Nadanie stopni naukowych funkcjonariuszom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej


Nadanie stopni naukowych funkcjonariuszom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. SGSP jako uczelnia akademicka podejmuje działania na rzecz rozwoju działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Z dumą informuję, że kadrę Uczelni ponownie wyróżniono, nadając niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień naukowy doktora bądź doktora habilitowanego. 19 marca 2019 roku był wyjątkowym dniem w historii SGSP, gdyż w tym dniu aż trzy osoby uhonorowano w ten sposób. Gratuluję i czekam na następne osoby…

Tak zaszczytne wyróżnienia niewątpliwie są oznaką podkreślenia dotychczasowych osiągnięć na polu naukowym i badawczym. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowa służba i praca realnie wpływa na jakość działań ratowniczych i stanowi bazę rozwoju naukowo-dydaktycznego naszej jedynej strażackiej Uczelni.

Nadanie stopnia  doktora habilitowanego

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu m. in. bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności, ratownictwa, ryzyka, edukacji dla bezpieczeństwa i mediów w bezpieczeństwie. Został wyróżniony w konkursach naukowych m. in. W kategorii „Młody Innowacyjny Naukowiec” oraz „Mój pomysł dla Polski”.

Kierownik Zakładu Mechaniki Stosowanej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP Pan mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska. Pan mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Główne zainteresowania naukowe Pana mł. bryg. dr hab. inż. Pawła Ogrodnika dotyczą zagadnień związanych z wykorzystaniem odpadowych materiałów szklanych i ceramicznych jako kruszyw do betonów specjalnych poddanych ekstremalnym czynnikom termicznym.

Nadanie stopnia doktora

Kierownikowi Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowych Panu mł. bryg. dr. inż. Wiktorowi Gawrońskiemu nadano stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Rozprawę doktorską na temat „Zastosowanie systemów geoinformacyjnych w działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej” przygotowano pod przewodnictwem promotora płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego. Promotorem pomocniczym był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Obrona odbyła się na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Składam serdeczne gratulacje wyróżnionym, życząc, by zawodowy profesjonalizm, chęć zdobywania wiedzy i dzielenia się naukowym dorobkiem znalazły swoje odzwierciedlenie w uzyskaniu profesury belwederskiej. Podkreślając zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kieruję podziękowania i życzenia wytrwałości w wypełnianiu służbowej misji oraz siły i determinacji potrzebnej do inicjowania i konsekwentnego wprowadzania nowych rozwiązań.

                                                                                                                                                                             Z wyrazami szacunku,
                                                                                                                                                                             Rektor-Komendant
                                                                                                                                                                              nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP