• PL
  • EN
  • EN

Spis artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych SGSP nr 49 (po kliknięciu na tytuł, możliwość pobrania całego artykułu)

dr inż. Bernard KRÓL
dr inż. Mirosław SOBOLEWSKI
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Zakład Środków Gaśniczych
mgr inż. Krzysztof SZAŁKOWSKI
Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Badania porównawcze zdolności zwilżających i gaśniczych roztworów środków pianotwórczych na bazie testu zwilżania płyty pilśniowej wg NFPA 18

Dodatki do wody zwiększające jej zdolność do zwilżania materiałów stałych pozwalają zwiększyć skuteczność gaszenia pożarów grupy A oraz zmniejszyć zużycie wody. W praktyce jako dodatki zwilżające są stosowane zarówno środki pianotwórcze typu S jak i specjalnie opracowane zwilżacze do celów gaśniczych. W Polsce do chwili obecnej nie przedstawiono sformalizowanych wymagań dla zwilżaczy stosowanych do gaszenia pożarów grupy A. W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności do zwilżania i gaszenia pożaru grupy A dla wybranych środków pianotwórczych. Badania przeprowadzono metodą opartą na teście penetracji płyty z włókien drzewnych opisanym w standardzie NFPA 18. Stosowano próbki płyty pilśniowej o grubości 7 mm o wymiarach 200 mm x 200 mm. Badania potwierdziły dobre właściwości zwilżające środków typu A i S, przeciętne dla środka AFFF oraz słabe dla środka FP. Parametrami stosowanymi do oceny skuteczności gaszenia badanych roztworów były: minimalna ilość roztworu potrzebna do zgaszenia próbki, objętość odcieku z gaszonej próbki oraz ubytek masy próbki po gaszeniu. Minimalna ilość roztworu potrzebna do zgaszenia próbki malała w miarę wzrostu stężenia dla każdego z badanych środków. Odciek roztworu i ubytek masy próbki nie wykazały takiej zależności. Wskazano konieczność dalszych prac nad sposobem rozpalania próbki oraz podawania środka gaśniczego, ze względu na ich istotny wpływ na ocenę skuteczności gaśniczej badanego dodatku.
Słowa kluczowe: pożary grupy A, zwilżacze, gaszenie.

Research on Wetting and Extinguishing Ability of Water Solutions of Foam Concentrates Based on NFPA 18 Wood Fiber Board Penetration Test
Water additives enhancing its ability to wet the solid materials can increase the effectiveness of extinguishing A group fires and can reduce water consumption. In practice, both the S type foaming agents and the wetting agents specially designed for firefighting, are used as wetting additives. In Poland, until now any formal requirements for wetting agents used to extinguish A group fires have not been introduced. The article presents the results of the ability to wet and extinguish A group fire for the selected foaming agents. The tests were performed using the method based on the wood fiber board penetration test as described in the NFPA 18 standard. The samples of fiberboard 7 mm thick with dimensions of 200 mm x 200 mm were used. The study confirmed the good wetting properties of class A and S foaming agents, the average for the AFFF and weak for the FP agents. The parameters used to evaluate the effectiveness of extinguishing for examined solutions were as follow: the minimum amount of solution needed to extinguish the sample, the volume of effluent from the extinguished sample and the weight loss of the sample after extinction. The minimum amount of solution needed to extinguish the samples decreased with the increase of the concentration for each of the examined additive. The effluent solution and the weight loss of the samples did not show such relation . The need for further work on the way to firing up the sample and administration of extinguishing agent was indicated, due to their significant impact on the assessment of the effectiveness of extinguishing additive.


dr hab. inż. Wojciech FELUCH, prof. SGSP
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Probabilistyczna ocena niezawodności systemu sieci infrastruktury z zastosowaniem estymacji jądrowej i w warunkach luki pomiarowej

W artykule przedstawiono probabilistyczną metodę oceny niezawodności w warunkach luki pomiarowej związanej z brakiem danych dotyczących awaryjności w długim okresie funkcjonowania sieci infrastruktury. Wykorzystano dane awaryjności magistral sieci wodociągowej. Zastosowano podejście nieparametryczne w postaci estymacji jądrowej z wykorzystaniem estymatora Parzena.
Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, luka pomiarowa, niezawodność, estymacja jądrowa, estymator Parzena.

