,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • jednostki administracji publicznej różnego szczebla,
 • Wyższe i średnie szkolnictwo techniczne,
 • absolwenci – strażacy mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach.

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992