• PL
  • EN
  • EN

Kontakt| Zeszyty Naukowe SGSP | Publikacje |

Wydawnictwo SGSP, oprócz wydawania kwartalnika Zeszyty Naukowe SGSP wydaje również skrypty, podręczniki, monografie.

 

Informacje dla autorów przygotowujących publikacje do wydania

Informacje dotyczące przygotowania maszynopisu

W 2017 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu, praca zbiorowa pod red. Anny Szajewskiej, Warszawa 2017

W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Poruszane problemy podyktowane są praktycznym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, bardziej skuteczne metody zapobiegania i zwalczania pożarów.

Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki począwszy od przepisów prawnych a skończywszy na zagadnieniach technicznych. Wspólnym mianownikiem tak bogatego spektrum zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa lasu. Autorami publikacji są szanowani specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych. Wydanie drugie uzupełnione, redakcja naukowa: Bernard Wiśniewski,  Anna Prędecka, Janusz Bryk, Artur Szela, Warszawa 2017

Z Wprowadzenia do wydania drugiego

Książka „Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”, która ukazała się w roku ubiegłym, doczekała się kolejnego wydania. Szerszego aniżeli pierwsze. O jej ostatecznym kształcie zdecydowały kryteria natury poznawczej i praktycznej. Wpływ na to miało również zainteresowanie przedstawianymi w niej problemami ze strony jej adresatów. A byli nimi i są nadal organizatorzy uroczystości religijnych. Zarówno ci, którzy reprezentują środowisko duszpasterskie (na którym spoczywa główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników), jak i ci, którzy z racji wykonywanego zawodu parają się problematyką bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Nie bez znaczenia na decyzję o podjęciu prac nad uzupełnieniem wydania pierwszego miało to, że zagadnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych są problemami niepodejmowanymi w literaturze naukowej.

Autorzy niniejszej pracy założyli, że w efekcie podjętych prac nad wydaniem drugim, między innymi, zostanie wypracowany jednolity aparat pojęciowy mogący być wykorzystanym w kolejnych pracach tego typu i jednocześnie służący skutecznemu porozumiewaniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym. W opinii autorów tak też się stało.

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego, Maciej Rafałowski, Warszawa 2017

Z Wprowadzenia

Intencją autora podręcznika było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy, związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych ratowniczych.

Problematyka racjonalnej eksploatacji tych urządzeń: zarówno pojazdów, technicznych urządzeń specjalizowanych, sprzętu, jak i innego wyposażenia materialnego jest zagadnieniem złożonym. Specyficznym aspektem procesów eksploatacyjnych jest oczywiście usytuowanie akcji w czasie i miejscu – które są zdeterminowane zdarzeniami losowymi, z reguły o charakterze katastrof o różnym zasięgu.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

W 2016 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Sławczo Denczew, Warszawa 2016

Z Wprowadzenia

O infrastrukturze komunalnej, choć nas  otacza w codziennym życiu, nie pamięta się,  jeżeli funkcjonuje prawidłowo, natomiast jej wielką wagę dostrzega się wtedy, kiedy występują  awarie, które czasami mogą przekształcić się  w sytuacje kryzysowe.

W publikacji Sławczo Denczewa „Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych” zaprezentowano nowoczesne podejście do zagadnień dotyczących infrastruktury komunalnej oraz zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych polegające głównie na umiejscowieniu infrastruktury komunalnej z jednej strony w gospodarce komunalnej z drugiej zaś strony w logistyce miejskiej. W podręczniku omówiono problematykę z zakresu infrastruktury komunalnej, w szczególności infrastruktury technicznej zgodnie z najnowszymi tendencjami na świecie. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych wobec nasilających się w ostatnim czasie zagrożeń cywilizacyjnych.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Bezpieczeństwo pożarowe lasów, Jarosław Zarzycki, Warszawa 2016