Probabilistic Assessment of the Reliability of the Network System Infrastructure
Using the Kernel Estimation and in Conditions of the Measuring Gap
The article presents the probabilistic method for assessing the reliability of the measurement gap in conditions associated with a lack of data relating to failure in the long term operation of the network infrastructure. Data of the water main supply network failure was used. Nonparametric approach was applied in the form of nuclear estimation using the Parzen estimator.
Keywords: water supply network, the gap measurement, reliability, kernel estimation, Parzen estimator.


sekc. mgr inż. Rafał WRÓBEL
st. kpt. mgr inż. Wiktor GAWROŃSKI
mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Filtry warszawskie infrastrukturą komunalną o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców – część 1

W artykule przedstawiono problematykę ochrony infrastruktury komunalnej, której charakter i zakres świadczonych dzięki niej usług spełnia kluczowe znaczenie dla gospodarki państwa. Rozważania podjęte przez autorów rozpoczynają się od określenia istoty ochrony obiektów kluczowych dla gospodarki państwa i bezpieczeństwa ludności; definiują charakter i zasięg skutków powstałych w wyniku wybranego zagrożenia oraz odnoszą się do praktycznych elementów ochrony ludności. Podjęto również próbę wskazania możliwego obszaru zastosowania systemów informacji przestrzennej w zakresie określania zasięgu potencjalnych skutków zagrożenia w odniesieniu do procesu planowania cywilnego oraz reagowania w sytuacji zagrożenia. W końcowym etapie pracy, autorzy wskazali rozwiązania związane z organizacją i przeprowadzeniem ewakuacji ludności oraz samoewakuacją.
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, infrastruktura krytyczna, ochrona infrastruktury krytycznej, system zaopatrzenia w wodę, modelowanie zagrożeń, systemy informacji przestrzennej, wspomaganie decyzji, narzędzia do wspomagania decyzji, ewakuacja, samoewakuacja, ochrona ludności.

Warsaw Filtering Station  Infrastructure of Strategic Importance for the Safety of the City and its Inhabitants – the First Part
The article takes communal infrastructure protection and its problematic aspects into consideration. Its character and the scope of service are crucial for the national economy. An exemplification of such object is the Warsaw Filtering Station. It could pose some threats for local communities in case of anthropogenic, technical and natural disturbances.
The article presents a relation between the Warsaw Filtering Station infrastructure disturbance and its influence on local environment. The attempt of showing a potential GIS use areas while determining the threat zones for civil planning and crisis situation response needs, has been undertaken.
At the end, the authors have presented the solutions connected with mass evacuation, taking volunteered evacuation into account. The guidelines of subject organization have been gathered.
Keywords: crisis management, civil planning, critical infrastructure, protection of critical infrastructure, water supply system, geographic information system, threats modeling, decision support, tools for decision support, evacuation, civil protection.

dr inż. Małgorzata MAJDER-ŁOPATKA
Katedra Działań Ratowniczych, Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, WIBP, SGSP
dr Anna DMOCHOWSKA
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Zakład Infrastruktury Krytycznej, WIBC, SGSP
dr Tomasz WĘSIERSKI
Katedra Nauk Ścisłych, Zakład Fizyki i Chemii, WIBP, SGSP
inż. Michał ILNICKI
Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy


Photoionization Detectors (PID) in the Fire Safety

The proper use of the measuring devices in rescue and firefighting operations is extremely important, it is so, especially in the terms of safety increase in the incidents with an uncontrolled release of hazardous substances. The article describes the scope of the photoionisation detector (PID) use. It is related to the limitations of measuring devices based on the catalytic combustion sensors (explosimeters) by the characteristics of the method sensitivity range. The simulation of the incident involving both flammable and toxic substances indicating the proper use of devices to determine the toxicological and flammable hazard zones have been carried out.
Keywords: photoionisation detector, the PID, explosimeter, rescue and firefighting operation, ethylene oxide, catalytic combustion sensor.

