Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS + w roku kalendarzowym 2018.

DLA PRACOWNIKÓW

W ramach Programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy zainteresowani są podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2018 r.

Wyjazdy pracowników uczelni:

Cel wyjazdu

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej program szkolenia tutaj  zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych
w uczelni zagranicznej (obowiązkowo 8 godzin tygodniowo) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej program nauczania tutaj  zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej SGSP, w której zatrudniony jest ubiegający się
  o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Programie ERASMUS+ na rok akademicki 2017/18, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji dot. udziału w ww. mobilnościach mogą kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorami Wydziałowymi:

 • WIBC – Michał Sowa, email: msowa@sgsp.edu.pl
 • WIBP – Szymon Ptak; email: sptak@gmail.com
 • Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus plus – Marią Ceglińską, email: mceglinska@sgsp.edu.pl

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do danego Koordynatora Wydziałowego) w terminie do 30 marca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

 1. formularz dla pracownika administracyjnego
 2. formularz dla nauczyciela akademickiego

 

 

WYJAZDY  DLA STUDENTÓW cywilnych

W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

 • studia semestralne (semestr zimowy 2018/19),
 • praktyki zawodowe (2 miesięczne) w 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2017 r.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w pierwszej połowie kwietnia 2018 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 30 marca 2018 r. włącznie.

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział
w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

 

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.