• PL
 • EN
 • EN

Działalność badawcza | Działalność badawczo-usługowa | Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza |

Zespół ds. rozwoju badań | Projekty SGSP| Finansowanie nauki | Akty Prawne

System do pomiaru gęstości dymu (skala poligonowa).

Urządzenie do pomiaru zadymienia może składać się z wielu niezależnych układów pomiarowych. Każdy z nich zbudowany jest według schematu zamieszczonego na poniższym rysunku. Moduł nadawczo–odbiorczy M N-O składa się z lasera L, detektora referencyjnego DR i detektora pomiarowego DP. Wiązka światła laserowego jest na bieżąco monitorowana za pomocą detektora DR, co umożliwia pominięcie wpływu fluktuacji mocy wiązki laserowej w czasie pomiaru na końcowy wynik. Wiązka opuszczając moduł MN-O przechodzi przez mierzony obiekt OB na którym doznaje osłabienia na skutek absorbcji, a następnie pada na moduł retroreflektora RET z którego ponownie jest kierowana do M N-O przechodząc po raz drugi przez OB i pada na detektor pomiarowy DP. W rzeczywistości mierzymy zatem podwójną wartość absorbcji badanej chmury.


System do pomiaru efektów cieplnych pożaru (skala poligonowa).

System daje możliwość pomiaru gęstości strumienia cieplnego w funkcji odległości od pożaru, stratyfikacji cieczy palnej oraz liniowej szybkości spalania cieczy.

System składa się z następujących elementów:

 • radiometrów firmy Captec z systemem chłodzącym
 • termoelementów do pomiaru temperatury cieczy palnej w różnych osiach
 • przetworników ciśnienia do pomiaru liniowej szybkości spalania cieczy
 • systemu akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych
Kolorymetr DREL 890

Aparat służy do oznaczeń zawartości substancji w roztworach wodnych przy pomocy pomiarów absorpcji promieniowania UV, VIS.

Kolorymetr umożliwia pomiar stężenia wskaźników tlenowych, biogennych, zasolenia, stężenia metali w:

 • wodzie pitnej i ściekach
 • wodach przemysłowych, gruntowych i powierzchniowych
Przenośne laboratorium do badań skażeń wody i gleby DREL 2000

W jego skład wchodzą:

 • spektrofotometr DR/2000,
 • konduktometr,
 • mineralizator,
 • pH-metr orazodczynniki do analizy substancji: przykładowo azotany, ołów, wapń, amoniak, chlorki, chrom, żelazo, barwa, twardość, jod, krzemionka, miedź, mangan, molibden, azotyny.
Zestaw laboratoryjny pozwala na pomiar m.in. wskaźników fizycznych, tlenowych, biologicznych, biogennych, zasolenia, stężenia metali, mikrobiologicznych, zanieczyszczeń przemysłowych, pH roztworów wodnych oraz wskaźników przewodności elektrycznej cieczy.


Przenośny analizator gazu MiniRAE 2000

MiniRAE 2000 detektor lotnych związków organicznych (VOC) i gazów toksycznych, którego zasada działania oparta jest na metodzie foto-jonizacyjnej (PID). Posiada wbudowane 102 współczynniki korekcyjne dla różnych związków organicznych. Zastosowania:

 • monitorowanie stężeń gazów w szerokim zakresie
 • pomiar emisji zanieczyszczeń ze zbiorników i rurociągów
 • pomiar emisji gazów ze składowisk odpadów, zanieczyszczonej gleby, wody ze studzienek ściekowych
 • stosowany jako ochronny ekwipunek dla operatora
 • pomiar zanieczyszczeń powietrza w budynkach użytkowych, mieszkalnych itp.
 • monitoring środowiska pracy – pomiary NDS i NDSCh
Sprzęt pomiarowy do określenia gazowych zanieczyszczeń powietrza.

Sprzęt pomiarowego do określenia stężeń gazów i par toksycznych i wybuchowych: wykrywacze wielogazowe TMX – 410, MX 21, AIM 815-Z oraz eksplozymetr PAC Ex.

Przyrządy pozwalają na pomiar stężeń m.in. amoniaku, tlenków azotu, gazów i par węglowodorowych, chlorowodoru, chloru oraz mogą służyć do monitoringu substancji niebezpiecznych w środowisku pracy (pomiar NDS, NDSCh).


