• PL
 • EN
 • EN

bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

Wykształcenie

 1. doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dawny Wydział Inżynierii Środowiska), 2015, tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena środowiska w pomieszczeniu zamkniętym podczas spalania drewna i materiałów polimerowych”.
 2. doktor nauk technicznych w specjalności podstawy i budowa maszyn, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 1979, tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza wpływu zmienności parametrów autopilota adaptacyjnego na jakość sterowania śmigłowcem w ruchu podłużnym”.
 3. magister inżynierPolitechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 1974.

Przebieg pracy zawodowej

od 18.11.2016

Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich w SGSP

od 01.01.2016 – 17.11.2016 

Kierownik Zakładu Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01.01.2003 - 31.12.2015

Kierownik Zakładu Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę na stanowisku adiunkta, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01.02.1990 - 31.12.2002

adiunkt w Zakładzie Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01.07.1980 - 31.01.1990

adiunkt w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa

01.10.1979 - 30.06.1980

starszy asystent w Instytucie Lotnictwa

Monografie, podręczniki i skrypty

 1. Ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania drewna i materiałów polimerowych, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2015, ISBN 978-83-88446-47-4, 228 stron.
 2. Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki dla studentów SGSP z przykładami, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2016, ISBN 978-83-88446-68-9, 331 stron (współautor).
 3. Zbiór zadań z hydromechaniki dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88446-43-6, 189 stron (współautor).
 4. Laboratorium z hydromechaniki, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2004, ISBN 83-88446-13-4, 174 strony (współautor).

