• PL
 • EN
 • EN

Gdzie i w jaki sposób studenci SGSP mogą uzyskać darmową opiekę medyczną?Studenci mundurowi (podchorążowie) korzystają ze świadczeń zdrowotnych Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Po poradę lekarską mogą zgłaszać się do gabinetu lekarskiego, który znajduje się na terenie Uczelni. Mogą również korzystać z usług Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji. Natomiast studenci cywilni objęci są obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) i jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, w placówkach posiadających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z zastrzeżeniem postanowień art. 123 ustawy. Oznacza to, że posiadają oni również prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i w miejscu studiowania , a do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy opłacanie świadczeniodawcom kosztów tej opieki.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej, albo skreślenia z listy studentów.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu oraz płaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Najbliżej SGSP znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz mieszczący się przy ul. Szajnochy 8, ale studenci mogą korzystać również z usług innych placówek. Studenci cywilni, których rodzice należą do Branżowej Kasy Chorych mogą zgłaszać się do gabinetu lekarskiego na terenie SGSP.

Ofertę medyczną dla studentów zaproponowała również AKADEMICKA SŁUŻBA ZDROWIA. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mogą się leczyć w ramach Akademickiej Służby Zdrowia, którą od 1 lipca 2011 kontynuuje CenterMed Warszawa.

 1. Przychodnie dedykowane ściśle środowisku akademickiemu
 2. Bezpłatny dostęp do usług medycznych w ramach NFZ
 3. Profesjonalny zespół medyczny
 4. Wysoki standard usług
 5. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni
 6. Krótkie terminy realizacji wizyt
 7. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny
 8. Fachowa i miła obsługa

Studentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej CenterMed gwarantuje bezpłatny dostęp do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jeszcze w tym roku planuje rozszerzyć swoją działalność o usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki medycznej.

Warunkiem darmowego korzystania z usług medycznych jest wypełnienie deklaracji o przystąpieniu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w CenterMed, co oznacza rezygnację ze swojego dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

Więcej informacji www.centermed.pl

Aby nie mieć problemów z dostępem do lekarza w razie ewentualnego zachorowania należy wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Każda osoba ucząca się poza miejscem stałego zameldowania ma do tego prawo. Najlepiej zrobić to na początku roku akademickiego. Wówczas wybiera się lekarza na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca), natomiast na okres wakacji wybiera się lekarza w miejscu stałego zamieszkania.
Jak zwykle jest z tym trochę biurokracji. Najpierw ze stron internetowych NFZ lub z palcówek ochrony zdrowia trzeba pobrać odpowiednią deklarację wyboru lekarza POZ. Do deklaracji tej należy dołączyć podobny egzemplarz wyboru lekarza w miejscu stałego zamieszkania (w celu identyfikacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu). Na deklaracji wyboru trzeba umieścić kilka dodatkowych danych: okres objęcia opieką lekarską, miejsce zamieszkania oraz nauki. Dzięki temu student będzie miał prawo do wizyt u lekarza POZ zarówno w miejscu kształcenia, jak i w miejscu stałego zamieszkania.

Powtarzające się pytania:


Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?

Zgodnie z przepisami studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeśli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej - rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta - pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią? Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.Czy w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku student niezameldowany w Warszawie, mieszkający z dala od uczelni, zostanie od razu przyjęty na oddział ratunkowy? W przypadku zagrożenia życia student - podobnie jak każdy inny pacjent - powinien otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy - taką, jakiej wymaga jego stan. Zameldowany tu czy gdzie indziej nie ma żadnego znaczenia.Czy podczas przyjmowania na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak - to jakie (książeczkę zdrowia studenta, książeczkę zdrowia, zaświadczenie o ubezpieczeniu)? Podczas wizyty u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać dowód ubezpieczenia. Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek. Może więc to być aktualnie potwierdzona przez pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką (szkolną) - w przypadku korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin, natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych prze uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia. W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. W przypadku przyjęcia do szpitala można to zrobić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe - to w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala. W przeciwnym wypadku szpital może obciążyć chorego kosztami leczenia.Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania? Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu kraju - w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student powinien dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w miejscu stałego zamieszkania na miesiące letnie oraz w miejscu kształcenia na miesiące pobierania nauki. Istotne jest dokonanie odpowiednich wpisów na deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. I tak w miejscu zamieszkania student wypełnia dwa jednakowe egzemplarze deklaracji, w których zaznacza okres objęcia opieką, np. od lipca do września. Jeden z egzemplarzy załącza do deklaracji, składanej w miejscu pobierania nauki, gdzie wypełnia także drugą deklarację. Na niej również zaznacza okres objęcia opieką odpowiadający okresowi pobierania nauki, np. od października do czerwca, i wpisuje adres stałego zamieszkania (w celu identyfikacji macierzystego oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz symbol S. Powyższa zasada dotyczy również dziecka studenta, które przebywa wraz z rodzicem w miejscu pobierania nauki oraz ucznia kształcącego się poza miejscem stałego zamieszkania. (Reguluje to par. 32 Zarządzenie nr 24/2004 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie pojęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna"). Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. To samo dotyczy pielęgniarki POZ.Czy każda szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ośrodek zdrowia dla swoich studentów? Uczelnie nie mają obowiązku prowadzenia ośrodka zdrowia. Natomiast student może korzystać z usługi każdej placówki, która ma podpisana umowę z NFZ - tak jak każdy inny ubezpieczony.Co z lekami, które student musi wykupić? Czy może liczyć na jakieś ulgi? Student otrzymuje takie same recepty jak inni ubezpieczeni. Może też liczyć na takie same ulgi w zakupie leków; to, jakie leki ubezpieczony nabywa po niższej cenie - przy refundacji z NFZ - określa w rozporządzeniach Minister Zdrowia. Nie ma natomiast dodatkowych ulg z tytułu bycia studentem.Jak długo po zakończeniu studiów ma się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej? Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (jako takie traktuje się absolutorium) lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.TERENOWE PLACÓWKI DZIAŁU LECZNICTWA

 1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Elbląska 35 tel. 633-42-77
 2. Przychodnia Rejonowa ul. Felińskiego 8 tel. 39-47-14
 3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Żeromskiego 13 tel. 834-24-31
 4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Wrzeciono 10 C tel. 835-32-14
 5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Kochanowskiego 19 tel. 633-06-14
 6. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Kleczewska 56 tel. 834-83-28
 7. Poradnia Medycyny Rodzinnej ul. Klaudyny 32 tel. 833-00-00

PLACÓWKI AKADEMICKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

 1. Przychodnia Specjalistyczna ul. Mochnackiego 10 tel. (22) 234-53-37
 2. Przychodnia przy PW ul. Waryńskiego 10 A tel. (22) 825 48 69
 3. Przychodnia przy PW ul. Narbutta 85 tel. (22) 849-96-18
 4. Przychodnia przy UW ul. Żwirki i Wigury 95/97 tel. (22) 554-80-40
 5. Przychodnia przy UW ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 tel. (22) 552-03-65Podstawa prawna:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.