Zestaw pomiarowy GASMET Dx-4000

GASMET Dx-4000 to wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do jednoczesnego pomiaru zanieczyszczeń powietrza kilkudziesięciu związków chemicznych. Umożliwia zarówno kontrolę stężenia, jak również identyfikację związków znajdujących się w atmosferze (np. H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl), dzięki analizie całego spektrum w podczerwieni z wykorzystaniem transformacji Fouriera (FT-IR) i porównaniu go z biblioteką widm zawartą w pamięci komputera.


Programy komputerowe do szacowania skutków awarii przemysłowych

Programy pozwalają symulować uwolnienia substancji niebezpiecznych do powietrza oraz oceniać skutki działania efektów fizycznych awarii, takich jak nadciśnienie na froncie fali, promieniowanie cieplne, oddziaływanie substancji niebezpiecznych o różnych stężeniach na zdrowie i życie ludzi, aparatury, sprzętu, instalacji oraz środowiska naturalnego.
Programy komputerowe służącą do przeprowadzania analiz zagrożeń awaryjnych uwolnień substancji niebezpiecznych wskutek różnego typu uszkodzeń na instalacjach, zbiornikach czy rurociągach, stanowiących integralną część Raportów o Bezpieczeństwie oraz Planów operacyjno-ratowniczych.
Dla założonego scenariusza awarii, w zależności od właściwości substancji programy umożliwiają, wykorzystując zaimplementowane modele matematyczne i fizyczne, określenie m.in:

 • zasięgu i strefy skażeń powstałej po uwolnieniu substancji toksycznej,
 • przekrojów i kształtu uwolnionego obłoku substancji niebezpiecznej,
 • zasięgu stref granic wybuchowości,
 • zasięgu strumienia promieniowania cieplnego generowanego dla różnego typu pożaru oraz
 • zasięgów fali nadciśnienia generowanej przez wybuch.Programy będące w posiadaniu SGSP: Phast Micro, Breeze Haz, Expert, Aloha.


Komputerowe bazy danych substancji niebezpiecznych

Do wspomagania komputerowego modelowania skutków awarii przemysłowych oraz charakterystyki substancji niebezpiecznych wykorzystywane są bazy danych substancji niebezpiecznych. Bazy danych substancji niebezpiecznych w postaci kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych zawierają informacje dot. niebezpiecznych własności i zagrożeń jakie może stanowić substancja oraz właściwego postępowania w celu likwidacji sytuacji awaryjnej. W posiadaniu Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego znajdują się polsko- i angielskojęzyczne elektroniczne opracowania dot. materiałów niebezpiecznych: Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych CIOP oraz innych wydawnictw: MSDS - Sigma-Aldrich, CHEMDATA.


Stanowisko do badania temperatury zapłonu cieczy wg PN-75/C-04009

Zakres stosowania: badanie temperatury zapłonu cieczy


Stanowisko do oznaczania temperatury samozapłonu cieczy i par wg PN-EN 14522:2005

Zakres stosowania: badanie temperatury samozapłonu cieczy


Stanowisko do oznaczania dolnej i górnej granicy wybuchowości par cieczy (stanowisko nie normowe)

Zakres stosowania: badanie dolnej i górnej granicy wybuchowości par cieczy w różnym zakresie temperatur


Stanowisko do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Określanie ciepła spalania wg PN-EN ISO 1716:2004

Zakres stosowania: pomiar ciepła spalania (całkowitej ilości ciepła uwolnionego podczas spalania jednostki materiału) materiałów w stanie ciekłym i stałym


Stanowisko do oznaczania temperatury zapalenia tworzyw sztucznych wg PN-69/C-89022

Zakres stosowania: badanie temperatury zapalenia (zapłonu gazowych produktów rozkładu termicznego) tworzyw sztucznych i innych materiałów stałych


Stanowisko do badania zapalności metodą wskaźnika tlenowego wg PN ISO 4589-2:1999

Zakres stosowania: Oznaczanie najmniejszego stężenia tlenu w powietrzu, przy którym, w określonych warunkach, utrzymuje się palenie małych pionowo ustawionych kształtek materiałów budowlanych.


Termograwimetr do analizy termicznej (TGA)

Zakres stosowania: wyznaczanie charakterystycznych temperatur dla przemian zachodzących w ogrzewanym materiale, m.in.: temperatury początku rozkładu termicznego, temperatury maksymalnego ubytku masy, całkowitego ubytku masy.


