Kierunek zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Kierunek Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Studia na kierunku Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności prowadzone są na drugim stopniu kształcenia.

Dedykowane są osobom związanym zawodowo z ratownictwem oraz ochroną ludności, a także osobom planującym podjąć współpracę z podmiotami realizującymi zadania w ich obszarze.

W szczególności kierunek poświęcony jest dla osób pragnących zgłębić praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie ratownictwa oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna.

Dla kogo – dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o bezpieczeństwie – 87 %
 • Nauki o polityce i administracji – 13%

Jednostka organizacyjna – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów – Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Język wykładowy – polski

Limit miejsc:

 • Studia stacjonarne – 30
 • Studia niestacjonarne – 30

Czas trwania – 3 semestry (1,5 roku)

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

I nabór

II nabór *

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

05.06.2023 r. 14.08.2023 r.

zakończenie przyjmowania zgłoszeń

14.07.2023 r. 15.09.2023 r.

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji

21.07.2023 r. 20.09.2023 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów **

24.07 – 04.08.2023 r. 21.09 – 22.09.2023 r.

ogłoszenie wyników

09.08.2023 r. 26.09.2023 r.

 * jeżeli zostanie uruchomiony

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

 • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
 • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej – wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
 • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
 • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 

Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
 • deklarację uiszczania czesnego – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 

Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Koszt – 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

 • Studia stacjonarne są niepłatne.
 • Studia niestacjonarne są płatne:
koszt rodzaj wpłaty termin wpłat
4500,00 PLN wpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2400,00 PLN wpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
850,00 PLN wpłaty ratalne
(3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca
 •  

* wpłaty za pierwszy semestr wnoszone są przez studentów jednorazowo (rocznie lub semestralnie)

Absolwenci:

 • otrzymają uniwersalną wiedzę możliwą do wykorzystania nie tylko w krajowych, ale także międzynarodowych instytucjach,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy we wszystkich formacjach i służbach podległych MSWiA.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • komórki właściwe ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w jednostkach administracji publicznej
 • przedsiębiorstwa usługowe np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa naukowo-badawcze w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludnosci
 • operatorzy infrastruktury krytycznej
 • służby (straż pożarna, policja, wojsko, służba więzeienna itp.)

→ kontakt przez konto założone w IRKpreferowana forma kontaktu
→ rekrutacja@sgsp.edu.pl
→ 22 56 17 992