Detektory fotojonizacyjne (PID) w bezpieczeństwie pożarowym
Właściwe wykorzystanie urządzeń pomiarowych jest niezwykle ważne w aspekcie podniesienia bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń związanych z niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych. W ramach artykułu określono możliwości wykorzystania detektora fotojonizacyjnego (PID). Odniesiono je do ograniczeń pomiarowych urządzeń bazujących na czujnikach spalania katalitycznego (eksplozymetrach) poprzez charakterystykę zakresu czułości metody. Przeprowadzono także symulację zdarzenia, z udziałem substancji o właściwościach jednocześnie palnych oraz toksycznych, wskazując właściwe wykorzystanie urządzeń do określania stref zagrożenia toksykologicznego oraz palnego.
Słowa kluczowe: detektor fotojonizacyjny, PID, eksplozymetr, akcje ratowniczo-gaśnicze, tlenek etylenu, czujnik spalania katalitycznego.

prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS
dr Anna DMOCHOWSKA
dr Dariusz DMOCHOWSKI
dr inż. Mariusz SMOLARKIEWICZ
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Porównanie wyników badań nad elektroutlenianiem anodowym z rezultatami uzyskanymi przez innych autorów

Powstające na składowiskach odpadów komunalnych odcieki, ze względu na olbrzymi ładunek zanieczyszczeń w nich zawarty, nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji miejskiej a tym bardziej do wód czy gruntu. Opracowano wiele metod ich podczyszczania/oczyszczania, na czele z procesami biologicznymi. Trwają badania nad procesami, które pozwolą na szybsze i efektywniejsze oczyszczanie odcieków. Do metod takich należy elektroutlenianie anodowe. W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością wybranych anod, które porównano z wynikami analogicznych badań innych autorów.
Słowa kluczowe: odcieki ze składowisk komunalnych, metody oczyszczania odcieków, pośrednie elektroutlenianie anodowe.

The Treatment of the Municipal Landfills Leachate. The Comparison of the Anodic Electrooxidation Research Results with the Other Authors’ Results

The formation of the landfill leachate, due to the enormous load of pollutants contained in them, can not be discharged directly into the municipal sewers and even more to water or soil.
Many methods of pretreatment / cleaning at the forefront of biological processes, have been developed. The research on the processes, allowing the faster and  more effective treatment of leachate, have been underway. Such a method should be the anodic electrooxidation. The paper presents the research results  on the effectiveness of selected anodes. The results have been compared with the similar studies of other authors.
Keywords: municipal landfill leachate, leachate treatment methods, indirect anodic electrooxidation.

dr hab. inż. Tadeusz Maciak, prof. SGSP
WIBP, Katedra Techniki Pożarniczej, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
mł. kpt. mgr inż. Mariusz Barański
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie

Określanie czasu procesu bezpiecznej ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów

W artykule przedstawiono postępy, jakie dokonały się w szacowaniu czasu bezpiecznej ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów. Uporządkowano chronologicznie najważniejsze prace nad opracowaniem coraz to dokładniejszych modeli matematycznych opisujących proces ewakuacji. Ukazano złożoność oraz elementy składowe procesu ewakuacji. Przedstawiono czynniki wpływające na zmianę szybkości przemieszczania się osób w trakcie ewakuacji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w budynkach, ewakuacja ludności, szacowanie czasu ewakuacji.

Fixing the Time for Safe Evacuation of People from Endangered Buildings
The paper presents the progress which has been made in estimating the time of the safe  evacuation of people from endangered objects. The most important works on developing more and more accurate mathematical models describing the process of evacuation have been chronologically organized . The paper shows the complexity and the details of the evacuation process. The factors influencing the change in the speed of people movement during the evacuation have been presented.
Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating the evacuation time.

dr Jerzy TELAK
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
kpt. mgr Magdalena ZIELINSKA
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych – postulaty metodyczne