Artykuły naukowe po doktoracie

 1. Gałaj, J. O pewnym modelu adaptacyjnego sterowania śmigłowcem w ruchu podłużnym, Postępy Cybernetyki, vol. 3, Ossolineum Wrocław 1980, s. 93-102.
 2. Gałaj, J. Model adaptacyjnego układu sterowania nadążnego śmigłowcem w ruchu podłużnym, Postępy Cybernetyki, vol. 3-4, Ossolineum Wrocław 1982, s. 109-117.
 3. Gałaj, J. Analiza wpływu inercji serwomechanizmu wykonawczego autopilota adaptacyjnego na proces stabilizacji śmigłowca w ruchu podłużnym, Postępy Cybernetyki, vol. 4, Ossolineum Wrocław 1983, s. 67-76.
 4. Gałaj, J. Pewna koncepcja modelu rozgrywającego zintegrowanego systemu sterowania podwieszeniami na samolocie, Postępy Cybernetyki, vol. 4, Ossolineum Wrocław 1983, s. 147-166.
 5. Gałaj, J. Gra w brydża w aspekcie sterowania rozgrywającego, Postępy Cybernetyki, vol. 2, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 31-40.
 6. Gałaj, J. Pewne podejście do syntezy autopilota adaptacyjnego na przykładzie stabilizacji śmigłowca jednowirnikowego, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, zeszyt 3, PWN Warszawa 1984, s. 311-322.
 7. Gałaj, J. Identyfikacja liniowych obiektów dynamicznych metodą rozkładu sygnałów względem funkcji Walsha, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, zeszyt 4, PWN Warszawa 1984, s. 509-522.
 8. Gałaj, J. Heuristic solution of pursuit-evasion game of two aircraft in a vertical plane, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, vol. 3, PWN Warszawa 1987, s. 137-148.
 9. Gałaj, J., Maryniak, J. Synteza growego systemu naprowadzania samolotu na samolot-cel w płaszczyźnie podłużnej metodą gier elementarnych, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. ½,
 10. Gałaj, J., Maryniak, J. Synteza growego systemu naprowadzania samolotu na samolot-cel metodą gier elementarnych, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 1/2,  zeszyt 25, PWN Warszawa 1987, s. 215-226.
 11. Gałaj, J., Maryniak, J. Numeryczna synteza przestrzennej gry pościgowej dwóch prostych obiektów latających, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 27 zeszyt 4, PWN Warszawa 1989, s. 571-583.
 12. Gałaj J. Modelowanie dynamiki girobusoli za pomocą mikrokomputera ZX Spectrum, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 27, zeszyt 1, PWN Warszawa 1989, s. 88-99.
 13. Gałaj, J., Maryniak, J. Numeryczna synteza gry pościgowej dwóch samolotów, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, zeszyt 3-4, vol. 28, PWN Warszawa 1990, s. 707-722.
 14. Gałaj, J. Modelling o rate-of-climb indicator dynamics, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, vol. 1(30), PWN Warszawa 1992, s. 17-23.
 15. Piórczyński, W, Gałaj, J. Matematyczny model rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach wielokondygnacyjnych, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 21, Warszawa 1998, s. 5-50.
 16. Kieliszek, S., Gałaj, J. Komputerowe badania symulacyjne stożkowej wytwornicy piany, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 23, Warszawa 1999.
 17. Gałaj, J. Wyznaczanie parametrów układów linii wężowych przy zastosowaniu współczesnej techniki komputerowej, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 24, Warszawa 2000, s. 11-34.
 18. Gałaj, J. Analityczna postać charakterystyk dwustopniowego wentylatora osiowego dla różnych prędkości obrotowych silnika. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 13/2000, Warszawa 2000, s. 19 -22.
 19. Gałaj, J. Analityczna postać charakterystyk dwustopniowego wentylatora osiowego dla różnych kątów ustawienia łopatek wirnika. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 15/2000, Warszawa 2000, s. 15-18.
 20.  Gałaj, J. Charakterystyki osiowego wentylatora dwustopniowego przy różnych prędkościach obrotowych wirnika a prawa powinowactwa, Przegląd Mechaniczny. Zeszyt 17-18/2000, Warszawa 2000, s. 27-31.
 21.  Gałaj, J. Charakterystyki osiowego wentylatora dwustopniowego przy różnych kątach ustawienia wirnika a prawa powinowactwa, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 19-20/2000, Warszawa 2000, s. 32-35.
 22. Gałaj, J. Wyznaczanie parametrów optymalnych układów linii wężowych przy zastosowaniu współczesnej techniki komputerowej, Zeszyty Naukowe SGSP 2000, Nr 25, Warszawa 2000, s. 5-22.
 23. Gałaj, J. Wyznaczanie parametrów układu przetłaczania wody na duże odległości przy zastosowaniu współczesnej techniki komputerowej. Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 26, Warszawa 2001, s. 19-32.
 24. Gałaj, J. Zastosowanie zmodyfikowanego prawa powinowactwa do przeliczania charakterystyk ciśnieniowych dwustopniowego wentylatora osiowego przy różnych prędkościach obrotowych wirników, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 3/2003, Warszawa 2003, s. 22-28.
 25. Gałaj, J. Zastosowanie zmodyfikowanego prawa powinowactwa do wyznaczania parametrów pracy dwustopniowego wentylatora osiowego w procesie regulacji przy pomocy zmiany obrotów wirników. Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 5/2003, Warszawa 2003, s. 20-25.
 26. Gałaj, J., Kieliszek, S. Badanie własności przepływowych zestawu hydrantowego HW-25 z wężem półsztywnym. Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 30, Warszawa 2003, s. 23-32.
 27. Gałaj, J., Kieliszek, S. Badanie wpływu nadciśnienia na niektóre własności strumienia rozpylonego wytwarzanego przez wybrany rozpylacz strumieniowo-wirowy. Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 31, Warszawa 2004, s. 49-62.
 28. Gałaj, J., Drzymała, T. Badanie wpływu strumienia centralnego na parametry strumienia rozpylonego wytwarzanego przez dyszę ze zderzającymi się strumieniami, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 34, Warszawa 2006, s. 43-54.
 29. Denczew, S., Gałaj, J., Kieliszek, S., Drzymała, T. Badanie wpływu zawirowania strumienia centralnego wybranej dyszy na parametry strumienia rozpylonego, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 5/2006, s. 19-22.
 30. Gałaj, J. Analiza porównawcza zmian temperatury oraz stężeń tlenu i tlenku węgla w pomieszczeniu nie wentylowanym podczas pożaru pianki poliuretanowej i drewna sosnowego, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36, Warszawa, 2008, s. 41-60.
 31. Konecki, M., Gałaj, J. Correlation model for heat release rate of lignocelulosic materials in a full scale from small scale experimental data. Journal of Applied Science Research, vol. 5(10), 2009, pp. 1558-1567.
