• PL
 • EN
 • EN

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

 ND-BW3

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

Opis studiów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Pełny cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry). Po drugim semestrze nauczania student wybiera specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa lub ochrona ludności i mienia.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 279).

 

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2017/2018

O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe,
 • złożą wymagane dokumenty w terminie.

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych, o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Na studia kwalifikowane są osoby, które:

 • umieszczone zostały na liście rankingowej kandydatów na zasadach opisanych powyżej,
 • uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia Uchwały nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych. Zeskanowane oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: komisjawibc@sgsp.edu.pl

           

Wymagane dokumenty

 • podanie do Rektora-Komendanta;
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis;
 • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia – dotyczy absolwentów innych uczelni oraz WIBP SGSP;
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - opłatę należy wykonać np. w banku, na poczcie, przelewem elektronicznym;
 • poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane osobiście (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu);
 • deklaracja uiszczania czesnego;
 • 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem inazwiskiem;
 • płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany numerem PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia w pikselach to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student;
 • kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzenia efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.
  Uwaga!
  - decyzja dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ten sposób (regulamin: Uchwała nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się).

 

Prosimy o nie składanie innych dokumentów, niż wyżej wymienione

 

Kompletnie wypełnione i podpisane podanie wraz z wymienionymi powyżej załącznikami TRZEBA złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 102) lub wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – REKRUTACJA NA STUDIA) w terminie od 17.08.2017 r. do 22.09.2017 r. (przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego - dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opłaty

Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia dla osób cywilnych wynosi 85 zł. (wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku wydania stosownego rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS
78 1600 1374 1845 2512 5000 0031

tytuł opłaty:

Imię i nazwisko kandydata, ND-BW3, opłata kwalifikacyjna

przykład:

Jan Kowalski, ND-BW3, opłata kwalifikacyjna

 

 

Szczegółowe warunki płatności:

Zarządzenie nr 27/15 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i wydawane dokumentów obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017

 

Terminy

Termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji – 17.08.2017 r.

Termin zakończenia drugiej rekrutacji (ostateczny termin składania dokumentów) – 22.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji – 27.09.2017 r.

Dane kontaktowe:

telefon: (22) 56 17 611

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.