Stanowisko do badania właściwości dymotwórczych materiałów wg PN-89/B-02856

Zakres stosowania: badanie właściwości dymotwórczych materiałów jedno- i wielowarstwowych o grubości nie większej niż 30 mm oraz do klasyfikacji materiałów ze względu na pożarowe zagrożenie dymem.


Stanowisko do oznaczania temperatury tlenia pyłów w warstwie wg PN-94/C-01200/12

Zakres stosowania: oznaczanie temperatury tlenia wszystkich rodzajów pyłów, które nie ulegają stopnieniu, sublimacji, mięknieniu, gwałtownemu rozkładowi i spiekaniu.


Stanowisko do badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów wg PN-88/B-02855

Zakres stosowania: oznaczanie toksyczności produktów powstałych podczas rozkładu i spalania materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz.


Stanowisko do badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności wg PN-EN ISO 1182: 2004

Zakres stosowania: badanie materiałów budowlanych w postaci uformowanej wytwarzanej z mieszaniny tworzyw nieorganicznych i organicznych, stanowiące podstawę klasyfikacji w grupie materiałów niepalnych.


Stanowisko do badania stopnia palności materiałów budowlanych wg PN-96/B-02874.

Zakres stosowania: badanie oraz kryteria oceny stopnia palności przy napromieniowaniu jednorodnych i niejednorodnych, warstwowych, sztywnych oraz giętkich materiałów budowlanych takich jak: wykładziny ścienne i sufitowe oraz innych stałych elementów wyposażenia oraz wystroju wnętrz budynków z wyłączeniem nawierzchni podłogowych i pokryć dachowych.


Stanowisko do badania właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej wg PN-EN ISO 9239-1: 2004

Zakres stosowania: badanie i klasyfikacja pożarowa materiałów wykończeniowych stosowanych na posadzki podłogowe, niezależnie od rodzaju materiału i technologii układania.


Stanowisko do badania gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i kabli. Określanie kwasowości gazów przez wyznaczenie średniej ważonej pH i konduktywności wg PN-EN 50267-2-3: 2001.

Zakres stosowania: oznaczanie stopnia kwasowości (korozyjności) gazów, które powstają przy spaleniu mieszanek używanych do niemetalowych elementów konstrukcyjnych kabli.


Stanowisko do badania temperatury zapłonu pyłów w warstwie wg PN-EN-50281:2002 (metoda A)

Zakres stosowania: Oznaczanie minimalnej temperatury, przy której dochodzi do rozkładu termicznego i/lub zapłonu warstwy pyłu o określonej grubości umieszczonej na płycie grzejnej stosowana jest zgodnie z PN-EN 50281:2002 metoda A. Metoda A odnosi się szczególnie do urządzeń przemysłowych o gorących powierzchniach, na których pył tworzy różnej grubości warstwy mające kontakt z powietrzem i stwarzające zagrożenie.


Stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu wg PN-EN-50281:2002 (metoda B)

Zakres stosowania: Oznaczanie minimalnej temperatury powierzchni grzejnej, przy której dochodzi do rozkładu termicznego i/lub zapłonu obłoku pyłu o określonej masie zgodnie z PN-EN 50281:2002 metoda B. Metoda B odnosi się szczególnie do urządzeń przemysłowych o gorących powierzchniach, od których obłok pyłu może ulec zapłonowi stwarzające zagrożenie pożarowe i/lub wybuchowe.


Stanowisko do badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia. część 2: badanie przy działaniu pojedynczego płomienia wg PN-EN ISO 11925-2: 2004

Zakres stosowania: Do badania zapalności wyrobów budowlanych poddawanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez udziału promieniowania i w odniesieniu do próbek badanych w pozycji pionowej. Metoda umożliwia jednocześnie badanie materiałów, które pod wpływem płomienia nie zapalają się, a jedynie kurczą bądź topią. Badanie to wykorzystywane jest do badania materiałów zasadniczo płaskich.


Stanowisko (Kalorymetr stożkowy) do badania właściwości termokinetycznych materiałów budowlanych.

Zakres stosowania: badania właściwości termokinetycznych i termofizycznych obejmujących m.in.: szybkość i ilość wydzielonego ciepła, szybkość i ilość wydzielonego dymu, szybkość i ilość wydzielonego CO, szybkość i ilość wydzielonego CO2, szybkość ubytku masy.