 32. Gałaj, J. Model used for determination of radiant flux density during fire of tanks with petroleum. Spectrum, vol. 10, no. 2/2010, Ostrava 2010, pp. 33-36.
 33. Gałaj, J., Drzymała, T. Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych, Logistyka 6, Poznań 2011.
 34. Gałaj, J., Jaskółowski, W., Karpovic, Z., Sukys, R. Investigation of the influence of impregnation on the pine timber combustion using flow through tests. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 23/3/11. Warsaw 2011, s. 55-62.
 35. Gałaj, J., Karpovic, Z., Jaskółowski, W. Investigation into the influence of impregnation on pine timber combustion using a cone calorimeter and large scale tests. Engineering Structures and Technologies, vol. 3(3), Vilnius 2011, pp. 91-104.
 36. Gałaj, J., Drzymała, T. Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing point of view. Logistyka 3, Poznań 2011.
 37. Gałaj, J., Półka, M., Wnęk, W. Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych. Przemysł Chemiczny, 91(7), Warszawa 2012, pp. 1000-1006.
 38. Gałaj, J., Masternak, M.: Badanie własności strumienia rozpylonego generowanego przez pradownicę wodną z głowicą mgłową. Technika Transportu Szynowego, 9/2012, Łódź, 2012, s. 219-232.
 39. Gałaj, J., Drzymała, T. Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości. Technika Transportu Szynowego, 9/2012,  Łódź 2012, s. 1055-1065.
 40. Gałaj, J., Półka, M., Sukys, R. Influence of the addition of fire retardants on fire properties of materials based on polyester resin Polimal 1033 APy. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 19 (3), Vilnius 2013, pp. 456-464.
 41. Półka, M., Gałaj, J., M., Karpovic, Z. Investigation of the influence of flame retardant additives on some fire properties of polyester materials applying small-scale testing technique. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 19 (4), Vilnius 2013, pp. 561-572.
 42. Gałaj, J. Przegląd hybrydowych modeli pożaru. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 4, Józefów 2013, s. 79-92.
 43. Gałaj, J., Drzymała, T., Szczęch, G. Badanie rozkładu dymu podczas spalania modyfikowanych i nie modyfikowanych materiałów epoksydowych w pomieszczeniu zamkniętym. TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 10/2013, s. 2673-2692.
 44. Gałaj, J., Jaskółowski, W., Konecki, M., Tofiło, P., Tuśnio, N. Interactive Modular Platform for Fire Risk Assessment of Buildings as a Supporting Tool for Buildings and infrastructures Design. Procedia Engineering, Elsevier 2013, vol. 57, pp. 1156-1165.
 45. Tofiło, P, Konecki, M., Gałaj, J., Jaskółowski, W., Tuśnio, N., Cisek, M. Expert System for Building Fire Safety Analysis and Risk Assessment. Procedia Engineering, Elsevier 2013, vol. 57, pp. 310-319.
 46. Gałaj, J., Jaskółowski, W., Konecki, M., Tofiło, P., Tuśnio, N. Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków jako narzędzie wspomagające projektowanie budynków i obiektów budowlanych. Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 47(3), Warszawa 2013, s. 161-175.
 47. Gałaj, J., Łazorko, T. Ogólna koncepcja wykorzystania samolotu bezzałogowego do ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce. Technika Transportu Szynowego, vol. 10/2013, s. 49-74.
 48. Gałaj, J., Klama, T. Algorytmizacja wybranych przepisów polskich dotyczących dróg ewakuacyjnych w budynkach. Logistyka, vol. 4/2014, s. 330-347.
 49. Gałaj, J., Żurawski, Ł. Some Approach to Upper Cooling Process with Spray Stream Generated by Water Nozzle Using Computer Simulation Method. Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, vol. IX(1), 2014, pp. 1-9.
 50. Gałaj, J., Saramański, S. Badanie wpływu położenia kątowego i ciśnienia zasilania na wielkość powierzchni i intensywność zraszania przez prąd zwarty wytwarzany przez prądownicę PWT 52 TURBOSUPON. Logistyka, vol. 5/2014, s. 471-480.
 51. Gałaj, J., Koszykowski, R. Badanie wpływu położenia kątowego i wydajności wybranego działka pożarniczego na proces rozpadu prądu zwartego na strumień rozpylony. Logistyka, vol. 6/2014, s. 3736-3747.
 52. Drzymała, T., Krawczyńska, S., Gałaj, J. Badanie wpływu różnych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji. Logistyka, vol. 4/2014, s. 210-237.
 53. Gałaj, J., Konecki, M., Jaskółowski, W., Tofiło, P. Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków. Materiały Budowlane vol. 10/2014 (Nr 506), s. 1-3.
 54. Krawczyńska, S., Gałaj, J., Drzymała, T. Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Logistyka, vol. 5/2014, s. 832-841.
 55. Gałaj, J., Drzymała, T. Analiza porównawcza metod obliczeniowych szacowania wymaganej wydajności podawania wody niezbędnej do efektywnego gaszenia pożaru. Logistyka, vol. 6/2014, s. 3725-3735.
 56. Drzymała, T., Gałaj, J. Omówienie i ocena programu przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów gaśniczych”. Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 51(3), Warszawa 2014, s. 32-49.
 57. Gałaj, J, Drzymała, T. Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52. Logistyka, vol. 4/2015, s. 7425-7438.
 58. Gałaj, J, Drzymała, T. Analiza wpływu natężenia przepływu wody na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52. Logistyka, vol. 4/2015, s. 3302-3312.
 59. Gałaj, J, Drzymała, T. Ogólna koncepcja cyfrowego modelu gaszenia pożaru przy pomocy prądu zwartego wytwarzanego przez prądownicę wodną, Logistyka, vol. 5/2015, s. 857-878.
 60. Gałaj, J., Drzymała, T., Biedugnis, S. Analiza porównawcza rozkładów średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę TurboJet 52 i Turbo Twist z głowicą mgłową, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, s. 536-541.
 61. Drzymała, T, Gałaj, J., Wąsik, W., Chudy, P., Smulczyński, T. Analiza porównawcza charakterystyk przepływowych wybranych zasysaczy liniowych Z-2 stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, s. 443-448
 62. Drzymała, T., Gałaj, J., Krawczyńska, S. Analiza podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych w Polsce w latach 2004-2013, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, s. 1828-1832.
 63. Gałaj, J., Konecki, M. Simulation tests of extinguishing process using mist nozzles with application of hybrid fire model, Journal of Civil Engineering and Management, vol. 22(4), s. 573-583.