Ze Wstępu

Publikacja skierowana jest do tych, którym lasy nie są obce i obojętne, a wiedza o ich ochronie, w szczególności przed pożarem, warta jest ugruntowania i poszerzenia w różnych aspektach, składających się na to, co nazywamy bezpieczeństwem pożarowym lasów. Czytelnik znajdzie tu podstawowe i szczegółowe, a także specjalistyczne informacje dotyczące zagadnień związanych z pożarami lasu i samym lasem. Przybliżone zostaną lasy świata, Europy i Polski oraz stan prawny działań związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych. Znajdziemy tu informacje dotyczące rodzajów, przyczyn i charakterystyki pożarów lasu, a także sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych. Opisane zostały też środki techniczne (statki powietrzne, pojazdy i sprzęt) służące do gaszenia pożarów lasu, jak również zasady ich dysponowania do takich zdarzeń ratowniczych. Omówiono zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych w czasie gaszenia pożarów lasu, a także możliwości wsparcia z użyciem modułów międzynarodowych przeznaczonych do gaszenia pożarów lasu.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki dla studentów SGSP z przykładami, Jerzy Gałaj, Andrzej Pawlak, Elżbieta Pawlak, Wojciech Zegar, Warszawa 2016

Skrypt stanowi nowe wydanie poprzedniego (2004 r.)  i przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (mundurowych i cywilnych) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Ma on na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Hydromechanika”. Obejmuje 10 ćwiczeń, których tematyka jest ściśle związana z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć audytoryjnych z hydromechaniki.
Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, redakcja naukowa: prof. dr hab. B. Wiśniewski, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, mł. insp. dr Janusz Bryk, ks. Artur Szela, Warszawa 2016


Z Wprowadzenia:
Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się tym, że uczestniczy w nich dużej grupa osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucie duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także msze polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa.[…]
Bezpieczeństwo uczestników przedmiotowych zgromadzeń z powodów, głównie wewnętrznych, zostać może w każdej chwili ograniczone bądź naruszone. Zatem przeciwdziałanie przez organizatorów tychże uroczystości, czynnikom destabilizującym bezpieczeństwo można najogólniej rzecz ujmując, określić jako prowadzenie działalności zmierzającej do przeciwdziałania zagrożeniom bądź minimalizacji skutków ich wystąpienia. Podstawowym determinantem takiego podejścia jest między innymi obowiązek doskonalenia funkcjonowania istniejącego już od lat systemu bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. System, o którym mowa, czerpie z historii, tradycji oraz doświadczeń. Oparty jest jednocześnie na odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi, w głównej mierze poprzez kształt i jakość rozwiązań organizacyjnych, podlegających systematycznemu, nieprzerwanemu doskonaleniu.[…]
Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, Rafał Wróbel, Warszawa 2016

Infrastruktura krytyczna to pojęcie odnoszące się do grupy obiektów, urządzeń, instalacji oraz usług wymagających, z uwagi na realizowane funkcje oraz wzajemne zależności, szczególnej ochrony. Jej ochrona z zasady odbywa się w oparciu o doświadczenia, fachową wiedzę oraz wymagania poszczególnych sektorów. Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce, zdefiniowana stosunkowo niedawno, w nowym podejściu zakłada podejście procesowe, obejmujące liczne obszary zadaniowe, kompetencje oraz angażujące wiele zainteresowanych stron.
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, iż dotychczas żaden z badaczy problematyki ochrony infrastruktury krytycznej nie podjął próby ustalenia, czy w ogóle należy, a także, czy istnieje możliwość prowadzenia kontroli przygotowania podmiotów infrastruktury krytycznej w Polsce. Na tym tle publikacja Rafała Wróbla „Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce” wydaje się nieoceniona i szczególnie interesująca. Rozstrzygnięcia uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań mogą znaleźć szerokie zastosowanie, choćby z uwagi na fakt, iż Multimedialny Trening Decyzyjny stanowi alternatywę w zakresie prowadzenia ćwiczeń w formie gier decyzyjnych. Przyczynia się tym samym do kształcenia umiejętności współpracy, wymiany informacji, budowania świadomości o zagrożeniach i testowania sposobów reagowania na nie.
Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne, Sławomir Górski, Warszawa 2016

