Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które ukazały się w ostatnim kwartale nakładem Wydawnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Wszystkie publikacje dostępne są do wypożyczenia i/lub kupienia w Bibliotece SGSP.
Życzymy miłej lektury!

„Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania”
Paweł Gromek, Rafał Wróbel
2018 r., 237 s.

W monografii opisano istotę, założenia poznawcze system i zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, omówiono także relacje zachodzące pomiędzy tym rodzajem bezpieczeństwa narodowego a zagrożeniami kryzysowymi, znaczenie obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa, zależności łączące je z problematyką infrastruktury krytycznej, zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem, a także relacje występujące na drodze bezpieczeństwo powszechne ochrona obiektów kluczowych. Stworzono tym samym podstawy poznawcze do badania zintegrowanego podejścia zarządczego dotyczącego ochrony obiektów kluczowych w kontekście bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. [ze wstępu]

 

„Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych”
Aneta Majkowska
2018 r., 120 s.

Monografia wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. (…) odnosi się do problematyki lingwistycznej, do strukturalnych, pragmatycznych, socjolingwistycznych, dyskursywnych i genologicznych aspektów komunikowania. [ze wstępu]

 

„Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support”

 Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

2018 r., 124 s.

Monografia została poświęcona problematyce prowadzenia nowoczesnego procesu kształcenia i nauczania, wspomaganego przez narzędzia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych  (ICT). Tematyka wpisuje się w obecne trendy związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego, który trudno sobie dziś wyobrazić bez powszechnego dostępu do informacji i stosowania licznych narzędzi do komunikowania się. Z punktu widzenia współczesnego procesu kształcenia, zgodnie z trendami którego nauka trwa w zasadzie przez całe życie (…), syntetyczny opis narzędzi cyfrowych wspomagających realizację tegoż procesu i omówienie ich wpływu na zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w zakresie nauczania i procesów pedagogicznych, jest niezwykle istotne. Przedmiotowa monografia tę tematykę charakteryzuje w sposób kompleksowy i biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać ją za nowatorską. [z recenzji]

 

„Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa”
Cezary Rutkowski
2018 r., 352 s.

To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie”. [ze wstępu]

 

„Bezpieczeństwo pożarowe lasów”
Jarosław Zarzycki
2018 r., 223 s.

„Monografia jest wielowątkową analizą opracowaną na podstawie dostępnego piśmiennictwa w której przybliżono główne filary bezpieczeństwa pożarowego z ich elementami składowymi. Zaprezentowanie w niej wielu składowych bezpieczeństwa pożarowego lasów stanowi również próbę nowego zdefiniowania tego pojęcia i wskazanie na te elementy, które pozwalają prognozować poziom bezpieczeństwa”. [ze wstępu]

 

Szczegóły dotyczące publikacji: https://www.sgsp.edu.pl/zeszyty/publikacje