Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule blended learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej, które organizowane jest w formule blended learning - 71 godzin w e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych.

Ogłoszenie

Informujemy, że nabór na kolejną edycję Szkolenia inspektorów ochrony ppoż. metodą blended learning (eSIOP-15) rozpoczniemy 26 marca 2018 r.
o godz. 9:00.

Termin szkolenia: 14.05 -15.06.2018 r.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

Program szkolenia

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób, zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 736). Szkolenie składa się z 14 bloków tematycznych. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania się: forum, e-mail, czat. W środkowym, bądź końcowym etapie szkolenia odbędzie się
2-dniowy zjazd stacjonarny, podczas którego przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne 6 h na terenie SGSP i 6 h w wybranym przez SGSP zakładzie pracy. W końcowym etapie zostanie przeprowadzony na terenie SGSP egzamin w formie elektronicznego testu.

2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego testowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem
  w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

4. TERMINY

Rozpoczęcie szkolenia

14 maja 2018 r.

Dostęp do platformy e-learningowej

od 14 maja 2018 r.

Data  tygodnia  obejmującego  termin 
2-dniowego zjazdu stacjonarnego w SGSP*:

tydzień między 4 a 8 czerwca 2018 r.

Egzamin

15 czerwca 2018 r.

 

Powyższe terminy z przyczyn organizacyjnych mogą ulec zmianie.

*Szczegółowe terminy zjazdu stacjonarnego, z podziałem na grupy ćwiczebne, zostaną ustalone w późniejszym terminie.

5. KOSZT

Koszt szkolenia wynosi 1250 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT). W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opiekę nauczycieli online;
 • zajęcia praktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej;
 • z uwagi na ochronę danych osobowych ksero dowodu nie jest wymagane, dowód osobisty do wglądu na egzaminie w SGSP;
 • wypełniona elektronicznie (podpisana odręcznie), właściwa umowa o warunkach odpłatności w 2 egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest uczestnik szkolenia) lub w 3 egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy prosimy drukować dwustronnie. Data zawarcia umowy będzie datą podpisania przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
 • potwierdzenie wpłaty za szkolenie (nie jest konieczne, opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Uczelni).

Uwaga!

 • Warunkiem do założenia konta użytkownika na platformie e-learningowej SGSP przez Internet jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Login i hasło do konta uczestnik szkolenia otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej na 2 dni przed datą jego rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia szkolenia.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk (e-platforma)
tel. (22) 56-17-365
e-mail: jszewczyk@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro III, p. 319

Obsługa administracyjna:
inż. Weronika Szarpak (rekrutacja i zjazd stacjonarny)
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro I, p. 113

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: Szkolenie eSIOP-15