Program im. S. Ulama – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program im. S. Ulama – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Stanisława Ulama. Celem inicjatywy jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktyczne.

W ramach programu możliwe będzie zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Informacje o uprawnionych wnioskodawcach, zakresie tematycznym działań realizowanych w ramach programu, terminie realizacji stypendium i finansowaniu, terminie składania wniosków i dokumentacji programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals.