Porozumienie o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Straż Sp. z o. o. a Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Grupa LOTOS S.A., LOTOS Straż zawarły Porozumienie o współpracy. Kooperacja dotyczy wielokierunkowego współdziałania w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, a także dydaktycznej i organizacyjnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podejmowania inicjatyw w sferze ochrony przeciwpożarowej.

Sygnatariuszami Porozumienia byli: ze strony Grupy LOTOS S.A. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu LOTOS Straż Sp. z o. o. i Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Reprezentanci instytucji wyrazili chęć inicjowania współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi, naukowymi i samorządowymi oraz wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Istotną kwestią poruszoną w niniejszym Porozumieniu jest możliwość rozwoju w dziedzinie dydaktyki. Studenci SGSP będą mogli uzyskać pomoc w przygotowaniu prac dyplomowych i skorzystać ze specjalistycznego wyposażenia. Zarówno studentom SGSP, jak i pracownikom Stron stworzono sposobność odbycia praktyk i staży. Realizacja wspólnych przedsięwzięć pozwoli na kompleksowe przygotowanie oferty edukacyjnej, w oparciu o analizy potrzeb i wymagania rynku pracy. 

Współpraca wpłynie na poziom kształtowania świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo środowiska  oraz bezpieczeństwo własne pracowników.