• PL
 • EN
 • EN

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP jest pierwszym absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Z SGSP jest związany przez całą karierę zawodową. Od września 2016 roku jest Rektorem-Komendantem tej Uczelni, wcześniej został wybrany na stanowisko prorektora ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich.
5 maja 2017 roku został awansowany do stopnia nadbrygadiera, zostając najmłodszym generałem  w historii Państwowej Straży Pożarnej. Szkołę Główną Służby Pożarniczej ukończył z tytułem inżyniera pożarnictwa w 1998 roku oraz magistra w 2000 roku. Jest doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (2007). Tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w 2016 roku. W tym samym roku został profesorem SGSP. Jest specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i zarządzania ryzykiem. Był kierownikiem Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Prodziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Kierował Katedrą Badań Bezpieczeństwa, następnie Katedrą Inżynierii Bezpieczeństwa. Jest wykładowcą, autorem programów nauczania, kursów, szkoleń oraz autorem monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego, a także kierownikiem projektów, kierownikiem merytorycznym oraz wykonawcą licznych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

      

Wykształcenie

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich,  2016, tytuł osiągnięcia naukowego: „Projektowanie systemów bezpieczeństwa”.

doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Strategiczno-Obronny, 2007, tytuł rozprawy doktorskiej: "Model współdziałania służb ratowniczych i Sił Zbrojnych na wypadek użycia broni biologicznej w Polsce”.

magister - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 2000.

inżynier pożarnictwa  - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1998.

 

Przebieg pracy zawodowej:

od 15.09.2016

Rektor-Komendant SGSP

od 01.09.2016

Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP

01.10.2013 - 31.08.2016

Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01.10.2010 - 30.09.2013

Kierownik Katedry Badań Bezpieczeństwa, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01.05.2010 - 30.09.2010

Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

04.05.2009 - 04.10.2010

Główny specjalista, Wydział Planowania, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

01.09.2008 - 30.04.2010

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

od 01.10.2007

adiunkt, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

2006 – 2007

Starszy wykładowca na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

2001-2006

Asystent na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

1998-2001

Młodszy specjalista w Rektoracie Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

Monografie

 1. Projektowanie systemów bezpieczeństwa, BEL studio, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7798-232-7, 232 strony.
 2. Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, Kępka P., i inni (red. Wróblewski D.), Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015, ISBN 978-83-61520-47-4, 178 stron.
 3. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Kępka P. i inni (red. Skomra W.), Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., ISBN: 978-83-7798-165-8, Warszawa 2015.
 4. Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7641-048-7, 245 stron.

 

Artykuły naukowe i popularno-naukowe po obronie doktoratu

 1. Kępka P., Koncepcja optymalizacji działań przeciwpowodziowych, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - 2016, cz. I, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2015, ISSN 1898-3189.
 2. Kępka P., Gawroński W.,   Data Processed by the Decision Support System used in the State Fire Service of Poland, [w:] Awareness Raising, Bridging and Building Community Resilience, (red.) T. Zwęgliński, P. Gromek, M. Gikiewicz, A. Prędecka, ISBN: 978-83-88446-59-7.
 3. Kępka P. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie, [w:] Port morski, port lotniczy i ich bezpieczeństwo, (red.) J. Michalak, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2015, ISBN: 978-83-943934-3-4.
 4. Kępka P., Gawroński W., Wybrane narzędzia komputerowe do wspomagania optymalizacji rozmieszczenia zasobów ratowniczych [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem – Jednostki, grupy i społeczeństwa, (red.) Kopczewski M., Kurkiewicz A., Mikołajczak S., ISBN 978-83-65096-18-0, Poznań 2015.
 5. Kępka P., Wrobel R., Weryfikacja oprogramowania do wspomagania tworzenia planów zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia jednostek administracji terenowej, rozdz. IV Szkolenia na rzecz zarządzania kryzysowego – potrzeby i narzędzia, [w:] Zarządzanie kryzysowe – wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, ISBN: 978-83-61520-43-6, CNBOP-PIB, 2015, s. 272-308.
 6. Kępka P., Skutecznie planowanie potencjału ratowniczego, [w:] Forum Bezpieczeństwa. Współczesne zagrożenia., (red.) W.R. Sulęta, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014, ISBN 978-83-943934-2-7.
 7. Kępka P, Gawroński W., Teleinformatyczne wspomaganie projektowania systemu ratowniczego [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje, (red.) Majchrzak D., ISBN 978-83-7523-365-0, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 340-343.
 8. Kępka P., Koncepcja wykorzystania modeli analitycznych i narzędzi informatycznych do projektowanego systemu ratowniczego [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, (red.) D. Wróblewski, ISBN 978-83-61520-23-8, Józefów 2014, s. 241-255.
 9. Prati G., Pietrantoni L. and Kępka P. - representatives of the Main School of Fire Service in Warsaw „The semantic specificity of gestures when verbal communication is not possible: The case of emergency evacuation” ”, [w:] International Journal of Psychology, Volume 48, Issue 5, pages 762–771, September 2013, Article first published online: 5 OCT 2012, DOI: 10.1080/00207594.2012.701750.
 10. Kępka P., Estudi sobre la comunicació durant l’evacuació en emergències a Polònia , [w:] EL Comportament Humà En Situacions De Crisi, Col·Lecció Segments De Seguretat/3, Institut de Seguretat Pública de Catalunya Mollet del Vallès, octubre de 2013, pp. 143-158.
 11. Kępka P., Non-verbal Evacuation – to provide efficient evacuation of people, [w] Emergency Evacuation of People From Buildings, (red.) Jaskółowski W. i Kępka P., ISBN 978-83-61208-83-9, Warszawa 2011, s. 127-137.
 12. Kępka P., Summary, [w:] Emergency Evacuation of People From Buildings, (red.) Jaskółowski W. i Kępka P., ISBN 978-83-61208-83-9, Warszawa 2011, s. 413-415.
 13. Wolanin J., Kępka P., Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa narodowego, [w] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. Jakubczak R. i Marczak J., ISBN 9788311122420, Warszawa 2011.
 14. Kępka P., Analiza ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Ochrona infrastruktury krytycznej, red. Tyburska A., ISBN 978-83-7462-261-5, Szczytno 2010.
 15. Kępka P., Smolarkiewicz M., Zagrożenia pożarowe, [w] Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawa, praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Najgebauera, ISBN 978-83-61486-22-0, Warszawa 2009.
 16. Wolanin J., Kępka P., Bezpieczeństwo i jego poczucie, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i dylematy, red. Jemioła T. i Rajchel K., ISBN 978-83-88910-31-9, czerwiec 2008.
 17. Kępka P., Zastosowanie programu Effects do prognozowania zdarzeń z udziałem substancji chemicznych, Seminarium Naukowe, Warszawa 23 – 24 kwietnia 2008, ISBN 978-83-88446-24-5.
 18. Kępka P., Zwęgliński T., Application of selected computer tools for prognosis of chemical Haz-Mat threats, 11 Naukowa Konferencja A XI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională “SIGPROT 2008”, Bukareszt, Rumunia, 30 maj 2008, ISBN 978-606-521-049-3.

