Kierunek ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Kierunek ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Studia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna prowadzone są jako studia pierwszego stopnia.

Dedykowane są osobom, które pragną zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli.
Także tym, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozarządowymi.

Studia ukierunkowane są na osoby, których zainteresowania wiążą się z dziedzinami ratownictwa, ochroną ludności w ujęciu jej organizacji, jak również wiedzą na temat świadczenia i planowania pomocy humanitarnej.

Studia te w sposób szczególny przygotowane zostały dla pracowników urzędów oraz przedstawicieli służb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na różne aspekty ich współpracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o bezpieczeństwie – 91%
 • Inżynieria bezpieczeństwa – 9%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 30
 • Studia niestacjonarne – 30

Czas trwania – 6 semestrów (3 lata)

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
     –  matematyka
     –  język obcy
     –  wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

 • wynik maturalny – wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  • poziom podstawowy – 0,7
  • poziom rozszerzony – 1,0
 • waga przedmiotu:
  • matematyka – 1,0
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka – 0,8
  • język obcy – 0,5

2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5 Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6 Wynik maturalny
5,0 6,0 100
———- 5,0 80
4,0 4,0 60
———- 3,0 40
3,0 2,0 20

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

4. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

5. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.

6. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.

7. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

 • matematyki,
 • wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,
 • języka obcego

8. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r.

14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r.

15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r.

20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r.

21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r.

26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) – wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w roku przypadającym na rekrutację, wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów które będą zdawane; w przypadku kilku świadectw dojrzałości, należy scalić wszystkie w jeden plik pdf.
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
 • deklarację uiszczania czesnego – (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są nieodpłatne.

 • Studia niestacjonarne są płatne:
koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4500,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2400,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
850,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Informacje o innych płatnościach Uchwała Senatu SGSP

Absolwent:

 • jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych, administracyjnych, a także zarządczych i organizacyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej, sektora prywatnego i pozarządowego w zakresie działań na rzecz ochrony ludności (w tym ratowniczych) i pomocy humanitarnej (w podmiotach wszystkich trzech sektorów, a szczególnie organizacji pozarządowych).
 • powinien:
  • rozumieć i potrafić analizować procesy, a także kreować adekwatne postawy oraz podejmować odpowiednie działania na poziomie lokalnym przed, w trakcie i po wystąpieniu rutynowych i nadzwyczajnych zagrożeń (np. Pandemii, wojny),
  • posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracach zespołowych, podjęcia i sprawowania funkcji lidera społecznego, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, a także krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, dotyczącymi działalności służb, straży i inspekcji oraz regulującymi funkcjonowanie sektora pozarządowego i prywatnego w zakresie ochrony ludności i pomocy humanitarnej,
  • znać krajowe i międzynarodowe instrumenty i mechanizmy, a także posługiwać się nimi, jak i kreować nowe rozwiązania stosowanie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowych.
  • posiadać umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona ludności i pomoc humanitarna.
 • będzie spełniał nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w podmiotach II i III sektora zaangażowanych w działania z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej.
 • posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć (w tym obowiązujących procedur, dobrych praktyk) realizowanych na rzecz bezpieczeństwa obywateli w obliczu zdarzeń typu HILP (ang. high impact low probability).
 • jest także przygotowany do wnoszenia wkładu do nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wymiarze międzynarodowym (np. UE) wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań współczesnych zagrożeń i standardów światowych.
 • nabywa wiedzę w zakresie skutecznego kierowania zespołami i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:
  • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
  • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania ochroną ludności i pomocą humanitarną,
  • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania społeczności lokalnych w obliczu zdarzeń typu HILP,
  • planowanie działań zapobiegawczych,
  • projektowanie systemów zarządzania ochroną ludności i pomocą humanitarną, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tych systemów,
  • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
  • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania podczas zdarzeń typu HILP,
  • tworzenie wniosków na realizację działań rozwojowych i pomocowych z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej, kierowanych do programów i funduszy krajowych i międzynarodowych, a także kierowanie tego typu projektami i ich właściwe rozliczenie,
  • organizacja systemów działających na rzecz obrony cywilnej,
  • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
  • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych, w tym schronów,
  • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
  • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
  • współpraca z instytucjami porządku publicznego i mediami,
  • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego, karnego,
  • wykorzystanie znajomości międzynarodowego prawa publicznego, w tym UE.
  • nabędzie umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych.
 • będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej w wymiarze europejskim (UCPM) i globalnym (ONZ).
 • będzie rozumiał mechanizmy i warunki kreujące bezpieczeństwo jednostki, posiadał wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa
  w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.
 • zdobędzie cechy w zakresie znajomości zasad ochrony ludności i pomocy humanitarnej, w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa i uczestniczą w działaniach humanitarnych i ochrony ludności na terenie RP i za granicą.
 • będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach naukowych, ewaluacji programów pomocowych i rozwojowych, tworzenia i realizacji projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń do systemowych rozwiązań służących poprawie obecnego stanu rzeczy w przedmiotowym obszarze.
 • będzie posiadać zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • sprawdzi się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka zespołu.
 • będzie potrafił szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna, szczególnie ta ściśle współpracująca z OSP,
 • inne służby ratownicze i instytucje działające w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe),
 • administracja publiczna związana z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa,
 • służby związane z bezpieczeństwem i ochroną obywateli,
 • instytucje rządowe i pozarządowe związane z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa),
 • instytucje sektora publicznego,
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem,
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA.

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992