Z recenzji monografii:

„Monografia w sposób kompleksowy charakteryzuje krajowe oraz międzynarodowe uwarunkowania ochrony ludności, koncentrując się zarówno na ich formalnym charakterze (podstawy prawne, dokumenty strategiczne), jak i wymiarze organizacyjnym (zasoby ratownicze, sposób organizacji). Na uwagę zasługuje perspektywa badawcza autora, który rozważając aspekty teoretyczne bezpieczeństwa publicznego, jednocześnie szczegółowo analizuje funkcjonalny wymiar ochrony ludności oraz obrony cywilnej, wskazując ich istotę, zakres oraz czas funkcjonowania.”
prof. dr hab. Jerzy Wolanin

„Wartość poznawczą publikacji ponosi niewątpliwie dogłębna charakterystyka wymiaru międzynarodowego ochrony ludności obejmująca aspekty formalnoprawne oraz organizacyjne ochrony ludności w Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz NATO.”
prof. dr hab. Jan Pięta
Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP.

„Zbiór wybranych opracowań z bloków tematycznych: NAUKI PODSTAWOWE oraz DZIAŁANIA RATOWNICZE dla strażaków  ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”

Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

"Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo i zarządzanie (wybrane problemy)", praca zbiorowa pod red. nauk. Bernarda Wiśniewskiego, Jarosława Prońko, Pawła Kobesa, Warszawa 2016

Z recenzji monografii:

Bezpieczeństwo, zgodnie z definicją i potocznym rozumieniem tego pojęcia, długo było utożsamiane ze stanem gwarantującym pewność istnienia i przetrwania. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz rozwojem nauki o bezpieczeństwie, zmienia się i poszerza rozumienie tego fenomenu społecznego. Za przedstawicielami nauk o bezpieczeństwie, wyodrębnić można: sferę kultury mentalnej, świadomościowej, duchowej, sferę kultury materialnej oraz kultury organizacyjnej (…). Problematyka, której podjęli się autorzy tej pracy jest trudna i złożona. W wielu aspektach pozwala jedynie na opis faktów, bez ich interpretacji, niemniej jednak charakteryzuje się spójnością tematyczną (…). Z treści poszczególnych rozdziałów monografii wynika, że pochylili się nad nimi specjaliści z omawianego zakresu. Wieloaspektowość publikacji pozwala spojrzeć na zagadnienie bezpieczeństwa jako problem nadrzędny, wpływający na kształtowanie się prawa oraz form zarządzania.
dr hab. Izabela Nowicka, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące częścią bezpieczeństwa państwa, stanowi złożoną interdyscyplinarną materię. Najczęściej, obok sytuowania go w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, nawiązuje do nauk prawnych i zarządzania. Dostrzegają to również autorzy niniejszej pracy, którą  charakteryzuje ścisłe nawiązanie do aktualnych osiągnięć nauki i wartościowych wyników badań odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego (…). Publikacja pozostaje w ścisłym związku z głównym nurtem badań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Napawa optymizmem, że zostanie zaliczona do tych prac, które w powszechnym odbiorze naukowym, w sposób decydujący wpływają na zakres dyskusji poświęconej temu rodzajowi bezpieczeństwa państwa.
prof. dr hab. Zenon Zamiar, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Publikacja dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

W 2015 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

"Ratownictwo w ochronie ludności
Istota. System. Kierunki rozwoju",
Paweł Gromek, Warszawa 2015