 

Artykuły naukowe i popularno-naukowe przed doktoratem

 1. Kępka P., Analiza raportów krajowych w zakresie systemów zarządzania kryzysowego, [w:] Zarządzanie ryzykiem / skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych, materiały pokonferencyjne projektu RIMADIMA - Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region, InfoMAX 2007.
 2. Kępka P., Zwęgliński T., POLONIA: sicurezza a livelli, „Obiettivo Sicurezza”, marzec 2006.
 3. Vittorini C., Kępka P., Zwęgliński T., „Killin’ passion”, „Obiettivo Sicurezza”, wrzesień 2006.
 4. Kępka P., Zwęgliński T., Civil Protection and The National Fire and Rescue System in Poland, materiały pokonferencyjne, 9 Naukowa Konferencja SIGPROT 2006, Bukareszt, Rumunia, 26 maja 2006.
 5. Kępka P., „Pole position”, Fire Prevention, Fire Engineers Journal, June 2005, s.52.
 6. Wolanin J., Kępka P.: Security – concept of Polish solutions, Konferencja „Intrastate Security in the Post 9/11 World”, Tallinn, 26th May 2005.
 7. Kępka P., Systemy wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, materiały pokonferencyjne, „Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych”. ISBN 83-7462-000-5, Szczytno, 25.11.2004.
 8. Kępka P., Crisis Management in Poland, materiały pokonferencyjne - RiskForce Natural Risk Management Accompanying Measure Workshop, Madryt, 19-20 Czerwca 2003.
 9. Kępka P., „Let's remember about the flood in 1997”, Disaster Management Training Programme - Floods, Valbandon, Chorwacja, 10 - 14 listopada 2003.
 10. Kępka P., „Disaster as a development tool”, Disaster Management Training Programme - Floods, Valbandon, Chorwacja, 10 - 14 listopada 2003.
 11. Kępka P., „Consequences management” Disaster Management Training Programme - Floods, Valbandon, Chorwacja, 10 - 14 listopada 2003.
 12. Kępka P., Bełtowski G.: National response to floods, Disaster Management Training Programme - Floods, Valbandon, Chorwacja, 10 - 14 listopada 2003.
 13. Kępka P., Crisis management evolution in Poland, Safety Management, July 2003.
 14. Kępka P., Crisis Management in Poland, FP6 WORKSHOP on Risk Management and Humanitarian Demining, Bruksela, Belgia, 25 marca 2003.
 15. Kępka P., Działania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku użycia broni biologicznej. Doświadczenia z akcji z użyciem wąglika, materiały z Konferencji Naukowej „Terroryzm a broń masowego rażenia”, Akademia Obrony Narodowej 2003.
 16. Kępka P., SGSP w międzynarodowym programie, „Przegląd Pożarniczy” nr 4/2001.
 17. Kępka P., Systemy kształcenia strażaków na poziomie wyższym w krajach Unii Europejskiej, Konferencja „Prawa i obowiązki inżyniera pożarnictwa w zintegrowanej Europie” KW PSP i SiTP, Dobieszków, 7 października 2003.
 18. Kępka P., Grabowska I., Edukacja dla bezpieczeństwa, „Przegląd Pożarniczy” nr 9/2001.

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w projektach

Kierowanie projektami międzynarodowymi i krajowymi

 1. Projekt badawczy rozwojowy Nr DOB-BIO7/08/01/2015 „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2015-2018) – kierownik projektu/kierownik zespołów badawczych.
 2. Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03 „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2012-2015) – kierownik projektu/kierownik zespołów badawczych.
 3. Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2012-2015) – kierownik zespołu badawczego SGSP.
 4. Projekt badawczy w ramach 7PR - „Elicit to learn crucial post-crisis lessons - ELITE”, Kontrakt nr: 312497 – kierownik zespołu badawczego SGSP.

 

Udział w charakterze członka zespołu badawczego – projekty krajowe

 1. Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03 pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2013-2015) – członek zespołu badawczego.
 2. Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0076/03/001/R/ID194115/2012/03 pt. „System bezpieczeństwa narodowego RP” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2012-2014) – członek zespołu badawczego.
 3. Projekt badawczy rozwojowy „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, nr O ROB 0006 01/ID 6/1 - członek zespołu badawczego.
 4. Projekt badawczy zamawiany „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy”; Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MIN-/011/013/2004. Projekt został zakończony w 2009r., SGSP - członek zespołu badawczego.

