Międzynarodowe Seminarium Naukowe na Politechnice w Zvoleniu

Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod auspicjami Prezydenta Korpusu Pożarnictwa i Ratownictwa Republiki Słowackiej, płk. Judr. Alexandera Nejedlý, PhD. oraz Dziekana Wydziału Nauki i Technologii Drewna prof. Jána Sedliačik, PhD odbyło się 23 listopada 2017 r. na Politechnice w Zvoleniu (Słowacja). Podczas seminarium przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach grantu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie pt. „International cooperation of the of V4 countries in receiving of new adepts into Fire units” o nr 21619132. W projekcie uczestniczyły cztery Instytucje – Politechnika ze Zvolenia (Lider), Morawska Jednostka Straży Pożarnej, Ostrava (Czechy), Szkoła Główna Służby Pożarniczej z Warszawy oraz Departament Zarządzania Kryzysowego w Budapeszcie na Węgrzech. W seminarium ze strony SGSP wzięli udział mł. bryg. mgr. Piotr Wawrzynkiewicz – (kierownik Projektu w ramach zadań realizowanych przez SGSP) oraz st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP. Rezultatem projektu było opracowanie optymalnego, ujednoliconego w krajach wyszehradzkich testu sprawnościowego/kwalifikacyjnego dla osób starających się do przyjęcia do jednostek straży pożarnej. Podczas seminarium kierownik projektu Assoc. prof. PaedDr. Peter Polakovič, PhD wraz z partnerami poinformował w sposób szczegółowy o sposobie realizacji projektu i otrzymanych wynikach. Omówiono nowy zakres sprawdzenia i korelacji testów sprawnościowych w celu zapewnienia jakości i wydolności fizycznej przyszłych funkcjonariuszy. Wytyczono wstępne przesłanki do zmiany sposobu realizacji testów sprawnościowych dla strażaków będących w służbie. Na koniec wszystkie cztery uczestniczące strony omówiły, że współpraca międzynarodowa przyniosła nowy etap w zakresie zapewniania sprawności i sposobu sprawdzania wydolności strażaków w akcjach ratowniczych.