Jak zamawiać?
Proszę dokładnie wypełnić formularz zamówienia i przesłać go na adres: biblioteka@sgsp.edu.pl lub wysłać faksem na numer:  22 56 17 567
Zamówienia można również składać drogą pocztową na adres biblioteki:

Biblioteka SGSP
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni.
Forma płatności: przelew - 14 dni.
Do kwoty zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

Zapłata po otrzymaniu towaru wraz z fakturą.

Powierzone nam dane będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji sprzedaży przez Bibliotekę Główną SGSP i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Wydawnictwa uczelniane SGSP można także nabyć bezpośrednio w Bibliotece Głównej: ul. Słowackiego 52/54 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2) w godzinach pracy biblioteki.

Dodatkowych informacji udziela Izabella Kołodziej
tel. 22 / 56 17 567, e-mail: ikolodziej@sgsp.edu.pl

Nowości wydawnicze

Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego
Ptak Szymon, Półka Marzena

ISBN 978-83-88446-88-7

2018 r., 204 s. 
Cena: 15,00 zł.

Monografia zawiera aktualny stan wiedzy i stosowane metody zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych. Opisano zjawiska wybuchu mieszaniny pyłów palnych z powietrzem, zwracając uwagę na znaczenie fizykochemicznych właściwości wytypowanych do badań biomas.

Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki w pożarnictwie
Ptak Szymon, Kustra Piotr

ISBN 978-83-88446-98-6

2018 r., 211 s. 
Cena: 13,00 zł.

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w pracowni Elektroenergetyki Katedry Techniki Pożarniczej SGSP. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Majkowska Aneta
2018 r., 120 s. 
Cena: 16,00 zł.

Praca wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Szkice pedagogiczne
Waloszczyk Konrad
2018 r., 96 s. 
Cena: 14,00 zł.

Monografia przedstawia historyczne przesłanki dyskursu pedagogicznego oraz współczesne problemy wychowania i kształcenia.

Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2018 r., 229 s.
Cena: 20,00 zł

Monografia odnosi się do ważnych zagadnień bezpieczeństwa powszechnego jako filaru systemu bezpieczeństwa narodowego we współczesnych uwarunkowaniach.

Pedagogical process and effective possibilities of modern adult education with the support of digital technologies
Polakovic Peter, Półka Marzena, Hallova Marcela
2018 r., 124 s. 
Cena: 15,00 zł.

Monografia obejmuje zagadnienia wsparcia procesu edukacyjnego przez technologie informacyjne i komunikacyjne. Przedstawia korzyści związane z wykorzystaniem tych technologii.

Bezpieczeństwo pożarowe lasów
Zarzycki Jarosław
2018 r., 223 s.  wyd. II uzupełnione
Cena: 19,00 zł.

Monografia obejmuje podstawowe i szczegółowe, a także specjalistyczne informacje dotyczące zagadnień związanych z pożarami lasów i samym lasem. Przybliżone zostaną lasy świata oraz stan prawny działań związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych.

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa
Rutkowski Cezary
20178 r., 352 s.
Cena: 21,00 zł.

Monografia obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, związaną z tym problematykę nauk o bezpieczeństwie. Jest to autorska synteza materiału z prowadzonych badań, wykładów i ćwiczeń.

Termowizja w ochronie przeciwpożarowej
Szajewska Anna
2017 r., 178 s.
Cena: 20,00 zł.

W monografii przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. Opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy.

Ochrona obiektów kluczowych. Perspektywa bezpieczeństwa powszechnego
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2017 r., 197 s.
Cena: 20,00 zł

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony obiektów kluczowych w perspektywie bezpieczeństwa powszechnego. Autorzy podjęli trud udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób chronić obiekty kluczowe w świetle zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce? Sformułowanie jej wymagało uprzednich scharakteryzowania problematyki bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, a także analizy współczesnych trendów rozwojowych w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. [ze wstępu]
 

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 1
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 192 s.
Cena: 17,00 zł

"(...) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działanami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży." [ze wstępu]

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 259 s.
Cena: 17,00 zł.