 

Udział w charakterze członka zespołu badawczego – projekty międzynarodowe

7 Program Ramowy

 1. Projekt EDEN - End-user driven DEmo for cbrNe, grant agreement no 313037. – członek zespołu badawczego.
 2. Projekt DESTRIERO - A Decision Support Tool for Reconstruction and recovery and for the IntEroperability of international Relief units in case Of complex crises situations, including CBRN contamination risks. FP7-SEC-2012-1. Project reference: 312721 – członek zespołu badawczego.
 3. Projekt SECTOR - Secure European Common information space for the interOperability of first Responders and police authorities, FP7-SEC-2013-1, Project reference: 607821 – członek zespołu badawczego.
 4. Projekt BeSeCu 218324- “Human Behavior in crisis situations: A cross-cultural investigation in order to tailor security-related communication” – członek zespołu badawczego.
 5. Projekt ASPIS - Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems, Project reference: 218513 – członek grupy doradczej.

6 Program Ramowy

 1. Program Unii Europejskiej RiskForce IST-2001-37203 „Natural Risks Management” – członek zespołu badawczego.

5 Program Ramowy

 1. Program Unii Europejskiej FORFAIT IST-1999-10649 „Forest fire risk and hazard assessment: a holistic approachOcena ryzyka i zagrożeń związanych z pożarami lasów: podejście kompleksowe” – członek zespołu badawczego.

JEP - Joint European Projects

 1. Program Unii Europejskiej the TEMPUS PHARE, “The creation of a new faculty of civil protection”, 1999 – wykonawca.

Mechanizm Stabilności UE

 1. Projekt finansowany z Mechanizmu Stabilności UE: „Network of universities and institutes for raising awareness on dual-use concerns of chemical materials – CBRN CoE Project 31” (nr umowu Service Contract IFS/2012/310879) – członek zespołu badawczego.

Polska Pomoc Rozwojowa

 1. Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich – Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy”, nr projektu MSZ 340/2011/PR/2011 Projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011, SGSP i Ukraina. Wykładowca.
 2. Dobre rządzenie - koordynacja działań ochrony ludności na terenie ukraińskiej aglomeracji miejskiej - bezpieczna ewakuacja”, nr projektu MSZ 311/2011/PR/2011. Projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011, SGSP i Ukraina. Ekspert.

 

Prace statutowe i własne

 1. Projekt badawczy statutowy nr S/E-422/16/09, pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem oraz dysfunkcjami miasta w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych w kontekście organizacji EURO 2012” – kierownik zespołu badawczego.
 2. Projekt badawczy statutowy nr S/E – 422/19/11 pt.: "Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa" – kierownik zespołu badawczego.
 3. Projekt badawczy statutowy nr S/E – 422/13/2006, pt. „Badanie wybranych komputerowych narzędzi analizy ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem cywilnym” – członek zespołu badawczego.
 4. Projekt badawczy własny nr BW/E – 422/11/2006, Pt. „Analiza przygotowania struktur reagowania w Polsce na zagrożenia związane z użyciem broni masowego rażenia (NBC)” – kierownik.

 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową

Za wyniki projektu Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo,  - Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03 realizowany na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa (2012-2015) – Kierownik Projektu mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka

 1. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej podczas XXII Giełdy Wynalazków, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 17-18.02.2015 r.
 2. Złoty medal X edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST TAIPEI, 18-21 września 2014 r., Tajwan.
 3. Brązowy medal na 8 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show IWIS 2014), 14-16 października 2014 r., Warszawa.
 4. Najlepszy Wynalazek na 66 Międzynarodowej Wystawie; Pomysły- Wynalazki- Nowe Produkty, iENA Norymberga, 30 października 2013; 2 listopada 2014 r.
 5. Jurajski Produkt Roku 2014 podczas XIV Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, 12 grudnia 2014 r.

 

Za wyniki projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne - Projekt badawczy rozwojowy Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2012-2015) – Kierownik zespołu badawczego SGSP mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka

 1. Złoty medal z wyróżnieniem, Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji TUNIS’INNOV, Hammamet, Tunezja, 10-15 marca 2014 r.
 2. Srebrny medal, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014", Moskwa, Rosja, 1 – 4 kwietnia 2014  r.
 3. Nagroda specjalna od Tajwańskiego Towarzystwa Innowacji i Wynalazków - XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014" Moskwa, Rosja, 1 – 4 kwietnia 2014 r.
 4. Złoty medal od Towarzystwa Innowacji i Wynalazków Tajwan, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014”, Moskwa, Rosja,  1 – 4 kwietnia 2014 r.
 5. Srebrny medal, 42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”, Genewa, kwiecień 2014 r.
 6. Srebrny medal, VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT®Iasi- Rumunia, 22-24 maja 2014 r.
 7. Złoty medal i dyplom, VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT®Iasi- Rumunia, 22-24 maja 2014 r.
 8. Nagroda Główna - Diamentowa Statuetka „Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2014” , Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014, Warszawa, 5 czerwca 2014 r.
 9. Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji, Międzynarodowa Konferencja i Targi Nafta i Gaz 2014 oraz Expochem 2014 , Warszawa, wrzesień 2014r.
 10. Złoty medal z wyróżnieniem, VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014 r.
 11. Złoty medal, 66. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga, Niemcy, listopad, 2014 r.
 12. Nagroda specjalna od „Taiwan Prominent Inventor League”, 66. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga, Niemcy, listopad, 2014 r.
 13. Złoty medal, 14 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości „The British Invention Show BIS 2014”, Londyn, październik 2014 r.
 14. Złoty medal, 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, Osijek, Chorwacja, listopada 2014 r.
 15. Złoty medal i dyplom od World Invention Intellectual Property Associations, 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, Osijek, Chorwacja, listopada 2014 r.
 16. Brązowy „Laur Innowacyjności 2014”, Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”, Warszawa, listopad 2014 r.,
 17. Złoty medal, 63. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”, Bruksela, listopada 2014 r.
 18. Nagroda pierwszego stopnia w kategorii e-technologie, e-usługi, XIV edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2014”, Częstochowa, grudzień 2014 r.
 19. Dyplom MNiSW, „XXII Giełda Wynalazków” nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2014”,Warszawa, luty 2015 r.
 20. Złoty medal za  „Oprogramowanie RISKO”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”, Kraków, czerwiec 2015 r.