 

Recenzje książek, prac badawczych i artykułów

 1. Recenzja książki prof. Roberta Staniszewskiego pt. "Sterowanie zespołów napędowych", Postępy Cybernetyki, vol. 3-4 1982, s. 151-154.
 2. Recenzja artykułu M. Błachuta i A. Ordysza pt. „Porównanie algorytmów Astroma i Kalmana dla problemu regulacji minimalno-wariacyjnej”, Postępy Cybernetyki, vol. 2, 1988.
 3. Recenzja wniosku dotyczącego pracy naukowo-badawczej Przemysława Kubicy z zakresu badań związanych z gaszeniem dwutlenkiem węgla zgłoszonej w roku 2007 w ramach środków na działalność statutową przyznanych w 2008 roku.
 4. Recenzja wniosku dotyczącego pracy naukowo-badawczej Marzeny Półki z zakresu badań termograwimetrycznych zgłoszonej w roku 2008 w ramach środków na działalność statutową, przyznanych w 2009 roku.
 5. Recenzja wniosku dotyczącego pracy naukowo-badawczej Marzeny Półki zgłoszonej w roku 2009 w ramach środków na działalność statutową, przyznanych w 2010 roku.
 6. Recenzja 2 artykułów mgra Sowy pt. „Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. 1 i 2” zgłoszonych do czasopisma „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” nr 02/10 i 03/10.
 7. Recenzja artykułu H. Ping Tserng, J. Yi You, C. Yuan Chang and K. Hua Hsiung pt.  Using hot area evacuation exercises to replace full scale evacuation exercises for fire safety in large scale architecture” zgłoszonego do czasopisma Journal of Civil Engineering and Management 2010.
 8. Recenzja artykułu P. Zbrożka i J. Prasuły pt. „Zagrożenia dla ludzi związane z działaniem stałych urządzeń gaśniczych (SUG)” zgłoszonego do czasopisma Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 6/02/10, Warszawa 2010.
 9. Recenzja artykułu A. Połeć pt. „Analiza porównawcza metod badań i wymagań stawianych działkom wodno - pianowym ze względu na ich przeznaczenie i zastosowanie” zgłoszonego do czasopisma Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 8a/02/11, Warszawa 2011.
 10. Recenzja artykułu M. Chmiela pt. „Przegląd możliwości wykorzystania motopomp do wody zanieczyszczonej w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej” zgłoszonego do czasopisma Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr. 3/2011.
 11. 10. Recenzja artykułu Qingsong Wanga, Yi Zhanga, Jennifer Wen, Jinhua Suna, Siak Dembeleb, Hessam Ghasemnejad i Paul D. Warren pt. “Dynamic three dimension stress prediction of window glass under thermal loading” zgłoszonego do czasopisma International Journal of Thermal Sciences w roku 2011.
 12. 11. Recenzja artykułu Zbigneva Karpoviča , Ritoldasa Šukysa i Rimvydasa Gudelisa pt. “Toxicity research of smouldering and flaming pine timber treated with fire retardant solutions” zgłoszonego do czasopisma Journal of Civil Engineering and Management 2012 r.
 13. 12. Recenzja artykułu Romualdasa Mačiulaitisa , Vladasa Praniaskausa i Grigora Yakovleva pt. “Research into fire propertiesof wood products most frequently used in construction ” zgłoszonego do czasopisma Journal of Civil Engineering and Management 2012.
 14. 13. Recenzja artykułu Izy Belli zgłoszonego do czasopisma Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr 2/2013 pt. „Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru – cześć I”
 15. Recenzja artykułu pt. “An approach to discover false alarms in monitoring system in the copper mine” zgłoszonego na Międzynarodową Konferencję FedCSIS Warszawa, listopad 2014.