Najlepszym rozwiązaniem utrzymania w pełnej gotowości funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przewidzianych do działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym  warunkach klęski żywiołowej w czasie powodzi, powinno być przyjęcie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego obejmującego szkolenia, ćwiczenia i manewry, w tym: szkolenia podstawowe dla ratowników wodnych, szkolenia z dziedziny ratownictwa wodnego w sytuacjach kryzysowych, ćwiczenia i manewry pododdziałów taktycznych dysponowanych do działań podczas powodzi. PSP mogłaby rozważyć możliwość zaimplementowania innowacyjnej e-usługi w zakresie szkolenia, skierowanej do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji ratownika wodnego. E-usługa może zautomatyzować proces szkolenia ratowników wodnych w zakresie teoretycznym poprzez wyeliminowanie czynnika ludzkiego – instruktora – w tej części procesu edukacji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo wodne, powódź.

Preparation of Officer of State Fire Guard for Rescue Operations on Sheets of Water – Methodical Postulate
The best solution for keeping (PSP) officers, designated for conducting the rescue activities on water areas including natural disasters caused by floods, in full readiness should be an implementing of training system and personal including trainings and maneuvers. This activities includes: basic lifeguard’s trainings, lifeguard’s trainings in critical environment, trainings and maneuvers of tactical subdivisions constituted to provide the assistance in the event of floods. PSP could consider a possibility of implementation the innovative E-service in the field of training, aimed to those who are interested in gaining a Lifeguard qualifications. E-service can automatize the process of lifeguard’s trainings at theoretical range by eliminating the human factor – instructor – in this part of educational process.
Keywords: safety, water rescue, flood.


mgr inż. Magdalena GIKIEWICZ
sekc. mgr inż. Rafał WRÓBEL
mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa


Artykuł przedstawia założenia statutowej pracy naukowo – badawczej dotyczącej wybranych aspektów bezpieczeństwa kibiców piłki nożnej podczas rozgrywek Ekstraklasy S.A. Prezentowane założenia ukazują metodykę pracy Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa nad jednym z kluczowych, a zarazem bardzo nośnych medialnie zagadnień dotyczących bezpiecznego przeprowadzenia sportowych imprez masowych.
Słowa kluczowe: piłka nożna, mecz, impreza masowa, bezpieczeństwo, kibic.

The article presents the assumptions of the scientific – research work concerning some chosen aspects of football fans safety during the Premier League games. The given assumptions show the research methodology carried by The Safety Engineering Department on one of the crucial and popular in media issues dealing with the safety of mass sports events.
Keywords: football, match, mass sport event, safety, fan.

dr Jerzy TELAK
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

SMS jako narzędzie komunikacji stosowanej w ratownictwie


Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania w ratownictwie wodnym systemu komunikacji masowej w oparciu o SMS (ang. Short Message Service).
Jednym z celów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest ochrona życia i zdrowia osób. System ten wymaga odpowiedniej łączności. Pierwszy w historii tekst SMS-em wysłany został w 1992 r. SMS wysyła się pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej, przy użyciu niektórych telefonów można przesłać ponad 900 znaków. Pogłębia się integracja pomiędzy SMS-ami a Internetem. Istnieje wiele platform masowej komunikacji SMS. W przypadku korzystania z masowych systemów komunikacji SMS proces transmisji obejmuje: interfejs systemu dostępny przez przeglądarkę internetową – centrum przetwarzania – centrum SMS operatora – wiele stacji bazowych – wiele telefonów odbiorców. Centrum przetwarzania danych w Polsce tworzą dwa niezależne ośrodki, które posiadają kilka niezależnych łączy internetowych i zdublowane połączenia do operatorów GSM. System jest prosty w obsłudze i tani. Organizacje komunikują się wewnątrz i na zewnątrz. W organizacjach działających w sytuacjach wymagających natychmiastowych decyzji, bazujących na znajomości bieżącej sytuacji potrzeba szybkiego przepływu informacji w obie strony jest koniecznością. W ramach KSRG podczas akcji ratowniczych współpracują ze sobą ratownicy różnych służb i podmiotów, którzy muszą wymieniać się informacjami. SMS-ami mogą posługiwać się różne podmioty ratownicze między sobą, a implementacja systemu SMS do KSRG nie spowoduje konieczności wyposażania ratowników w dodatkowy sprzęt. Wykorzystanie systemu SMS na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym następuje poprzez wpisanie numerów telefonów odbiorców informacji.
Metody: Analiza publikacji i dokumentów, dostępnych analogicznych rozwiązań, badanie możliwości systemowych, badanie opinii z wykorzystaniem techniki wywiadu przeprowadzonego w sposób jawny i otwarty.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo wodne, komunikacja, powiadamianie masowe.