 

Uznanie przez gremium naukowe dla zespołu merytorycznego:

 1. Dyplom dla konsorcjum naukowo-przemysłowego za realizację projektu, II Międzynarodowe Targów Wynalazczości TUNIS'INNOV, Hammamet, Tunezja, 10-15 marca 2014 r.
 2. Dyplom dla zespołu autorskiego projektu, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych technologii „Archimedes 2014”, Moskwa, Rosja, 1-4 kwietnia 2014r.
 3. Złoty medal i dyplom dla zespołu autorskiego od Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych technologii „Archimedes 2014”, Moskwa, Rosja, 1-4 kwietnia 2014 r.
 4. Dyplom dla zespołu autorskiego, 42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions”, Genewa, Szwajcaria, 2-6 kwietnia 2014 r.
 5. Dyplom dla zespołu autorskiego od Technical University of Moldova, Republika Mołdawii, VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości "EUROINVENT 2014" Iasi, Rumunia, 22-24 maja 2014 r. 
 6. Dyplom dla zespołu autorskiego od Award of Souvenir for Attending Nuremberg International Invention Exhibition within Honoring New Invented Productions, 66 Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga, Niemcy, 30 października - 2 listopada 2014 r.
 7. Dyplom dla zespołu autorskiego od World Invention Intellectual Property Associations, 39 Międzynarodowe Targi Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, Osijek, Chorwacja,  5-8 listopada 2014 r.
 8. Dyplom MNiSW, „XXII Giełda Wynalazków” nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2014”,Warszawa, luty 2015 r.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 1. Kępka P., 2015, Projektowanie systemu ratowniczego jako element rozwoju służb ratowniczych, Konferencja Naukowa "Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie sytemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo", Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 26.11.2015, Warszawa.
 2. Kępka P., 2015, Case study: Wykorzystanie GIS w projektowaniu systemu ratowniczego na poziomach gminy, powiatu i województwa. Uniwersalny Moduł Mapowy w Systemie Powiadamiania Ratunkowego - stan, istota i zasady współpracy, XXI seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo znaczenie organów administracji publicznej przy wdrażaniu nowych technologii zarządzania kryzysowego, Warszawa, 10 września 2015 r.
 3. Kępka P., 2014, Zarządzanie ryzykiem poprzez system ratowniczy, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem, 3-5.12.2014 r., Zakopane.
 4. Kępka P., 2014, Wykorzystanie GIS w projektowaniu systemu ratowniczego na poziomach gminy, powiatu i województwa, Konferencja Popularnonaukowa „GIS Day 2014 – GIS w Stolicy. GIS – wymiary współczesności”,  Uniwersytet Warszawski, 21 listopada 2014 r.
 5. Kępka P., 2014, Wykorzystanie narzędzi informatycznych do projektowanego systemu ratowniczego jako element wsparcia zarządzania kryzysowego, Konferencja Systemy do Zarządzania Kryzysowego, Multitrain, 22.05.2014 r., Warszawa.
 6. Kępka P., Gawroński W., 2014, Teleinformatyczne wspomaganie projektowania systemu ratowniczego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego - Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego, AON, Warszawa 12-13 maja 2014r.
 7. Kępka P., Gawroński W., 2013, Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem pt.: Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych - zabezpieczenie logistyczne, Zakopane 4-6.12.2013.
 8. Kępka P., Ryzyko jako narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem, Konferencja Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo GigaCon™, 6 grudnia 2012, Warszawa.
 9. Kępka P., Risk and crisis communication, International Scientific Conference Seamless Communication for Crisis Management (SECRICOM project), Warszawa, 26.04.2012.
 10. Kępka P., Wolanin J., Galarowicz O., Polish contribution to disaster risk reduction and crisis communication, Konferencja „Public Safety Communication Europe”, Warszawa, 30.11 – 01.12.2011
 11. Kępka P., Human behavior in crisis situations: a cross cultural investigation in order to tailor security-related communication, The workshop “An integrated approach to more effective crisis communication”, Warsaw 19.07.2011
 12. Kępka P., Silent evacuation by NON – VERBAL COMMUNICATION - Eight Meeting – 19 September 2011, BeSeCu Project.
 13. Kępka P., Possibilities of evacuation using non – verbal communication - The Security Research Conference 2011 in Warsaw, 21 September 2011, wystąpienie oraz pokaz znaków niewerbalnych.
 14. Konferencja naukowa „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Józefów 18 listopada 2015 r., moderator panelu pt. zarządzanie ryzykiem – teoria i praktyka.
 15. Kępka P., 2015, Weryfikacja oprogramowania do wspomagania tworzenia planów zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia jednostek administracji terenowej, Konferencja naukowa „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysoweg w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Józefów 18 listopada 2015r.
 16. Konferencja naukowa „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego, Józefów, CNBOP (26.11.2013 r.), moderator panelu pt. Technologie i metody wykorzystywane przy opracowaniu planów zarządzania kryzysowego.
 17. Kępka P., Koncepcje wykorzystania modeli analitycznych i narzędzi informatycznych do projektowanego systemu ratowniczego, Konferencja naukowa „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego, Józefów, CNBOP (26.11.2013 r.).
 18. Kępka P., Państwowa Staż Pożarna w zarządzaniu kryzysowym, II ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym”, Warszawa, AON, 4 grudnia 2012r.
 19. Kępka P., Zarządzanie bezpieczeństwem z wykorzystaniem GIS, X Konferencji Esri Polska „Wspólna przestrzeń - jeden GIS”, 25.10.2012r.
 20. Kępka P., Zastosowanie programu Effects do prognozowania zdarzeń z udziałem substancji chemicznych, Seminarium Naukowe, Warszawa 23 – 24 kwietnia 2008, ISBN 978-83-88446-24-5.
 21. Kępka P., Analiza raportów krajowych w zakresie systemów zarządzania kryzysowego, Konferencja RIMADIMA - Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region, InfoMAX 2007.

