• PL
 • EN
 • EN

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

kierunek inżynieria bezpieczeństwa

 SP-C18

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

Opis studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Pełny cykl kształcenia trwa 3,5 roku (7 semestrów). Po drugim semestrze nauczania student wybiera specjalność: inżynierię bezpieczeństwa cywilnego, inżynierię bezpieczeństwa pracy lub inżynierię ciągłości działania.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 279).

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

 

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2017/2018

O przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają świadectwo dojrzałości,
 • złożą wymagane dokumenty w terminie.

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego

Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z:

 • matematyki,
 • języka obcego
 • wiedzy o społeczeństwie / informatyki / biologii / geografii / fizyki z astronomią / chemii *

  * jeden do wyboru

I. Oceny z ww. przedmiotów przelicza się na punkty rekrutacyjne (PR) wg jednego z następujących sposobów:

1. Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb wg poziomów:

0,7 • p lub 1 • r, gdzie:

p - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

r - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 

2. Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 otrzymują punkty rekrutacyjne PR zgodnie z tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

 

3. Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 otrzymują punkty rekrutacyjne PR zgodnie z tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

 

W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej wg jednej z powyższych tabel, z zastrzeżeniem – PR • 0,8.

W przypadku punktów rekrutacyjnych z wiedzy o społeczeństwie, informatyki, biologii, geografii, fizyki z astronomią i chemii, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

W przypadku punktów rekrutacyjnych z kilku języków obcych, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

II. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR wg wzoru:

 

1,0 • (PR z matematyki) 
+  0,8 • (PR z WOS lub informatyki lub biologii lub geografii lub fizyki z astronomią lub chemii) 
+  0,5 • (PR z języka obcego)

 

W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub informatyki lub biologii lub fizyki z astronomią lub chemii, języka obcego.

Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane będą osoby, które:

 • uzyskały największą liczbę punktów rekrutacyjnych PR według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 • uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 

W przypadku uruchomienia dodatkowego naboru kwalifikowane będą osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.

W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia Uchwały nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

Dla osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stusuje się przeliczania punktacji z wyników maturalnych.

 

Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej oraz wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczania wyników z matury międzynarodowej i z matury uzyskanej poza granicami Polski, na potrzeby rekrutacji w SGSP, rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

  

Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych. Zeskanowane oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: komisjawibc@sgsp.edu.pl

           

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora-Komendanta;
 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów;
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - opłatę należy wykonać np. w banku, na poczcie, przelewem elektronicznym;
 • poświadczona kopia dowodu osobistego - poświadczenie wykonane przez notariusza lub uzyskane osobiście (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu);
 • 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem;
 • płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany numerem PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia w pikselach to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student;
 • kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzenia efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się;
  Uwaga!
  - decyzja dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ten sposób (regulamin: Uchwała nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się).

 

Prosimy o nieskładanie innych dokumentów, niż wyżej wymienione

 

Kompletnie wypełnione i podpisane podanie wraz z wymienionymi powyżej załącznikami TRZEBA złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 102) lub wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – REKRUTACJA NA STUDIA) w terminie od 17.08.2017 r. do 22.09.2017 r. (przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego - dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opłaty

Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia wynosi 85 zł. (wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku wydania stosownego rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS
78 1600 1374 1845 2512 5000 0031

 

tytuł opłaty:

Imię i nazwisko kandydata, SP-C18, opłata kwalifikacyjna

przykład:

Jan Kowalski, SP-C18, opłata kwalifikacyjna

 

 

Szczegółowe warunki płatności:

Zarządzenie nr 27/15 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i wydawane dokumentów obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017

 

Terminy

Termin rozpoczęcia drugiej rekrutacji – 17.08.2017 r.

Termin zakończenia drugiej rekrutacji (ostateczny termin składania dokumentów) – 22.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji – 27.09.2017 r.

 

 

Dane kontaktowe:

telefon: (22) 56 17 611

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.