NIEPEŁNOSPRAWNI

POMOC DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wsparciem może być objęty każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, który posiada aktualne orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz złoży w Kancelarii Ogólnej wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia wraz z kserokopią ww. orzeczenia.

Rodzaj przyznanej pomocy zależny jest od rodzaju niepełnosprawności i dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta.

W ramach  wsparcia studenci z niepełnosprawnościami mają prawo do:

  •  zwiększenia dodatkowej absencji;
  • zmiany formy sprawdzenia wiedzy;
  • wydłużenia czasu egzaminu;
  • korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej (na czas egzaminu lub zaliczenia);
  • uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością organizowanych przez Uczelnię;
  • wypożyczania sprzętu lub oprogramowania z Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu;
  • otrzymania zgody na parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;
  • innych, w zależności od posiadanych przez Uczelnię środków, form wsparcia służących stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Studenci z niepełnosprawnościami mają również do dyspozycji Komputerowe Stanowisko w Bibliotece SGSP oraz uruchomioną, w Referacie Obsługi Studentów, Uczelnianą Wypożyczalnię Sprzętu.
 
Ponadto w Uczelni powołany został Koordynator ds. osób niepełnosprawnych, który stale służy pomocą w rozwiązywaniu problemów studentom niepełnosprawnym, a podejmowane przez niego działania, zmierzają w szczególności do wyrównania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych oraz integracji środowiska akademickiego.