Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule blended learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony  przeciwpożarowej,  które  organizowane  jest  w  formule  blended  learning - 71  godzin w e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych.

Ogłoszenie

Informujemy, że zakończyliśmy nabór na Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. metodą blended learning (eSIOP-14).
Termin szkolenia: 29.01 -02.03.2018 r.

Wszyscy, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani na Szkolenie eSIOP-14 proszeni są o przysłanie dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 9 stycznia 2018 r. oraz dokonanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2018 r.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dn.  13  listopada  2015  r.  w  sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

Program szkolenia

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  osób,  zajmujących  się  szkoleniami  z  zakresu  BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 736). Szkolenie składa się z 14 bloków tematycznych. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do  zakończenia  szkolenia.  Słuchacze  otrzymają  ponadto  opiekę  mentorską  poprzez  narzędzia komunikowania się: forum, e-mail, czat. W środkowym, bądź końcowym etapie szkolenia odbędzie się 2-dniowy  zjazd  stacjonarny,  podczas  którego  przeprowadzone  zostaną  zajęcia  praktyczne  6  h na terenie SGSP i 6 h w wybranym przez SGSP zakładzie pracy. W końcowym etapie zostanie przeprowadzony na terenie SGSP egzamin w formie elektronicznego testu.

2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent  szkolenia  po  zdaniu  egzaminu  końcowego  testowego  uzyskuje  uprawnienia  do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

4. TERMINY

Rozpoczęcie szkolenia

29 stycznia 2018 r.

Dostęp do platformy e-learningowej

od 29 stycznia 2018 r.

Data  tygodnia  obejmującego  termin  2-dniowego    zjazdu stacjonarnego w SGSP*:

tydzień między 12 a 16 lutego 2018 r.

Egzamin

2 marca 2018 r.

Powyższe terminy z przyczyn organizacyjnych mogą ulec zmianie.

*Szczegółowe terminy zjazdu stacjonarnego, z podziałem na grupy ćwiczebne, zostaną ustalone w późniejszym terminie.

5. KOSZT

Koszt szkolenia wynosi 1250 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT). W kosztach szkolenia:

 • dostęp  24h/dobę  do  treści  dydaktycznych,  multimedialnych  materiałów  dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opiekę nauczycieli online;
 • zajęcia praktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

Wysłać pocztą (koperta z dopiskiem eSIOP-14):

 • poświadczona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej;
 • z uwagi na ochronę danych osobowych ksero dowodu nie jest wymagane, dowód osobisty do wglądu na egzaminie w SGSP;
 • wypełnioną elektronicznie (podpisaną odręcznie), właściwą umowę o warunkach odpłatności w  2  egzemplarzach  (w  przypadku,  kiedy  płatnikiem  jest  uczestnik  szkolenia)  lub  w  3 egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy prosimy  drukować  dwustronnie.  Data  zawarcia  umowy  będzie  datą  podpisania  przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
 • potwierdzenie wpłaty za szkolenie (nie  jest  konieczne, opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Uczelni).

Uwaga!

 • Warunkiem  do  założenia  konta  użytkownika  na  platformie  e-learningowej   SGSP   przez Internet jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Login i hasło do konta uczestnik szkolenia otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej na 2  dni przed datą jego rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia szkolenia

 

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk (e-platforma)
tel. (22) 56-17-365
e-mail: jszewczyk@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro III, p. 319

Obsługa administracyjna:
inż. Weronika Szarpak (rekrutacja i zjazd stacjonarny)
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro I, p. 113

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa