• PL
 • EN
 • EN

Działalność naukowo-badawcza na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC), prowadzona jest w oparciu o następujące Uchwały Senatu SGSP z dnia 29.03.2011r.: nr 9/03/2011 w sprawie warunków prowadzenia prac naukowo – badawczych przez nauczycieli akademickich oraz 10/03/2011 w sprawie zasad podziału środków finansowych na prace naukowo – badawcze w SGSP. Celem tychże procedur jest określenie wyboru, zasad prowadzenia, wyjaśnienia procesów oceny prac naukowo - badawczych statutowych i w ramach młodego naukowca do realizacji w SGSP, oraz rozliczenie przyznanych na badania środków finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony ludności. Badania uwzględniają zmiany zachodzące w Polsce, Europie i na świecie, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz wynikające z nich potrzeby zapewnienia sprawnego i efektywnego działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności, zarówno na wypadek sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, jak i na wypadek działań zbrojnych. Badania korespondują z ustaleniami tzw. strategii lizbońskiej oraz ideą bolońską wspólnej, europejskiej przestrzeni badawczej i dydaktycznej.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, na Wydziale prowadzonych było w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, wg lat: w 2009 r.:1 projekt badawczy w ramach 7 PR, 3 tematy statutowe i 6 tematów w ramach badań własnych; w 2010r.: 1 projekt badawczy w ramach 7 PR, 1 projekt w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (wspólnie z WIBP), 2 tematy statutowe i 5 tematów w ramach badań własnych oraz w 2011r.: 2 projekty badawcze w ramach 7 PR, 2 projekty w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (wspólnie z WIBP), 5 tematów statutowych i 2 tematy w ramach badań młodego naukowca. Do realizacji zadań badawczych, kadra Wydziału wykorzystuje własną infrastrukturę badawczą oraz potencjał naukowy. Dla przykładu, poniżej przedstawione zostały wybrane zagadnienia badawcze z 2010 i 2011 roku:

 • Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej.
 • Zasilanie logistyczne systemów bezpieczeństwa cywilnego.
 • Analiza porównawcza realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane Wydziały Zarządzania Kryzysowego.
 • Opracowanie kodeksu etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 • Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz wybranych parametrów mikroklimatu występujących w powietrzu wewnętrznym.
 • Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa.
 • Analiza metod optymalizacji ruchu wielu osób w obiektach w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
 • Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

Uzyskiwane wyniki prac badawczych mają szeroki zakres tematyczny, cechuje je aktualność oraz przydatność dla teorii i praktyki oraz są również podstawą do konstruowania rozwiązań dydaktycznych.

Innym wyrazem aktywności naukowej SGSP są uzyskane stopnie naukowe, przede wszystkim doktora, ponieważ wiele prac badawczych, szczególnie w ramach badań własnych, stanowią podstawę do ich uzyskania. Otrzymane wyniki badań wykorzystywane również w publikacjach krajowych jak i międzynarodowych.

 

Udział w badaniach studentów

Studenci Wydziału uczestniczą w realizowanych w SGSP projektach badawczych takich jak: Projekt badawczy, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: BeSeCu - "Human Behaviour in crisis situations: A cross-cultural investigation in order to tailor security-related Communications”.

                Ponadto uczestniczą w organizacji, konferencji naukowych takich jak Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna pt. „Emergency Evacuation of People from Buildings” organizowana w 2011 roku przez SGSP oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego i Cywilnego - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" zorganizowana w 2011 roku przez SGSP.

 

Baza jaką dysponuje jednostka do prowadzenia badań naukowych

Wydział posiada nowoczesną bazę naukowo - badawczą, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny w wielu przypadkach unikalny w skali kraju.

WIBC może się poszczycić symulatorem sytuacji kryzysowych a także nowoczesnymi salami dydaktycznymi oraz specjalistycznymi pracowniami takimi jak Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej, Pracownia Komunikacji w Stanach Zagrożeń oraz Pracownia Modelowania Sytuacji Kryzysowych, które znajdują się w strukturze Katedry Badań Bezpieczeństwa.

 1. Temat własny: Logistyka jako narzędzie racjonalnego działania podmiotu gospodarczego (852/02/S),. AP Siedlce, 2007r. (107 ss.).
 2. Temat statutowy: Zasilanie logistyczne systemów bezpieczeństwa cywilnego (S/E-422/15/2009/2010/2011). Temat dofinansowany przez KBN w wysokości 49 324 zł. Opracowano materiał pt.: Zasilanie logistyczne w stanach zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego. Biblioteka Główna SGSP. Warszawa 2012. (122 ss.)
 3. Projekt rozwojowy pt.: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe). Projekt realizowany na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 549 980,00 zł. Rozpoczęcie realizacji tematu 02.01.2012r.
 4. „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy”; Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MIN-/011/013/2004. Projekt został zakończony w 2009 r., SGSP.
 5.  „Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi” - Projekt rozwojowy nr 0R00007607. Projekt zakończony w 2011r., SGSP.
 6. Projekt 00006/R/IDI/2011/01. pt: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania Szkoła Główna Służby Pożarniczej  czas trwania projektu 2011 – 2014.
 7. BeSeCu - “Human Behaviour in crisis situations: A cross-cultural investigation in order to tailor security-related communication”; nr projektu 218324. Projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego UE. Projekt zakończony w 2011r. SGSP.
 8. 8.       Virtual Academy – A European educational network for the community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection interventions – nr projektu 07.030601/2005/423903/SUB/A5 - koordynator z ramienia SGSP. 2006
 9.  Planning, conducting and evaluation of Civil Protection Community Mechanism Training Courses (6-lots) – Lot 4: Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC)” – nr projektu  07030601/2006/452740/SER/A3 – 2005 - 2012
 10. Praca statutowa S/E-422/10/2008 (2008 – 2010) pt.: „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej” – kierownik grantu dr D. Dmochowski
 11. Praca statutowa zgłoszona na 2012 rok pt.: „ocena zagrożeń  związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubna I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego” – kierownik grantu dr Anna. Dmochowska
 12. Praca statutowa SE-422/18/11 pt.: „Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych występujących w powietrzu wewnętrznym”, kierownik grantu st. kpt. dr inż. Anna Prędecka
 13. Praca statutowa nr S/E-422/10/2008 „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych
  w aglomeracji miejskiej” – w trakcie realizacji.
 14. Kierownictwo pracy naukowo-badawczej statutowej - „Analiza możliwości wykorzystania współczynnika wzbogacenia oraz specjacji metali ciężkich do oceny zagrożeń odłożonych
  w czasie, występujących w środowisku wodno-glebowym na terenie aglomeracji warszawskiej”. Etap I i II, 2006-2007.
 15. Projekt pracy statutowej w latach 2013 – 2014 pt.: Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością w organizacjach funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli – kierownik projektu, współwykonawca prof. dr hab. Marek Lisiecki (zrecenzowany i zaakceptowany w 2012 r.). 
 16. Projekt rozwojowy „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, nr O ROB 0006 01/ID 6/1 - wykonawca.
 17. Projekt MSZ nr 340/2011/PR/2011 „Doskonalenie zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, powstałymi w warunkach miejskich – Wizyty studyjne studentów i nauczycieli akademickich uczelni ratowniczych Polski i Ukrainy”. Projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011, SGSP i Ukraina - wykładowca.
 18. Projekt MSZ nr 311/2011/PR/2011 „Dobre rządzenie - koordynacja działań ochrony ludności na terenie ukraińskiej aglomeracji miejskiej - bezpieczna ewakuacja”. Projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011, SGSP i Ukraina - ekspert.
 19. Projekt badawczy statutowy nr S/E – 422/19/11 pt.: "Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa" .
 20. BeSeCu (Behaviour, Security and Culture) - Human behaviour in crisis situations: A cross-cultural investigation in order to tailor security-related communication The BeSeCu project (n°: 218324) is funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme, Priority 10: Security.
 21. Projekt badawczy statutowy nr S/E-422/16/09, pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem oraz dysfunkcjami miasta w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych w kontekście organizacji euro 2012”
 22. Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MIN-011/013/2004 pt.: „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy”.
 23. Grant własny KBN nr NN 305263133 „ Wpływ kontrolowanego wypalania na biologię gleb łąkowych i tempo kolonizacji obszarów popożarowych” - główny wykonawca. Rekomendowany w 2007r.- zakończony w 2010.
 24. Praca statutowa nr S/E-422/10/2009 - „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej” Etap II zakończony 2010.
 25. Praca statutowa nr S/E-422/18/11 – „Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz wybranych parametrów mikroklimatu w powietrzu wewnętrznym” Etap I.

 

 1. Projekt naukowo-badawczy własny SGSP: „Analiza możliwości wykorzystania entropii jako parametru charakteryzującego stan bezpieczeństwa na podstawie danych statystycznych z programu EWID dla aglomeracji Warszawskiej z lat 1995 – 2006”, BW/E – 422/5/2009.
 2. Projekt naukowo-badawczy „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy” PBZ-MIN-011/013/2004, Warszawa 2006-2008 r.
 3. Projekt naukowo-badawczy „Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi”, Nr O R00 0032 09, Warszawa,
 4. Projekt naukowo-badawczy „Preparedness and Resilience against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment -  PRACTICE”, o numerze 261728, finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE, w obszarze Bezpieczeństwo (konkurs FP7-SEC-2010.4.2-2) – kierownik zespołu badawczego SGSP, maj 2011 - listopad 2014.
 5. Projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2011.
 6. Projekt naukowo-badawczy statutowy SGSP: „Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa”, KBN S/E 2011.
 7. Projektu międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska „Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC)” (Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym.) 2006-2007.
 8. Projekt międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska „Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC)” (Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym.) 2007-2008.
 9. Projekt międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska „Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC)” (Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym.),2008-2009
 10. Projekt międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska „Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC) and two High Level Coordination Refresher Courses (HLCR)” (Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym oraz dwóch kursów odnawiających) – 2009-2010.
 11. Projektu międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska „Planning, conducting and evaluating two High Level Coordination Courses (HLC) and two High Level Coordination Refresher Courses (HLCR)” (Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena dwóch kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym oraz dwóch kursów odnawiających) – 2010-2011.
 12. Projektu międzynarodowy finansowany w ramach Programu Działania w zakresie Ochrony Ludności „Designing, planning, conducting and evaluating European Mechanism for Civil Protection Training Courses - High Level Coordination (HLC), High Level Coordination Refresher (HLCR), Head of Team (HOT)” (Zaprojektowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena kursów w ramach Mechanizmu Wspólnotowego UE - koordynacji na wysokim szczeblu działań,  odnawiających oraz dla dowodzących zespołami) – 2011-2012.
 13. 2008 - Praca naukowo - badawcza własna , Analiza systemu edukacji dla bezpieczeństwa w procesie kształcenia dzieci i młodzieży” KBN/E-422/12/2008).
 14. 2010 - Praca naukowo - badawcza własna „Analiza porównawcza realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane Wydziały Zarządzania Kryzysowego.” BW/E - 422/7/10.
 15. 2010 Praca naukowa – badawcza statutowa „Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa” – wykonawca - st. kpt. dr Izabella Grabowska Lepczak.
 16. 2011 - Praca naukowo-badawcza statutowa "Analiza porównawcza realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane Wydziały Zarządzania Kryzysowego.” S/E-422/16/17.
 17. Akademia Wirtualna - europejska sieć edukacyjna na rzecz Mechanizmu Wspólnotowego UE mająca na celu wzmocnienie współpracy w zakresie międzynarodowej pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych (Program Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskiej) – 01.03.2006 - 31.12.2007.
 18. EVA - Europejska Akademia Wirtualna (Program Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskiej) – 21.12.2005 - 21.06.2007.
 19. Europejska Wirtualna Akademia Ochrony Ludności EVA4CP (Program Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskiej).
