UWAGA!

10 stycznia 2018 r. otworzyliśmy nabór na "Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej".

Szkolenie odbędzie się w terminie 13-15 marca 2018 r. Nabór potrwa do 2 lutego br. lub zakończy się wcześniej, po zebraniu grupy, max. 30 osób.

Na szkolenie zapisują się Państwo za pomocą formularza zgłoszeniowego: e-formularz zgłoszeniowy


1. OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia będą prowadzone w SGSP. Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

 

2. TERMIN SZKOLENIA

13-15 marca 2018 r., egzamin w dn. 15 marca 2018 r.


3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  • Słuchaczami szkolenia mogą być tylko osoby posiadające ważne zaświadczenie
    o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu szkolenia. 
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona (max. 30 osób). W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.


4. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • właściwą umowę o warunkach odpłatności w dwóch egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest uczestnik szkolenia) lub w trzech egzemplarzach, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy wypełnione elektronicznie (podpisane odręcznie) prosimy drukować dwustronnie. Data zawarcia umowy będzie datą podpisania umowy przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola;
  • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia
    o ukończenia szkolenia inspektorów.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "Szkolenie inspektorów - aktualizujące SIOPa-12" lub składać w Kancelarii Ogólnej Szkoły.


5. OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi 960,00 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018.

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną.


6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Noclegi we własnym zakresie.


7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
inż. Weronika Szarpak
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)


8. PROGRAM  SZKOLENIA
Program szkolenia obejmuje następujące przedmioty

Lp.

Przedmioty

1

Organizacja ochrony przeciwpożarowej.

2

Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

3

Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji  i urządzeń użytkowych.

4

Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego, terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

5

Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów.

6

Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

7

Zasady ewakuacji ludzi i mienia.

8         

 

Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie.

9

Przeprowadzanie kontroli  przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.