• PL
  • EN
  • EN

Spis artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych SGSP nr 51 (po kliknięciu na tytuł, możliwość pobrania całego artykułu)

dr Anna DMOCHOWSKA

dr Dariusz DMOCHOWSKI


Badanie efektywności wytypowanych anod w procesie elektroutleniania, mierzonej ubytkiem amoniaku i zanieczyszczeń organicznych w czasie elektrolizy odcieków ze składowiska odpadów komunalnych


Proces elektrochemicznego utleniania jest obiecującą metodą oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. W badaniach zastosowano pośrednie elektroutlenianie anodowe, które różni się od bezpośredniego tym, że zanieczyszczenia nie adsorbują się i nie utleniają na powierzchni anody tylko są utleniane w roztworze, gdzie znajduje się utleniacz. Efektywność wytypowanych anod Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn, Sn/Pb/Ru, mierzono ilością usuniętego amoniaku i spadkiem wartości ChZT. Z wytypowanych anod najbardziej efektywną okazała się anoda SPR tj Sn/Pb/Ru.
W wyniku elektrolizy uzyskano całkowite usunięcie barwy odcieków, bardzo istotne zmniejszenie wartości ChZT oraz całkowite usunięcie amoniaku co powoduje, że w dalszym procesie oczyszczania odcieków może zostać pominięty etap nitryfikacji i denitryfikacji.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenia w odciekach ze składowisk komunalnych, elektrochemiczne oczyszczanie odcieków, pośrednie elektroutlenianie anodowe.


The Examination of the Effectiveness of Selected Anode in Electrooxidation Process, Measured Loss of Amonia and Organic Impurities from Leaching During the Electrolysis from Municipal Landfill

The process of electrochemical oxidation is a promising method of treatment of leachate from municipal landfills. In the tests there was used the indirect electrooxidation of the anode which is different from the direct one in the way that the impurities do not adsorb and oxidize the surface of the anode but they are oxidized only in a solution, where there is an oxidant. The effectiveness of selected anode Pt /Ir, Ru /Sn, Ir /Sn, Sn /Pb /Ru was measured by the amount of removed ammonia and by a decrease in COD values. From the selected anodes the most effective one was the Sn /Pb /Ru called SPR. The electrolytic process has completely removed the leaching color as well as it significantly reduced the COD and totally removed the ammonia. It may result in the omission of nitrification and denitrification step in the further effluent treatment process.
Keywords: impurities in leaching from municipal landfill, electrochemical treatment of leachate, indirect electrooxidation of the anode.

dr inż. Andrzej LUBAŃSKI
mł. bryg. dr inż. Jacek CHRZĘSTEK


Identyfikacja binarnych kanałów radiowych


W artykule przedstawiono metodę określania parametrów modelu krótkofalowego kanału dyskretnego opartą na teorii łańcuchów Markowa. Podstawowym problemem występującym przy projektowaniu systemów transmisji danych (teledacyjnych) jest problem wyboru kodu nadmiarowego zabezpieczającego przesyłane informacje cyfrowe przed zakłóceniami, a w konsekwencji błędami w przesyłanej informacji, występującymi w kanale łączności. Z tego względu problemem zasadniczej wagi jest określenie dla danego kanału widma błędów. Jednak każdorazowe przeprowadzenie takich pomiarów byłoby całkowicie nieracjonalne. Z tego powodu od wielu lat dąży się do opracowania prostych modeli matematycznych rzeczywistych kanałów teledacyjnych. Modele takie powinny charakteryzować się niezbyt dużą liczbą parametrów, powinny obejmować szeroką klasę kanałów i możliwie jak najdokładniej odtwarzać widmo błędów kanału. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania parametrów dwustanowego modelu Elliota – Gilberta na podstawie łatwych do określenia statystyk błędów: prawdopodobieństwa wystąpienia błędu pojedynczego, podwójnego i potrójnego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia elementu bezbłędnego, dwu bezbłędnych
i trzech bezbłędnych.
Słowa kluczowe: transmisja danych, modele kanałów radiowych, błędy w transmisjach radiowych, kody nadmiarowe.