Spektrofotometr UV/VIS Genesys 10

Genesys 10 jest spektrofotometrem ustawionym na zakres ultrafioletowy i widzialny, przystosowany do pomiarów ilościowych w kontroli jakości w laboratoriach badawczych do badania wód i ścieków. Model ten dysponuje następującymi właściwościami:

 • Układ optyczny zapewniający dokładność i powtarzalność pomiarów
 • Automatyczna kalibracja długości fali realizowaną po włączeniu aparatu, która zapewnia poprawność jego działania
 • Zainstalowane oprogramowanie aplikacyjne dla pomiarów stężeń, wyznaczania krzywych kalibracji, skanowania, kinetyki, analizy przy wielu długościach fal i trzypunktowych pomiarów absorbancji
 • Wbudowana procedura walidacji aparatu


Przystosowany do pomiarów ilościowych w zakresie:

 • Analiza próbek barwnych,
 • Oznaczanie próbek o nieznanym stężeniu, np. związków anionowo czynnych,
Tensjometr DuNouy’a

Przyrząd służy do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą odrywania pierścienia, umożliwiający także pomiar napięcia międzyfazowego cieczy, takich jak oleje czy układy koloidalne. Mierzone w nim wartości odznaczają się powtarzalnością wyników w zakresie ± 0,1 mN/m i są otrzymywane przez bezpośredni odczyt na skali. Zaletą metody du Nouy’a jest szybkość wykonywania pomiarów, a także maksymalne uproszczenie, co pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń matematycznych. Zastosowanie:

 • wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy różnego typu
 • wyznaczanie współczynnika rozpływu dla środków AFFF i FFFP
 • badania obecności dowolnego środka pianotwórczego w próbce
Analizator wielkości cząstek IPS

Analizator służy do pomiaru wielkości cząstek o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych wykorzystując dyfrakcję w podczerwieni. Każdej cząstce odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do wielkości cząstki. Zbiór cząstek pierwotnie mierzony jest z podziałem na 4096 klas wymiarowych i przekształcany do 256 klas wymiarowych. Analiza dotyczy pomiaru różnego rodzaju cząstek (np. proszków gaśniczych). Zakres pomiarowy od 0,5 do 600 μm. Strumień promieniowania w podczerwieni nie tylko identyfikuje wielkość cząstek, lecz również pozwala je precyzyjnie policzyć i zaklasyfikować do jednej z 256 klas pomiarowych. Przyrząd może być wykorzystany:

 • do pomiaru w warunkach laboratoryjnych rozkładu wymiarów cząstek proszków
 • gaśniczych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizykochemicznych.
 • do pomiaru wielkości wilgotnych i sklejających się cząstek proszku od 0,5 do 600 μm.
 • do pomiaru wielkości nie sklejających się cząstek proszku od 2 do 2000 μm.
Stanowisko do badań właściwości pian wg PN – EN 1568

Stanowisko do badania trwałości pian. Układ wyposażony jest w normatywne prądownice pianotwórcze oraz naczynia do pomiaru parametrów synerezy pian. Badane są tutaj takie parametry jak liczba spienienia, wydajność wodna prądownicy oraz pozostałe parametry synerezy jak wartość pięciominutowa czy wartość połówkowa. Istnieje możliwość przeprowadzenia następujących badań:

 • badania wpływu temperatury powietrza i wody na trwałość pian gaśniczych
 • badania wpływu dodatku związków utleniających i neutralizujących na trwałość pian
 • badania wpływu pH na trwałość pian gaśniczych
 • badania wpływu zasolenia wody na trwałość pian gaśniczych
Wiskozymetr rotacyjny Brookfield

Wiskozymetr DV – II+ umożliwia cyfrowy pomiar lepkości dynamicznej płynów. Jest to model rotacyjny, co oznacza, że pomiar lepkości dokonuje się przez obracanie zanurzonej w płynie końcówki pomiarowej – wrzeciona. Parametry przyrządu:

 • Zakres lepkości: od 15 do 6 000 000 cP.
 • Zakres prędkości wrzeciona od 0,01 do 250 obr/min, Dokładność wyników 3%.
 • Termostat: zakres temperatur od -100 do +300°C.
 • Oznaczenia lepkości w dużych objętościach ~ 500 cm3 i w przystawce do małych objętości 9 - 11 cm3.


