Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

 1. Umowa nr 7/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „Zakup środków trwałych – w celu doposażenia pracowni i zakładów prowadzących kształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz sali gimnastycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”:

 2. Umowa nr 8/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „System monitoringu CCTV w rejonach zakwaterowania kompanii szkolnych na terenie obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”.

 3. Umowa nr 9/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „Macierz kompatybilna z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną w SGSP”.

 4. Umowa nr 10/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „Dostawa ciągnika z urządzeniami peryferyjnymi (Kosiarka bijakowa tylno-boczna, zamiatarka przednia) do pracy na terenie obiektów SGSP”.

 5. Umowa nr 11/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne: Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w obiektach SGSP oraz Dostawa i montaż bram garażowych na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim” .

 6. Umowa nr 12/DOLiZK/DB/2020 na realizację zadania pn. „Inwestycje budowlane: Modernizacja budynku 47 w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz System klimatyzacji w budynku B w obiekcie SGSP” .

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 1. Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej, lata realizacji 2019-2022, Partner konsorcjum, nr umowy DOB-BIO10/11/02/2019.
 2. Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,  lata realizacji 2018-2021, Lider, nr umowy DOB-BIO9/18/01/2018.
 3. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG, lata realizacji 2018-2021, Lider, nr umowy DOB-BIO9/15/02/2018.
 4. Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych, lata realizacji 2018-2021, Partner konsorcjum, nr umowy DOB-BIO9/16/01/2018.
 5. Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej, lata realizacji 2018-2021, Partner konsorcjum, nr umowy DOB-BIO9/03/01/2018.
 6. Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego, lata realizacji 2018-2021, Partner konsorcjum, nr umowy DOB-BIO9/06/01/2018.
 7. Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa, lata realizacji 2018-2021, Partner konsorcjum, nr umowy DOB-BIO7/03/01/2015.
 8. Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast, lata realizacji 2015-2018, Lider, nr umowy DOB-BIO7/08/01/2015.
 9. Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy, lata realizacji 2014-2018, Lider, nr umowy DOB-BIO6/06/113/2014.
 10. Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych, lata realizacji 2014-2018, Lider, nr umowy DOB-BIO6/05/54/2014.
 11. Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, lata realizacji 2014-2017, Lider, nr umowy DOB-BIO6/02/50/2014.
 12. Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej, lata realizacji 2014-2018, Lider, nr umowy DOB-BIO6/03/48/2014.
 13. System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych – EvaCopNet, lata realizacji 2015-2017, Lider, nr umowy PBS3/B9/37/2015.
 14. Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania, lata realizacji 2013-2016, Partner konsorcjum, nr umowy DOBR-BIO4/051/13087/2013.
 15. Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne, lata realizacji 2013-2016, Lider, nr umowy DOBR-BIO4/050/13009/2013.
 16. Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych, lata realizacji 2013-2017, Partner konsorcjum, nr umowy DOBR-BIO4/052/13073/2013.
 17. Zintegrowana platforma symulacyjna podmiotów zarządzania kryzysowego, lata realizacji 2013-2016, Partner konsorcjum, nr umowy DOBR-BIO4/041/13177/2013.
 18. System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych, lata realizacji 2013-2016, Lider, nr umowy DOBR-BIO4/47/13419/2013.
 19. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, lata realizacji 2013-2017, Lider, nr umowy DOBR/0077/R/ID3/2013/03.
 20. Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych, lata realizacji 2013-2016, Lider, nr umowy DOBR/0011/R/ID1/2013/03.
 21. Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych, lata realizacji 2013-2016, Lider, nr umowy DOBR/0010/R/ID1/2013/03.
 22. Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, lata realizacji 2012-2015, Partner konsorcjum, nr umowy DOBR/0016/R/ID2/2012/03.
 23. System Bezpieczeństwa Narodowego RP, lata realizacji 2012-2014, Partner konsorcjum, nr umowy DOBR/0076/R/ID1/2012/03.
 24. Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo, lata realizacji 2012-2015, Lider, nr umowy DOBR/0015/R/ID1/2012/03.
 25. Optymalizacja procedur, dyslokacji baz  i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe), lata realizacji 2011-2014, Parnter konsorcjum, nr umowy 0013/R/ID2/2011/01.
 26. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania, lata realizacji 2011-2014, Lider, nr umowy 0006/R/ID1/2011/01.
 27. Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych, lata realizacji 2011-2015, Lider, nr umowy 0014/R/ID1/2011/01.
 28. Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich, lata realizacji 2011-2013, Lider, nr umowy 0005/R/ID 1/2011/01.
 29. Opracowanie technologii wytwarzania pian dekontaminacyjnych o wysokiej zdolności do likwidacji skażeń chemicznych o biologicznych, przeznaczonych do działań rzatowniczych Państwowej Straży Pożarnej, lata realizacji 2010-2012, Lider, nr umowy 0057/R/T00/2010/12.
 30. Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i trenigu wspomagajacego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pozarami w budynkach wielokondygnacyjnych
  i wypadkami komunikacyjnymi, lata realizacji 2009-2011, Lider, nr umowy 0076/R/T00/2009/07.</div

Projekty finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

.