 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 1. V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kierunki doskonalenia i rozwoju”, Warszawa, AON (19 maja 2016 r.) – członek komitetu naukowego.
 2. Konferencja Naukowa „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie sytemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo”, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 26.11.2015, Warszawa – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 3. Konferencja Naukowa „Profil gotowości operacyjnej jednostek ratowniczych jako istotny element w projektowaniu systemu ratowniczego”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 27 maja 2015 r. - członek rady programowo-naukowej.
 4. Konferencja naukowa „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Józefów (18 listopada 2015 r.) – członek komitetu naukowego.
 5. IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego”, Warszawa, AON (7 maja 2015 r.) – członek komitetu naukowego.
 6. Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo narodowe – aspekty teoretyczne i formalne”, Akademia Obrony Narodowej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Wyższa Szkoła Policji, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 28 kwietnia 2015r. – członek komitetu naukowego.
 7. II konferencja naukowa „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, Warszawa, AON (1 grudnia 2014 r.) – członek komitetu naukowego.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Elict to learn cruitial post-crisis lessons”, Warszawa, SGSP (25-26 czerwca 2014 r.) – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – członek komitetu naukowego.
 9. III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego”, Warszawa, AON (12 maja 2014 r.) – członek komitetu naukowego.
 10. I konferencja naukowa „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, Warszawa, AON (10 grudnia 2013 r.) – członek komitetu naukowego.
 11. Konferencja naukowa „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego”, Józefów, CNBOP (26.11.2013 r.) – członek komitetu naukowego.
 12. II ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym”, Warszawa, AON (4 grudnia 2012 r.) – członek komitetu naukowego.

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych, Za osiągnięcia dydaktyczne, w tym innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych., 2015.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2014.
 3. Dyplom dla mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka representing The Main School of Fires Service (SGSP) in Warsaw is recognized for “Making Safety Second Nature” for outstanding process safety related research during the post-graduate study “Industrial Process Safety” organized by the Technical University in Lodz in 2013-2014, Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Texas A&M Engineering Experiment Station, 2014.
 4. Wyróżnienie w kategorii Instytucja lub osoba zasłużona dla rozwoju gospodarczego i promocji region, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie, Jury Konkursu “Jurajski Produkt Roku 2014”, Częstochowa 2014.

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 1. Redaktor tematyczny z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem (Crisis and Risk Management) „INTERNAL SECURITY”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (od 2011).
 2. Członek Rady Wydawniczej SGSP 13.02.2008 – 25.11.2010 - Zarządzenie nr 6/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).

 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki

 1. Wprowadzenie i organizacja Seminariów Otwartych Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.
 2. Członek Komisji do spraw oceny i wyboru tematów naukowo-badawczych, prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz badań własnych, projektów celowych realizowanych ze środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Zarządzenie Nr 1/09 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 13 stycznia 2009 r. (2009 - 2011).
 3. Przewodniczący lub członek Komisji do spraw Planów i Programów Nauczania WIBC.
 4. Autor bądź współautor planów i programów nauczania na kierunku: inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego WIBC.
 5. Autor programu, wykładowca, koordynator SGSP, kierownik szkolenia e-learningowego pt. „Opracowanie map zagrożeń i map ryzyka” (2011).
 6. Współautor programu szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem dla organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej na szczeblu: centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym” (2015).
 7. Wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych i dydaktycznych do Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa WIBC.
 8. Uruchomienie dwóch pracowni dydaktycznych: Pracowni Symulacji Sytuacji Kryzysowych oraz Pracowni Analizy Ryzyka wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy oraz wysokospecjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulowania zagrożeń.
 9. Obecnie uruchomienie kolejnej Pracowni Przetwarzania i Analizy Danych.
 10. Wprowadzenie innowacyjnych w treści i realizacja Multimedialnych Treningów Decyzyjnych (MTD), których celem jest odwzorowanie działania struktur zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych.
 11. Uruchomienie nowoczesnego studia „Bluebox”, które służy do zdobywania umiejętności współpracy z mediami, tworzenia „podgrywek” medialnych także do MTD oraz przeprowadzania treningów we współpracy z reporterami i dziennikarzami.

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego

 1. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr inż. Wiktora Gawrońskiego nt. „Zastosowanie systemów geoinformacyjnych w działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej”. Promotor - Pan płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Planowany termin obrony - 2016 rok.

 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

 1. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Wydział Planowania, 04.05.2009 - 04.10.2010, główny specjalista – wykonanie „Procedury opracowania raportu cząstkowego do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”, (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Z 2010, Nr 83, poz. 540)), szkolenia dla kierownictwa i wykonawców w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i siedzibach kierowników urzędów centralnych. Autor jedynej, oficjalnie przyjętej analizy i oceny ryzyka w administracji publicznej. Procedura nie została zmieniona od 2010 roku.
 2. Staż dla ekspertów europejskich z zakresu zanieczyszczeń morskich i portowych “Safer Sea” zorganizowany przez Communauté Economique Européenne, l’Institut National des Etudes de la Sécurité Civile, Brest, Francja, 2002.

