REALIZACJA PROJEKTU „LOCALIENCE – BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH NA POZIOMIE LOKALNYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ”

REALIZACJA PROJEKTU „LOCALIENCE – BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH NA POZIOMIE LOKALNYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ”

 

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od 1 kwietnia 2023 r. rozpoczęto realizację nowego projektu „LOCALIENCE – Budowanie odporności na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych na poziomie lokalnym w Europie Środkowej”.

Nadrzędnym celem LOCALIENCE jest rozwój zdolności gmin do reagowania na katastrofy, w szczególności poprzez rozwijanie wiedzy i metod szybkiego reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe wywołane zmianami klimatycznymi, a także efektywne zarządzanie skutkami takich zdarzeń oraz upowszechnianie rozwiązań wspierających odporność na zmiany klimatu i zdolności odbudowy bioróżnorodności na poziomie lokalnym.

LOCALIENCE łączy partnerów z krajów regionu Europy Środkowej, którzy stają w obliczu podobnych zagrożeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zapewniając wymianę doświadczeń i wiedzy. Projekt umożliwi wykorzystywanie rozwiązań łączących różne aspekty tych samych zagrożeń, ułatwiając transfer wiedzy, edukację, dzielenie się informacjami oraz nawiązanie długotrwałych kontaktów i integrację podmiotów z tego regionu Europy. 

Szczegółowe cele LOCALIENCE, a także główne działania, to:

  • Zapewnienie wspólnie stworzonych narzędzi do opracowywania polityki, planowania działań i monitorowania w celu poprawy lokalnego, regionalnego i krajowego poziomu zarządzania klęskami żywiołowymi, w celu zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu.
  • Wzmocnienie gotowości, proaktywności i zaangażowania publicznych i obywatelskich interesariuszy poprzez szkolenia, dzielenie się wiedzą i podnoszenie świadomości.
  • Opracowywanie i testowanie lokalnych rozwiązań na małą skalę (zwłaszcza takich, które odnoszą się do warunków pogodowych danego kraju i istniejącego systemu zarządzania kryzysowego) w ramach wybranych pilotaży, w celu zwiększenia odporności i gotowości na poziomie lokalnym na ekstremalne zagrożenia pogodowe spowodowane zmianami klimatu, z zapewnieniem maksymalnego zaangażowania zainteresowanych stron i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi IT. 

Projekt będzie trwał 3 lata i angażował 11 partnerów z 5 krajów. Finansowany jest z programu Unii Europejskiej – Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej są:

mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski: abralewski@sgsp.edu.pl;

dr inż. Magdalena Gikiewicz: mgikiewicz@sgsp.edu.pl.