• PL
 • EN
 • EN

 WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

kierunek inżynieria bezpieczeństwa

 SP-PK 17

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

(ubiegają się osoby cywilne)

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

Opis studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Studenci – podchorążowie kształceni są przez 8 semestrów (4 lata) w warunkach skoszarowanych, otrzymując wyżywienie i zakwaterowanie.

Celem nauczania jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej głównie w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.

Kandydaci po zakwalifikowaniu się na studia odbywają przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którego pierwsza część (8 tygodni) prowadzona jest w warunkach poligonowych. Celem tego szkolenia jest przygotowanie kandydatów do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia, kandydaci składają ślubowanie i po immatrykulacji stają się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Przez cały okres studiów podchorążowie zdobywają doświadczenie zawodowe pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, która zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.

Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej po ukończeniu nauki, otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych, stopień oficerski młodszego kapitana i tytuł inżyniera pożarnictwa oraz zobowiązani są do odbycia 5-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej (w przypadku rezygnacji zobowiązani są do zwrócenia kosztów nauki i pobytu w SGSP, wyliczonych według odpowiednich przepisów).

 

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2017/2018

Warunki przyjęcia do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej reguluje:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603,960 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638).

Decyzja nr 201 MSWiA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2017/2018 (pdf)

 

O przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają świadectwo dojrzałości,
 • nie przekroczyły 25 roku życia,
 • nie były karane sądownie za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne,
 • spełniają warunki rekrutacyjne,
 • spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638),
 • złożą zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej.

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego

 I. W celu przyjęcia do służby, wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny sprawnościowy organizowany w SGSP, na który składa się:

 • test sprawności - tor przeszkód, który bada siłę, szybkość, zwinność oraz wydolność fizyczną.

Tor jest zbudowany identycznie dla mężczyzn i dla kobiet. Kandydaci pokonują dystans dwukrotnie, a jako wynik egzaminu podaje się czas z lepszej próby.

 

 • sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 50 m – dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy z testu sprawnościowego - toru przeszkód uzyskali wynik lepszy od średniego.

Maksymalny czas pokonania dystansu basenu to 60 sekund. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

 

      Do egzaminu sprawnościowego kandydat powinien przystąpić posiadając:

 • dowód osobisty,
 • strój sportowy i kąpielowy,
 • ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

Uwaga!
- zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia,
- uzyskanie zaświadczenia lekarskiego odbywa się zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.),
- uczelnia nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia w trakcie egzaminów sprawnościowych.

 II. Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki.

 

1) Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przelicza się na punkty rekrutacyjne (PR) i przyjmuje większą z dwóch liczb wg poziomów:

0,7 • p lub 1 • r, gdzie:

p - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

r - oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 

2) Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:

 

1,0 • (PR z matematyki)  +  0,8 • (PR z fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki)  +  0,5 • (PR z języka obcego)

 

W przypadku równej liczby punktów rekrutacyjnych o kolejności decyduje lepszy wynik z egzaminu sprawnościowego.

 

Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej oraz wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matur i świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczania wyników z matury międzynarodowej i z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Rektor–Komendant.

 

 III. Do służby kandydackiej (na studia) wstępnie kwalifikowane są osoby:

 • według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 • według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 

Uchwała nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się

 

IV. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej MSW o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku wydania negatywnego orzeczenia przez właściwą komisję lekarską MSW, dotyczącego osoby wstępnie zakwalifikowanej do służby kandydackiej, na badania psychofizyczne kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

 

IV. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest następnie łączne spełnienie poniższych warunków:

 • pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (8 tygodni),
 • złożenie ślubowania,
 • immatrykulacja.

          

 

Wykaz dokumentów:

 • podanie do Rektora-Komendanta - własnoręcznie wypełnione;
 • świadectwo dojrzałości (matura) - ORYGINAŁ;
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - opłatę należy wykonać np. w banku, na poczcie, przelewem elektronicznym - Punkt Rekrutacyjny nie przyjmuje opłat;
 • poświadczona kopia dowodu osobistego - poświadczenie wykonane przez notariusza lub uzyskane osobiście (dotyczy tylko osobistego składania dokumentów - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu);
 • 1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm - podpisana imieniem i nazwiskiem;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego - oryginał (od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty) – dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego;
  Uwaga!
  - zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia,
  - uzyskanie zaświadczenia lekarskiego odbywa się zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135);
 • kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzenia efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się
  Uwaga!
  - decyzja dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ten sposób (regulamin: Uchwała nr 18/05/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się).

 

Prosimy o nie składanie innych dokumentów, niż wyżej wymienione

- nie będą miały wpływu na proces rekrutacji

 

Kompletnie wypełnione i podpisane podanie wraz z wymienionymi powyżej załącznikami TRZEBA złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 102) lub wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – REKRUTACJA WIBP) w terminie od 01.04.2017 r. do 31.05.2017 r. (przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego - dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Maturzyści z 2017 r., którzy złożą wymagane dokumenty do 31.05.2017 r., ORYGINAŁ świadectwa dojrzałości mogą dostarczać po ich otrzymaniu - do 05.07.2017 r.

Opłaty

Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej wynosi 100 zł. (wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku wydania stosownego rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawnościowego jest uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej na konto Uczelni:

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS

08 1600 1374 1845 2512 5000 0030

 

tytuł opłaty:

Imię i nazwisko kandydata, SP-PK17, opłata kwalifikacyjna

przykład:

Jan Kowalski, SP-PK17, opłata kwalifikacyjna

 


 

Terminy

Termin rozpoczęcia rekrutacji - 01.04.2017 r.

Termin zakończenia rekrutacji (termin ostatecznego złożenia dokumentów) - 31.05.2017 r.

Egzamin wstępny sprawnościowy - 19-23.06.2017 r. - LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PO EGZAMINIE SPRAWNOŚCIOWYM

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego - w dniu egzaminu sprawnościowego

Termin dostarczenia świadectw dojrzałości - do 05.07.2017

Ogłoszenie wyników -  05.07.2017 r.  WYNIKI

Badania psychofizyczne - o wyznaczonym terminie badań kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną - prosimy oczekiwać na wiadomość

Rozpoczęcie przeszkolenia na poligonie (wyjazd) - 28.07.2017 r. (czas trwania-8 tygodni)

Dane kontaktowe:

telefon: (22) 56 17 553

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.