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych z referatem

 1. Gałaj, J. Synteza i symulacja cyfrowa adaptacyjnego układu sterowania śmigłowca, Materiały VII Krajowej Konferencji "Automatyka", Szczecin, 1980.
 2. Gałaj, J. Model sterowania rozgrywającego w zintegrowanym systemie sterowania bronią na samolocie, Materiały I Konferencji Naukowej na temat "Problemy zintegrowanego systemu sterowania", WAT Warszawa 21-24.09,1982.
 3. Gałaj, J. A discrete method of parameter identification of linear multivariable control plant, Proceedings of Conference "Cybernetics-85", Warsaw, 24.04-27.04.1985, s. 59-67.
 4. Gałaj, J. Wybrane problemy syntezy układu adaptacyjnego autostabilizatora ruchu poprzecznego śmigłowca, Materiały IX Krajowej Konferencji „Automatyka”, Łódź 26.06-29.06.1985.
 5. Gałaj, J. Modelowanie dynamiki sztucznego horyzontu dla potrzeb symulatora lotu, Materiały 25-tego Symposium "Modelowanie w mechanice", Kudowa Zdrój, marzec 1986.
 6. Gałaj, J. Symulacja cyfrowa zakrętomierza lotniczego, Materiały IV Symposium "Symulacja procesów dynamicznych SPD-4", Polana Chochołowska, 22-26 czerwca 1987.
 7. Gałaj, J. Symulacja numeryczna przestrzennej gry pościgowej dwóch obiektów manewrujących, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Mikrokomputery w mechanice". Warszawa Jabłonna marzec 1988.
 8. Gałaj, J. Modelowanie dynamiki prędkościomierza lotniczego, Materiały XIII sympozjonu "Drgania i fale 88", Poznań-Błażejewko 25-28 maj 1988.
 9. Gałaj, J. Komputerowa symulacja rozwoju pożaru w obiektach wielokondygnacyjnych. Materiały VII Warsztatów Naukowych PTSK, Zakopane-Kościelisko 14-16 wrzesień 2000.
 10. Gałaj, J. Computer simulation of fire development in multi-storey building. The 7th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius May 16-18, 2001, s. 354-355.
 11. Gałaj, J. Analityczne przeliczanie charakterystyk mocy dwustopniowego wentylatora osiowego przy pomocy zmodyfikowanego prawa powinowactwa. Materiały V Konferencji nt. Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSCOMP 2001, Zakopane 05-07 grudnia 2001.
 12. Gałaj, J. Computer tests of fire in multi-storey building for different configuration of vents, The 8-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 19-21, 2004, s. 429-430.
 13. Gałaj, J. Some problems of design of fire water supply system concerning standard requirements, Proceedings of the 8-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques". Vilnius May 19-21, 2004, s. 431-432.
 14. Gałaj, J., Kieliszek, S. Badanie wpływu niektórych własności geometrycznych dyszy na parametry strumienia rozpylonego, Materiały VIII Konferencji TRANSCOMP 2004, Zakopane grudzień 2004, s. 119-124.
 15. Gałaj, J. Badanie wpływu ciśnienia zasilania na parametry strumienia rozpylonego wytwarzanego przez dyszę naddźwiękową, Materiały VIII Konferencji TRANSCOMP 2005, Zakopane grudzień 2005, s. 181-186.
 16. Gałaj, J, Drzymała, T. Investigation of the relation between central and whirl streams on extinguishing effectiveness of stream-whirl jet. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji TRANSCOMP 2006, Zakopane grudzień 2006, s. 233-238.
 17. Denczew, S., Gałaj, J., Drzymała, T. Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych na przykładzie wybranych rejonów Polski. Proceedings of the 7-th International Scientific and Technical Conference "Water Supply and Water Quality", Zakopane 18-21 czerwca 2006, s. 433-444.
 18. Gałaj, J. Computer tests of fire in multi-storey building for different flammable materials, 9-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 16-19, 2007, s. 491-492.
 19. Gałaj, J. Analysis of evacuation conditions during internal fire with different inflammable materials using computer simulation method, 16-th International Conference "Fire Protection 2007", Ostrava, 12-13 September 2007, s. 148-156.
 20. Gałaj, J., Drzymała, T. The influence of water flow rate on extinguishing effectiveness of whirl jet, Proceedings of the 9-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 16-19, 2007, pp. 489-490.
 21. Gałaj, J., Drzymała, T. Investigation of the influence of some geometric parameter on extinguishing efficiency of whirling jet, Proceedings of the 16-th International Conference "Fire Protection 2007", Ostrava, 12-13 September 2007, s. 91-97.
 22. Gałaj, J., Drzymała, T. Investigation of the influence of degree of whirl stream on extingushing effectiveness of stream-whirl jet, Materiały XI Międzynarodowej Konferencji TRANSCOMP 2007, Zakopane 3-6 grudzień 2007.
 23. Gałaj, J., Kieliszek, S. Evaluation of heat radiation emitted by burning tanks with petroleum, Proceedings of the 9-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 16-19, 2007, s. 493-494.
 24. Gałaj, J., Konecki, M. Zasady hybrydowego modelowania pożaru w układzie pomieszczeń, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, 18-19 listopad 2008, Stara Miłosna, 2008.
