Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia pierwszego stopnia są dedykowane osobom z powołaniem technicznym, które chcą przyswoić wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie kierunek polecany jest wszystkim tym, którzy planują uzyskać atrakcyjny zawód dający perspektywę rozwoju na wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy.

Studia drugiego stopnia dają możliwość poszerzenia kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia i zdobyć nowe uprawnienia, podnosząc znacznie pozycję absolwenta w tej przestrzeni. Ochrona człowieka w środowisku pracy jest traktowana priorytetowo w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Dbałość o ten stan wynika z legislacyjnych obowiązków nakładanych na pracodawcę, pracownika i służbę bhp. Kierunek praktyczny bezpieczeństwo i higiena pracy jest odpowiedzią na potrzeby edukacji wykwalifikowanej kadry z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy. 

Studia I stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 60%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 40%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – bezpieczeństwo i higiena pracy

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia – praktyczny

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 30
 • Studia niestacjonarne – 30

Czas trwania – 7 semestrów (3,5 roku)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:
  • matematyka;
  • język obcy;
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

 • wynik maturalny – wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  • poziom podstawowy – 0,7
  • poziom rozszerzony – 1,0
 • waga przedmiotu:
  • matematyka – 1,0
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie – 0,8
  • język obcy – 0,5

2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5 Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6 Wynik maturalny
5,0 6,0 100
———- 5,0 80
4,0 4,0 60
———- 3,0 40
3,0 2,0 20

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

4. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

5. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.

6. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.

7. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

 • matematyki,
 • informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie
 • języka obcego

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r. 14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r. 15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r. 20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r. 21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r. 26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 1. wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) – wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,
 2. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 3. zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 4. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej, traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4950,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2750,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
950,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)
* wpłaty za semestr VIII wnoszone są jednorazowo do 10 marca

Informacje o innych płatnościachUchwała Senatu

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP):

 • posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w służbie BHP z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w następujących zagadnieniach:
  • z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i innych dziedzin nauki stanowiących istotę przedmiotów kluczowych dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań inżynierskich;
  • z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji;
  • nowoczesnych systemów teleinformatycznych stanowiących podstawę organizacji łączności i alarmowania w działaniach służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych służb;
  • zasad projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii i fizjologii pracy; norm oraz wytycznych do projektowania przestrzeni pracy;
  • z zakresu rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń oraz przyczyn zjawisk niepożądanych w szczególności zagrożeń pożarowych, wybuchowych, zagrożeń elektrycznych i elektromagnetycznych, zagrożeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, związanych z awariami przemysłowymi; a także zagadnień o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach gaszenia pożarów, a także likwidacji skażeń;
  • dotyczących zasad planowania, organizowania, wykonywania i kontrolowania działań służby bhp, i ochrony p.poż.;
  • w obszarze metodologii prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż. na różnych stanowiskach pracy;
  • dotyczących międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
  • związanych z identyfikacją, analizą, oceną i hierarchizacją ryzyka w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz analizą niezawodności i skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;
  • z zakresu ekonomii i instrumentów finansowych oraz prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i działalności jednoosobowej;
  • w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
  • dotyczących aspektów prawnych, praw i obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z innymi służbami i organami sprawującymi nadzór i kontrolę nad warunkami pracy;
  • związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania bhp oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie;
  • dotyczących zasad wprowadzania na rynek wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz zasad funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce i Unii Europejskiej.
 • posiada kwalifikacje oraz niezbędną do pracy wiedzę, aby pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w działach zajmujących się sprawami bhp, w urzędach administracji publicznej, w laboratoriach zajmujących się badaniem czynników środowiska pracy, w organach nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzić własną działalność;
 • w czasie swojej nauki otrzyma:
  • potwierdzenie nabycia umiejętności analitycznych – SPSS TECHNOLOGY JUNIOR EXPERT poświadczanych przez Predictive Solutions,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności dydaktycznych do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe w działach zajmujących się sprawami bhp
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • laboratoria zajmujące się badaniem czynników środowiska pracy
 • instytucje kontroli i nadzoru na warunkami pracy

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992

Studia II stopnia

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 53%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 47%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek – inżynieria bezpieczeństwa

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia

Profil kształcenia – praktyczny

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 30
 • Studia niestacjonarne – 30

Czas trwania – 3 semestry (1,5 roku)

 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
 3. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant AP.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r. 14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r. 15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r. 20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r. 21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r. 26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:

Koszt studiów

koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4950,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2750,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
950,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościachUchwała nr 14/03/23 Senatu SGSP z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części z tych opłat

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w służbie BHP z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w następujących zagadnieniach:
  • rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń oraz przyczyn zjawisk niepożądanych w szczególności zagrożeń pożarowych, wybuchowych, zagrożeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, związanych z awariami przemysłowymi;
  • o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach gaszenia pożarów,
  • likwidacji skażeń,
  • z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji,
  • zasad projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii i fizjologii pracy,
  • norm oraz wytycznych do projektowania przestrzeni pracy,
  • dotyczących zasad planowania, organizowania, wykonywania i kontrolowania działań służby bhp,
  • w obszarze metodologii prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż. na różnych stanowiskach pracy,
  • w obszarze prowadzenia badań naukowych w bezpieczeństwie pracy,
  • dotyczących międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • związanych z identyfikacją, analizą, oceną i hierarchizacją ryzyka w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz analizą niezawodności i skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa,
  • z zakresu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i działalności jednoosobowej,
  • w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
  • dotyczących aspektów prawnych, praw i obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z innymi służbami i organami sprawującymi nadzór i kontrolę nad warunkami pracy,
  • związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania bhp oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie,
  • dotyczących zasad wprowadzania na rynek wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz zasad funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce i Unii Europejskiej.
 • posiada rozszerzone kwalifikacje oraz niezbędną do pracy wiedzę, aby pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w działach zajmujących się sprawami bhp, w urzędach administracji publicznej, w laboratoriach zajmujących się badaniem czynników środowiska pracy, w organach nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzić własną działalność.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie swojej nauki otrzyma:

 • potwierdzenie nabycia umiejętności audytora wiodącego dla normy PN-ISO45001
 • potwierdzenie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • potwierdzenie nabycia umiejętności dydaktycznych do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • instytucje zajmujące się kontrolą i nadzorem na warunkami pracy

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992