W publikacji przedstawiono aktualny stan polskiego ratownictwa w ujęciu holistycznym, a na tej podstawie wskazano kierunki jego ewolucji poprzez rozwój współdziałania podmiotów ratownictwa w celu maksymalizacji właściwego efektu organizacyjnego. Założono, że zostanie to osiągnięte poprzez określenie systemowej istoty ratownictwa w Polsce, scharakteryzowanie jego funkcjonalnych powiązań z wybranymi strukturami bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, zidentyfikowanie i opis kluczowych założeń normatywnych, założeń strategicznych i zadań podmiotów ratownictwa, jak również sposobów strukturyzacji właściwych działań i zasad zarządzania nimi. W świetle wniosków z powyższych rozważań ukazano współczesne kierunki rozwoju ratownictwa i ochrony ludności, proponując przy tym autorski sposób ich optymalizacji.
Dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp


"CBRN транскордонна безпека і співпраця"/ CBRN transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca", науковi pедактори ст. бриг. дрінж. Войцєх Ярош/redakcja naukowa st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz, Warszawa 2015

Podręcznik jest zapisem działań prowadzonych w ramach projektu pt. „CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca”. Projekt był realizowany wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych we Lwowie (Ukraina) w latach 2014-2015, w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Artykuły zaprezentowane w podręczniku są efektem pierwszych wysiłków strażaków polskich i ukraińskich mających na celu podniesienie wspólnych umiejętności organizacyjnych i zawodowych w przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom CBRN.
Dostępna jest w zbiorach Biblioteki SGSP.

„Ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania drewna i materiałów polimerowych” Jerzy Gałaj, Warszawa 2015

Monografia skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych, jak też innych osób, interesujących się zagadnieniami związanymi z badaniem wpływu procesu spalania wybranych materiałów palnych na środowisko pożarowe w pomieszczeniach, a w szczególności na stopień zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Może być również przydatna dla studiujących kierunek „Inżynieria Bezpieczeństwa”.
Publikacja dostępna jest w zbiorach Biblioteki SGSP.

„Elementy teorii decyzji. W kierunku bezpieczeństwa” Paweł Gromek, Warszawa 2015

 W publikacji przedstawiono wybrane metody, modele i techniki opisane w teorii decyzji, przyporządkowane do poszczególnych ćwiczeń. Przeznaczona na potrzeby studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – potencjalnych praktyków świadczących usługi na rzecz bezpieczeństwa. Jednostkę ćwiczeniową zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić studentom wykorzystanie poznanych metod, modeli i technik w praktyce, w toku pracy indywidualnej i grupowej, w odniesieniu do głównych poziomów zarządzania bezpieczeństwem: przedsiębiorstwa, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Wymusza to konieczność samodzielnego studiowania przez nich treści skryptu przed każdymi zajęciami ćwiczeniowymi, zamiarem efektywnego wykorzystania czasu na zajęciach. Obecność studiów przypadków, instrukcji do ćwiczeń, pytań kontrolnych i wykazów pozycji literaturowych powinna pomóc w bardziej efektywnym przyswajaniu właściwych informacji.

Z uwagi na treści ramowego programu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w publikacji  nie poruszono problematyki badań operacyjnych. W znacznej mierze skupiono się na podejściu deskryptywnym. Tematyka badań operacyjnych, realizowanych w ramach indywidualnego przedmiot nauczania, jest dzięki temu uzupełniana o odmienne, aczkolwiek równie cenne podejście. Pozwala to, zdaniem autora, na bardziej kompleksowe ujęcie teorii decyzji dotyczących bezpieczeństwa, tu głównie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
Dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

„Logistyka w bezpieczeństwie (Zarządzanie jakością procesów zasileniowych)” Stanisław E. Dworecki, Warszawa 2015

W monografii zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty logistyki oraz zasilania logistycznego, zaprezentowano koncepcję szacowania potrzeb zasileniowych, a w kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i współdziałania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, a następnie podejście do zarządzania jakością procesów logistycznych w sytuacjach kryzysowych i propozycję kryteriów oceny sprawności i spójności systemów logistycznych oraz procesów zasileniowych.
Dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