Wiskozymetr może znaleźć zastosowanie przy badaniach własności reologicznych:

 • pian gaśniczych.
 • płynów newtonowskich.
 • nie newtonowskich, w tym reostabilnych, plastyczno – lepkich, reologicznie niestabilnych.


a także może służyć do sporządzenia krzywych płynięcia, czyli zależności lepkości od szybkości ścinania.
Ponadto w wiskozymetrze Brookfielda można scharakteryzować reologiczne właściwości roztworów polimerów i emulsji, a także wyznaczyć temperaturę żelowania roztworów żelatyny i topnienia żeli żelatynowych oraz wiele innych właściwości badanych materiałów.


Zestaw COD/CSB ET 108 firmy LOVIBOND do badania Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu (COD)

Zestaw firmy „LOVIBOND” składa się z fotometru, fiolek z utleniaczem, którym jest dwuchromian potasu w roztworze kwasu siarkowego oraz termoreaktora, służącego do wygrzewania utlenianych próbek w zadanej temperaturze.
W badaniach stosuje się fiolki reakcyjne przystosowane do zakresu pomiarowego ChZT 0 ÷ 15 000 mg O2/dm3. Jest on odpowiedni dla większości znanych środków pianotwórczych typu S i A, dla których ChZT nie przekracza 1500 g O2/dm3. Do fiolek dozuje się 0,2 cm3 roztworów wodnych o stężeniu 1 %. Fiolki umieszcza się w termoreaktorze i ogrzewa w temperaturze 148 oC przez okres 120 minut. Po zakończeniu wygrzewania wyjmuje się fiolki z termoreaktora i schładza przez około 45 minut, aż do osiągnięcia temperatury pokojowej. Końcowy pomiar wykonuje się za pomocą fotometru. Mierzoną wartością jest absorpcja światła o długości fali 610 nm. Wynik pomiaru podawany jest bezpośrednio w mg O2/dm3.


Zestaw OxiTop® Control firmy WTW do badania Biologicznego Zapotrzebowania Tlenu (BOD)

Biologiczny rozkład próbek odbywa się w butelkach z ciemnego szkła o pojemności 500 cm3. Zamknięcie butelki stanowi głowica pomiarowa, w której umieszczony jest sensor ciśnieniowy. W tak przygotowanym, szczelnie zamkniętym układzie zachodzi proces rozkładu biologicznego, w którym bakterie do swych procesów metabolicznych zużywają znajdujący się w układzie tlen. Dwutlenek węgla wydzielany przez bakterie, pochłaniany jest przez wodorotlenek sodu, który w formie małych granulek umieszcza się w specjalnym zbiorniczku uszczelki znajdującej się pomiędzy głowicą i butelką. Rezultatem tego procesu jest spadek ciśnienia w butelce, który jest mierzony przez sensor ciśnieniowy w głowicy pomiarowej. W głowicy znajduje się także procesor przeliczający spadek ciśnienia w układzie na wartość BZT i rejestrujący pomiar w odstępach 80 minut. Pomiary można prowadzić w cyklach 1 ÷ 99 dni. Zestaw wyposażony jest w specjalny kontroler umożliwiający zdalne rozpoczynanie pomiaru, po ustawieniu parametrów wyjściowych oraz zakończenie pomiaru, i odczyt zarejestrowanych przez procesor danych. Dołączony do kontrolera program ACHAT umożliwia transfer danych z kontrolera do komputera. Pomiary można prowadzić jednocześnie dla 6 próbek. W trakcie pomiarów zawartość próbek jest mieszana za pomocą mieszadeł magnetycznych. Procedura pomiarowa jest zgodna z OECD 301F.
Zestaw umożliwia prowadzenie pomiarów dla siedmiu zakresów wartości BZT: od 0 do 40, 80, 200, 400, 800, 2000 i 4000 mg/dm3. Zakresom tym odpowiadają różne objętości badanych próbek. Do ich odmierzania służą specjalne kolby miarowe, oddzielnie dla każdego zakresu BZT.
Zestaw ten stosowany jest do oceny wpływu środków pianotwórczych na środowisko, na podstawie ich stopnia biodegradowalności.