Mass Communication SMS in Water Rescue
Objective: introducing the possibilities of how to use a mass communication system based on SMS in water rescue .One of the objectives of the National Rescue and Fire-Fighting System is to protect life and health of people. The appropriate level of the system functioning requires an adequate communication. The first SMS text in the history was sent in 1992. The SMS is sent to a mobile or a stationary user number as a message containing up to 160 characters, although some phones can send more than 900 characters. There starts the integration between SMSs and the Internet. There are many platforms of SMS mass communication with a particular application of mass communication. In case of using SMS mass communication systems, transmission process includes: system interface available through a web browser – data processing centre – SMS operator centre – many base stations – many telephones of recipients. The data processing center in Poland consists of two independent centers which have several independent internet links and duplicated calls to the GSM operators. The system is cheap and simple to operate. Communication between organizations is held inside and outside. A necessity for the fast information transfer in both directions appears in organizations dealing with situations demanding immediate decisions which are based on the awareness of the current situation. Within National Rescue and Fire-Fighting System during rescue actions, rescuers of different emergency services and entities, while cooperating, need to exchange information. The SMS information system can effectively serve rescue entities, including communication with the public, by mobile phones that are in common use. Its implementation does not involve providing rescuers with additional equipment. The use of the SMS system at the local, provincial and national level can be implemented by entering the phone numbers of information recipients.
Methods: Analysis of publications, documents and available similar solutions, exploring of the system possibilities, surveys using techniques of an interview conducted in an open and transparent manner.
Conclusions
1.    It is crucial to create a centralized hazard notification system in Poland.
2.    Rescue teams should be provided with fast internal communications.
3.    Communication platforms should be used among water rescuers.
4.    The effectiveness of mass rescue operations should be strengthened by means of preventative communication about current threats.
5.    It is possible to define , create, and modify the audience by means of mass communication systems.
Keywords: safety, water rescue, communication, mass notification.

dr Ewa FRANKOWSKA
Zakład Podstaw Zarządzania, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
mgr inż. Radosław MURIAS
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ocena czynników motywacyjnych stosowanych w wybranych komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Motywowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest jednym z czynników kształtowania i oddziaływania na zachowania i postawy ludzi w organizacji. W związku z tym przeprowadzono badania empiryczne, którym zostało poddanych 2952 strażaków. Do analizy sprawdzenia czynnika motywacyjnego wśród strażaków PSP zostało wybranych 1000 strażaków służących w komendach powiatowych (miejskich) PSP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w 16 województwach. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że system motywacyjny w Państwowej Straży Pożarnej nie jest najlepiej postrzegany. Strażacy są niedoceniani przez swoich przełożonych. Wynagrodzenie za włożony trud w wykonywanie zadań służbowych jest niezadowalające. Najbardziej widocznymi brakującymi czynnikami motywacji jest nie tylko brak satysfakcjonującego wynagrodzenia, ale również brak właściwej komunikacji na linii przełożony – podwładny.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sytemu motywacyjnego w wybranych komendach miejskich i powiatowych PSP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule przedstawiono mocne i słabe strony motywowania funkcjonariuszy PSP oraz zaproponowano, co powinni zrobić przełożeni, aby zmotywować pracowników do wydajniejszej pracy. Podstawowym motywatorem dla każdego strażaka do ciężkiej pracy, poświęcenia i oddania dla dobra służby jest czynnik finansowy. Ale czy tylko? Jaką rolę odgrywają czynniki pozafinansowe, np. szkolenia, kursy, specjalizacje czy udział w konferencjach naukowych?
Słowa kluczowe: zarządzanie, organizacja, motywacja.

