Stypendium Rektora

 

DRODZY STUDENCI,

 

wniosek o STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć w terminie

do 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po 20 października. Wnioski takie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o stypendium rektora – FORMULARZ DO POBRANIA

do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO, do pobrania poniżej

Klauzula RODO – FORMULARZ DO POBRANIA

 

DLA  ABSOLWENTÓW INNYCH UCZELNI NIŻ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ !!! 

Tacy studenci, powinni do wniosku dołączyć także zaświadczenie według załącznika nr 8 do regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (FORMULARZ DO POBRANIA), z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5, wystawione przez uczelnię, w której uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.
Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

ZASADY PRZYZNAWANIA:

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0 (liczoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej).

W przypadku posiadania przez studenta średniej ocen w skali innej niż 2-5 określonej Regulaminem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie według załącznika nr 8 do regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5, wystawione przez uczelnię, w której uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, a także który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O otrzymaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej.

 

Punktację za wyróżniające wyniki w nauce przedstawia tabela:

 

Średnia ocen

Punktacja

4,90-5,00

10 pkt

4,80-4,89

9 pkt

4,70-4,79

8 pkt

4,60-4,69

7 pkt

4,50-4,59

6 pkt

4,40-4,49

5 pkt

4,30-4,39

4 pkt

4,20-4,29

3 pkt

4,10-4,19

2 pkt

4,00-4,09

1 pkt

 

Punktację za wysokie wyniki sportowe przedstawia tabela:

Ocena osiągnięć sportowych studenta zależy od rangi zawodów, które miały miejsce w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia sportowego.

 

Osiągnięcia sportowe

Punktacja

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

9 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

7 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

5 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, zawodach międzynarodowych podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej

2 pkt

 

Osiągnięcia sportowe potwierdzane powinny być zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego lub przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uczelni.

 

Punktację za osiągnięcia naukowe lub artystyczne przedstawia tabela:

Ocenie kryteriów uprawniających do starania się o stypendium rektora z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych podlegają wyniki uzyskane przez studenta w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia naukowego lub artystycznego.

 

Osiągnięcia naukowe

Punktacja

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

10 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B), ogłoszonym przez MNiSW

8 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Rozdział w książce o charakterze naukowym

9 pkt/liczba autorów

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt/liczba autorów

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni lub udokumentowany czynny udział w badaniach naukowych (np. w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach technicznych, branżowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,5 pkt/liczba autorów
(max. 2 pkt)

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

8 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

10 pkt

 

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela:

 

Osiągnięcia artystyczne

Punktacja

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

9 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

7 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt
(max. 4 pkt)

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

1 pkt
(max. 2 pkt)

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 

  1. Wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 – FORMULARZ DO POBRANIA
  2. Wzór zaświadczenia z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5 (dla absolwentów innych Uczelni niż Szkoła Główna Służby Pożarniczej) – FORMULARZ DO POBRANIA
  3. Do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO – FORMULARZ DO POBRANIA

 

Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego)
    Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zapraszamy do kontaktu:

  • w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
  • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl, aczarnecka@sgsp.edu.pl;
  • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-529