Podpisanie umowy z NFOŚiGW – wsparcie działań w budynku dydaktyczno-szkoleniowym

Podpisanie umowy z NFOŚiGW – wsparcie działań w budynku dydaktyczno-szkoleniowym

 

Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowić będzie docelowo wydzielony i odpowiednio przygotowywany teren ze znajdującymi się na nim urządzeniami i obiektami szkoleniowymi, magazynowymi oraz infrastrukturą socjalno-bytową.

W celu dalszej realizacji tych założeń, 24 maja 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarły umowę o dofinansowanie Projektu „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) Zastępca Prezesa Zarządu Pan Artur Szymon Michalski i Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego Pani Anna Pintowska-Bryłka oraz ze strony Beneficjenta (SGSP) Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

Wyposażenie Uczelni w bazę poligonową, pozwalającą na realizację procesu kształcenia, szkolenia, doskonalenia zawodowego, badań naukowych oraz na testowanie nowych rozwiązań technicznych stosowanych w sprzęcie i wyposażeniu, będących na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także rozwiązań organizacyjnych pozwalających na zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych jest jednym z priorytetowych zadań wyznaczonych w procesie rozwoju SGSP.