ERASMUS

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

W ramach programu Erasmus+, studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach.

Student co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów. Minimalny czas pobytu na zagranicznych studiach wynosi 3 miesiące, a na zagranicznej praktyce zawodowej – 2 miesiące. W ramach programu Erasmus+, na zagraniczną praktykę lub staż, mogą wyjeżdżać również absolwenci Uczelni – w ciągu roku od ukończenia studiów.

SGSP zapewnia studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot lub przejazd. Procedura kwalifikacyjna obejmuje trzy kryteria: egzamin językowy, średnią ocen oraz pracę na rzecz Uczelni. Realizując semestr studiów w innym kraju, przedmioty uzgodnione z dziekanem wydziału i pozytywnie zaliczone za granicą, ulegają automatycznemu zaliczeniu w uczelni macierzystej, zachowując ciągłość nauki.

Obecnie w SGSP obowiązują 23 międzynarodowe umowy o erasmusowej współpracy stypendialnej, podpisane z uczelniami 16 krajów, na podstawie których studenci SGSP mogą odbywać zagraniczne studia i praktyki zawodowe w tych uczelniach. Warto podkreślić, że w ramach programu Erasmus+ w SGSP studiują stypendyści zagraniczni, co stwarza doskonałą okazję dla polskich studentów Uczelni do nawiązywania nowych przyjaźni i nauki „żywego” języka.

 

Przewodnik na temat mobilności przygotowany przez Stowarzyszenie ESN: https://esn.org/studentguidebook

Dodatkowe informacje na temat Programu znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej, FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+

 

Kontakt:

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Maria CEGLIŃSKA
tel. (+ 48 22)  56-17-747, fax: (+ 48 22) 56-17-981, e-mail: mceglinska@sgsp.edu.pl
 
Koordynator Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego 
kpt. mgr inż. Michał SOWA
tel. (+ 48 22)  56-17-355, e-mail: msowa@sgsp.edu.pl
 
Koordynator Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego 
kpt. dr inż. Szymon PTAK
tel. (+ 48 22) 56-17-699, e-mail: sptak@sgsp.edu.pl

Contact us

Institutional Erasmus Coordinator
Maria CEGLIŃSKA, MSc
phone: (+ 48 22)  56-17-747, fax: (+ 48 22) 56-17-981, e-mail: mceglinska@sgsp.edu.pl
 
Faculty of Civil Safety Engineering Erasmus Coordinator 
Michał SOWA, Lieutenant, MEng
phone: (+ 48 22)  56-17-355, e-mail: msowa@sgsp.edu.pl
 
Faculty of Fire Safety Engineering Erasmus Coordinator  
Szymon PTAK, Lieutenant, PhD
phone: (+ 48 22) 56-17-699, e-mail: sptak@sgsp.edu.pl

studia bhp warszawa