"(...) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji." [ze wstępu]


Oferta wydawnicza SGSP dostępna w Bibliotece SGSP

40-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego. 30-lecie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
ISBN 978-83-88446-26-9

2011 r., 116 s., 96 s., 168 s.
Cena za komplet: 25,00 zł


Cz. 1 Historia... współczesność...
Cz. 2 Wspomnienia.

Cz. 3 Kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy, absolwenci.

Ryszard Chybowski
Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

ISBN 978-83-88446-27-6
2012 r., 115 s.

Cena: 18,00 zł

Skrypt zawiera materiał wykładowy z przedmiotu Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

Bezpieczeństwo pożarowe lasów
ISBN 978-83-8446-70-2
2016 r., 150 s.
Cena: 30,00 zł

W książce przedstawione zostały podstawowe i szczegółowe, a także specjalistyczne informacje dotyczące zagadnień związanych z pożarami lasu i samym lasem. Zawarto tu informacje dotyczące rodzajów, przyczyn i charakterystyki pożarów lasu, a także sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych.

Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych
ISBN 978-83-88446-67-2
2016 r., 268 s.
Cena: 30,00 zł

"Bezpieczeństwo uczestników przedmiotowych zgromadzeń z powodów, głównie wewnętrznych, zostać może w każdej chwili ograniczone bądź naruszone. Zatem przeciwdziałanie przez organizatorów tychże uroczystości, czynnikom destabilizującym bezpieczeństwo można [...] określić jako prowadzenie działalności zmierzającej do przeciwdziałania zagrożeniom bądź minimalizacji skutków ich wystąpienia. Podstawowym determinantem takiego podejścia jest między innymi obowiązek doskonalenia funkcjonowania istniejącego już od lat systemu bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. [...]" (z wprowadzenia)

Ewa Frankowska
Controlling w organizacji
ISBN 978-83-88446-29-0

2012 r., 172 s.
Cena: 21,00 zł

Skrypt zawiera wskazówki dotyczące realnych możliwości i korzyści wynikających z wprowadzenia do polskich przedsiębiorstw systemu controllingu.

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki. Dla studentów SGSP z przykładami
Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
ISBN 978-83-88446-68-9
2016 r., 331 s.
Cena: 24,00 zł

Skrypt przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych (mundurowych i cywilnych) SGSP. Ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Hydromechanika".

Andrzej Marciniak
Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego
ISBN 83-909162-0-7
1998 r., 75 s.
Cena: 10,00 zł

Analiza zagrożenia radiacyjnego na terenie Polski. Omówienie działań ratowniczych w strefie zagrożenia radiacyjnego, bezpośredniego zagrożenia ratowników. Charakterystyka dostępnych na rynku przyrządów dozymetrycznych służących do detekcji i pomiaru promieniowania.

Paweł Gromek
Elementy teorii decyzji. W kierunku bezpieczństwa
ISBN 978-83-88446-52-8
2015 r., 125 s.
Cena: 35 zł

Skrypt porusza następujące zagadnienia: indywidualizm decydentów podczas złożonych działań ratowniczych, morfologia sytuacji decyzyjnej, grupowe podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym, burza mózgów w decydowaniu o bezpieczeństwie, eksperci w służbie bezpieczeństwa, spór o działania bezpieczne oraz innowacje w bezpieczeństwie.

Anna Prędecka
Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych
ISBN 978-83-88446-40-5

2014 r., 61 s.
Cena: 15,00 zł

Charakterystyka czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz unormowania prawne z tym związane.

Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podręcznik dla studentów I i II stopnia studiów na kierunkach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Część I i II
ISBN 978-83-88446-71-9
2016 r., 380 s.
Cena: 40,00 zł

W opracowaniu zaprezentowano nowoczesne podejście do zagadnień dotyczących infrastruktury komunalnej oraz zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych polegając głównie na umiejsciowieniu infr. komunalnej z jednej strony w gospodarce komunalnej, z drugiej zaś strony w logistyce miejskiej. Takie podejście do rozpatrywanych zagadnień jest zgodne z trendami europejskimi.
[z przedmowy autora]

Maria Krasnodębska
Język rosyjski. Podręcznik dla studentów SGSP
ISBN 83-88446-09-6

2003 r., 180 s.
Cena: 25,00

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów SGSP, zawiera teksty o tematyce pożarniczej i dotyczące ratownictwa oraz słowniczki z objaśnienia trudniejszych wyrazów, specjalistycznych określeń i zwrotów.

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra, Szymon Ptak
Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce
ISBN 978-83-88446-32-0
2013 r., 135 s.

Cena: 20,00 zł

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w laboratorium Elektroenergetyki SGSP.  Przeznaczony jest dla studentów mających zajęcia z przedmiotu Elektroenergetyczne zagrożenie pożarowe.

Dworecki Stanisław E.

Logistyka w bezpieczeństwie. Zarządzanie jakością procesów zasileniowych
ISBN 978-83-88446-48-1
2015 r., 436 s.
Cena: 50,00 zł

W opracowaniu zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotow w sytuacjach kryzysowych.

Kazimierz Cegiełka
Matematyczne wspomaganie decyzji
ISBN 978-83-88446-30-6

2012 r., 158 s.
Cena: 17,00 zł

Skrypt zawiera programowanie liniowe, teorię gier, metody sieciowe popdejmowania decyzji, zbiory rozmyte i wnioskowanie rozmyte.

red. Zarzycki Jarosław
Nauki podstawowe oraz działania ratownicze
ISBN 978-83-88446-63-4
2016 r., 51 s.
Cena: 17,00 zł

Zbiór opracowań bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

red. Zarzycki Jarosław
Nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne

ISBN 978-83-88446-44-3
2014 r., 207 s.

Cena: 23,00 zł

Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Melania Pofit-Szczepańska, Wacław Piórczyński
Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii

ISBN 83-904413-5-7
2005 r., 95 s.
Cena: 10,50 zł

W pracy pokazano, jak inżynierskimi metodami można ilościowo i szacunkowo ocenić ryzyko wybuchów w ekspozycjach cieplnych charakterystycznych dla pożarów. Przedstawiono sposób liczenia strumienia ciepła powstającego podczas pożaru i zjawiska "bleve-fireball".

Sławczo Denczew
Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym
ISBN 83-88446-16-9

2006 r., 123 s.
Cena: 15,00

Terminologia oraz podstawy organizacji i zarządzania w odniesieniu do systemu infrastruktury komunalnej. Typologia świadczonych usług oraz formy prawne jednostek organizacyjnych w systemie infrastruktury komunalnej.

Bernard Król, Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski
Piany gaśnicze

ISBN 83-88446-17-7
2006 r., 232 s.
Cena: 28,00 zł

Właściwości i metody otrzymywania pian gaśniczych oraz ich zastosowanie w działaniach gaśniczych. Zagadnienia normalizacyjne związane ze środkami pianotwórczymi i pianami gaśniczymi.

Roman Matla, Zofia Madejska, Michał Jankowski
Podstawy geometrii wykreślnej z ćwiczeniami

1990 r., 287 s.
Cena: 2,50 zł

Skrypt przedstawia kurs geometrii wykreślnej, zawiera wiadomości z planimetrii i stereometrii oraz metody odwzorowań i rozwiązań konstrukcyjnych.

Andrzej Małek, Tadeusz Mazur
Podstawy kierowania eksploatacją urządzeń

1982 r.
Cz. 1, 188 s. Cena: 2,50 zł

Cz. 2,  80 s.  Cena: 2,50 zł

Skrypt zawiera podstawowe informacje o systemach kierowania eksploatacją urządzeń oraz wybranych metodach optymalizacji eksploatacji urządzeń.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym (1970-2015)
ISBN 978-83-88446-53-5
2015 r., 216 s.
Cena: 30 zł

Publikacja okolicznościowa wydana z okazji 45-lecia istnienia Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym. Rozdział "Wspomnień czar" opracowano na podstawie wspomnień przesłanych przez wymienionych autorów. Zdjęcia do wspomnień, o ile nie podano inaczej, dobrała Redakcja.

