u1-1

 

Uwaga!

12 sierpnia rozpoczyna się drugi nabór na wszystkie rodzaje studiów, oprócz studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej. Nabór kończy się dnia 20 września, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 września.

 

Liczba wolnych miejsc na poszczególnych rodzajach studiów:

 

Studia stacjonarne

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – 2

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – 25

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – 30

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – 33

 

Uwaga! W przypadku niewypełnienia limitów na określone rodzaje studiów limity przyjęć na pozostałe rodzaje studiów mogą być zwiększone.

 

Studia niestacjonarne

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – 13

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – 4

Niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżyniera bezpieczeństwa – łączna liczba miejsc – 154

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji pdf

 

Informacje dla kandydatów

 

Dokumenty kandydatów należy składać w Kancelarii Ogólnej SGSP, obiekt 02, bud. B, pokój 117 (wejście od ul. Siemiradzkiego) albo wysłać drogą pocztową na adres Uczelni.

 

Uwaga! Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej!

 

Nastąpiła zmiana dwóch ważnych terminów etapów rekrutacji:

Termin dostarczenia świadectwa dojrzałości8 lipca 2019 r.

Jest to nieprzekraczalny termin dostarczenia świadectwa do punktu rekrutacyjnego lub do Kancelarii Uczelni.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji9 lipca 2019 r.

 

Decyzja 49/19 zmieniająca decyzję 34/19 w sprawie określenia terminów i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020

 

Decyzja 34/19 w sprawie rozpoczęcia i zakończenia terminów poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020.

 

UWAGA!
Termin dostarczenia lub złożenia dokumentów, w Decyzji Rektora-Komendanta SGSP nr 34/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r., oznacza nieprzekraczalny termin wpłynięcia dokumentów do Kancelarii SGSP we wskazanym w Decyzji dniu, do godziny 15.30.

Punkt Informacyjny nr 1 – poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00
   studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
   studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej

ul. Słowackiego 52/54, obiekt 01, pok. 216a, I piętro
tel.: 22 56 17 992, e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

Punkt Informacyjny nr 2 – poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00

   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (oprócz studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej)
obiekt 02, pok. 317b (wejście od ul. Siemiradzkiego 2)
tel.: 22 56 17 611, e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

Dyżury Członków Komisji Rekrutacyjnej: 03.04. – 19.07. w godz. 10.00-11.00 w Punkcie Informacyjnym.

Kontakt z członkami Komisji Rekrutacyjnej odbywa się poprzez Punkty Informacyjne.

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • stacjonarne dla osób cywilnych (SP-PC 19)                  warunki rekrutacji    podanie
  • stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej     warunki rekrutacji    podanie 
    (SP-PK 19)                                                                        zaświadczenie lekarskie
    Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem, obejmujący okres egzaminów sprawnościowych, tj. 12.06-28.06.2019 r. Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.
  • niestacjonarne dla osób cywilnych (NP-PC 22)            warunki rekrutacji podanie
  • niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej (NP-PS 47)   warunki rekrutacji  podanie

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Deklaracja uiszczania czesnego pdf

 

Studia podyplomowe

error: