Stypendium socjalne

 

 

DRODZY STUDENCI,

wniosek o STYPENDIUM SOCJALNE na rok akademicki 2020/2021 można złożyć w terminie

do 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. lub przez cały rok akademicki 2020/2021

– szczegóły w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 

 

 

 ZASADY PRZYZNAWANIA:

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor-Komendant w porozumieniu z Samorządu Studenckiego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O uznaniu przypadku za szczególnie uzasadniony każdorazowo decyduje Rektor-Komendant.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o stypendium socjalne powinien złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – FORMULARZ DO POBRANIA
 • oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodach i alimentach świadczonych na rzecz innych osób (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny oraz student) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • klauzula informacyjna RODO – FORMULARZ DO POBRANIA
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie w 2019 r. – składa student i wszyscy członkowie rodziny studenta, którzy ukończyli 18 lat. Zaświadczenia powinny zawierać informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym lub ich braku,

UWAGA! NAGŁÓWEK ZAŚWIADCZENIA POWINIEN BRZMIEĆ:

„ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH„,

 • zaświadczenie o wysokości pełnej składki zdrowotnej w 2019 r. z ZUS lub zakładu pracy (nie jest wymagane w przypadku, gdy dochód brutto jest zerowy lub dochód jest opodatkowany ryczałtem lub dochód osiągany jest na podstawie gospodarstwa rolnego),
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określające sytuację dochodową i majątkową studenta i jego rodziny – zobowiązani są tylko ci studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY w zależności od sytuacji: 

 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu warunków, mających wpływ na skład rodziny wymienionej we wniosku – FORMULARZ DO POBRANIA
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku, 
 • dokumenty poświadczające dochody niepodlegającego opodatkowaniu, np.:
  • alimenty – wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji, zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • gospodarstwo rolne – zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta – o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy dodatkowo przedstawić umowę dzierżawy notarialnie potwierdzoną. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. – zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 3 244 zł.
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia – dla członków rodziny do 18 roku życia nieuczęszczających do szkoły (oryginał do wglądu), 
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół – dla członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia,
 • akt zgonu osoby z rodziny studenta, 
 • dokumenty potwierdzające „uzyskanie” lub „utratę” dochodu (świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie z zakładu pracy z datą zatrudnienia i kwotą wypłat z dwóch pierwszych miesięcy),
 • Inne ewentualne dokumenty w zależności od sytuacji.

 

UWAGA:   Dokumenty dostarczane jako KOPIA, prosimy przedstawić w oryginale do wglądu celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”.

 

Student ma obowiązek zgłaszania trwałych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie ze świadczeń.

 

Zarządzenie 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu:

 • w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
 • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl, aczarnecka@sgsp.edu.pl;
 • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-529