Assessment of Motivational Factors Used in Selected Municipal and District Headquarters of the State Fire Service in the Republic of Poland
Motivating firefighters of the State Fire Service (PSP) is one of the factors shapeing and influencing the behaviors and attitudes of people in the organization. Due to that, 2952 firefighters took part in the empirical research that has been conducted. In contrast, 1000 of the firefighters serving in the District(Municipal) Headquarters of State Fire Service in Poland in 16 provinces have been selected to verify the motivational factor among all PSP firefighters. The conducted survey shows that the motivation system in the State Fire Service is not well perceived. Firefighters are not properly appreciated by their supervisors. The salary for their efforts while performing duties is unsatisfactory. However, the most apparent missing factor of motivation is not only the lack of a satisfactory salary, but also the lack of proper communication between the supervisor and subordinate. The firefighters also consider themselves sometimes to be poorly treated.
Keywords: management, organization, motivation.

mgr Iwona ŁADZIAK
Szkoła Główna Służby Pożarniczej


Bariery komercjalizacji wiedzy generowanej przez uczelnie wyższe

Polskie uczelnie wyższe, pomimo posiadania dużego potencjału innowacyjnego, zajmują ostatnie miejsca w Europie pod względem współpracy z biznesem czy przemysłem. Najczęściej jako przyczynę takiego stanu wymienia się zbyt małe nakłady na badania i rozwój oraz brak zainteresowania innowacjami ze strony przedsiębiorców. Z drugiej strony natomiast zauważa się, że wiele uczelni wyższych w Polsce nie wdrożyło jeszcze systemowego rozwiązania w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii oraz nie dysponuje kompleksowym podejściem do tego zagadnienia. Często występuje również przekonanie, że przedstawiciele środowiska naukowo-badawczego mają jeszcze zbyt słaby kontakt z praktyką gospodarczą, co powoduje, że ich pomysły są niemożliwe do zastosowania w praktyce. Jako jedną z przyczyn słabej współpracy nauki z biznesem wymienia się również niechęć do wprowadzania zmian wśród przedstawicieli kadry kierowniczej.
W niniejszym artykule podjęto problematykę związaną z procesem komercjalizacji wiedzy tworzonej w uczelniach wyższych, w warunkach postępującej globalizacji, narastających zmian gospodarczych oraz wzrastającej konkurencji na rynku.
W opracowaniu omówiono podstawowe pojęcia z zakresu współpracy pomiędzy sektorem nauki i badań a sferą działalności gospodarczej. Następnie przedstawiono podstawowe formy prawne komercjalizacji wiedzy oraz podano najważniejsze przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Szczególną uwagę zwrócono na bariery oraz korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem.
Słowa kluczowe: innowacje, komercjalizacja wyników badań, własność intelektualna, transfer technologii, współpraca nauki i biznesu.

Commercialization Barriers of the Knowledge Generated by the Universities

Polish Universities ,despite a very big innovative potential, are placed at the end of the European ranking list considering their cooperation with business or industry. The most common ,mentioned cause, is too small investments on R &D and the businessmen lack of interest in innovations.
On the other hand many Polish Universities have not implemented any solution systems in commercialization of research results as well as transfer of technology. They also do not have any complex approach concerning that problem.
It is believed that the representatives of research and scientific community have a very little experience with economic practice. This is the cause, their ideas are nearly impossible to use in practice. One of the causes of weak cooperation between science and business is the reluctance of managers to implement any changes.
The article deals with the problems concerning the process of university knowledge commercialization in case of progressive globalization, growing economic changes and increasing competition.
The paper discusses the basic notions of cooperation between the scientific and research sector and business. The fundamental legal aspects of knowledge commercialization has been presented, as well as the most important regulations concerning the security of the intellectual property rights. The special attention has been focused on the barriers and advantages following the cooperation between the science and business.
Keywords: innovations, commercialization of research results, intellectual property, transfer of technology, cooperation between science and business.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.