Podpisanie Listu intencyjnego – współpraca z PZU LAB SA

Podpisanie Listu intencyjnego – współpraca z PZU LAB SA

 

Mając na uwadze wspólne cele związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach, w tym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i spółka Grupy Powszechnych Zakładów Ubezpieczeń – PZU LAB SA zadeklarowały chęć podjęcia działań mających na celu zwiększenie świadomości osób zarządzających tymi przedsiębiorstwami w zakresie znaczenia bezpieczeństwa oraz promocję zasady „dobrych praktyk” wśród przedsiębiorców.

16 kwietnia 2019 r. Strony podpisały list intencyjny, który ma na celu realizację współpracy w zakresie m.in.:

  1. opracowania standardów i wytycznych dla certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych;
  2. utworzenia ośrodka kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem dla przemysłu;
  3. realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Instytucje wskazały, iż współdziałanie na powyższej płaszczyźnie zostanie wykonane poprzez np.:

  1. organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorstw oraz innych instytucji;
  2. publikację wyników wspólnie realizowanych badań;
  3. opracowanie standardów dotyczących odbioru, konserwacji i ustalania poziomu ochrony przeciwpożarowej;
  4. opracowanie wytycznych łączenia rozwiązań technicznych i rozwiązań organizacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w celu ubezpieczania tzw. dużych ryzyk;
  5. organizację praktyk studenckich w ramach realizowanych wspólnie projektów;
  6. organizację konferencji naukowych w dziedzinach określonych ramami współpracy.

Sygnatariuszem Listu intencyjnego ze strony SGSP był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, natomiast PZU LAB SA reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Tomasz Huś oraz Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Gołębiewski.

Porozumienie zostało zawarte podczas trwającego w Łodzi II Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wydobywczych i Wytwórczych Energii, którego Gospodarzem Branżowym została Polska Grupa Górnicza (PGG). Celem tegorocznej konferencji jest promocja wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przemyśle energetycznym i wydobywczym. Przedstawiciele największych firm w Polsce, instytucji publicznych i ośrodków akademickich starają się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące przyszłości branży energetycznej i wydobywczej oraz sposobów jej przygotowania na nowe formy zagrożeń, takie jak np. cyberataki. Podczas Forum prezentowane są najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa działalności operacyjnej przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz ochrony ludzi.