Wyróżnienie funkcjonariuszy SGSP – nadanie stopnia naukowego doktora

Wyróżnienie funkcjonariuszy SGSP – nadanie stopnia naukowego doktora

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest nieustannie rozwijającą się, innowacyjną placówką naukowo-dydaktyczną, zapewniającą wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna.

Niespełna dwa tygodnie temu z radością przyjęliśmy wiadomość o uzyskaniu przez część kadry Uczelni stopnia naukowego doktora bądź doktora habilitowanego. Z dumą ponownie przekazujemy informację, że do grona nauczycieli akademickich SGSP ze stopniem naukowym doktora dołączyli niżej wymienieni funkcjonariusze.

Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej nadała Pani kpt. dr inż. Sylwii Boroń stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Ponadto Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Pani Sylwii Boroń pt. „Modelowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń budowlanych gazami gaśniczymi” za wyróżnioną, z uwagi na walory poznawcze oraz aplikacyjne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa pożarowego budowli. Promotorem pomocniczym był Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Pan mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica.

Kierownikowi Pracowni Działań Gaśniczych Panu st. kpt. dr. inż. Marcinowi Łapicz nadano stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Rozprawę doktorską nt. „Zdolności zastępów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej do działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych” przygotowano pod przewodnictwem promotora Pana płk. rez. prof. dr. hab. inż. Stanisława Kowalkowskiego. Promotorem pomocniczym był Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. Obrona odbyła się na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Wierzymy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako jedyna strażacka uczelnia utrzyma swoją wysoką pozycję naukową oraz, że zapisze dalsze wspaniałe karty rozwoju naukowo-dydaktycznego.