 25. Gałaj, J., Zowada, J. Analysis of the influence of fire source location on temperatures in the compartment, Proceedings of 17-th symposium “Fire Protection 2008”, 11-13 wrzesień 2008, Ostrava 2008.
 26. Gałaj, J., Frąckowiak, W. Badanie zmian stężenia tlenku węgla w zamkniętym pozbawionym wentylacji pomieszczeniu podczas spalania pianki poliuretanowej i drewna sosnowego, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, 18-19 listopad 2008, Stara Miłosna, 2008.
 27. Gałaj, J., Drzymała, T. Analiza porównawcza strumieni rozpylonych generowanych przez strumieniowo-wirową i wirową dyszę mgłową z punktu widzenia ich skuteczności gaśniczej, Materiały XII Międzynarodowej Konferencji „TRANSCOMP 2008”, 01-04 grudzień 2008, Zakopane, 2008.
 28. Gałaj, J., Drzymała, T.: Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę terenów leśnych na przykładzie wybranych rejonów Polski, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Water Supply and Water Quality”, 15-18 czerwiec, Gniezno 2008.
 29. Gałaj, J., Bajko, G. Investigation of smoke density and visibility in unventilated compartment during full-scale fire tests with polyurethane foam and pine wood. Proceedings of the 18-th symposium “Fire Protection 2009”, 09-10 September 2009, Ostrava 2009.
 30. Gałaj, J., Tuśnio, N. Validation of popular zone and field models using the results of full-scale fire tests with polyurethane foam. Proceedings of the 10-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 19-21, 2010, pp. 1210-1217.
 31. Gałaj, J. A new version of hybrid model of fire in compartments. Proceedings of the 10-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 19-21, 2010, pp. 1203-1209.
 32. Konecki, M., Gałaj, J. Calculation of heat release rate of materials in a full scale fire. Proceedings of the 10-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 19-21, 2010, pp. 1253-1258.
 33. Gałaj, J., Konecki, M. Modification and validation of chosen fire zone models. Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation ASME, Prague, 21-26 June 2010.
 34. Gałaj, J.: Fireman safety during fire of tanks with petroleum. Proceedings of the 19-th International Conference “Fire Protection 2010”, 08-09 September 2010, Ostrava 2010.
 35. Gałaj, J. A hybrid approach to modelling of fire in compartments. Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation ASME, Prague, 21-26 June 2010.
 36. Gałaj, J., Mizerski, R. Investigation of CO concentration during combustion of modified and unmodified polyester materials in a closed compartment. Proceedings of the 20-th symposium “Fire Protection 2011”, 07-08 September 2011, Ostrava 2011.
 37. Gałaj, J., Krzeszowski, M. Analysis of CO concentration during combustion of armchair seat in a closed compartment. Proceedings of the 21-th symposium “Fire Protection 2012”, 04-06 September 2012, Ostrava 2012.
 38. 38.    Gałaj, J., Żurawski, Ł. Analysis of extinguishing effectiveness of spray stream generated by water nozzle using computer simulation method. Proceedings of International Conference “Fire Protection 2013”, Ostrava 5-6 September 2013, pp. 42-48.
 39. Tofiło, P., Konecki, P., Gałaj, J., Cisek, M., Tuśnio, N., Jaskółowski, W.: Web based platform with interactive hazard analysis as a new approach to propagating fire engineering knowledge. Proceedings of the 13-th International Conference “INTERFLAM 2013”, 24-26 June 2013, London, 2013, pp. 456-464.
 40.    Drzymała, T., Gałaj, J., Binio, J.: Adopted assumptions and evaluation of capabilities of the computer program dedicated to simulate a long-distance closed circuit water relaying. Proceedings of the 22-th International Conference “Fire Protection 2013”, Ostrava 5-6 September 2013, pp.  22-26.
 41. Gałaj, J. Modelling of extinguishment of fires with the use of jet and spray streams generated by water nozzles. IFIW Workshop, Olsztyn 10-14 czerwiec 2014 (warsztaty grupujące najlepszych strażaków instruktorów z całego świata oraz organizatorów badań pożarniczych m.in. Steve Kerber dyrektor UL z USA).
 42.   Gałaj, J., Bąk, S. Investigation of the Influence of Nozzle Inclination Angle and Output on the Size of Sprinkling Area and Intensity of the Spray. Proceedings of International Conference “Fire Protection 2014”, Ostrava 2-4 September 2014, pp. 64-69.
 43.    Drzymała, T, Gałaj, J., Binio, J.: Study of Flow Characteristic of in-Line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection. Proceedings of the 23-th International Conference “Fire Protection 2014”, Ostrava 2-4 September 2014, pp. 39-44.
 44.    Gałaj, J., Drzymała, T., Piątek, P. Analysis of influence of angle of the nozzle on the distribution of water droplet diameters in spray generated by the turbo master 52 nozzle.  Proceedings of the 12-th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius May 26-27, 2016.

