SZKOLENIE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W FORMIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

SZKOLENIE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W FORMIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

 

19 kwietnia 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się szkolenie punktowane dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, które dotyczyło aktualnych problemów bezpieczeństwa pożarowego. Przedsięwzięcie zorganizowano w formie ogólnopolskiej konferencji.

W wydarzeniu  uczestniczyły również osoby niebędące rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, które otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez liczby punktów.  

Najwyższej klasy specjaliści i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), SGSP oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawili m.in. następujące zagadnienia:

  • Prawo budowlane w kontekście działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej;
  • Współpraca instalacji tryskaczowej i wentylacji pożarowej;
  • Aktualne problemy w zakresie certyfikacji i dopuszczania wyrobów wykorzystywanych do celów ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych;
  • Wymagane odległości budynków od obiektów niebędących budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
  • Problematyka uzgadniania projektów stałych urządzeń gaśniczych gazowych;
  • Metodyka szacowania czasów interwencji jednostek PSP w kontekście wytycznych dot. projektowania urządzeń przeciwpożarowych.

Uczestnicy szkolenia wykazali się dużym poziomem wiedzy w powyższym zakresie, co zostało potwierdzone wynikami testu końcowego.

***

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP, nasza Uczelnia została wyznaczona do przeprowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zorganizowane w 2022 r. szkolenia w SGSP cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały wysoko ocenione przez ich uczestników.