„БЕЗПЕЧНА ВОДA” Чacтинa 1, Praca zbiorowa, Warszawa 2015

„Bezpieczna woda” część 2, Praca zbiorowa, Warszawa 2015

 Monografia została przygotowana w związku z konferencją „Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”, zorganizowaną w październiku 2015 r. w Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. Konferencja ta stanowiła jedno z działań projektu pt. „Bezpieczna Woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, realizowanego w ramach „Polskiej pomocy rozwojowej 2015”, którego liderem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Publiakcje dostępne są  w zbiorach Biblioteki SGSP.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym (1970-2015), praca zbiorowa, Warszawa 2015
Dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

W 2014 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

O powołaniu oficera strażackiego

„Zbór zadań z hydromechaniki" Jerzy Gałaj, Tomasz Drzymała, Sylwester Kieliszek, Warszawa 2014

Prowadzenie przez wiele lat zajęć w formie ćwiczeń z Hydromechaniki zarówno na studiach stacjonarnych, jak niestacjonarnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej wykazało potrzebę zebrania w jednym miejscu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przerabianego przedmiotu. Niniejszy skrypt wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Jest on przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno mundurowych, jak i cywilnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ograniczonym zakresie może on również przydatny dla studentów innych uczelni technicznych, na których wykładany jest przedmiot Hydromechanika.

Publikacja dostępna w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

„Zbiór opracowań z wykładów tematycznych bloków: NAUKI PODSTAWOWE oraz PRZYGOTOWANIE OPERACYJNE (wybrane zagadnienia) dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” pod redakcją bryg. dr. inż. Jarosława Zarzyckiego.

Publikacja zawiera wykłady realizowane w ramach studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF). Znalazły się w niej zagadnienia z bloku nauki podstawowe: Elementy prawa międzynarodowego; Zarządzanie bezpieczeństwem; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Psychologia w ratownictwie, a także wybrane zagadnienia z bloku tematycznego  przygotowanie operacyjne: Metodyka rozpoznawania, analizy i oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego w urządzeniach technologicznych, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych w normalnych i awaryjnych stanach pracy oraz zabezpieczenia w instalacjach powszechnego użytku; Rozpoznawanie zagrożeń chemicznych, w tym radiacyjnych oraz zjawiska pożarowo niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych; Techniczne systemy zabezpieczeń.

Publikacja dostępna w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

„75-lecie kształcenia oficerów straży pożarnej" - praca zbiorowa.

Publikacja zawiera historię szkolenia pożarniczego, której początki datuje się na 1938 rok i powstanie wtedy Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego.

Dostępna jest w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

„Raport podsumowujący przygotowania i organizację operacji zabezpieczenia ratowniczego turnieju EURO 2012 przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy”, to publikacja, którą na zlecenie Komendy Głównej PSP wydała Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Raport opracowany został pod kierunkiem nadbryg. Janusza Skulicha, na podstawie informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w organizację Euro 2012.
Ponad 400-stronicowa publikacja podzielona została na dwie części. W pierwszej omówiono działania związane z fazą przygotowawczą do imprezy, w drugiej opisano realizację zabezpieczenia turnieju. Uzupełnienie stanowi 20 załączników, zawierających najważniejsze dokumenty związane z organizacją turnieju.
Publikacja jest próbą całościowego ujęcia – w odniesieniu do działań podjętych przez KSRG – wielopoziomowej i skomplikowanej operacji zabezpieczenia ratowniczego Euro 2012. Jest zbiorem doświadczeń, gotowych rozwiązań i dobrych praktyk, które mogą być przydatne nie tylko dla organizatorów tego typu imprez w kraju. Autorzy rekomendują jego lekturę jako pamiętnik tamtych wydarzeń i sugerują, aby przyszły plan przygotowań układać według kalendarza od końca, tj. od faktycznego rozpoczęcia imprezy do tzw. startu, czyli rozpoczęcia przygotowań do niego.


„Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych”, Anna Prędecka, Warszawa 2014

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów SGSP, jak i wszystkich tych, którzy w swojej pracy stykają się z czynnikami biologicznymi mającymi niekorzystny wpływ na środowisko pracy i stwarzającymi biologiczne zagrożenie zawodowe. Zagrożenia te stają się powszechniejsze wraz z rozwojem przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa spożywczego i biotechnologii i coraz częściej rozpoznawane są w postaci chorób zawodowych.

W książce przedstawiono podstawowe źródła prawa pracy w zakresie czynników biologicznych. Opisano w niej obowiązki pracodawcy w tym zakresie, podano również definicję biologicznych czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz ich klasyfikację.

Wiele miejsca poświęcono opisowi dróg wnikania czynników biologicznych do organizmu, skutkom ich działania oraz charakterystyce poszczególnych grup czynników stwarzających zagrożenie w środowisku pracy.

Publikacja dostępna w Bibliotece SGSP – w zbiorach, jak również w sprzedaży: https://www.sgsp.edu.pl/sprzedaz-wydawnictw-sgsp

W 2013 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych: Organizacja ochrony przeciwpożarowej, Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych, Logistyka i technika, Informatyka i łączność, Współpraca międzynarodowa i wykorzystanie środków unijnych, Finanse i księgowość, Zarządzanie dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, praca zbiorowa (red. Jacek Chrzęstek), Warszawa 2014

Trzytomowa publikacja powstała z myślą o słuchaczach studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Książka poszerza wiedzę czytelnika z kilku dyscyplin naukowych, usystematyzowaną w trzech częściach. Pierwsza zawiera informacje dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej i przygotowań obronnych, a także informacji niejawnych; druga: logistyki i techniki oraz informatyki i łączności, a także współpracy międzynarodowej i wykorzystywania środków unijnych. Trzecia część poświęcona została finansom i księgowości oraz zarządzaniu.

Książki dostępne w zbiorach Biblioteki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych: Rozpoznawanie zagrożeń, Zagadnienia społeczno-dydaktyczne, Działania operacyjne, Przedmioty ogólnotechniczne, Zagadnienia organizacyjno-prawne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, publikacja zbiorowa (red. Jarosław Zarzycki), Warszawa 2013

Trzytomowa publikacja powstała z myślą o strażakach, oficerach Państwowej Straży Pożarnej, ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z roku na rok przybywa zadań, z którymi borykają się jednostki KSRG – do pożarów, awarii i miejscowych zagrożeń dochodzą kolejne: klęski żywiołowe czy katastrofy naturalne, dlatego tak ważne było wydanie opracowania systematyzującego wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi przez oficerów PSP.

Książki dostępne w zbiorach Biblioteki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Logistyka w bezpieczeństwie kraju, praca zbiorowa, red. Marek Kwiatkowski Podręcznik opracowany został przez szerokie grono naukowców  i teoretyków Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ekspertów i praktyków zaprzyjaźnionych. Powstał z myślą o poprawie efektywności zarządzania logistyką, a tym samym jakości działań jednostek nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych w czasie sytuacji kryzysowych. Wybór zagadnień podyktowany został programem studiów podyplomowych „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” realizowanych przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP oraz tym, że ciągle jeszcze występuje ogromna skala dociekań w tym zakresie – problemem pozostaje właściwy dobór odpowiednich narzędzi logistycznych i form zarządzania logistycznego w czasie zagrożeń o charakterze pozamilitarnym.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