 

 

Opracowania w ramach prac badawczych i rozwojowych

 1. 1.    Gałaj, J. Numeryczna synteza przestrzennej gry pościgowej dwóch obiektów manewrujących - walka powietrzna w systemie symulatora lotu: część I: Synteza procesu pościgowego dwóch systemów mechanicznych na płaszczyźnie przy pomocy wybranych metod growych. część II: Numeryczna synteza przestrzennej gry pościgowej dwóch obiektów manewrujących. Sprawozdanie DOR 163/87-S, ITLiMS Warszawa 1987.
 2. Gałaj, J. „Opracowanie modelu fizycznego i matematycznego sztucznego horyzontu w przyjętym układzie odniesienia samolotu "Ogólny model symulacji samolotu". Etap II/2. Sprawozdanie nr 142/85, ITLiMS Warszawa grudzień 1985.
 3. Gałąj, J. Model matematyczny i fizyczny zakrętomierza i chyłomierza poprzecznego. Sprawozdanie nr 143/85, ITLiMS Warszawa 1985.
 4. Gałaj, J. Symulacja cyfrowa modelu zakrętomierza i chyłomierza poprzecznego. Sprawozdanie nr 146/86, ITLiMS Warszawa 1986.
 5. Gałaj, J. Model matematyczny i badania symulacyjne girobusoli. Sprawozdanie nr 153/86, ITLiMS Warszawa 1986.
 6. Gałaj, J. Symulacja cyfrowa wysokościomierza barometrycznego dla potrzeb symulatora lotu. Sprawozdanie nr 169/87, ITLiMS Warszawa 1987.
 7. Gałaj, J. Modelowanie cyfrowe dynamiki prędkościomierza i machomierza. Sprawozdanie nr 188/88, ITLiMS Warszawa 1988.
 8. Gałaj, J. Symulacja cyfrowa wariometru dla potrzeb symulatora lotu. Sprawozdanie nr 189/88, ITLiMS Warszawa 1988.
 9. Gałaj, J. Sprawozdanie z projektu badawczego Nr 8T10C 023 15 pt. „Model cyfrowy rozwoju pożaru w obiektach wielokondygnacyjnych”, Warszawa, 1999 (główny wykonawca).
 10. Gałaj, J. Sprawozdanie z wyników badań zrealizowanych w ramach tematu KBN-S/E-422/15/2004/2005 "Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy strumieniowo-wirowych na rozkład kropel w strumieniu rozpylonym", Warszawa, 2005 (kierownik tematu).
 11. Sprawozdanie z pracy w ramach tematu KBN S/E-422/3/2005/2006 "Opracowanie stanowiska komputerowego przeznaczonego do projektowania taktycznych układów rozwinięć linii wężowych oraz systemów przesyłania wody na duże odległości", Warszawa, 2006 (kierownik tematu)
 12. Gałaj, J. Sprawozdanie z pracy w ramach tematu KBN S/E-422/3/2008/2009 pt. „Model hybrydowy rozwoju pożaru” I i II etap, SGSP Warszawa 2008/2009 (kierownik tematu).
 13. Gałaj, J. Sprawozdanie z pracy w ramach tematu KBN S/E-422/7/2011 pt. „Opracowanie modułu gaszenia współpracującego z hybrydowym modelem pożaru”, SGSP Warszawa 2011 (kierownik tematu).
 14. Gałaj, J., Drzymała, T., Tuśnio, N. Sprawozdanie z I etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2013.
 15. Gałaj, J., Drzymała, T., Tuśnio, N. Sprawozdanie z II etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2014.
 16. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z III etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2014.
 17. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z IV etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2014.
 18. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z V etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2014.
 19. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z VI etapu projektu rozwojowego nr O ROB 0010 03 001 „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji, przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”, Warszawa 2015.
 20. Gałaj, J. Badanie przestrzennego rozkładu temperatury oraz stężeń gazów i gęstości dymu podczas symulowanego pożaru z uwzględnieniem różnych materiałów palnych i procesu gaszenia, KBN S/E-422/12/2006/2007, Warszawa 2007.
 21. Drzymała, T., Gałaj, J. Sprawozdanie z zadania I.1.2.2. pt. „Analiza podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.
 22. Drzymała, T., Gałaj, J. Sprawozdanie z zadania I.1.2.3. pt. „Analiza statystyczna występowania awarii i katastrof budowlanych w Polsce z uwzględnieniem charakteru uszkodzenia i destabilizacji konstrukcji budowlanych ze względu na okoliczności powstania – Kategoria I” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.
 23. Drzymała, T., Gałaj, J. Sprawozdanie z zadania I.1.2.4. pt. „Analiza statystyczna występowania awarii i katastrof budowlanych w Polsce z uwzględnieniem charakteru uszkodzenia i destabilizacji konstrukcji budowlanych ze względu na okoliczności powstania – Kategoria II” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.
 24.  Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z zadania I.5.1. pt. „Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w zniszczonych obiektach budowlanych” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.
 25. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z zadania I.5.2. pt. „Analiza głównych parametrów opisujących właściwości konstrukcji stabilizujących” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.
 26. Gałaj, J., Drzymała, T. Sprawozdanie z zadania II.1.3.1. pt. „Opracowanie wymagań dotyczących możliwości monitorowania środowiska działań (rodzaje sensorów)” w ramach projektu rozwojowego DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 2015.

Udział w pracach badawczo-rozwojowych w SGSP

 1. Projekt Nr 8T10C 023 15 pt. „Model cyfrowy rozwoju pożaru w obiektach wielokondygnacyjnych”, Warszawa 1999 (główny wykonawca).
 2. Projekt statutowy KBN S/E-422/15/2004/2005 "Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy strumieniowo-wirowych na rozkład kropel w strumieniu rozpylonym", Warszawa, 2004-2005 (kierownik tematu).
 3. Projekt statutowy KBN S/E-422/3/2005/2006 "Opracowanie stanowiska komputerowego przeznaczonego do projektowania taktycznych układów rozwinięć linii wężowych oraz systemów przesyłania wody na duże odległości", Warszawa, 2005-2006 (kierownik tematu).
 4. Projekt statutowy KBN S/E-422/3/2008/2009 "Model hybrydowy rozwoju pożaru" I i II etap, Warszawa, 2008-2009 (kierownik tematu).
 5. Projekt statutowy KBN S/E-422/7/2011 "Opracowanie modułu gaszenia współpracującego z hybrydowym modelem pożaru", Warszawa, 2011 (kierownik tematu).
 6. Projekt rozwojowy nr O R00007607 pt. „Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi”, Warszawa 2009-2011 (główny wykonawca)
 7. Projekt rozwojowy nr O ROB 0006 01/ID 6/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pt. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”. Warszawa 2011-2014 (Kierownik Zespołu Merytorycznego).
 8. Projekt rozwojowy nr O ROB 001101/ID/11/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pt. „Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych”. Szczytno 2012-2013 (wykonawca).
 9. Projekt rozwojowy nr O ROB 0010 001/ID/10/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pt. „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczych PSP w obiektach budowlanych”. Warszawa 2013-2015 (wykonawca).
 10.  Projekt rozwojowy nr DOB-BIO6/03/48/2014 „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”. Warszawa 2015-2017 (wykonawca).
 11.  Projekt statutowy nr KBN S/E-422/2015 pt. „Analiza wpływu kąta pochylenia, wydajności i kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez wybrane prądownice wodne”. Warszawa 2016-2017 (kierownik tematu).

