Konferencja „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych”

Konferencja „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych”

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP przy współpracy m.in. z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBC SGSP),  21 maja 2019 r. zorganizowała w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej konferencję naukową „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych”. Otwarcia dokonał Wicemarszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz. Jedną z refleksji niniejszej konferencji była potrzeba usystematyzowania ustawodawstwa w nawiązaniu do zmieniających się mediów i opinii medioznawców oraz prawników, co znalazło odzwierciedlenie w wygłaszanych prelekcjach.

W Radzie Programowej zasiadał Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, natomiast do Komitetu Organizacyjnego należała Kierownik Zakładu Prawa i Administracji WIBC SGSP Pani dr hab. Anna Gołębiowska, prof. SGSP, która wygłosiła wykład na temat prawa do informacji publicznej w działalności samorządu terytorialnego. Jedną z prelegentek reprezentujących naszą Uczelnię była również Pani dr hab. Aneta Majkowska, prof. SGSP – tematyka wystąpienia dotyczyła roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego jako działalności organów administracji publicznej. Problematyka spotkania obejmowała także np. implementację dyrektywy o prawie autorskim, znaczenie autoryzacji, elektroniczne media regionalne, lokalne i samorządowe czy analizę społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania prasy lokalnej i samorządowej w dobie cyfryzacji.

Współorganizatorami konferencji byli ponadto: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Katedra Prawa Własności Intelektualnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

 

Zdjęcia: www.senat.gov.pl