Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

metodą stacjonarną

 

UWAGA!

Zakończyliśmy nabór na Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 16 kwietnia do 11 maja 2018 r.

Niebawem zostaną zamieszczone dokumenty, które należy wypełnić i odesłać na adres Uczelni.

 

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną.

OPIS SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej. Przewidziano 2 pięciodniowe zjazdy (poniedziałek-piątek). Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się egzamin końcowy w formie testu.
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego będzie napisanie i zaliczenie pracy projektowej.
 • Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP Warszawa ul. Słowackiego 52/54.


WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Ilość miejsc ograniczona (max. 25).
 • Szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 20 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. 
 • Nabór potrwa do 2 marca lub do wyczerpania limitu miejsc.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

 • właściwą umowę o warunkach odpłatności w dwóch egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest uczestnik szkolenia) lub w trzech egzemplarzach (w przypadku, kiedy płatnikiem jest pracodawca uczestnika szkolenia); umowy prosimy wypełniać elektronicznie i drukować dwustronnie; data zawarcia umowy będzie datą podpisania umowy przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.    
 • odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub świadectwa o ukończeniu
  (co najmniej) szkoły średniej.


TERMIN

I tydzień zjazdowy

16 – 20 kwietnia 2018 r.

II tydzień zjazdowy

7 – 11 maja 2018 r.

Egzamin

11 maja 2018 r.

 

OPŁATY

 • Koszt szkolenia wynosi 1720 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018.


WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

 • Noclegi we własnym zakresie

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
tel. 22 56 17 624

Opiekun szkolenia:

inż. Weronika Szarpak
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
 

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1

Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej

4

2

Kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej

4

3

Podstawowe pojęcia dotyczące spalania, pożarów i wybuchów

5

4

Przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe

12

5

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

4

6

Urządzenia przeciwpożarowe

9

7

Środki gaśnicze, gaśnice oraz koce gaśnicze

9

8

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych

7

9

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

2

10

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

4

11

Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

5

12

Prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

3

13

Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

6

14

Ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów

3

15

Zajęcia praktyczne w wybranym zakładzie pracy

6