Kierunek ratownictwo medyczne

Kierunek ratownictwo medyczne

Celem nauczania na kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Studia o charakterze praktycznym, przygotowują specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

Dla kogo – dla osób cywilnych i strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o zdrowiu – 61% – dyscyplina wiodąca
 • Nauki medyczne – 30%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 9%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – ratownictwo medyczne

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia – praktyczny

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 30
 • Studia niestacjonarne – 30

Czas trwania – 6 semestrów (3 lata)

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  • matematyki;
  • języka obcego;
  • biologii albo chemii, albo fizyki;
 1. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości, któregoś z powyższych przedmiotów, przyjmuje się dla niego wartość „0” punktów rekrutacyjnych.
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

 • wynik maturalny – wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  • poziom podstawowy – 0,7
  • poziom rozszerzony – 1,0
 • waga przedmiotu:
  • matematyka – 1,0
  • biologia albo chemia, albo fizyka – 0,8
  • język obcy – 0,5
 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0 

100 

——————————–

5,0 

80 

4,0

4,0 

60 

———————————

3,0 

40 

3,0

2,0 

20 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że ”wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 2. Kandydat na studia stacjonarne może uzyskać punkty preferencyjne za następujące szkolenia i kursy (punkty sumują się):
  • kurs KPP – 8 pkt
  • szkolenie podstawowe strażaka OSP – 7pkt
  • kurs ratownika TOPR/GOPR – 5 pkt
  • kurs ratownika WOPR – 4 pkt
 1. Kandydat na studia niestacjonarne może uzyskać punkty preferencyjne za jedną z posiadanych kwalifikacji w zawodach:
  • strażak – 50 pkt
  • technik pożarnictwa – 50 pkt
  • inżynier pożarnictwa – 50 pkt
 1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.

 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz biologii albo chemii, albo fizyki raz punktów preferencyjnych.

 3. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki z przedmiotu matematyka.

 5. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:
  • według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,
  • według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 1. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują ustalone terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) – wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w roku przypadającym na rekrutację, wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów które będą zdawane; w przypadku kilku świadectw dojrzałości, należy scalić wszystkie w jeden plik pdf.
 • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
 • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
 • deklarację uiszczania czesnego – (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:
koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
14500,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
7400,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
2500,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościach Uchwała Senatu SGSP

Absolwent:

 • zna i rozumie medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego,
 • zna i rozumie problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym,
 • zna i rozumie systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach,
 • zna i rozumie regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • potrafi rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • potrafi prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego,
 • potrafi podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • potrafi współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach,
 • potrafi inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • potrafi promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych,
 • potrafi planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy,
 • jest gotów do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem,
 • jest gotów do dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw,
 • jest gotów do organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym,
 • jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych,
 • jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (policji, straży pożarnej, wojsku, straży granicznej, lotnictwie),
 • organizacjach ratowniczych (PCK, WOPR, GOPR),
 • dyspozytorniach medycznych,
 • ośrodkach szkoleniowych oraz
 • na stanowisku koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992