Konferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Konferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 

Aby ochrona przeciwpożarowa budynków i otaczających ich terenów była skuteczna, konieczne jest określenie indywidualnej dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego, warunków ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania w razie powstania pożaru oraz przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. 28 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się Konferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pn. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”. której założeniem było zaprezentowanie kierunków zmian zachodzących w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych oraz popularyzacja i ugruntowanie wiedzy i właściwej praktyki postępowania w tym obszarze. Otwarcia konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia uwzględnione w następujących tytułach referatów:

  1. Nowelizacja ustawy o odpadach – nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania, zbierania oraz przetwarzania odpadów;
  2. Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków – wybrane aspekty stosowania nowych wymagań;
  3. Wymagania, jakim powinny odpowiadać przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Nowa Polska Norma PN-B-02857:2017-04 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne”;
  4. Projektowanie budynków produkcyjno-magazynowych w kontekście wymagań ochrony przeciwpożarowej – wybrane problemy krajowe oraz wymagania stosowane w krajach wysokorozwiniętych;
  5. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru w kontekście scenariusza pożarowego. Dźwigi użytkowe i dźwigi dla straży pożarnej;
  6. Nowe wymagania w zakresie projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych;
  7. Charakterystyka nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, najczęściej stwierdzanych przez PSP przy przekazywaniu do użytkowania budynków ZL i garaży.

Konferencja skierowana była zarówno do funkcjonariuszy i pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i innych osób zajmujących się zawodowo sferą bezpieczeństwa pożarowego. Zakres tematyczny pozwolił na omówienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w ujęciu formalnym i praktycznym, wytypowanych z uwagi na ich znaczenie oraz zidentyfikowane trudności w interpretacji lub stosowaniu.

 

Zdjęcia: Marcin Muskała