 20. Eurobaltic – Projekt Ochrony Ludności II (program INTERREG IIIB) - 01.09.2005 - 31.12.2007.
 21. Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym – HLC w latach 2006-2009  – 6 edycji kursów – Zastępca Dyrektora Kursów (kursy zamawiane przez Dział Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskiej w ramach 4, 5 i 6 cyklu szkoleniowego Europejskiego Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności, zrealizowane zostały w Akademii Ochrony Ludności Federalnego Biura Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Ratowniczej (Niemcy) oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 22. Polska i Niemcy – razem przeciwko zagrożeniom 2006 – projekt współfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 23. Polska i Niemcy – razem przeciwko zagrożeniom 2007 – projekt współfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 24. V Międzynarodowe Warsztaty Ratownicze 2008 – projekt współfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 25. Europejski program działania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (Program Dyrektoriatu Generalnego ds. Bezpieczeństwa, Sprawiedliwości i Wolności Komisji Europejskiej)
 26. Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym – HLC i HLCR w latach 2010-2012 – 6 edycji kursów HLC i 6 edycji kursów HLCR – Zastępca Dyrektora Kursów (kursy zamawiane przez Dział Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności ECHO Komisji Europejskiej w ramach 7, 8 i 9 cyklu szkoleniowego Europejskiego Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności, realizowane w Akademii Ochrony Ludności Federalnego Biura Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Ratowniczej (Niemcy) oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 27. Polska i Niemcy razem przeciw zagrożeniom - projekt praktyk zawodowych podchorążych SGSP w Straży Pożarnej Wolnego Miasta Hamburg (Niemcy) współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) - 2006-2007.
 28. Pandemia, Kryzys, Katastrofa – JUŻ CZAS działać wspólnie!!! - Ukraina zintegrowana z europejskim i globalnym systemem ochrony ludności – specjalistyczne szkolenia kadr administracyjnych i ratowniczych (Program Polskiej Pomocy Rozwojowej – Konkurs Polska Pomoc Zagraniczna 2010 ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) nr 390/2010 – 2010 r.
 29. Dobre rządzenie – koordynacja działań ochrony ludności na terenie ukraińskiej aglomeracji miejskiej – bezpieczna ewakuacja - Program Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP –nr 311/2011 – 2011 r.
 30. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – Projekt flagowy 14.3 – Instrument Finansowy Ochrony Ludności UE – 01.01.2012-31.06.2013.
 31. PRACTICE - Przygotowanie i zabezpieczenie przed chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnym oraz nuklearnymi (CBRN) atakami terrorystycznymi za pomocą zintegrowanych koncepcji i sprzętu – 7 Program Ramowy Nauki i Rozwoju Technologicznego UE; Podprogram Współpraca-Bezpieczeństwo – (2011-2014).
 32. Współczesny sprzęt ochrony osobistej ratownika - normy prawne, zastosowanie i serwis w praktyce - Program Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (nr 214/2012) – 2012 r.
 33. Zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena kursów koordynacji na wysokim szczeblu działań ratowniczych o zasięgu międzynarodowym – HLC, HLCR, HOT w latach 2012-2016 - kursy zamawiane przez Dział Ochrony Ludności Dyrektoriatu Generalnego ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności ECHO Komisji Europejskiej w ramach 10, 11, 12 i 13 cyklu szkoleniowego Europejskiego Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności, realizowane w konsorcjum międzynarodowym Akademii Ochrony Ludności Federalnego Biura Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Ratowniczej (Niemcy), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Austria), Narodowego Instytutu Zarządzania Kryzysowego (Holandia) oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.