Działalność dydaktyczna

1. Politechnika Warszawska w latach 1980-1990

a) prowadzenie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych z następujących przedmiotów: „Serwomechanizmy i regulatory”, „Układy nawigacyjne” i „Modelowanie cyfrowe układów dynamicznych”,

b) prowadzenie laboratoriów z przedmiotów: „Teoria automatycznego sterowania” i „Elektryczne elementy osprzętu”,

c) promotorstwo około 50 prac magisterskich, których tematyka była związana ze sterowaniem automatycznym różnych obiektów latających.

2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej od 1990 do teraz

a) prowadzenie wykładów z przedmiotu „Termodynamika” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,

b) prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych z przedmiotu „Hydromechanika” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,

c) prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Hydromechanika” na studiach stacjonarnych I stopnia,

d) prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Wybrane zagadnienia z termodynamiki” a począwszy od roku akademickiego 2016/2017 wykładów z przedmiotu „Modelowanie pożarów” na studiach stacjonarnych I stopnia,

e) promotorstwo około 150 prac inżynierskich i 100 prac magisterskich, których tematyka była związana z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę wybranych powiatów lub zakładów, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i przeciwwybuchowymi wybranych zakładów, modelowaniem strefowym, polowym i hybrydowym pożarów, badaniem przebiegów parametrów pożaru podczas spalania różnych materiałów palnych również z uwzględnieniem wpływu zastosowanych antypirenów, badaniem parametrów strumieni rozpylonych wytwarzanych przez dysze mgłowe i prądownice, badaniem własności przepływowych sprzętu pożarniczego itp. Kilka prac zostało wyróżnionych.

f) opiekun pomocniczy doktoranta z Litwy Z. Karpovica w latach 2011-2012.

g) wygłoszenie dwóch wykładów z zakresu wymiany ciepła i badań pożarów w języku angielskim dla studentów III roku Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (FBI) Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy) w 2013 r.

h) wygłoszenie 8 h wykładów w języku angielskim w Instytucie Politechnicznym w Castelo Branco (Portugalia) w ramach programu Erasmus+ w 2016 r.

Działalność organizacyjna

 1. Współorganizator i opiekun naukowy wycieczki studenckiej po zakładach lotniczych w 1985 r.
 2. Organizator i kierownik sekcji sterowania rozgrywającego w ramach Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego w latach 1982-1990.
 3. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej w latach 1995-2010.
 4. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku 2011.
 5. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2012-2014.
 6. Członek komisji ds. oceny tematów prac dyplomowych i zasad dyplomowania w latach 2003-2013.
 7. Członek komisji ds. oceny tematów prac naukowo-badawczych od roku 2006.
 8. Członek senatu z ramienia Z.Z. „Solidarność” w latach 2006-2014.
 9. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego w latach 2007-2014.
 10. Członek komisji senackiej ds. badań naukowych od roku 2010.
 11. Członek Rady Wydziału od roku 2012.
 12. Członek komisji wydziałowej ds. planów studiów i programów kształcenia od roku 2012.
 13. Członek Senatu od 2016 r.
 14. Członek komisji ds. regulaminu doktoryzowania od 2016 r.
 15. Członek komisji ds. nostryfikacji dyplomów od 2016 r.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i komitetach naukowych konferencji

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego od roku 1982 do rozwiązania, sekretarz Rady Naukowej przez dwa lata oraz kierownik sekcji ds. modelowania systemów rozgrywających.
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od roku 1985.
 3. Członek Society of Fire Protection Engineering od roku 2008.
 4. Członek Komitetu Naukowego X Konferencji “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius 19-21 maj 2010, Litwa.
 5. Członek Komitetu Naukowego XI Konferencji “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius 16-17 maj 2013, Litwa.
 6. Członek Komitetu Naukowego Konferencji FedCSIS 2014, Warszawa, listopad 2014.
 7. Członek Komitetu Naukowego Konferencji FedCSIS 2015, Łódź, wrzesień 2015.
 8. Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius 26-27 maj 2016 r, Litwa.

Ważniejsze odznaczenia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 1. Srebrny Krzyż Zasługi – 2005 r.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012 r.
 3. Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.