 

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie

 1. Kępka P. i inni, (kierownik pracy: Kępka P.), 2013, Analizy wpływu ewakuacji na ludność cywilną dużego miasta (na przykładzie Warszawy) obejmującej czasy wykonywania poszczególnych jej etapów i ich koszty w zależności od zaangażowanych sił i środków, ITTI Sp. z o.o.
 2. Kępka P. i inni, (kierownik pracy: Kępka P.), 2013, Opracowania prototypu modelu skażenia powietrza umożliwiającego określenie stref opisujących stopień skażenia (i jego wpływ na zdrowie osób przebywających w danej strefie) w zależności od sposobu uwolnienia substancji niebezpiecznej, warunków atmosferycznych i czasu trwania tego zdarzenia, ITTI Sp. z o.o.
 3. Kępka P., 2010, wykonywanie analiz na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 260.
 4. Kępka P., 2007, Analiza raportów krajowych w zakresie systemów zarządzania kryzysowego, Projekt RIMADIMA (Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region), Project No. 5D102 an INTERREG III B CADSES NP project part-financed by the European Union

 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

 1. Członek Komitetu Sterującego Projektu NCBiR  nr DOB-BIO7/03/01/2015, pt. Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”.
 2. Kandydat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uchwała nr 33/10/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 7 października 2015 r.
 3. Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP do „Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego”, 2015.
 4. Członek Zespołu do spraw nowelizacji Regulaminu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – Decyzja nr 43/14 Rektora-Komendanta SGSP.
 5. Członek Komitetu Sterującego Projektu NCBiR nr DOBR-BIO4/047/13419/2013 pt.: „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych”.
 6. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 – Decyzja nr 24/12 Rektora-Komendanta SGSP.
 7. Ekspert w grupie roboczej ds. opracowania metodyki oceny ryzyka i podatności na zagrożenia ze strony czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i promieniotwórczych (CBRN) (Ad-hoc Group on Risk and Vulnerabilities Analysis) w ramach Civil Emergency Planning (CEP) w NATO, od 2008 r.
 8. ASPIS Advisory Group, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Joint Research Centre (Ispra), European Commission, 2009 – 2012.
 9. EUSBSR FP 14.3 Kick Off Seminar – ekspert, (02.05.2012), Hamburg, Germany.
 10. EUSBSR Flagship Project 14.3 - Task C Core Group Workshop – ekspert, (11.04.2012),Stockholm, Sweden.
 11. The ASPIS advisory group meeting (20.03.2012), RATP premises, Paris, France.
 12. The ASPIS workshop on smart surveillance in public transport, (21.03.2012) by THALES and RATP, Maison de la RATP, Paris, France.
 13. The ERN-CIP Workshop on (Inter)dependencies and Experimental Security, Rosersbergs Palace, Stockholm, Sweden, 10-11 May 2010. Hosted by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
 14. ASPIS Advisory Group, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Joint Research Centre (Ispra), European Commission.
 15. Uczestnik wymiany ekspertów „European Union Exchange of Experts in civil protection” (Estonia 17-20.11.2008 r.)

 

Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. Projekt sektorowy, 2015 – ocena Studium Wykonalności Programu Sektorowego (budżet ok. 300 mln).
 2. The Small Grant Scheme 2012 CALL – recenzent, wykonawca „Consensus Report”.
 3. Projekt badawczo-rozwojowy, 2012 – ekspert wykonujący kontrolę realizacji projektu.
 4. Projekt badawczy, 2010 – recenzent.

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

 1. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, 2015
 2. Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem” (red. nauk. Wróblewski D.), ISBN 978-83-61520-27-6, Józefów 2014.
 3. Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego analiza wybranych przepisów” (red. nauk. Wróblewski D.), ISBN 978-83-61520-31-3, Józefów 2014.
 4. „Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk ”, (red. nauk. Wróblewski D.), ISBN 978-83-61520-18-4, CNBOP PIB, Józefów 2015.

 

Inne osiągnięcia niewymienione powyżej

Kursy i szkolenia

 1. Szkolenie i egzamin z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2TM Foundation, CRM, 8-10.04.2013r., (PRINCE2 Foundation Examination - certyfikate 02701239-01-BT2Q), 2013 r.
 2. Szkolenie „Kontrola zarządcza w uczelni publicznej”, 5 lutego 2013 roku, SGSP, 2013 r.
 3. Studia podyplomowe „Zarządzanie administracją publiczną”, 2007 r.
 4.  „Kurs doskonalący dla specjalistów krajowego systemu wykrywania skażeń” (ATP-45), 13-17.03.2006, Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, AON, 2006 r.
 5. Studia podyplomowe „Zarządzanie w stanach zagrożeń” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 2005 r.
 6. Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli akademickich „Efektywność uczenia się – nauczania” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 2005 r.
 7. Kurs „Disaster Management Course – Specialised Module Four – Floods” zorganizowany przez Bournemounth University, Disaster management Centre, 2003 r.
 8. „Kurs dla trenerów (nauczycieli) w zakresie ochrony ludności” zorganizowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Komendanta-Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 2001 r.
 9. Kurs „The Finnish Civil Protection Course” zorganizowany przez Emergency Services College, 2000 r.
 10. Kurs „Civilian Defence” zorganizowany przez Swedish Rescue Services Agency, 1999 r.
 11. Kurs „The Swedish Rescue Services Basic Course” zorganizaowany przez Swedish Rescue Services Agency, 1999 r.
 12. Kurs „Preparing for Disaster Course” zorganizowany przez Coventry University – The Coventry Centre for Disaster Management, 1999 r.
 13. Kurs „English Language Course, Encompassing Fire Service and Civil Protection Terminology” zorganizowany przez The Fire Service College w Moreton-in-Marsh w Wielkiej Brytanii,  1998 r.