Ryszard CHYBOWSKI
Piotr KUSTRA Szymon PTAK

Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce

Skrypt zawiera zbiór instrukcji do ćwiczeń prowadzonych w laboratorium Elektroenergetyki Katedry Techniki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Przeznaczony jest słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dla których harmonogram studiów przewiduje zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe.
Treść i zakres ćwiczeń laboratoryjnych opisanych w skrypcie częściowo odpowiada programowi realizowanemu na wykładzie i dlatego wprowadzono do opisu ćwiczeń rozszerzone informacje niezbędne dla zrozumienia istoty badania i opracowania wyników bez konieczności sięgania do literatury przedmiotowej. Nie oznacza to, że zamiarem było odwieść Czytelnika od studiowania literatury. Przeciwnie, gorąco do tego zachęcić, bowiem od stopnia przygotowania studenta zależy poprawność wykonania ćwiczenia, wnikliwość analizy wyników i wniosków z badań.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

W 2012 r. nakładem Wydawnictwa SGSP ukazały się:

Sławczo DENCZEW

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Publikacja przeznaczona dla studentów kształcących się na kierunku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego, którzy powinni znać ogólne zasady ich funkcjonowania, gdyż stanowią podstawowe źródło wody do gaszenia pożarów. Mogą z niej korzystać również osoby kształcące się na rozmaitych kierunkach technicznych, kadra przedsiębiorstw wodociągowych czy funkcjonariusze PSP i osoby zainteresowane zagadnieniami przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

W swojej książce prof. Denczew systematyzuje obowiązujące przepisy prawne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, uwzględniając zarówno ustawodawstwo unijne, jaki i krajowe. Omawia źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę: podstawowe, czyli wodociągi, a także uzupełniające oraz zastępcze. Obszerny rozdział poświęcony został technikom pożarniczym, zdefiniowanym jako zbiór elementów sprzętu i wyposażenia, takiego jak: pojazdy i pompy pożarnicze, armatura i osprzęt, urządzenia gaśnicze wodne oraz wodno-pianowe czy linie gaśnicze. W załącznikach do publikacji umieszczono tablice przydatne do obliczeń hydraulicznych przewodów wodociągowych.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

Ryszard CHYBOWSKI

Bezpieczeństwo pożarowe
i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych

Skrypt zawiera materiał wykładowy z przedmiotu Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

Kazimierz CEGIEŁKA

Matematyczne wspomaganie decyzji

Skrypt zawiera materiał wykładowy z przedmiotu Elektroenergetyczne zagrożenia pożarowe dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

Ewa FRANKOWSKA

Controlling
w organizacji. Teoria i praktyka

W ostatnich latach krajowe przedsiębiorstwa zmuszone zostały do stosowania coraz to nowszych i efektywniejszych sposobów zarządzania. Jednym z nich jest controlling, który stanowi szczególny system koordynacji określonych działań w sferze zarządzania, przede wszystkim w zakresie planowania, kierowania i kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania informacji. Jest to proces kompleksowy, w którym dochodzi do scalania wszystkich wymienionych wyżej czynności.

W publikacji „Controlling w organizacji. Teoria i praktyka” autorka poddała wszechstronnej analizie pojęcie controlingu (kontrolingu). Przedstawiła jego genezę, proces kształtowania się zainteresowań tą problematyką od połowy XIX wieku do czasów współczesnych, a także etapy krystalizowania się różnych koncepcji, które dziś współwystępują w wielu dziedzinach naukowych i praktycznych badań. Porządkując znaczenia pojęcia kontrolingu, zwróciła uwagę na różne kryteria systematyzacji jego znaczeń, m.in. kontroling w szerokim znaczeniu (sensu largo) i znaczeniu wąskim (sensu stricte), kontroling wyodrębniany ze względu na szczebel zarządzania, a także spełniane funkcje.

„Celem napisania skryptu było wskazanie realnych możliwości i korzyści wynikających z wprowadzenia do polskich przedsiębiorstw systemu controllingu. Przedstawione w nim narzędzia i techniki controllingowe zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu podejmowanych działań, a tym samym przyczyniają się do osiągnięcia zysku i zdobycia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności” pisze autorka we wstępie swojej publikacji.
Publikacja do nabycia w Bibliotece SGSP.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.