Identification of Binary Radio Channels

A method for determining parameters of a discrete short-wave channel model based on the Marcov chains theory has been presented in the article. The basic problem present at designing data (tele-data) transmission systems is the one related to the selection of the redundant code for protecting transmitted digital information against interferences, and - in the consequence, against errors in the information transmitted present in a communication channel. Because of this, determination of the error spectrum for a given channel is the problem of the essential importance. However, taking such measurements in each case would be completely irrational. Therefore, by many years, there has been the tendency to develop simple mathematical models of real tele-data channels. Such models should characterize not very large number of parameters. They should include a wide class of channels and possible reproduce the errors spectrum of the channel in the most precisely way. Therefore, within the work, a method of determining parameters of the bi-state Elliot-Gilbert model has been presented basing on the following, easy-to-define errors statistics: the probability of a single, dual and triple error occurrence as well as the probability of the error-free element, two error-free and three error-free occurrence.
Keywords: data transmission, radio channel models, radio transmission errors, redundancy code.

st. kpt. dr inż. Tomasz DRZYMAŁA
bryg. dr inż. Jerzy GAŁAJ


Omówienie i ocena programu przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych


W artykule zaprezentowano możliwości komputerowego programu do badania taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych. Ze względu na wysokie koszty badań laboratoryjnych i poligonowych, analizę taktycznych układów gaśniczych prowadzi się obecnie coraz częściej przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, przy pomocy których przeprowadza się ich symulację. Jedyny w Polsce tego typu program został opracowany, przetestowany i zaimplementowany w laboratorium Hydromechaniki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Umożliwia on wyznaczenie wszystkich istotnych parametrów rozwinięć linii wężowych z wybranych samochodów gaśniczych przy zadanych warunkach początkowych pożaru wybranego obiektu. Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie zawierające ocenę możliwości przedmiotowego programu oraz plany związane z jego rozwojem w przyszłości.
Słowa kluczowe: gaszenie pożarów, taktyczne rozwinięcia linii wężowych, samochody gaśnicze, symulacja komputerowa, systemy gaśnicze, ochrona przeciwpożarowa, pompy pożarnicze.


Description and Evaluation of the Computer Program Applied to Simulation of Tactical Hose Lines Supplied from Pumping Appliance

Opportunities of computer program to the investigation of tactical hose lines supplied from pumping appliance have been presented. Due to the high cost of laboratory and real scale investigations, analysis of extinguishing systems is more often conducted using specialised computer programs. The only such a program was carried out, tested and implemented as a stand for students in Hydromechanics laboratory in The Main of School Service. It enables to determine all significant parameters of tactical hose lines for given initial conditions of the fire. User among available pumping appliances chooses several taking part in fire fighting action. After confirmation of the choice and pressing the button “Choose configuration automatically”, in the case of proper number of the cars, a table containing output parameters is displayed on the screen. Graphical scheme of tactical hose lines from every car can be obtained by pressing the button “Result graphically”. Graphs including pump working point can be displayed after pressing the button “Graph”. When number of the cars is too much or too low with regard to nominal conditions, then suitable message is displayed on the screen. Final remarks containing short evaluation of the program and plan of its development in the future are included
in the last section of the paper.
Keywords: fire extinguishing, tactical hose lines, pumping appliance, computer simulation, extinguishing systems, fire protection, fire pumps.prof. dr hab. inż. Stanisław DWORECKI

Kryteria oceny systemu logistycznego

System zasilania logistycznego odgrywa bardzo ważną role w procesie zarządzania kryzysowego. Jest on jednym z kluczowych elementów w walce z zagrożeniami bezpieczeństwa osób i mienia oraz ich skutkami. Odpowiednio dobrane i skoordynowane działania tego systemu w znaczący sposób podnoszą efektywność reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową oraz skuteczność wielopodmiotowej akcji ratowniczej.
Nieprzerwane funkcjonowanie dowolnego podmiotu jest możliwe wtedy, gdy następuje ciągłe odnawianie (odtwa¬rzanie) potencjału użytkowego urządzeń i zasobów środków materia¬łowych. Jednym z elementów pozwalających na racjonalizację jest usta¬lenie optymalnych (quasi optymalnych) norm zużycia potencjału logistycznego. Powinny one odwzorowywać między innymi: prognozowaną sytuację; charakter i warunki prowadzenia działań; skalę potrzeb (ludzi, sprzętu technicznego, narzędzi, obiektów infrastruktury). Na ile taki system spełnia oczekiwania, ocenić można na podstawie kryteriów skuteczności i spójności. W pracy zaproponowano zbiór takich kryteriów, które odnoszą się do całego procesu zasilania logistycznego wielopodmiotowej akcji ratowniczej.
Słowa kluczowe: logistyka, system logistyki, zasilanie, kryteria.