 

Odznaczenia resortowe i krajowe

 1. „Za ofiarność i odwagę” – 1996,
 2. „Za zasługi dla pożarnictwa” – brązowy (2002), srebrny (2006),
 3. „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – brązowy (2008),
 4. „za długoletnią służbę” – brązowy (2010).

 

Odznaczenia zagraniczne

 1. „Sapeurs Pompiers – Sauver ou Perir…” – 1999.

 

Promotor

Promotor prac magisterskich

 1. „Analiza zagrożenia pożarowego w wybranym zakładzie produkcyjno-magazynowym wraz z oceną procesu ewakuacji”, inż. Karolina Bednarska, 2016.
 2. "Koncepcja budowy poligonu pożarniczego w szkole specjalistów pożarnictwa w grupie na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej:, inż. Dawid Kalinowski, 2016
 3. "Analiza metod oceny jakości wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych w zależności od poziomu ryzyka powodziowego", inż. Ilona Składanek, 2016
 4. „Analiza metod oceny jakości wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych w zależności od poziomu ryzyka powodziowego”, inż. Ilona Składanek, 2016.
 5. „Analiza możliwości wykorzystania danych o obiektach zebranych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych”, kpt. inż. Rafał Wizner, 2016.
 6. „Analiza i ocena zagrożeń występujących na obszarze chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach", Piotr Smelik, 2016.
 7. „Modelowanie zagrożeń pożarowych na przykładzie wybranego obiektu”, inż. Paweł Latoszek, 2015.
 8. „Analiza przydatności wykorzystania systemów informacji przestrzennej w określeniu zasięgu zagrożenia oraz wyznaczenia czasu dojazdu jednostek operacyjnych PSP przy zdarzeniach z niekontrolowanym uwolnieniem LPG na terenie miasta stołecznego Warszawy”, inż. Iwona Tyranska - Pakuła, 2015.
 9. „Analiza ryzyka dynamicznego dla wybranego obiektu widowiskowego z uwzględnieniem zmienności charakterystyki użytkowników”, inż. Mateusz Leptacz, 2014.
 10. „Analiza możliwości integracji wybranych danych operacyjnych z nawigacją samochodową”, inż. Wojciech Maziec, 2014.
 11. „Analiza ryzyka w czasie ewakuacji wybranego budynku wysokościowego z uwzględnieniem zachowań”, inż. Żaneta Zawiślak-Makowska, 2014.
 12. „Analiza możliwości symulacji i optymalizacji ewakuacji zwierząt”, inż. Urszula Solecka, 2014.
 13. „Analiza możliwości określenia pierwszej pomocy ratowniczej dla zagrożeń na przykładzie wybranej JRG”, inż. Grzegorz Pielacha, 2014
 14. „Analiza ryzyka dynamicznego dla wybranego obiektu widowiskowego z uwzględnieniem zmienności charakterystyki użytkowników”, inż. Mateusz Leptacz, 2014.
 15. „Ocena stopnia poprawy poziomu bezpieczeństwa w wybranych przedszkolach z wykorzystaniem analizy ryzyka ekspozycji na warunki niebezpieczne osób ewakuowanych”, inż. Przemysław Miąsek, 2014.
 16. „Budowa scenariuszy zdarzeń wynikających z oceny parametrów operacyjnych programu SWD”, inż. Bartosz Stefanek, 2013.
 17. „Metodyka przeprowadzania oceny bezpieczeństwa w ZDR i ZZR magazynujących LPG na terenie województwa łódzkiego”, inż. Marcin Kobalczyk, 2013.
 18. „Analiza ryzyka pożarów budynków metodami statystycznymi dla miasta stołecznego Warszawy”, inż. Grzegorz Markowicz, 2013.
 19. „Metodyka hierarchizacji ryzyka dla zdarzeń z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej”, inż. Piotr Szot, 2013.
 20. „Koncepcja wykorzystania systemów informacji przestrzennej w działaniach specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej”, inż. Michał Zblewski, 2013.
 21. „Analiza parametrów ewakuacji dla wybranego obiektu”, inż. Sylwia Marcinkowska, 2013.
 22. „Ocena zagrożeń pożarowych wynikających z funkcjonowania zakładu Colgate Palmolive Poland w Halinowie”, inż. Karol Bogdanowicz, 2013.
 23. „Ewakuacja pasażerów z pociągów Kolei Mazowieckich w Warszawie – symulacje przy wykorzystaniu programów komputerowych”, inż. Radosław Wilczek, 2012.
 24. „Analiza warunków ewakuacji z klubów muzycznych przy wykorzystaniu komputerowej symulacji ewakuacji”, inż. Krzysztof Kłos, 2012.
 25. „Analiza prawno-funkcjonalna planu zarządzania kryzysowego na przykładzie wybranej gminy”, inż. Jarosław Polak, 2012.
 26. „Analiza ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie wybranego systemu”, inż. Andrzej Gawlik, 2012.
 27. „Metodologia opracowania map zagrożeń z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji przestrzennej (gis) na przykładzie powiatu proszowickiego”, inż. Michał Mzyk, 2012.
 28. „Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do opracowania map zagrożeń w powiecie chojnickim”, inż. Marcin Wróblewski, 2012.
 29. „Metodyka budowy map zagrożeń i map ryzyka na przykładzie miasta Kielce”, inż. Marcin Korytnicki, 2012.
 30. „Analiza zagrożeń występujących na terenie powiatu kościerskiego. Opracowanie scenariuszy zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi komputerowych”, inż. Dariusz Radomski, 2012.
 31. „Prognozowanie zagrożenia powodziowego na przykładzie gminy Wyszków”, inż. Damian Bednarski, 2012.
 32. „Tworzenie algorytmu zadziałania systemów przeciwpożarowych z wykorzystaniem komputerowej symulacji pożaru”, inż. Łukasz Chołuj, 2012.
 33. „Analiza ryzyka dla wybranych systemów infrastruktury krytycznej”, inż. Mateusz Broniarski, 2012.
 34. „Analiza wykorzystania systemów informacji przestrzennej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na przykładzie powiatu pilskiego”, inż. Paweł KAMIŃSKI, 2012.
 35. „Analiza ryzyka pożarowego wybranych obiektów”, inż. Michał Zawiślak, 2012.
 36. „Metodyka oceny poziomu bezpieczeństwa jako element zarządzania ryzykiem dla krajowej infrastruktury krytycznej”, inż. Rafał Wróbel, 2011 (praca wyróżniona).
 37. „Budowa scenariuszy dla zdarzenia niekorzystnego z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych”, inż. Tomasz Golasz, 2011.
 38. „Analiza wybranych systemów monitorowania zagrożeń”, inż. Krzysztof Bury, 2011.
 39. „Analiza ryzyka pożarowego w wybranym obiekcie”, inż. Tomasz Pierzchała, 2011.
 40. „Wykorzystanie mapy ryzyka pożarowego dla zarządzania bezpieczeństwem pożarowym”, inż. Emilia Pałubicka - Florczak, 2011.
 41. „Budowa mapy zagrożeń powiatu dębickiego”, inż. Marcin Puzon, 2011.
 42. „Analiza możliwości wykorzystania operatorów komórkowych w zarządzaniu kryzysowym”, inż. Mariusz Ogniewski, 2010.
 43. „Internetowy portal edukacja dla bezpieczeństwa - zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń”, inż. Kamil Raniowski, 2010 (praca wyróżniona)
 44. „Opracowanie metodyki tworzenia map ryzyka na przykładzie wybranego powiatu”, inż. Marcin Wysokiński, 2009.

