Praktyki zawodowe WIBP

Praktyki zawodowe WIBP Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Informacje dotyczące ścieżki załatwiania praktyk zawodowych oraz osób odpowiedzialnych są aktualne do 30.09.2019r.
Wkrótce informacje zostaną uaktualnione.

Kierownicy studenckich praktyk zawodowych

  • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów/strażaków w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia
  • st. bryg. mgr inż. Jacek Borowski – dla studentów/strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia
  • st. bryg. mgr inż. Piotr Chudy – dla studentów cywilnych studiów I stopnia
  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla studentów/strażaków w służbie stałej studiów II stopnia
  • st. kpt. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia

Ścieżki zaliczania studenckich praktyk zawodowych

Studencka praktyka zawodowa według planu studiów i programu kształcenia jest przedmiotem obowiązkowym. Wymiar praktyki jest określony w planie studiów i programie kształcenia i jest różny dla poszczególnych rodzajów studiów. Sposób i tryb odbywania studenckiej praktyki zawodowej regulują ponadto: Regulamin studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a w szczególności Załącznik nr 3 do regulaminu tj. sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych studentów SGSP oraz Uchwała nr 24/18 Rady Wydziału IBP z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania programów praktyk studenckich.

Na podstawie powyższych dokumentów istnieją dwa sposoby zaliczenia studenckich praktyk zawodowych. Pierwszym sposobem jest zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk (nie dotyczy to studentów/strażaków w służbie kandydackiej). Drugą drogą jest zrealizowanie praktyki w określonym wymiarze w jednym z rodzajów instytucji podanych w regulaminie studiów oraz w obszarze zbieżnym z kierunkiem studiów (studenci w służbie kandydackiej są kierowani na praktykę przez przełożonych w obrębie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).

Zaliczenie pracy zawodowej w poczet studenckich praktyk zawodowych odbywa się na wniosek studenta. Należy złożyć podanie według określonego wzoru do Dziekana WIBP z dołączonym zaświadczeniem o zatrudnieniu. Zaświadczenie powinno zawierać:

  1. dane osobowe studenta;
  2. nazwę instytucji, w której pracę student chciałby zaliczyć jako praktykę zawodową;
  3. okres zatrudnienia;
  4. opis przebiegu pracy i zakres wykonywanych czynności, poświadczone przez instytucję zatrudniającą.

Powyższe wymagania zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Studiów – Sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych studentów SGSP. Podania należy składać do sekretariatu Dziekana WIBP lub wysłać pocztą (wymagana jest rejestracja dokumentów w systemie elektronicznego obiegu dokumentów SGSP).

Po wpłynięciu, podanie studenta jest rejestrowane w systemie i Dziekan kieruje je do zaopiniowania do odpowiedniego Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kierownik opiniuje podanie i zwraca Dziekanowi, który podejmuje ostateczną decyzję. Standardowo, student nie otrzymuje zwrotnej informacji od Dziekana o decyzji, należy zatem się o nią zwrócić do odpowiedniego Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.

Drugi sposób zaliczenia praktyk polega na ich realizacji w instytucji zewnętrznej. W tym celu student składa wniosek o odbycie praktyk zawodowych według określonego wzoru. Następnie podpisywana jest Umowa o organizacji studenckich praktyk zawodowych między Uczelnią a Instytucją. Rodzaje Instytucji, w których można realizować praktyki są wymienione w Załączniku nr 3 do Regulaminu Studiów. Zasadniczo, nie ma tutaj ograniczeń. Ważne jest tylko aby profil działalności pokrywał się z obszarem wiedzy zdobywanej w czasie studiów na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Szczegółowych informacji dotyczących procedury załatwiania dokumentów udziela odpowiedni Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

Kontynuując, umowa o organizacji studenckich praktyk zawodowych najpierw jest podpisywana przez Rektora-Komendanta, a następnie po zarejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Umów SGSP jest wysyłana wraz z załącznikami listem poleconym na adres Instytucji. Student może pobrać powyższe dokumenty od Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych i dostarczyć je osobiście do instytucji. Umowa może dotyczyć większej liczby studentów niż jeden, realizujących praktyki w tej samej Instytucji. Do umowy dołączone są: skierowanie na praktyki wystawiane przez Dziekana WIBP, program praktyk oraz karta praktyk, które są wysyłane wraz z umową. Aby rozpocząć procedurę podpisania umowy, którą inicjuje Kierownik Praktyk Zawodowych, wymagane jest skompletowanie wszystkich dokumentów. W tym celu niezbędne są odpowiednie dane studenta, Instytucji w tym kopie odpisów z baz CEIDG lub KRS. Każdy student cywilny, musi ponadto ubezpieczyć się w zakresie NNW na czas realizacji praktyk. Kopia polisy musi być dostarczona przed inicjacją procedury podpisania umowy. Ponadto może, lecz nie musi ubezpieczyć się w zakresie OC. Instytucja, w której student planuje zrealizować praktyki może również wymagać dodatkowego ubezpieczenia, oprócz podanych powyżej.

W celu ułatwienia procesu podpisywania umów został opracowany jeden wzór umowy. Oczywiście jest możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Instytucję. Jednakże w takim wypadku Kierownik Praktyk Zawodowych musi taką umowę skonsultować z Radcą Prawnym SGSP co wydłuża cały proces.

Termin realizacji studenckich reguluje szczegółowy harmonogram roku akademickiego. Jeżeli student chce zrealizować praktyki w innym terminie w tym celu zwraca się z podaniem do Dziekana WIBP. Po akceptacji propozycji studenta przez Dziekana WIBP należy zwrócić się do Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych o inicjację procedury.

Instytucja otrzymując dokumenty w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych odsyła jeden egzemplarz umowy do SGSP. Wtedy student ma podstawę prawną do odbycia praktyk. Natomiast podstawą zaliczenia praktyk przez Kierownika jest poprawne i pełne wypełnienie karty praktyk i dostarczenie oryginału do Kierownika przed ustalonym terminem zaliczenia praktyk określonym w harmonogramie roku akademickiego.

Gdzie szukać Instytucji, w których można zrealizować praktykę? Na pewno w miejscu, z którym państwo chcecie związać swoją przyszłość zawodową. Jak wynika z Załącznika nr 3 do Regulaminu Studiów jest wiele rodzajów Instytucji, w którym można się starać o praktykę. Ponadto, można udać się do Biura Karier SGSP gdzie czasami takie zapotrzebowania spływają. Wpływają tam również oferty pracy więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zdobyć dane Instytucji i zadać pytanie o praktyki. Kolejną możliwością jest realizacja praktyk w Instytucjach, z którymi Uczelnia ma już podpisane porozumienia o współpracy. W takim przypadku należy powiadomić o takiej chęci Kierownika Praktyk Zawodowych.

Załączniki