Sławczo Denczew
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
ISBN 978-83-88446-28-3

2012 r., 293 s.
Cena: 30,00 zł

Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Został opracowany jako pomoc dydaktyczna dla studentów kształcących się na kierunkach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Wróbel Rafał
Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
ISBN 978-83-88446-64-1
2016 r., 396 s.

Cena: 40,00 zł

 

Monografia stanowi pierwsze opracowanie traktujące o przygotowaniu podmiotów infrastruktury krytycznej w Polsce. Treści w niej zawarte definiują istotę ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, założenia jej ochrony, a także zakres działania poszczególnych podmiotów tworzących warunki, jak również tych o charakterze stricte wykonawczym i wspierającym. Publikacja zawiera liczne odwołania do wykładni innych autorów, jak również wskazuje, jak w sposób praktyczny kontrolować poziom przygotowania podmiotów do powierzonych im zadań. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych za ochronę infrastruktury krytycznej w Polsce.

Edward Hamanowicz
Ratownictwo techniczne. Cz. 3. Prognozowanie zagrożeń i ewakuacja ludzi niepełnosprawnych z obiektów szpitalnych

1988 r., 227 s.
Cena: 2,50 zł

Charakterystyka zagrożenia ogólnego i pożarowego w szpitalach. Infrastruktura instalacji elektrycznych i technicznych w budynkach szpitalnych. Organizacja i metodyka ewakuacji ludzi niepełnosprawnych.

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
Rafałowski Maciej
ISBN 978-83-88446-77-1
2017 r., 227 s.
Cena: 40,00 zł

 

Zasadniczą intencją niniejszego podręcznika jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu  ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu - określane jako charakter eksploatacji - określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych działań ratowniczych. [ze wstępu]

Tadeusz Derecki
Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych

ISBN 83-909162-4-5
1999 r., 201 s.

Cena: 15,00 zł

W podręczniku zebrano i usystematyzowano wiadomości dotyczące sprzętu podającego środki gaśnicze wodno-pianowe. Opisano budowę i działanie wytwornic i działek gaśniczych oraz współpracujących z nimi pomp, urządzeń zasysających i dozowników.

 

Gałaj Jerzy, Drzymała Tomasz, Kieliszek Sylwester
Zbiór zadań z hydromechaniki. Dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
ISBN 978-83-88446-43-6
2014 r., 190 s.
Cena: 33,00 zł

Celem niniejszego skryptu jest umożliwienie przygotowania teorytecznego i praktycznego do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z zagadnieniami z zakresu hydromechaniki.

 

Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu
red. nauk. Anna Szajewska
ISBN 978-83-88446-80-1
2017 r., 548 s.
Cena: 28,00 zł

Niniejsze opracowanie stanowi pracę zbiorową, której autorami są [...] specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. Treści poszczególnych rozdziałów ułożone zostały według zagadnień realizowanych na studiach podyplomowych SGSP w Warszawie "Ochrona przeciwpożarowa lasu" [...]. Tematyka publikacji czerpie z różnych dziedzin nauki - począwszy od przepisów prawnych, a skończywszy na zagadnieniach technicznych. W publikacji zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta tu wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia.

red. Zarzycki Jarosław
Zbiór wybranych opracowań z bloków tematycznych Nauki podstawowe oraz Działania ratownicze dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
ISBN 978-83-88446-33-7
2016 r., 51 s.
Cena: 17,00 zł

Publikacja składa się z trzech rozdziałów:
- Decyzja administracyjna i mandat karny w procedurach toczonych przez PSP w kontekście odpowiedzialności za działania administracji publicznej;
- Wspomaganie decyzji w ratownictwie;
- Logistyka w ratownictwie.