Promotor prac inżynierskich

 1. „Analiza metody oceny ryzyka w bezpieczeństwie”, Przemysław Rzeczkowski, 2015.
 2. „Ochrona fizyczna w systemie bezpieczeństwa obiektów administracji publicznej”, Piotr Gawryś, 2015.
 3. „Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla MCZK na przykładzie miasta Gdańsk”, Karolina Anzulewicz, 2014.
 4. „Analiza poziomu bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej”, Żaneta Zawiślak, 2012.
 5. „Analiza funkcjonalna narodowego programu ochrony infrastruktury krytycznej”, Ewelina Kowalczyk, 2012.
 6. „Ocena bezpieczeństwa miasta Dzierżoniów na podstawie map terytorialnego rozkładu zagrożeń”, Tomasz Florczak, 2011.
 7. „Zastosowanie wybranych narzędzi oprogramowania ESRI ARCMAP w zarządzaniu kryzysowym”, Robert Szostak, 2011.
 8. „Metody identyfikacji i wyznaczenie mapy zagrożeń na przykładzie powiatu opoczyńskiego”, Paweł Gągolewicz, 2010.
 9. „Ogólna procedura tworzenia map źródeł zagrożeń i poziomów zagrożeń”, Magdalena Feruś, 2009.
 10. „Metodologia opracowania raportów o bezpieczeństwie”, Rafał Wróbel, 2010.
 11. „Analiza scenariuszy zdarzeń niekorzystnych dla zakładów drobiarskich Sad Drob w Płocku”, Krzysztof Szymczak, 2009.
 12. „Analiza wybranych elementów Raportu o Bezpieczeństwie na przykładzie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A”, Piotr Marczewski, 2008.

Recenzent prac inżynierskich

 1. „Analiza zagrożeń miejscowych wraz z analizą ryzyka na obszarze powiatu pułtuskiego”, Adam Dolecki, 2013
 2. „Hałas w szkole podstawowej”, Izabela Jakubowska, 2013.
 3. „Analiza zagrożenia powodziowego wraz z analizą ryzyka na obszarze powiatu przeworskiego”, Michał Ryzner, 2013.
 4. „Analiza programów eksperckich i systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym w województwie mazowieckim”, Adam Surma, 2013.

 Promotor prac studiów podyplomowych

 1. "Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze", st. asp. Krzysztof Zakrzewski, 2016.
 2. "Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku strażaka na przykładzie KMPSP w Gliwicach", mł. bryg. mgr Dariusz Kędzierski, 2016.
 3. "System wspomagania decyzji na różnych szczeblach dowodzenia", mł. kpt. mgr inż. Jan Cepiel, 2016.
 4. "Analiza zabezpieczenia pożarowego wybranego obiektu na terenie powiatu Rawskiego", kpt. mgr inż. Konrad Krupa, 2016.
 5. "Analiza zagrożenia pożarowego i wybuchowego wynikająca z funkcjonowania wybranych zakładów przemysłowych na terenie powiaty Starogardzkiego", st. asp. Łukasz Klak, 2016.
 6. "Charakterystyka zagrożenia pożarowo-wybuchowego i minimalizacja skutków awarii przemysłowej w zakładzie Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdańskim.", st. asp. Przemysław Świeczkowski, 2016.
 7. "Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.", st. kpt. mgr inż. Mariusz Haberko, 2016.
 8. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce wybrane problemy na podstawie powiatu Łańcuckiego", mł. bryg. mgr inż. Henryk Rydzik, 2016.
 9. "Szacowanie ryzyka Systemu Wspomagania Decyzji w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zgodnie z polityką ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej", st. kpt. mgr inż. Przemysław Szulakowski, 2016.
 10. "Analiza możliwości oraz funkcjonalność modułu MAPA-ST w SWD-ST.", mł.asp. inż. Piotr Fliciński, 2016

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.