Praktyki zawodowe WIBP

Praktyki zawodowe WIBP Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Kierownicy studenckich praktyk zawodowych

  • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów/strażaków w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia

  • st. bryg. mgr inż. Jacek Borowski – dla studentów/strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia

  • st. bryg. mgr inż. Piotr Chudy – dla studentów cywilnych studiów I stopnia

  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla studentów/strażaków w służbie stałej studiów II stopnia

  • st. kpt. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia

Ścieżki zaliczania studenckich praktyk zawodowych

Studencka praktyka zawodowa według planu studiów i programu kształcenia jest przedmiotem obowiązkowym. Wymiar praktyki jest określony w planie studiów i programie kształcenia i jest różny dla poszczególnych rodzajów studiów. Sposób i tryb odbywania studenckiej praktyki zawodowej regulują ponadto: Regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a w szczególności Załącznik nr 3 do regulaminu tj. sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych studentów SGSP oraz Uchwała nr 24/18 Rady Wydziału IBP z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania programów praktyk studenckich.

Na podstawie powyższych dokumentów istnieją dwa sposoby zaliczenia studenckich praktyk zawodowych. Pierwszym sposobem jest zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk (nie dotyczy to studentów/strażaków w służbie kandydackiej). Drugą drogą jest zrealizowanie praktyki w określonym wymiarze w jednym z rodzajów instytucji podanych w regulaminie studiów oraz w obszarze zbieżnym z kierunkiem studiów (studenci w służbie kandydackiej są kierowani na praktykę przez przełożonych w obrębie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).

Zaliczenie pracy zawodowej w poczet studenckich praktyk zawodowych odbywa się na wniosek studenta. Należy złożyć podanie według określonego wzoru do Dziekana WIBP z dołączonym zaświadczeniem o zatrudnieniu. Zaświadczenie powinno zawierać:

  1. dane osobowe studenta;
  2. nazwę instytucji, w której pracę student chciałby zaliczyć jako praktykę zawodową;
  3. okres zatrudnienia;
  4. opis przebiegu pracy i zakres wykonywanych czynności, poświadczone przez instytucję zatrudniającą.

Powyższe wymagania zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Studiów – Sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych studentów SGSP. Podania należy składać do sekretariatu Dziekana WIBP lub wysłać pocztą (wymagana jest rejestracja dokumentów w systemie elektronicznego obiegu dokumentów SGSP).

Po wpłynięciu, podanie studenta jest rejestrowane w systemie i Dziekan kieruje je do zaopiniowania do odpowiedniego Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kierownik opiniuje podanie i zwraca Dziekanowi, który podejmuje ostateczną decyzję. Standardowo, student nie otrzymuje zwrotnej informacji od Dziekana o decyzji, należy zatem się o nią zwrócić do odpowiedniego Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.

Drugi sposób zaliczenia praktyk polega na ich realizacji w instytucji zewnętrznej. W tym celu student składa wniosek o odbycie praktyk zawodowych według określonego wzoru. Następnie podpisywana jest Umowa o organizacji studenckich praktyk zawodowych między Uczelnią a Instytucją. Rodzaje Instytucji, w których można realizować praktyki są wymienione w Załączniku nr 3 do Regulaminu Studiów. Zasadniczo, nie ma tutaj ograniczeń. Ważne jest tylko aby profil działalności pokrywał się z obszarem wiedzy zdobywanej w czasie studiów na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Szczegółowych informacji dotyczących procedury załatwiania dokumentów udziela odpowiedni Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

Kontynuując, umowa o organizacji studenckich praktyk zawodowych najpierw jest podpisywana przez Rektora-Komendanta, a następnie po zarejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Umów SGSP jest wysyłana wraz z załącznikami listem poleconym na adres Instytucji. Student może pobrać powyższe dokumenty od Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych i dostarczyć je osobiście do instytucji. Umowa może dotyczyć większej liczby studentów niż jeden, realizujących praktyki w tej samej Instytucji. Do umowy dołączone są: skierowanie na praktyki wystawiane przez Dziekana WIBP, program praktyk oraz karta praktyk, które są wysyłane wraz z umową. Aby rozpocząć procedurę podpisania umowy, którą inicjuje Kierownik Praktyk Zawodowych, wymagane jest skompletowanie wszystkich dokumentów. W tym celu niezbędne są odpowiednie dane studenta, Instytucji w tym kopie odpisów z baz CEIDG lub KRS. Każdy student cywilny, musi ponadto ubezpieczyć się w zakresie NNW na czas realizacji praktyk. Kopia polisy musi być dostarczona przed inicjacją procedury podpisania umowy. Ponadto może, lecz nie musi ubezpieczyć się w zakresie OC. Instytucja, w której student planuje zrealizować praktyki może również wymagać dodatkowego ubezpieczenia, oprócz podanych powyżej.

W celu ułatwienia procesu podpisywania umów został opracowany jeden wzór umowy. Oczywiście jest możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Instytucję. Jednakże w takim wypadku Kierownik Praktyk Zawodowych musi taką umowę skonsultować z Radcą Prawnym SGSP co wydłuża cały proces.

Termin realizacji studenckich reguluje szczegółowy harmonogram roku akademickiego. Jeżeli student chce zrealizować praktyki w innym terminie w tym celu zwraca się z podaniem do Dziekana WIBP. Po akceptacji propozycji studenta przez Dziekana WIBP należy zwrócić się do Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych o inicjację procedury.

Instytucja otrzymując dokumenty w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych odsyła jeden egzemplarz umowy do SGSP. Wtedy student ma podstawę prawną do odbycia praktyk. Natomiast podstawą zaliczenia praktyk przez Kierownika jest poprawne i pełne wypełnienie karty praktyk i dostarczenie oryginału do Kierownika przed ustalonym terminem zaliczenia praktyk określonym w harmonogramie roku akademickiego.

Gdzie szukać Instytucji, w których można zrealizować praktykę? Na pewno w miejscu, z którym państwo chcecie związać swoją przyszłość zawodową. Jak wynika z Załącznika nr 3 do Regulaminu Studiów jest wiele rodzajów Instytucji, w którym można się starać o praktykę. Ponadto, można udać się do Biura Karier SGSP gdzie czasami takie zapotrzebowania spływają. Wpływają tam również oferty pracy więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zdobyć dane Instytucji i zadać pytanie o praktyki. Kolejną możliwością jest realizacja praktyk w Instytucjach, z którymi Uczelnia ma już podpisane porozumienia o współpracy. W takim przypadku należy powiadomić o takiej chęci Kierownika Praktyk Zawodowych.

Załączniki