Criteria of the Logistic System Evaluation

The logistic supply system plays a very important role in the process of the crisis management. It is one of the key elements in the fight against the threats of the persons and property safety as well as against their consequences. Properly selected and coordinated actions of the system significantly increase the efficiency of the response and the effectiveness of multi-subject emergency rescue.
Continuous existence of any entity is possible only when there is a continuous renewal (replay) of the potential utility of the facilities and the material resources. One of the elements for rationalization is to determine the optimal (or quasi optimal) consumption standards of the logistic potential. They should imitate, among the other things: the forecast situation; nature and conditions of operations; scale of needs (human, technical equipment, tools, facilities). As far as the system meets the expectations it can be evaluated based on the criteria of efficiency and consistency. The paper proposes a set of such criteria that can be applied to the entire process of logistic supply in case of multi-subject supply rescue operation.
Keywords: logistics, logistics system, logistic supply, criteria.

kpt. dr inż. Paweł GROMEK
st. kpt. mgr inż. Wiktor GAWROŃSKI
sekc. mgr inż. Rafał WRÓBEL


Wpływ samoewakuacji na masową ewakuację ludności w Polsce – wprowadzenie do problematyki


Artykuł przedstawia relację samoewakuacji z masową ewakuacją ludności w Polsce. Stosując metodę analizy morfologicznej i techniki porównania parami, zidentyfikowano 70 kluczowych obszarów przedmiotowego wpływu. Zwrócono również uwagę na 12 najbardziej istotnych.
Masowa ewakuacja ludności została przedstawiona jako złożona forma ochrony ludności. Jej polska koncepcja jest niekompletna, zaś samoewakuacja  uważana jest za dominujący jej przejaw. Mimo że wyniki badań naukowych prezentują odmienny punkt widzenia, samoewakuacja może istotnie wpływać na masową ewakuację ludności w Polsce.
Słowa kluczowe: samoewakuacja, masowa ewakuacja ludności, ewakuacja.

The Influence of Self- Evacuation on Mass Evacuation of People in Poland – Introduction to the Problem

The article presents the relation between the self - evacuation and mass evacuation of people in Poland. Using morphology analysis method and pair-compared technique, 70 crucial influence areas were identified. The attention was paid on the 12 most important of them.
Mass evacuation of people was introduced as a complex form of people protection. Its Polish concept is incomplete and the self - evacuation is said to be the most dominant. In spite of the fact that research results present different point of view, the self - evacuation may significantly influence the mass evacuation of people in Poland.
Keywords: self – evacuation, mass evacuation of people, evacuation.


mł. bryg. dr Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK
kpt. mgr Barbara SZYKUŁA-PIEC


Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne


W artykule przedstawiono praktyczne i teoretyczne aspekty edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Ukazane zostały główne nurty oraz typy edukacji, które warunkują prawidłowe przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa.
Edukację dla bezpieczeństwa przedstawiono jako ustawiczny proces, obejmującego określone działania, do których należą:
•    przekazywanie wiedzy związanej z występowaniem zagrożeń,
•    kształtowanie „bezpiecznych” zachowań i postaw,
•    rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych działań,
•    kształtowanie właściwych nawyków zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.
Przesłanki teoretyczne poparte zostały wynikami badań dotyczącymi poziomu świadomości wybranych grup społecznych w odniesieniu do postrzegania zagrożeń i umiejętności radzenia sobie z nimi.
Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa.


Social Education for Safety. Theoretical and Practical Aspects

The education is one of the basic ways of shaping the society. Behaviors, attitudes and knowledge, which together constitute people’s consciousness - depend on the level of education. Education for safety is a ceaseless process embracing a set of actions, to which belong:
•    Conveying the knowledge relating to the occurrence of dangers
•    Shaping “safe” behaviors and attitudes
•    Realizing the scale and types of needs in difficult situations
•    Developing the feeling of responsibility for undertaking particular actions
•    Forming proper behaving habits in hazardous situations.
Education of the society regarding safety is the cheapest and the most effective form of preventing dangers. It constitutes the fundamental way of building population’s safety. It also has a great influence upon the attitudes, values, knowledge and skills required for proper behavior in case of danger. Education for safety should concern the whole society, but with the emphasis on the habitants of areas especially endangered to situations of an unusual nature.
A crucial argument is also the consciousness. The covered topic still requires to systematize the knowledge and to introduce many philosophical aspects concerning this education.
Keywords: education for the safety, safety, sense of safety.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.