Płatności

PŁATNOŚCI
Studenci WIBP opłaty za czesne dokonują na indywidualny rachunek bankowy Studenta (zawarty w podpisanej umowie o warunkach odpłatności za studia).
Pozostałe opłaty studentów WIBP na rachunek bankowy Uczelni o numerze:
08 1600 1374 1845 2512 5000 0030
Opłaty na podstawie Zarządzenia Nr 27/15 Rektora-Komendanta z dnia 17.12.2015 r. w sprawie ustalenia
terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i wydawanie dokumentów
obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się począwszy od
roku akademickiego 2016/2017. Treść Zarządzenia

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I stopnia

Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne I i II stopnia

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne II stopnia