 1. Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych, Nr projektu DWR/ADM 2022/003/3, rok 2022 moduł I.
 2. Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji, moduł I, nr umowy DWR/ADM2021/005/3.
 3. Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, część II – moduł II, Lider, nr umowy DWR/ADM 2021/004/3.
 4. Ekologistyka– usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie lwowskim, rok 2021, Lider, nr umowy DWR/ADM 2021/011/1.
 5. Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej – moduł I, rok 2021, Lider, nr umowy DWR/ADM 2021/003/3.
 6. Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii, rok 202, Lider, nr umowyDWR/ADM 2021/007/1.
 7. Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie – moduł II, rok 2020, Lider, nr umowy 215/2019/ADM2019/M.
 8. Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie – moduł I, rok 2019, Lider, nr umowy 215/2019/ADM2019/M.
 9. Gruzińskie Centrum Szkolenia Ratowniczego – moduł II, rok 2020, Lider, nr umowy 214/2019/ADM2019/M.
 10. Gruzińskie Centrum Szkolenia Ratowniczego – moduł I, rok 2019, Lider, nr umowy 214/2019/ADM2019/M.
 11. Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, rok 2018, Lider, nr umowy 2/PPR2017/M2018.
 12. Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze krytycznej Gruzji, 2018 rok, Lider, nr umowy 1/PPR2017/M2018.
 13. Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, 2017 rok, Lider, nr umowy 2/PPR2017/M2017.
 14. Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze krytycznej w Gruzji, 2017 rok, Lider, nr umowy 1/PPR2017/M2017.
 15. CBRN – transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca – część 2, 2016 rok, Lider, nr umowy 235/2016/PPR2016.
 16. Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji, 2016 rok, Lider, nr umowy 96/PPR2016/JST/IN.
 17. Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim, 2015 rok, Lider, nr umowy 96/PPR2016/JST/IN.
 18. Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji, 2015 rok, Lider, nr umowy 17/PPR2015/JST/IN.
 19. Bezpieczny ratownik-skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika, 2014 rok, Lider, nr umowy 288/PPR/2014/JST/IN.
 20. Dziś i jutro szkoleń praktycznych w pożarnictwie, 2012 rok, Lider, nr umowy 215/PPR2012/JST/IN.
 21. Współczesny sprzęt ochrony osobistej ratownika – normy prawne, zastosowanie i serwis w praktyce, 2012 rok, Lider, nr umowy 2014/PPR2012/JST/IN.
 22. Ambitni Bez Granic (AmBeGran) – zwiększenie potencjału służb w kierunku redukcji ryzyka i zwalczania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych – wizyty studyjne, 2012 rok, Lider, nr umowy 192/PPR2012/JST/IN.
 23. Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich – Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy, 2011 rok, Lider, nr umowy 340/2011/PR/2011.
 24. Dobre rządzenie-koordynacja działań ochrony ludności na terenie ukraińskiej aglomeracji miejskiej – bezpieczna ewakuacja, 2011 rok, Lider, nr umowy 311/2011/PR/2011.
 25. Pandemia, Kryzys, Katastrofa – Już czas działać wspólnie !!!- Ukraina zintegrowana z europejskim i globalnym systemem ochrony ludności- specjalistyczne szkolenia i staże kadr administracyjnych i ratowniczych, 2010 rok, Lider, nr umowy 390/2010/PZ/2010.

Programy operacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej

 1. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, lata realizacji 2010-2014, Partner konsorcjum, nr umowy POIG.01.01.02-10-106-09.
 2. Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa, lata realizacji 2011-2013, Partner konsorcjum, nr umowy UDA-POKL.05.02.03-00-006/10-00.

Projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1.  Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, lata realizacji 2006-2009, Partner konsorcjum, nr umowy K137/T02/2006.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 1. Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka, Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”, nr umowy SKN/SP/571353/2023.
 2. Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych, Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”, nr umowy SKN/SP/571061/2023.
 3. Badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru, Lider, lata realizacji 2021-2022, nr umowy SKN/SP/498235/2021.
 4. Badanie zagrożeń dla ratowników przy wypadkach z udziałem pojazdów elektrycznych i hybrydowych, Lider, lata realizacji 2021-2022, nr umowy SKN/SP/498264/2021.
 5. Platforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas zdarzeń na lodzie, Lider, lata realizacji 2021-2022, nr umowy SKN/SP/496751/2021.

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka”

1. Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie, Lider lata realizacji 2022-2023, nr umowy DNK/SP/545240/2022.

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”

1. Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management (SILVANUS), nr umowy  grantowej 101037247 – informacja o finansowaniu (kliknij).

2. Fire and Rescue Innovation Network  (FIRE-IN), nr umowy grantowej 740575.

3. European Sensor System for CBRN Applications (EU-SENSE), nr umowy grantowej 787031.

4. SAFEguard of Critical heAlth infrastructuRE (SAFECARE), nr umowy grantowej 787002.

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową

1. Innowacyjne stanowisko do prowadzenia badań podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Lider, lata realizacji 2022-2023, nr umowy grantowej 7344/IB/SP/2022.