Zestaw do pomiaru temperatury krzepnięcia (Ultratermostat z kontrolerem cyfrowym PolyScience + kriometr + rejestrator)

Ultratermostat służy w tym układzie jako łaźnia laboratoryjna i recyrkulator stabilizujący temperaturę z zamkniętą pętlą obiegu zewnętrznego. Zakres temperatur: – 45 o ÷ 200 o, medium chłodzące alkohol etylowy. Kriometr zaopatrzony w płaszcz z alkoholem etylowym umieszczony jest w specjalnym zbiorniku izolowanym cieplnie. W kriometrze umieszczony jest termometr z mieszadłem, całość podłączona jest do rejestratora, na którym obserwuje się przebieg krzepnięcia.
Układ pomiarowy może być wykorzystany do badania:

 • minimalnej temperatury stosowania środków pianotwórczych.
 • temperatury krzepnięcia środków pianotwórczych.
 • odporności środków pianotwórczych na zamarzanie i przechowywanie w niskich temperaturach.
 • odporności środków pianotwórczych na starzenie.
Stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marcussona.

Badania normowe.


Stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu metodą Abla - Penskyego.

Badanie normowe.


Stanowisko do oznaczania temperatury zapalenia.

Badanie normowe.


Stanowisko do określania zdolności do samonagrzewania tłuszczów metodą Mac Keya.

Badanie polega na wygrzewaniu tłuszczy naniesionych na materiał włóknisty w łaźni powietrznej o temp. 100C.


Stanowisko do określania zdolności do samonagrzewania w komorze cieplnej.

Na stanowisku możliwe jest badanie stałych i ciekłych materiałów palnych pod katem określania ich zdolności do samonagrzewania poprzez wygrzewanie w temperaturach mogących występować w procesach technologicznych – maksymalnie do 250C.


Stanowisko do określania temperatury samozapłonu (zapłonienia) metodą dynamiczną.

Badanie normowe.


Stanowisko do badań eksperymentalnych oznaczania szybkości wypalania stałych materiałów palnych.

Oznaczana jest maksymalna szybkość wypalania materiałów, co pozwala na szacowanie masy materiałów, jaka może ulec wypaleniu ze stanowisk materiałowych w czasie pożarów rzeczywistych.


Stanowisko do badania generacji gazów toksycznych powstających podczas rozkładu termicznego i spalania bezpłomieniowego stałych materiałów palnych w warunkach zmiennych przepływów powietrza.

Rozkład termiczny materiałów następuje na skutek oddziaływania promieniowania cieplnego. Oznaczana jest ilościowa emisja następujących gazów: tlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu, amoniak, cyjanowodór, chlorowodór, siarkowodór. Ponadto istnieje możliwość badania szybkości ubytku masy i temperatur na powierzchni i wewnątrz próbek. Badane są próbki o powierzchni maksymalnej 20 x 20 cm i grubości do 5 cm.


Stanowiska badawcze, służące do identyfikacji źródeł zanieczyszczeń wód naturalnych.

Wszystkie urządzenia wyposażone są w elektroniczny układ pomiarowy. Wyposażone są w duże i czytelne wyświetlacze ciekłokrystaliczne na których można odczytywać wyniki pomiarów wraz z symbolami jednostek mierzonych wielkości oraz komunikaty informujące o trybie w jakim znajduje się mierniki. Wraz ze zintegrowaną elektrodą zespoloną, wyposażoną w hermetyczny wtyk układy pomiarowe są w pełni wodoszczelne, co jest szczególnie ważne przy pracy w terenie lub w każdych innych warunkach poza laboratorium.
Urządzenia te mogą być wykorzystywane w badaniach monitoringowych jakości wód powierzchniowych i ścieków.
Urządzenia posiadają również wbudowany zegar oraz kalendarz, co w połączeniu z pamięcią pozwala na rejestrowanie wyników pomiarów wraz z czasem i godziną ich wykonywania . Zapamiętane wyniki można przesłać do komputera w celu obróbki statystycznej lub ich archiwizacji.


Tlenomierz

posiada możliwość jednoczesnego pomiaru tlenu rozpuszczonego oraz temperatury. Istnieje możliwość ręcznej oraz automatycznej kalibracji urządzenia.


pH – metr

służy do pomiaru odczynu z jednoczesną kompensacją temperatury. Istnieje możliwość kalibracji urządzenia na 3 roztworach buforowych.


Konduktometr

służy do pomiaru przewodności właściwej roztworów wodnych. Istnieje możliwość uruchomienia funkcji pozwalającej na przeliczanie zasolenia ogólnego lub suchej pozostałości.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.